Programma 8: Cultuur, taal en onderwijs

8.3 Taal, media en letteren

Begroting

Wat willen wij bereiken?

Samen met het Rijk hebben wij een zorgplicht ten aanzien van het behoud en de bevordering van de Friese taal. Wij zien daarbij ook een sterkere rol voor gemeenten, overeenkomstig de Wet gebruik Friese taal. In het kader van het Deltaplan Fries, onderdeel taalwetgeving, zullen wij samen met het Rijk gemeenten proactief ondersteunen bij het vormen en uitvoeren van taalbeleid. Wat ons betreft is het taalbeleid gericht op de versterking van de positie van het Fries, waar mogelijk in een meertalige context. Immers: het feit dat er in Fryslân twee levende talen worden gebruikt, maakt onze provincie tot een natuurlijk laboratorium voor meertaligheid, een laboratorium met verschillende maatschappelijke domeinen, zoals het onderwijs, de media en de zorg. In het kader van het onderdeel Digitale Hulpmiddelen Fries van het Deltaplan, spannen wij ons er voor in om digitale, online toepassingen, programma’ s en platforms, ook zoveel mogelijk beschikbaar te maken in en ten behoeve van het Fries, waarmee wij het de gebruikers van de Friese taal zo gemakkelijk mogelijk willen maken zich te bedienen van het Fries in het digitale domein.
Wij vinden ook de Friese literatuur van groot belang, niet alleen vanwege haar eigen literaire waarde, maar juist ook voor het voortbestaan van de Friese taal. Wij betrekken daarbij ook onze  inzet voor het Fries in de geschreven media.
In het KH18-event Lân fan Taal werken de partijen uit het veld die zich bezig houden met de Friese taal en cultuur in brede zin samen om verschillende projecten te realiseren in (de aanloop naar) 2018. Lân fan Taal functioneert daarbij wat ons betreft als aanjager van vernieuwing in (taal)beleid en als een sprekend voorbeeld van een integrale benadering, waarin alle beleidsvelden van programma 8 met elkaar verbonden worden.
Wij nemen ook onze verantwoordelijkheid daar waar het gaat om de veelzijdigheid van de media in Fryslân. Wij richten ons op de instandhouding van een brede Friestalige programmering op verschillende mediaplatforms door de Friese regionale omroep, Omrop Fryslân, in de context van het nieuwe mediabestel. Daarnaast willen we ook de innovatie in de Friese persbedrijfstak ondersteunen, zodat er sprake zal zijn van een gemoderniseerde, maar nog steeds pluriforme pers in Fryslân. Wij doen dat door verder te investeren in een Fries regionaal mediacentrum.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • De zichtbaarheid van het Fries in de samenleving stimuleren door een vervolg te geven aan de campagne Praat mar Frysk.
 • Optimale samenwerking tussen de verschillende mediapartijen in Fryslân in een Fries regionaal mediacentrum om zo de transitie van het Friese medialandschap in positieve zin te bevorderen.
 • Borgen van de verscheidenheid aan Friestalige literaire tijdschriften en het stimuleren en promoten van het aanbod en de kwaliteit van de Friese literatuur.
 • Een volledige en veelzijdige Friestalige programmering op televisie, radio en internet door Omrop Fryslân, overeenkomstig de nieuwe mediawet.
 • Instelling van een Mediaraad voor de Friestalige programmering, zoals benoemd in de nieuwe Mediawet.
 • Bevorderen van de ontwikkeling van taalbeleid bij gemeenten, overeenkomstig de Wet gebruik Friese taal.
 • Bevorderen van de ontwikkeling en het onderhoud van digitale hulpmiddelen en ICT-toepassingen voor het Fries.
 • Een samenhangende programmering van bestaande en nieuwe taal- en cultuurinitiatieven in het Lân fan Taal.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Deltaplan: Implementatie Taalwet Aantal gemeenten met een verordening Fries taalgebruik 25 %
Percentage gemeenten met vastgestelde nota taalbeleid 40 %
Media: mediabestel Regiodekkende zender met volledige Friestalige programmering en dekkende financiering Gerealiseerd
Letteren Wij verlenen in 2017 Friese schrijversbeurzen. 5
In 2017 worden er in Fryslân alternatieve verkoopacties en “Sutelaksjes” ten behoeve van de verkoop van Friese boeken georganiseerd. Verkoopacties op 60 locaties en 10 Sutelaksjes.
Taalbeleid Er worden in 2017 Friestalige thematijdschriften uitgegeven 2 nummers, oplage 40.000 per keer.
Prijzenbeleid In 2017 worden er provinciale prijzen op het gebied van vormgeving, beeldende kunst, muziek, onderwijs en literatuur uitgereikt. Vier prijzen
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 3.455 
 • 0
 • 3.455
 • Begroting 2016
 • 6.543
 • 0
 • 6.543
 • Begroting 2017
 • 5.924
 • 0
 • 5.924
 • Begroting 2018
 • 5.649
 • 0
 • 5.649
 • Begroting 2019
 • 3.618
 • 0
 • 3.618
 • Begroting 2020
 • 1.717
 • 0
 • 1.717

