Paragraaf Grondbeleid

Tweede bestuursrapportage

Samenvatting grondbezit

In de begroting 2017 staat per beleidsdoel aangegeven wat we in 2017 willen realiseren (verwerving, verkoop en beheer).
Het grondbeleid van de provincie Fryslân is vastgelegd in de Nota Grûnbelied, die op 27 februari 2013 is vastgesteld door Provinciale Staten. Voor de provincie is grondbeleid een instrument om provinciale taken uit te voeren en provinciale beleidsdoelen te realiseren:

  • de provincie verwerft voor de provinciale taken en beleidsdoelen de noodzakelijke gronden en opstallen binnen de vastgestelde planning en binnen het beschikbare budget;
  • wij verwerven, verkopen en beheren gronden en opstallen zo zorgvuldig mogelijk en in overeenstemming met de wettelijke regels;
  • wij beperken en beheersen de financiële risico’s voor de provincie;
  • wij zorgen voor een hierop ingerichte en aangestuurde ambtelijke organisatie, de beschikbaarheid van de juiste informatie en een adequate verantwoording aan Provinciale Staten.

In september 2016 is de evaluatie van de Nota grûnbelied in uw Staten behandeld. Aan de hand van de behandeling is onder andere toegezegd dat u het Actieplan evaluatie nota Grûnbelied ter informatie krijgt toegezonden.

Met betrekking tot de grondverwerving voor de lopende infraprojecten zijn geen bijzonderheden te melden. De projecten N31 Harlingen, Knooppunt Joure en De Haak om Leeuwarden bevinden zich op het gebied van grondtransacties in een afrondend stadium. In totaliteit is er ten behoeve van programma 2 dit jaar ca. 52 ha grond gekocht en ca. 68 ha verkocht.

Voor de grondverwerving ten behoeve van de EHS is tot nu toe 15 ha verworven en is ruim 23 ha verkocht. De planning voor dit jaar bedraagt respectievelijk 100 ha en 175 ha.
De verwerving en de verkoop blijven achter op de planning. De reden hiervoor is vooral dat zich niet veel aankoopmogelijkheden van losse EHS-grond voordoen. Zie ook programma 5, beleidsveld 5.1 onderdeel (prestatie)indicatoren voor een verdere toelichting.

De verkoop van de overtollige opstallen verloopt voorspoedig. Dit jaar zijn reeds 5 opstallen verkocht. Er zijn op dit moment nog 8 opstallen die verkocht kunnen worden en die nu in procedure zijn.

Er hebben zich met betrekking tot de terpen nog geen nieuwe kansen tot aankoop voorgedaan in 2017.

De werkzaamheden rond het project onrechtmatig gebruik van provinciale eigendommen zijn in de gemeenten Leeuwarderadeel en Het Bildt reeds afgerond. Inmiddels wordt aan dit project gewerkt in de gemeenten Franekeradeel, Menaldumadeel, een gebied rond Lauwerszijl, Littenseradiel en Sudwestfryslân.  In de 1e berap gaven wij aan dat er een bijstelling van de baten en lasten heeft plaatsgevonden. De ontwikkeling is dat wij een tendens zien dat gebruikers eerder kiezen voor huur in plaats van koop, dit heeft een wijziging tot gevolg in het tempo dat financiële middelen naar ons toekomen.

Print deze pagina