Paragraaf Bedrijfsvoering

Tweede bestuursrapportage

De nieuwe paragraaf bedrijfsvoering is vastgesteld in de vergadering van 28 juni 2017 en is opgenomen in bijlage VIII van de 2e bestuursrapportage. Door op deze link te klikken kunt u de in juni vastgestelde paragraaf direct benaderen. Onderstaand de rapportage.

1 – Organisatie van de toekomst

Dit jaar is de opgavengestuurde organisatie van start gegaan. Vanuit een aantal portfolio’s zijn de opgaven benoemd waarmee wij de begroting uitvoeren. Aan deze opgaven zijn zowel de budgetten als de benodigde inzet van capaciteit gekoppeld. Hiermee zullen wij in staat zijn om adequaat in te spelen op de externe en interne ontwikkelingen om daarmee de samenleving en het bestuur goed te bedienen, een ontwikkeling die uiteindelijk medio 2019 moet zijn afgerond. Hierbij gaat het enerzijds om een kwalitatieve ontwikkeling, anderzijds op het in balans brengen van ambities, personele bezetting en beschikbare middelen.

Om zo flexibel mogelijk te kunnen werken aan de provinciale ambitie en doelen is dit jaar ook het centraal bedrijfsvoeringsbudget ingevoerd, wat verwerkt is in het door PS bij besluit van 28 juni 2017 nieuw ingestelde programma 11 bedrijfsvoering.

2 – Mensen

De organisatie wordt gestuurd vanuit één centraal bedrijfsvoeringsbudget waarbij middelen en mensen via een centrale capaciteitsraming aan de verschillende projecten/portfolio’s worden toegekend. Meer dan 200 medewerkers werken vanuit de pools aan opdrachten in onze organisatie en worden op basis van hun talenten flexibel ingezet. Einde van dit jaar zal dit stijgen naar circa. 300. De mobiliteit en het openstellen van opdrachten voor een ieder heeft duidelijk tot een grotere interne mobiliteit geleid. De herijkte financiële kaders van het strategisch personeelsplan zijn in de begroting opgenomen en worden de komende maanden kwalitatief verder uitgewerkt. Het generatiepact is voorzichtig gestart (ca. 7 fte) waardoor wij 3 trainees hebben kunnen aannemen. Daarnaast zullen we wederom starten met een traineeprogramma om jonge instroom te bevorderen. Cijfermatig zal de inhuur de komende jaren moeten dalen en het centrale bedrijfsvoeringsbudget en de gemeenschappelijke capaciteitsraming, gerelateerd aan de bestuurlijke ambities, zullen hier leidend in zijn.

Meerjarig bezettingsoverzicht op basis van natuurlijk verloop en einde tijdelijke aanstellingen.

 • Bezetting provincie Fryslân in fte
 • Vaste dienst
 • Tijdelijke aanstelling bepaalde periode
 • juli-17
 • 658
 • 52
 • 710
 • jan-18
 • 647
 • 28
 • 675
 • jan-19
 • 631
 • 4
 • 635
 • jan-20
 • 609
 • 2
 • 611
 • jan-21
 • 593
 • 1
 • 594

Meerjarige ontwikkeling externe inhuur gebaseerd op het Strategisch Personeelsplan

 • Externe inhuur x € 1 miljoen
 • Meerjarige ontwikkeling voor maatregelen
 • Meerjarige ontwikkeling na maatregelen
 • 2.017
 • 20
 • 20
 • 2.018
 • 15
 • 15
 • 2.019
 • 8
 • 11
 • 2.020
 • 3
 • 7
 • 2.021
 • 2
 • 7

3 – Informatie en huisvesting

Informatiemanagement
De omgevingswet is uitgesteld en daarmee ook de totstandkoming van de informatiehuizen. De technische ICT voorzieningen op provinciaal niveau zijn gereed. De landelijke ICT knooppunten waarin de verbinding met de provinciale informatiehuizen worden gelegd, moeten nog gemeenschappelijk worden gerealiseerd. Het Friese open data platform is gerealiseerd en de beschikbare open data zal de komende maanden aan de Mienskip beschikbaar worden gesteld. De technische infrastructuur en de nieuwe website zijn toegankelijk waardoor binnenkort onze digitale producten verder worden uitgebreid te beginnen met onze subsidieaanvragen.

Huisvesting
Onze organisatie is volop in beweging en goede huisvesting hoort daarbij. De huisvesting is en wordt zodanig vormgegeven dat onze medewerkers die aan onze opgaven werken, elkaar ontmoeten en samenwerken in toegankelijke samenwerkingsomgevingen.

4 – Financiën

Met de invoering van het aparte bedrijfsvoeringsprogramma 11 zijn de bedrijfsvoeringskosten uit de beleidsprogramma’s gehaald. Voor de Staten blijft het van belang om te weten wat de inzet van personeel is op de verschillende beleidsthema’s. Daarvoor is onderstaand overzicht opgenomen, waar naast de beleidsprogramma’s ook de overhead apart is opgenomen. Deze laatste mag vanaf 2017 niet meer toegerekend worden aan de programma’s.

Het nieuwe BBV heeft als één van de uitgangspunten dat de baten en lasten van overheden onderling beter vergelijkbaar moeten zijn waarmee benchmarks worden vergemakkelijkt. Onderdeel van deze transparantie is het opnemen van de toedeling van de bedrijfsvoeringskosten aan de zogeheten ‘taakvelden’ binnen de Informatie voor derden die elke overheid moet aanleveren bij het CBS. Hiermee blijft het voor de Staten inzichtelijk, omdat deze taakvelden aansluiten bij de diverse beleidsthema’s.

Begroting en realisatie per taakveld BBV

 • Exploitatie - bedragen x € 1.000,-
 • Bestuur
 • Verkeer en vervoer
 • Water
 • Milieu
 • Natuur
 • Regionale economie
 • Cultuur en maatschappij
 • Ruimte
 • Overhead
 • Totaal
 • Lasten - begroting 2017
 • 2.178
 • 20.849
 • 816
 • 790
 • 6.793
 • 4.692
 • 1.934
 • 1.639
 • 51.596
 • 91.287
 • Lasten - realisatie 2017
 • 1.124
 • 11.220
 • 408
 • 395
 • 2.259
 • 1.499
 • 981
 • 557
 • 23.709
 • 42.151

Toelichting:

De realisatie is in lijn met de bestedingen tot nu toe (zie toelichting programma 11 bedrijfsvoering).

5. Opvolging aanbevelingen

Over de opvolging van de aanbevelingen van de noordelijke rekenkamer, de accountant en de afdeling Concerncontrol wordt bij de bestuursrapportages gerapporteerd.
In onderstaande tabel is het aantal aanbevelingen weergegeven per 1 september 2017. Het overzicht waar u verantwoordelijk voor bent is toegevoegd in bijlage V. Wanneer u daarmee instemt dan worden deze als daadwerkelijk afgehandeld beschouwd.

 • Bron
 • Noordelijke Rekenkamer
 • Accountant
 • Ministerie van BZK
 • Totaal
 • PS
 • PS
 • PS
 • Openstaand 01/09/2017
 • 7
 • 0
 • 2
 • 9
 • Nieuw
 • 2
 • 3
 • 0
 • 5
 • Voorstel - Afgehandeld 2e berap 2017
 • 0
 • 2
 • 0
 • 2
 • Openstaand
 • 9
 • 1
 • 2
 • 12
Print deze pagina