Toelichting:

De begrote lasten dalen van € 6,5 miljoen in 2018 naar € 3,6 miljoen in 2019 Deze daling wordt met name veroorzaakt door de afloop van het tijdelijke budget voor Lân fan Taal. Vervolgens dalen de begrote lasten naar € 1,7 miljoen in 2020. Deze daling komt door de eindigheid van de budgetten die vanuit het coalitieakkoord voor dit onderwerp beschikbaar zijn gesteld.

Beleidsveld 8.3 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • St Utjouwerij Frysk Toaniel (STUFT)
 • Uitvoeringsregeling Taal en Kultuer
 • Realisatie 2015 Baten
 • 2
 • -2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.455
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.543
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5.924
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5.649
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.618
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.717

Beleidsveld 8.3 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • AFUK
 • Dichter fan Fryslan
 • Dingtiid Orgaan voor de Friese taal
 • Europees buro foar lytse talen (EBLT)
 • Friese taal Rijk
 • Fryske literer tydskrift De Moanne
 • Fryske Rie
 • It Frysk Amateur Toaniel (IFAT)
 • Prizen literatuer wittenskip
 • Producties Omrop Fryslan Kulturele Haadsted 2018
 • Ried fan Fryske beweging
 • St Hispel Frysk literer tydskrift Hjir
 • St It Fryske Boek
 • St It Skriuwerboun
 • St Ons Bildt
 • St Stellingwarver Schrieversronte
 • St Utjouwerij Frysk Toaniel (STUFT)
 • Stipe punt 2.0
 • Taalkado
 • Uitvoeringsregeling Taal en Kultuer
 • Deltaplan Frysk basisvoorzieningen
 • Deltaplan Frysk en implementatie taalwet
 • Deltaplan Frysk Lan fan taal
 • Deltaplan Frysk plus
 • Digitale hulpmiddelen Fries
 • Frysk yn de skreaune media
 • Mediafonds
 • Taal yn Fryslan 4
 • Taalbelied
 • Transitie medialandschap
 • Uitvoeringsregeling Taal en Kultuer
 • Upgraden prizebelied
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 445
 • 0
 • 43
 • 7
 • 123
 • 55
 • 4
 • 10
 • 15
 • 660
 • 19
 • 24
 • 182
 • 2
 • 2
 • 46
 • 16
 • 97
 • 51
 • 168
 • 1.970
 • 65
 • 0
 • 10
 • 0
 • 0
 • 80
 • 71
 • 64
 • 497
 • 70
 • 0
 • 26
 • 884
 • 601
 • 601
 • 3.455
 • Begr 2016 Lasten
 • 554
 • 3
 • 107
 • 14
 • 54
 • 56
 • 5
 • 10
 • 22
 • 656
 • 19
 • 24
 • 185
 • 4
 • 2
 • 47
 • 17
 • 0
 • 157
 • 158
 • 2.092
 • 1.197
 • 200
 • 740
 • 150
 • 140
 • 80
 • 73
 • 63
 • 480
 • 128
