Inleiding

In deze tweede bestuursrapportage van 2017 leggen wij verantwoording af door het schetsen van de ontwikkelingen en het geven van inzicht in de voortgang van het beleid na vaststelling van de begroting 2017.

De uitvoering van het Coalitieakkoord “Mei elkenien, foar elkenien” is in volle gang. Met de behandeling van de Kadernota 2018 hebben we de ambities uit het coalitieakkoord herijkt. Deze nieuwe ambities zijn terug te vinden in de begroting 2018.

Er worden veel inspanningen geleverd om de gewenste resultaten, zoals opgenomen in de begroting 2017, te realiseren. Deze bestuursrapportage laat zien dat we voor het merendeel op koers liggen.

Begrotingswijzigingen

Er worden in deze bestuursrapportage een aantal voorstellen/begrotingswijzigingen bij Provinciale Staten ingediend die ten gunste (+) dan wel ten laste (-/-) van het begrotingssaldo komen. Voor de jaren 2017 t/m 2021 worden per saldo de volgende bedragen aan het begrotingssaldo toegevoegd c.q. onttrokken (x € 1 miljoen).

2017                2018                2019                2020                2021

+ 14,6             -/- 0,4              + 0,9                   0                     0

Voor een nadere toelichting op de PS-begrotingswijzigingen wordt verwezen naar bijlage I “Begrotingswijzigingen PS”, zoals opgenomen in de tweede bestuursrapportage. Naast de begrotingswijzigingen die van invloed zijn op het begrotingssaldo, zijn in bijlage I ook de overige begrotingswijzigingen opgenomen, zoals bijvoorbeeld voorstellen tot aanpassing van het bestedingsritme tijdelijke budgetten.

Programma & paragraaf bedrijfsvoering

In de vergadering van 28 juni 2017 hebben Provinciale Staten besloten tot het instellen van zowel een nieuw programma bedrijfsvoering (programma 11) als wel een aangepaste paragraaf bedrijfsvoering. In de eerste bestuursrapportage 2017 is nog gerapporteerd op de “oude” paragraaf bedrijfsvoering, terwijl een korte financiële rapportage was opgenomen voor het nieuwe programma bedrijfsvoering. In de digitale omgeving van deze tweede bestuursrapportage wordt gerapporteerd op de in juni vastgestelde documenten, welke beide als pdf zijn opgenomen in de bijlagen.

Monitoringsrapportage Economie

Provinciale Staten hebben op 19 april 2016 het monitoringskader Economie vastgesteld. Deze wordt drie keer per jaar geactualiseerd en gelijktijdig met de bestuursrapportages en de jaarstukken ter kennisgeving aan Provinciale Staten gestuurd. De monitoringsrapportage Economie is daarom als bijlage bij de tweede bestuursrapportage gevoegd. Klik hier om de monitoringsrapportage te bekijken.

Print deze pagina