Treasury: financiering en beleggingen

Tweede bestuursrapportage

Beleggingen Nuon-vermogen

De verkoop van de aandelen Nuon Energy heeft in totaal € 1.2 miljard opgeleverd. Een deel van het vermogen is langlopend belegd in obligaties, Hybride kapitaal of uitgeleend aan decentrale overheden. Een ander deel dat niet direct nodig is voor de liquiditeitsbehoefte van de provincie is ondergebracht bij de schatkist.

Schatkistbankieren

De invoering van het verplichte schatkistbankieren heeft verregaande gevolgen voor de wijze waarop de Nuon-middelen kunnen worden belegd en het te behalen rendement. Er kan bij de schatkist worden belegd in langlopende deposito’s. De rendementen hiervan zijn door de lage kapitaalmarktrente zeer gering. Daarom worden de gelden bij de schatkist niet langlopend belegd, maar in rekening courant aangehouden. De vergoeding voor het aanhouden van tegoeden op de rekening-courant bij de schatkist is nihil.

Rendement Schatkistbankieren

Het verwachte rendement op het schatkistbankieren bedraagt voor 2017 € 0,0 mln.

Obligatieportefeuille

Door de invoering van het verplichte schatkistbankieren worden er geen nieuwe obligaties meer aangekocht. De bestaande obligaties mogen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. Indien er een obligatie in de portefeuille een afwaardering krijgt, kan hiervoor een andere obligatie worden aangekocht met een gelijke of kortere looptijd.

Er is een aangescherpt mandaat van kracht en worden er uitsluitend obligaties aangekocht van de meest veilige categorie (met een AAA-kredietwaardigheid). De ontvangen couponrentes en aflossingen worden overgeboekt naar onze rekening bij de schatkist.

Rendement obligatieportefeuille

Het verwachte rendement op de obligatieportefeuille bedraagt voor 2017 € 15,0 mln.

Hieronder staat de omvang en samenstelling van de obligatieportefeuille per eind 2016 en per eind augustus 2017:

Omvang en rendement obligatieportefeuille

 • Omvang en rendement obligatieportefeuille
 • Marktwaarde portefeuille (inclusief opgenomen rente)
 • Boekwaarde portefeuille (geamortiseerde kostprijs)
 • Verwachte rendement in 2017
 • Rendement (in %)
 • Duration (rentegevoeligheid)
 • 31-12-16
 • € 654 mln.
 • € 551 mln.
 • € 15,0 mln.
 • 2.8%
 • 5,4 jaar
 • 31-08-17
 • € 590 mln.
 • € 485 mln.
 • € 15,0 mln.
 • 2.8%
 • 5,0 jaar

Samenstelling obligatieportefeuille

 • Samenstelling obligatieportefeuille
 • Staatsobligaties
 • Supranationale obligaties
 • Staatsgegarandeerde obligaties
 • Covered obligaties financiële instellingen
 • Obligaties financiële instellingen
 • Totaal
 • 31-12-16
 • 49.6%
 • 34%
 • 3.9%
 • 3.6%
 • 8.8%
 • 100%
 • 31-08-17
 • 46.1%
 • 37.3%
 • 4.3%
 • 4.3%
 • 8.2%
 • 100%

Verdeling naar rating

 • Verdeling naar rating
 • AAA
 • AA
 • A
 • Totaal
 • 31-12-16
 • 68.8%
 • 31.2%
 • 0%
 • 100%
 • 31-08-17
 • 68.2%
 • 31.8%
 • 0%
 • 100%

Verdeling naar landen

 • Verdeling naar landen
 • België
 • Duitsland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Luxemburg
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Supranationaal
 • Verenigd Koninkrijk
 • Totaal
 • 31-12-16
 • 0.9%
 • 4%
 • 2.7%
 • 9%
 • 1.8%
 • 38.3%
 • 6.6%
 • 36.4%
 • 0.4%
 • 100%
 • 31-08-17
 • 1%
 • 4.3%
 • 2.9%
 • 9.7%
 • 1.9%
 • 37.1%
 • 5.4%
 • 37.3%
 • 0.4%
 • 100%

Hybride kapitaal

In 2015 heeft provincie Fryslân Hybride kapitaal verstrekt aan de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Nederlandsche Waterschapsbank (NWB); € 50 mln. per bank. Hybride kapitaal is een achtergestelde lening die voor de bank meetelt tot het eigen vermogen. Provincie Fryslân is medeaandeelhouder van de BNG en de NWB. De kapitaalverstrekking vindt plaats vanuit de publieke taak. Door het Hybride kapitaal kunnen de banken hun functie van kapitaalverstrekkers aan decentrale overheden en semipublieke instellingen de komende jaren blijven uitoefenen.

Rendement Hybride kapitaal

Het verwachte rendement op het Hybride kapitaal bedraagt voor 2017 € 3,4 mln.

Leningen aan decentrale overheden

Naast het stallen van vermogen bij de schatkist is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om leningen te verstekken aan decentrale medeoverheden. Per eind augustus is er in totaal € 61 mln. uitgeleend aan decentrale overheden.

Rendement lenen aan decentrale overheden

Het verwachte rendement op het lenen aan decentrale overheden bedraagt voor 2017 € 0,4 mln.

Totaal verwachte rendement beleggingen Nuon-vermogen 2017

Voor 2017 wordt een totaalrendement verwacht van € 18,7 mln. afkomstig uit de obligatieportefeuille, Hybride kapitaal en het uitlenen aan decentrale overheden.

Financieringen en rentelasten

Langlopende financieringen

Provincie Fryslân heeft door het verkregen Nuon-vermogen geen langlopende financieringsbehoefte. De verwachte rentelasten voor langlopende financieringen zijn nihil.

Kortlopende financieringen

De provincie heeft meer dan voldoende liquide middelen beschikbaar en worden naar verwachting geen kortlopende financieringen afgesloten. De verwachte rentelasten voor kortlopende financieringen zijn nihil.

Print deze pagina