2. Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)

Tweede bestuursrapportage

Hieronder staat de ontwikkeling van de VAR. Het beginsaldo in 2017 is met name ontstaan door een eenmalige storting in de VAR van € 252 miljoen ter dekking van de voorstellen in de uitvoeringsagenda 2015-2019. Deze storting is vanuit de reserve Nuon gefinancierd uit het nog besteedbaar deel en de heroverweging van Wurkje foar Fryslân (zie Nuon reserve). In de komende jaren zullen deze middelen ingezet worden in de programma’s door over de VAR te beschikken.

Conform de afspraak met uw Staten vloeit het rekening- en begrotingssaldo aan het eind van het jaar automatisch in de VAR. Het rekeningsaldo 2016 en de verwachte begrotingssaldi 2017-2021 zijn hieronder opgenomen.

Bij de begroting 2016 is afgesproken dat voortaan het structurele begrotingssaldo niet ingezet zal worden. Bij de begroting 2017 is het structureel begrotingssaldo berekend op € 10,1 miljoen. Dit bedrag brengen we in mindering op de stand van de in te zetten VAR.

Daarnaast is afgesproken dat de minimale stand van de VAR altijd € 10 miljoen bedraagt.

Daarmee bedraagt de stand van de mogelijk in te zetten VAR in deze collegeperiode € 103 miljoen.

VAR (in te zetten)

 • Bedragen x € 1 mln.
 • Beginsaldo
 • Beschikking over reserve
 • Rekeningsaldo 2016
 • Begrotingssaldo
 • Stand op 31/12 inclusief structureel saldo
 • Begrotingssaldo structureel niet in te zetten
 • Stand op 31/12 exclusief structureel saldo
 • Minimale stand VAR
 • VAR (in te zetten)
 • 2017
 • 281,7
 • -58,0
 • 20,9
 • 23,1
 • 267,6
 • -10,1
 • 257,5
 • 2018
 • 257,5
 • -76,9
 • 3,8
 • 184,5
 • -10,1
 • 174,4
 • 2019
 • 174,4
 • -59,9
 • 9,1
 • 123,6
 • -10,1
 • 113,5
 • -10,0
 • 103,5
 • 2020
 • 113,5
 • 17,4
 • 130,8
 • -10,1
 • 120,7
 • 2021
 • 120,7
 • 19,0
 • 139,8
 • -10,1
 • 129,7

Bij de begroting 2018 is een herberekening gemaakt van het structurele begrotingssaldo, hiermee zal bij de volgende berekening van het financieel kader rekening worden gehouden.

De beschikking over de VAR in de komende jaren staat in de tabel hieronder.

 • Bedragen x € 1 mln,
 • Beschikking over reserve
 • Begroting 2016: dekking negatief begrotingssaldo
 • Totaal
 • 2017
 • 58
 • 58
 • 2018
 • 76,9
 • 76,9
 • 2019
 • 59,9
 • 59,9
 • 2020
 • 2021
Print deze pagina