 • 37
 • 50
 • 3.338
 • 1.113
 • 1.113
 • 6.543
 • Begr 2017 Lasten
 • 554
 • 3
 • 107
 • 14
 • 54
 • 56
 • 5
 • 10
 • 45
 • 0
 • 19
 • 24
 • 185
 • 4
 • 2
 • 47
 • 17
 • 0
 • 157
 • 0
 • 1.300
 • 1.388
 • 200
 • 2.250
 • 150
 • 140
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 100
 • 0
 • 0
 • 4.228
 • 396
 • 396
 • 5.924
 • Begr 2018 Lasten
 • 554
 • 3
 • 107
 • 14
 • 54
 • 56
 • 5
 • 10
 • 13
 • 0
 • 19
 • 24
 • 185
 • 4
 • 2
 • 47
 • 17
 • 0
 • 157
 • 0
 • 1.269
 • 1.388
 • 200
 • 2.000
 • 150
 • 140
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 100
 • 0
 • 0
 • 3.978
 • 403
 • 403
 • 5.649
 • Begr 2019 Lasten
 • 554
 • 3
 • 107
 • 14
 • 54
 • 56
 • 5
 • 10
 • 23
 • 0
 • 19
 • 24
 • 185
 • 4
 • 2
 • 47
 • 17
 • 0
 • 157
 • 0
 • 1.279
 • 1.323
 • 200
 • 100
 • 150
 • 140
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.913
 • 426
 • 426
 • 3.618
 • Begr 2020 Lasten
 • 554
 • 3
 • 107
 • 14
 • 54
 • 56
 • 5
 • 10
 • 54
 • 0
 • 19
 • 24
 • 185
 • 4
 • 2
 • 47
 • 17
 • 0
 • 157
 • 0
 • 1.310
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 406
 • 406
 • 1.717

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 De positie en het gebruik van de Friese taal (en de streektalen) borgen en bevorderen in het kader van de maatschappelijke domeinen, zoals benoemd in het Europees Handvest voor Regionale Talen en Talen van Minderheden en de Wet Gebruik Friese Taal.
2 Optimale samenwerking tussen de verschillende mediapartijen in Fryslân om zo de transitie van het Friese medialandschap in positieve zin te bevorderen.
3 Borging van de verscheidenheid aan Friestalige literaire tijdschriften en het stimuleren en promoten van het aanbod en de kwaliteit van de Friese literatuur.
4 Een volledige en veelzijdige Friestalige programmering op televisie, radio en internet door Omrop Fryslân, dat op dagelijkse basis beschikbaar is, overeenkomstig de Bestuursafspraken Fries in de Media 2016.
5 Bevorderen van de ontwikkeling en het onderhoud van digitale hulpmiddelen voor het Fries.
6 Een samenhangende programmering van bestaande en nieuwe taal- en cultuurinitiatieven in het Lân fan Taal.

Toelichting:

6) Voor enkele projecten in het kader van Lân fan Taal wijkt het kasritme in de praktijk af van wat er in de begroting voorzien was. Deels worden kosten eerder gemaakt, waardoor er meer budget in 2017 nodig is. Daarom is een begrotingswijziging bijgevoegd.

