Programma 9: Ruimte en wonen

9.1 Planvorming, onderzoek en monitoring

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij streven een integrale benadering van de ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie na, onder andere ten aanzien van de ontwikkeling van wonen en werken bij steden en dorpen, wind- en zonne-energie, schaalvergroting landbouw en intensieve veehouderij. Integraal betekent, dat we rekening houden met externe ontwikkelingen, veranderende inzichten en met nieuw Europees en rijksbeleid. Dit beleidsveld betreft vooral de – regie op de – voorbereiding van het beleid en het faciliteren van integrale planvorming.

Bij het tot stand komen van de Omgevingsvisie wordt behalve de integratieslag van beleidssectoren binnen het fysieke domein ook invulling gegeven aan de beleidsmatige samenhang met het sociale domein. Deze samenhang manifesteert zich in ieder geval bij de thema’s arbeidsmarkt en werkgelegenheid, bevolkingsontwikkeling en wonen, bereikbaarheid en beschikbaarheid van voorzieningen in het landelijk gebied. Hierbij geven we speciaal aandacht aan ouderen, omdat hun aantal de komen jaren sterk zal toenemen.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • Wij stellen in 2017 het Koersdocument omgevingsvisie vast. Dit in lijn met de startnotitie en discussienotitie. Wij doen dat in goede afstemming met de gemeenten in relatie tot hun gemeentelijke omgevingsvisies.
 • Wij starten met de voorbereiding van de provinciale verordening leefomgeving. Deze is noodzakelijk op grond van de Omgevingswet
 • Wij stellen de startnotitie voor de MER voor de omgevingsvisie vast.
 • Wij nemen een besluit op het al dan niet instellen van het transitiefonds Krimp op basis van het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek.
 • Wij voeren regie op de programmering van bedrijventerreinen, kantoren en woningen. Met betrokken regio’s en gemeenten worden afspraken gemaakt over hun plannen (zie 9.2 en 9.3)

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Omgevingsbeleid Koersdocument omgevingsvisie Vastgesteld
Krimp en leefbaarheid Besluitvorming transitiefonds Afgerond
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 1.120 
 • 387
 • 733
 • Begroting 2016
 • 1.154
 • 261
 • 894
 • Begroting 2017
 • 669
 • 261
 • 408
 • Begroting 2018
 • 672
 • 261
 • 411
 • Begroting 2019
 • 682
 • 261
 • 422
 • Begroting 2020
 • 573
 • 261
 • 313

Toelichting:

De hier vermelde lasten en baten hebben betrekking op de waddenorganisaties Interwad, de Stuurgroep Waddenprovincies en het Regiecollege Waddengebied.

Het kadernotavoorstel Tijdelijk budget Stuurgroep Waddenprovincie (stroomlijnen investeringskader van het Waddenfonds en monitoren van de resultaten zodat de effecten die het Waddenfonds behaald zichtbaar worden) is cijfermatig verwerkt in 2017 in bovenstaande tabel.

Beleidsveld 9.1 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Regionaal College Waddengebied provinciale bijdrage
 • Projectleider/coordinator Wereld Erfgoed Waddenzee
 • Regionaal College Waddengebied
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • Realisatie 2015 Baten
 • 44
 • 44
 • 95
 • 95
 • 200
 • 47
 • 247
 • 0
 • 387
 • 733
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 61
 • 261
 • 0
 • 261
 • 894
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 61
 • 261
 • 0
 • 261
 • 408
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 61
 • 261
 • 0
 • 261
 • 411
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 61
 • 261
 • 0
 • 261
 • 422
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 61
 • 261
 • 0
 • 261
 • 313

