Programma 9: Ruimte en wonen

9.3 Wonen

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

De kwaliteit van wonen is van groot belang voor het mooi houden van Fryslân. De kwaliteit van wonen wordt bepaald door een voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor iedereen, het voorkomen van leegstand en verpaupering, voldoende kwalitatief goede, betaalbare en energiezuinige woningen voor verschillende doelgroepen.

Onze inzet op het gebied van de kwaliteitsverbetering van bestaande woningen (energiezuinig maken, het verbeteren van de bouwtechnische staat en het levensloopbestendig maken) zorgt voor lagere woonlasten en een toename van het welbevinden van bewoners.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
9.3 Wonen

Toelichting:

We hebben een start gemaakt met het maken van nieuwe regionale woningbouwafspraken op basis van de nieuwe bevolkingsprognoses die in 2017 zijn uitgebracht. Verder is er voorbereidend werk verricht voor nieuwe instrumenten als de herbestemmingsregeling en het transitiefonds fysieke leefomgeving. Ook is gewerkt aan de bewustwording omtrent de opgave kwaliteitsverbetering particulier woningbezit

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Wij houden wettelijk toezicht op de huisvestingtaak van gemeenten om statushouders te huisvesten. Daarnaast stimuleren wij gemeenten en corporaties om voldoende woningen, of andere passende huisvesting voor hen beschikbaar te stellen.
2 In overleg met stakeholders nader bepalen, welke rol wij op het gebied van wonen willen nemen en welk instrumentarium daarbij past.
3 Het volledige Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV3) is verplicht. De uitvoering van deze projecten loopt tot en met 2019.
4 Wij zetten de volgende regelingen in uit het Aanvalsplan Friese woningmarkt (Wurkje mei Fryslân): herbestemmingsregeling, de financieringsregeling huurprojecten en de renovatieregeling goedkope koopwoningen. Er worden nog maximaal 10 leningsovereenkomsten tussen de provincie en partijen afgesloten. Dit aantal is afhankelijk van het aantal leningen onder opschortende voorwaarden wat daadwerkelijk tot een leningsovereenkomst leidt.
5 Energiebesparing blijven stimuleren met behulp van de Friese Energiepremie, bijvoorbeeld het isoleren van huurwoningen in het kader van duurzame dorpen.
6 Wij ronden de afspraken met de gemeenten in regionaal verband over de woningbouwprogrammering af.
7 Ondersteunen en adviseren van gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties bij het invullen van de kwalitatieve opgave in de woningvoorraad, inclusief herstructurering en zorg. Dit doen wij door de inbreng van kennis, zoals de Quickscan Friese woningmarkt en actuele prognoses. Specifiek brengen wij dit ook in bij de Krimpaanpak.
8 Er op toezien dat gemeenten komen tot het opstellen van de noodzakelijke actuele woonvisies/programma’s.

Toelichting:

3. De projecten die in het kader van ISV gesubsidieerd zijn, komen langzaamaan in de afrondende fase. In 2017 zijn er enkele afrekeningen geweest die geleid hebben tot lagere vaststellingen. Hierdoor ontstaat vrijval, zie ook de toelichting bij ‘Wat heeft het gekost?’.

5. Vanaf 2017 kunnen particuliere woningeigenaren geen gebruik meer maken van de Friese energiepremie. Wij gaan er vanuit dat de Rijksregelingen onze eigen Friese Energiepremie kunnen vervangen. We monitoren daarom de voortgang van het aantal Friese aanvragen (conform toezegging 1646 en motie 1664). Via het Duurzaam Bouwloket stimuleren wij dat de regelingen bekend zijn bij de bouw- en installatiesector en bij de particuliere woningbezitter. Om energie besparen ook voor mensen met een smallere beurs aantrekkelijk te maken (bovenop de subsidies blijft een eigen bijdrage nodig), stimuleren we de nationale energiebesparingslening. Wij constateren echter ook dat deze energiebesparingslening niet voor alle huishoudens bereikbaar is omdat deelname inkomensafhankelijk is. Om voor meer huishoudens een duurzaamheidslening mogelijk te maken zijn wij gestart met de projecten “De Smalle Beurs” en “Nul op de meter”. Daar gaan we in 2018 mee door.

6. In januari 2017 is door GS de ‘bevolkingsprognose en huishoudens Fryslân 2016 -2040’ vastgesteld. Deze vormt de basis te komen tot nieuwe regionale woningbouwafspraken. Afstemmen omtrent de woningbouwafspraken vindt inmiddels plaats in alle regio’s. Met de regio Zuidwest Friesland hebben wij gezamenlijk de afspraak uitgewerkt en verwachten wij begin 2018 deze formeel te kunnen bekrachtigen. De overige regio’s bevinden zich nog in de fase waarin de afspraken onderling nader uitgewerkt moeten worden. Het streven is om in 2018 nog met de andere drie regio’s te komen tot afspraken. Met de Waddeneilanden zullen afzonderlijke afspraken worden gemaakt.

