Provinciebestuur en organisatie

Jaarstukken

Samenstelling Gedeputeerde Staten

 

drs. A.A.M. Brok, Commissaris van de Koning

  Portefeuille

 • Algemene coördinatie
 • Openbare orde en veiligheid
 • Communicatie en Public Relations
 • Coördinatie externe betrekkingen/Europa
 • Relatiebeheer bedrijfsleven Fryslân, zowel provinciaal, nationaal als internationaal
 • Coördinatie deelnemingenbeleid
 • Ambassadeurschap regiomarketing
 • Coördinatie Interbestuurlijk Toezicht (IBT)
 • Algemene bestuurlijke zaken en bestuurskwaliteit gemeenten (in relatie tot koersbeleid)

Gedeputeerde S. de Rouwe (CDA)

Portefeuille

 • 1e loco
 • Financiën
 • Economische Zaken  (incl. Windpark, NOM)
 • Kennis en Onderwijs (incl. UCF)
 • Kennis en Innovatienetwerk Fryslân
 • Bestuur, incl. toezicht gemeenten

 Gedeputeerde mr. J.G. Kramer (FNP)

Portefeuille

 • Natuur en landelijk gebied (incl. weidevogels)
 • Plattelandsbeleid en krimp
 • Land- en tuinbouw (incl. Agrofood en Dairy campus)
 • Monumentenzorg, cultuurhistorie en archeologie
 • Openbaar Vervoer (inclusief rail-infra)

Gedeputeerde M. Schrier (SP)

Portefeuille

 • Milieu en handhaving (incl. FUMO)
 • Duurzame energie (incl. Mijnwet)
 • Sociaal beleid en zorg
 • Fiets- en wandelbeleid
 • Sport

Gedeputeerde K. Kielstra (VVD)

  Portefeuille

 • Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en kwaliteit woonomgeving
 • Recreatie en toerisme, inclusief Regiomarketing Fryslân
 • Grondbeleid
 • Wadden en Waddenfonds
 • Bedrijfsvoering, personeel & organisatie
 • Europa en Internationale contacten
 • IPO
 • Project De Nieuwe Afsluitdijk
 • Project nieuwbouw Thialf

Gedeputeerde mr. S.A.E. Poepjes (CDA)

Portefeuille

 • Infrastructuur en mobiliteit
 • Taal, media, kunst en cultuur (inclusief KH 2018 en Omrop Fryslân)
 • Water (excl. DNA, inclusief Veenweide)

Algemeen directeur en secretaris Gedeputeerde Staten

R. Bouius-Riemersma

Samenstelling Provinciale Staten (dec. 2016)

 • Partij
 • Christen Democratisch Appèl (CDA)
 • Partij van de Arbeid (PvdA)
 • Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
 • Socialistische Partij (SP)
 • Fryske Nasjonale Partij (FNP)
 • Partij voor de Vrijheid (PVV)
 • ChristenUnie
 • D66
 • GrienLinks
 • Partij voor de Dieren
 • 50PLUS
 • Fryske Frijhheids Partij
 • Totaal
 • Aantal zetels
 • 9
 • 7
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 43

Ambtelijke organisatie

 

Print deze pagina