Beleidsveld 9.1 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Interwad
 • Mutaties onvoorzien
 • Regionaal College Waddengebied provinciale bijdrage
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies provinciale bijdrage
 • Servicepunt Handhaving Waddenzee provinciale bijdage
 • Projectleider/coordinator Wereld Erfgoed Waddenzee
 • Stuurgroep Waddenprovincies
 • Regionaal College Waddengebied
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 19
 • -40
 • 66
 • 20
 • 0
 • 65
 • 95
 • 0
 • 95
 • 200
 • 47
 • 247
 • 712
 • 712
 • 1.120
 • Begr 2016 Lasten
 • 19
 • 0
 • 53
 • 71
 • 0
 • 143
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 61
 • 261
 • 751
 • 751
 • 1.154
 • Begr 2017 Lasten
 • 19
 • 0
 • 41
 • 71
 • 0
 • 131
 • 0
 • 100
 • 100
 • 200
 • 61
 • 261
 • 177
 • 177
 • 669
 • Begr 2018 Lasten
 • 19
 • 0
 • 41
 • 71
 • 0
 • 131
 • 0
 • 100
 • 100
 • 200
 • 61
 • 261
 • 180
 • 180
 • 672
 • Begr 2019 Lasten
 • 19
 • 0
 • 41
 • 71
 • 0
 • 131
 • 0
 • 100
 • 100
 • 200
 • 61
 • 261
 • 191
 • 191
 • 682
 • Begr 2020 Lasten
 • 19
 • 0
 • 41
 • 71
 • 0
 • 131
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 61
 • 261
 • 182
 • 182
 • 573

Kadernota 2017

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Tijdelijk budget Stuurgroep Waddenprovincies
 • Totaal lasten
 • 2017
 • 100
 • 100
 • 2018
 • 100
 • 100
 • 2019
 • 100
 • 100
 • 2020
 • 0
 • 0

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Vaststellen van het Koersdocument omgevingsvisie, dit in lijn met de startnotitie en discussienotitie. Wij doen dat in goede afstemming met de gemeenten in relatie tot hun gemeentelijke omgevingsvisies.
2 Starten met de voorbereiding van de provinciale verordening leefomgeving, noodzakelijk op grond van de Omgevingswet
3 Vaststellen van de startnotitie voor de MER voor de omgevingsvisie.
4 Een besluit nemen op het al dan niet instellen van het transitiefonds Krimp op basis van het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek.
5 Regie voeren op de programmering van bedrijventerreinen, kantoren en woningen. Met betrokken regio’s en gemeenten worden afspraken gemaakt over hun plannen (zie 9.2 en 9.3)

Toelichting:

4) Voorstel wordt meegenomen in de Kadernota 2018. Bij een positief besluit over het voorstel in de Kadernota zal het transitiefonds worden ingesteld.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Omgevingsbeleid Koersdocument omgevingsvisie Vastgesteld
Krimp en leefbaarheid Besluitvorming transitiefonds Afgerond

Toelichting:

Koersdocument
Op schema maar de planning is kwetsbaar.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Vaststellen van het Koersdocument omgevingsvisie, dit in lijn met de startnotitie en discussienotitie. Wij doen dat in goede afstemming met de gemeenten in relatie tot hun gemeentelijke omgevingsvisies.
2 Starten met de voorbereiding van de provinciale verordening leefomgeving, noodzakelijk op grond van de Omgevingswet
3 Vaststellen van de startnotitie voor de MER voor de omgevingsvisie.
4 Een besluit nemen op het al dan niet instellen van het transitiefonds Krimp op basis van het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek.
5 Regie voeren op de programmering van bedrijventerreinen, kantoren en woningen. Met betrokken regio’s en gemeenten worden afspraken gemaakt over hun plannen (zie 9.2 en 9.3)

Toelichting:

1. Het vaststellen van het Koersdocument in PS is verschoven naar het voorjaar van 2018. De reden hiervoor is dat de afstemming met gemeenten en het Wetterskip in de Friese Aanpak meer tijd vergt dan eerder aangenomen.

3. Zie onder 1. De Startnotitie voor de MER wordt tegelijkertijd met het Koersdocument behandeld in PS.

5. Ten aanzien van bedrijventerreinen: het voorstel voor de regionale afspraken moet bij de regio’s/gemeenten vandaan komen. Wij hebben als provincie een belangrijke aanjagende/stimulerende rol, maar de inhoud moet door de regio’s/gemeenten worden geleverd. De processen hiertoe zijn weliswaar in gang gezet, maar op basis van het voorgaande zit hierin wel een belangrijke afhankelijkheid ten aanzien van de voortgang en het bereiken van de genoemde resultaten.
Ten aanzien van de woningen: met alle regio’s vindt thans het proces plaats waarin tot afspraken gekomen zal worden. Naar verwachting zal dit in Noordwest, Noordoost en De Wadden na de jaarwisseling voltooid worden.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Omgevingsbeleid Koersdocument omgevingsvisie Vastgesteld
Krimp en leefbaarheid Besluitvorming transitiefonds Afgerond

Toelichting:

Voor een nadere toelichting met betrekking tot het Koersdocument wordt verwezen naar hetgeen staat vermeld onder de gewenste resultaten van beleidsveld 9.1.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Wij streven een integrale benadering van de ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie na, onder andere ten aanzien van de ontwikkeling van wonen en werken bij steden en dorpen, wind- en zonne-energie, schaalvergroting landbouw en intensieve veehouderij. Integraal betekent, dat we rekening houden met externe ontwikkelingen, veranderende inzichten en met nieuw Europees en rijksbeleid. Dit beleidsveld betreft vooral de – regie op de – voorbereiding van het beleid en het faciliteren van integrale planvorming.