7. We hebben inhoudelijke inbreng geleverd bij diverse regionale woningmarktonderzoeken (Zuid-Oost, Wadden en Noord-Oost). In 2017 is gestart met het voorbereiden van 2 regionale masterclasses particuliere woningvoorraad (Noord-Oost en Noord-West), als vervolg op de Friese masterclass particuliere woningvoorraad eind 2016. In 2018 zal voor alle 5 Friese regio’s een verdiepende masterclass georganiseerd worden.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Realisatie 2017
Bepalen provinciale rol wonen Voorstel aan PS over provinciale rol Aangeboden aan PS Niet aangeboden aan PS
Verbinden partijen, kennis delen, agendasetting Bestuurlijk overleg, Wenjen Oerlis Fryslân Overleg gevoerd Overleg gevoerd
Kennis delen Inzicht in planaanbod via Planmonitor Wonen Kennis gedeeld Mee bezig
Woningbouwafspraken Actualisering regionale woningbouwafspraken Afronden afspraken met vijf regio’s Mee bezig
Verblijfsgerechtigden Aantal “In de plaats”-tredings procedures Geen Geen

Toelichting:

Bepalen provinciale rol wonen: In 2017 is een bouwsteen Wonen ten behoeve van de Omgevingsvisie voorbereid. Deze bouwsteen beschrijft de opgaven op het gebied van wonen en wordt gebruikt als input voor het Koersdocument. Voortschrijdend inzicht laat zien dat bouwstenen voor de omgevingsvisie geen nieuw beleid is en dus niet ter vaststelling aan GS en PS hoeven te worden aangeboden ter besluitvorming. De inhoud is wel voorbereid en daarmee gerealiseerd.

Kennis delen: Nog steeds met gemeenten bezig invulling te geven aan de planmonitor wonen.

Woningbouwafspraken: Zie voor een nadere toelichting resultaat 6 van dit beleidsveld.

Verblijfsgerechtigden: Alle gemeenten hebben de wettelijke taakstelling gehaald. Er is geen achterstand meer. In geheel is Friesland 2017 geëindigd met een voorsprong in de huisvesting van verblijfsgerechtigden.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 7
 • 1.700
 • 60
 • 1.767
 • 0
 • 0
 • 1.767
 • 290
 • -712
 • 1.344
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 53
 • 10.844
 • 0
 • 10.897
 • 4
 • 4
 • 10.893
 • 0
 • -9.891
 • 1.002
 • Rekening 2017
 • 20
 • 3.376
 • 0
 • 3.396
 • 4
 • 4
 • 3.392
 • 0
 • -2.599
 • 793
 • Saldo begroting en rekening
 • 33
 • 7.468
 • 0
 • 7.501
 • 0
 • 0
 • 7.501
 • 0
 • -7.292
 • 210

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 210.000 in dit beleidsveld.

Structurele budgetten
De lagere lasten van € 33.000 betreft het budget Monitoring wonen en woningbouwontwikkeling. Dit is veroorzaakt doordat in het afgelopen jaar minder middelen nodig bleken te zijn, dan gemiddeld.

Tijdelijke budgetten
De lagere lasten van € 7.468.000 betreffen voor € 7.292.000 verplichtingen die in latere jaren tot uitbesteding komen. Daarnaast is er € 177.000 vrijgevallen door lagere subsidievaststellingen in het kader van Interstedelijke Vernieuwing (ISV).

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • Monitoring wonen en woningbouwontwikkeling
 • Structurele budgetten
 • Collectief particulier opdrachtgeverschap
 • Herstructurering woningvoorraad
 • ISV III
 • Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur
 • Tijdelijke budgetten
 • Bouw doorstroomwoningen Schiermonnikoog
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • ISV III
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 7
 • 7
 • 3
 • 1.682
 • 15
 • 1.700
 • 60
 • 60
 • 1.767
 • 1.767
 • Begroting 2017
 • 53
 • 53
 • 730
 • 8.628
 • 1.485
 • 10.844
 • 10.897
 • 4
 • 4
 • 4
 • 10.893
 • Besteding 2017
 • 20
 • 20
 • 58
 • 3.096
 • 222
 • 3.376
 • 3.396
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3.392
 • Saldo 2017
 • 33
 • 33
 • 673
 • 5.532
 • 1.263
 • 7.468
 • 7.501
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7.501
Print deze pagina