Bij het tot stand komen van de Omgevingsvisie wordt behalve de integratieslag van beleidssectoren binnen het fysieke domein ook invulling gegeven aan de beleidsmatige samenhang met het sociale domein. Deze samenhang manifesteert zich in ieder geval bij de thema’s arbeidsmarkt en werkgelegenheid, bevolkingsontwikkeling en wonen, bereikbaarheid en beschikbaarheid van voorzieningen in het landelijk gebied. Hierbij geven we speciaal aandacht aan ouderen, omdat hun aantal de komen jaren sterk zal toenemen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
9.1 Planvorming, onderzoek en monitoring

Toelichting:

Het vaststellen van het Koersdocument voor de Omgevingsvisie is verschoven naar 2018. Hierdoor is de planning voor het opstellen van de Omgevingsverordening en het opstellen van de MER ook opgeschoven.
Het is gewenst om op Friese schaal te komen tot afspraken over wonen, kantoorgebouwen en bedrijventerreinen. Via verschillende sporen hebben we hier aan gewerkt.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Vaststellen van het Koersdocument Omgevingsvisie, dit in lijn met de startnotitie en discussienotitie. Wij doen dat in goede afstemming met de gemeenten in relatie tot hun gemeentelijke omgevingsvisies.
2 Starten met de voorbereiding van de provinciale verordening leefomgeving, noodzakelijk op grond van de Omgevingswet
3 Vaststellen van de startnotitie voor de MER voor de Omgevingsvisie.
4 Een besluit nemen op het al dan niet instellen van het transitiefonds Krimp op basis van het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek.
5 Regie voeren op de programmering van bedrijventerreinen, kantoren en woningen. Met betrokken regio’s en gemeenten worden afspraken gemaakt over hun plannen (zie 9.2 en 9.3)

Toelichting:

1. In maart 2017 is besloten tot de samenwerking in De Friese Aanpak (DFA). In DFA verband zijn als onderdeel van het open planproces gezamenlijk met de gemeenten en Wetterskip Fryslân voor 5 thema’s  bouwstenen opgesteld. De bouwstenen Steden en Dorpen en Modern Bestuur konden in 2017 niet afgerond worden. Daarnaast is aan het open planproces een bestuurlijke dialoog toegevoegd. Als gevolg hiervan is de vaststelling van het Koersdocument Omgevingsvisie verschoven naar het 3e kwartaal van 2018 en is er vrijval ontstaan op het budget. Provinciale Staten zijn hierover geïnformeerd. (Zie voor financiële verantwoording onder 9.2).

2. Het opstellen van de Omgevingsverordening is gekoppeld aan de voortgang van het opstellen van de Omgevingsvisie. Omdat de vaststelling van het Koersdocument verschoven is, verschuift de voorbereiding van de verordening mee.

3. Vanwege de verschuiving van de behandeling van het Koersdocument Omgevingsvisie is ook het vaststellen van de startnotitie MER opgeschoven.

4. Het besluit over de middelen heeft in 2017 plaatsgevonden. Er is vanaf dat moment gewerkt aan de inhoud en het verdere inkaderen van het fonds. Dit leidt tot een besluit van GS ergens halverwege 2018 over de invulling van het Fonds. PS zullen dan geïnformeerd worden. In de Kadernota van 2018 is € 3 mln. voor de komende vier jaar beschikbaar gesteld voor een nog in te stellen Transitiefonds Fysieke Leefomgeving.

5. In 2017 hebben wij als Provincie regie gevoerd op de programmering van bedrijventerreinen, kantoren en woningen. Wij hebben hierbij een coördinerende, aanjagende c.q. stimulerende rol. Het voorstel voor de regionale afspraken moet bij de regio’s/gemeenten zelf vandaan komen.  Eind 2017 is de stand van zaken als volgt:

Bedrijventerreinen: Eind 2017 zijn de regionale afspraken in de regio Zuidwest (i.e. de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren) afgerond en aan ons ter afstemming voorgelegd.

De gemeenten in de regio Noordoost hebben inmiddels de nodige onderlinge afstemming gehad en zijn op dit moment de regionale afspraken gezamenlijk aan het uitwerken.

Voor de regionale afspraken met de regio’s Noordwest en Zuidoost is nu een externe procesmanager ingeschakeld om verdere stappen met de betreffende gemeenten te zetten. De inzet is nu om uiterlijk zomer 2018 de regionale afspraken met de regio’s Noordoost, Noordwest en Zuidoost zowel ambtelijk als bestuurlijk afgerond te hebben.

Kantoren: In dit kader werden afspraken met Leeuwarden en Smallingerland beoogd, omdat dit de F4-gemeenten zijn waar de meeste discrepantie zit tussen vraag en aanbod van kantoorruimte. De afspraken met de gemeente Leeuwarden zijn in december 2017 afgerond.

Woningen: Zie voor een nadere toelichting resultaat 6 beleidsveld 9.3 Wonen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Realisatie 2017
Omgevingsbeleid Koersdocument omgevingsvisie Vastgesteld Verschoven
Krimp en leefbaarheid Besluitvorming transitiefonds Afgerond Afgerond

Toelichting:

Omgevingsbeleid: Zie toelichting hierboven bij Gewenste resultaten.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • -54
 • 89
 • 237
 • 272
 • 10
 • 89
 • 237
 • 336
 • -64
 • 0
 • -64
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 131
 • 136
 • 143
 • 410
 • 0
 • -42
 • 143
 • 101
 • 309
 • -78
 • 231
 • Rekening 2017
 • 80
 • 210
 • 164
 • 454
 • 0
 • 37
 • 164
 • 201
 • 253
 • -78
 • 175
 • Saldo begroting en rekening
 • 52
 • -74
 • -21
 • -44
 • 0
 • -79
 • -21
 • -99
 • 56
 • 0
 • 56

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 56.000 in dit beleidsveld.

Structurele budgetten:
De lagere lasten van € 52.000 betreft de provinciale bijdrage Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincie. Dit is een eenmalige onderbesteding als gevolg van het inregelen van de organisatie rond de uitvoering van het Investeringskader Wadden in 2017. (Inhoudelijke toelichting onder beleidsveld 9.2, 6.).

Tijdelijke budgetten:
De hogere lasten en baten van respectievelijk € 74.000,- en € 79.000 hebben betrekking op de projectleider Werelderfgoed Waddenzee, een project dat wij samen met derden uitvoeren.

Overlopende passiva
De overlopende passiva betreffen SCW Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies en RCW Secretariaat Regiecollege Waddengebied.

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • Interwad
 • Mutaties onvoorzien
 • Regionaal College Waddengebied provinciale bijdrage
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies provinciale bijdrage
 • Structurele budgetten
 • Programma Rijke Waddenzee
 • Projectleider/coordinator Wereld Erfgoed Waddenzee
 • Stuurgroep Waddenprovincies
 • Tijdelijke budgetten
 • Overhead
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies provinciale bijdrage
 • Structurele budgetten
 • Projectleider/coordinator Wereld Erfgoed Waddenzee
 • Tijdelijke budgetten
 • Overhead
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 19
 • -200
 • 49
 • 78
 • -54
 • 89
 • 89
 • 180
 • 57
 • 237
 • 272
 • 10
 • 10
 • 89
 • 89
 • 180
 • 57
 • 237
 • 336
 • -64
 • Begroting 2017
 • 19
 • 41
 • 71
 • 131
 • 78
 • -42
 • 100
 • 136
 • 83
 • 61
 • 143
 • 410
 • -42
 • -42
 • 83
 • 61
 • 143
 • 101
 • 309
 • Besteding 2017
 • 19
 • 40
 • 21
 • 80
 • 78
 • 37
 • 95
 • 210
 • 120
 • 44
 • 164
 • 454
 • 37
 • 37
 • 120
 • 44
 • 164
 • 201
 • 253
 • Saldo 2017
 • 0
 • 1
 • 51
 • 52
 • 0
 • -79
 • 5
 • -74
 • -38
 • 17
 • -21
 • -44
 • -79
 • -79
 • -38
 • 17
 • -21
 • -99
 • 56
Print deze pagina