 

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Deltaplan Fries: implementatie taalwet Aantal gemeenten met een verordening Frysk taalgebruik 40%
Percentage gemeenten met vastgestelde nota taalbeleid 40%
Media Aansluiting Friestalige schooltelevisie bij digitale lesmethoden en leeromgevingen voor het vak Fries Aansluiting bij o.a Spoar 8 en Searje 36 gerealiseerd
Letteren Wij stellen in 2017 Friese schrijversbeurzen beschikbaar. 5
In 2017 worden er in Fryslân alternatieve verkoopacties en “Sutelaksjes” ten behoeve van de verkoop van Friese boeken georganiseerd. Verkoopacties op 60 locaties en 10 Sutelaksjes
Taalbeleid Er worden in 2017 Friestalige thematijdschriften uitgegeven 2 nummers, oplage 40.000 per keer.
Prijzenbeleid In 2017 worden er provinciale prijzen op het gebied van vormgeving, beeldende kunst, muziek, onderwijs en literatuur uitgereikt. Vier prijzen

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

  Beleid Tijd Geld
1 De positie en het gebruik van de Friese taal (en de streektalen) borgen en bevorderen in het kader van de maatschappelijke domeinen, zoals benoemd in het Europees Handvest voor Regionale Talen en Talen van Minderheden en de Wet Gebruik Friese Taal.
2 Optimale samenwerking tussen de verschillende mediapartijen in Fryslân om zo de transitie van het Friese medialandschap in positieve zin te bevorderen.
3 Borging van de verscheidenheid aan Friestalige literaire tijdschriften en het stimuleren en promoten van het aanbod en de kwaliteit van de Friese literatuur.
4 Een volledige en veelzijdige Friestalige programmering op televisie, radio en internet door Omrop Fryslân, dat op dagelijkse basis beschikbaar is, overeenkomstig de Bestuursafspraken Fries in de Media 2016.
5 Bevorderen van de ontwikkeling en het onderhoud van digitale hulpmiddelen voor het Fries.
6 Een samenhangende programmering van bestaande en nieuwe taal- en cultuurinitiatieven in het Lân fan Taal.

Toelichting:

2. Op basis van de huidige subsidieaanvraag van de betrokken partijen zal in 2017 niet het beschikbare subsidiebedrag worden aangesproken. De prognose is dat dit wel in 2018 het geval zal zijn. Hiervoor is een begrotingswijziging bijgevoegd.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Deltaplan Fries: implementatie taalwet Aantal gemeenten met een verordening Frysk taalgebruik 40%
Percentage gemeenten met vastgestelde nota taalbeleid 40%
Media Aansluiting Friestalige schooltelevisie bij digitale lesmethoden en leeromgevingen voor het vak Fries Aansluiting bij o.a Spoar 8 en Searje 36 gerealiseerd
Letteren Wij stellen in 2017 Friese schrijversbeurzen beschikbaar. 5
In 2017 worden er in Fryslân alternatieve verkoopacties en “Sutelaksjes” ten behoeve van de verkoop van Friese boeken georganiseerd. Verkoopacties op 60 locaties en 10 Sutelaksjes
Taalbeleid Er worden in 2017 Friestalige thematijdschriften uitgegeven 2 nummers, oplage 40.000 per keer.
Prijzenbeleid In 2017 worden er provinciale prijzen op het gebied van vormgeving, beeldende kunst, muziek, onderwijs en literatuur uitgereikt. Vier prijzen

Toelichting:

Schrijversbeurzen.
In de eerste tender van 2017 zijn er maar twee aanvragen binnengekomen, die beide positief beschikt zijn. Zes weken voor de sluitingsdatum van de tweede tender zijn er nog geen aanvragen binnengekomen. De prognose is moeilijk te duiden, maar financieel en inhoudelijk is er ruimte voor 5 aanvragen in 2017.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Samen met het Rijk hebben wij een zorgplicht ten aanzien van het behoud en de bevordering van de Friese taal. Wij zien daarbij ook een sterkere rol voor gemeenten, overeenkomstig de Wet gebruik Friese taal. In het kader van het Deltaplan Fries, onderdeel taalwetgeving, zullen wij samen met het Rijk gemeenten proactief ondersteunen bij het vormen en uitvoeren van taalbeleid. Wat ons betreft is het taalbeleid gericht op de versterking van de positie van het Fries, waar mogelijk in een meertalige context. Immers: het feit dat er in Fryslân twee levende talen worden gebruikt, maakt onze provincie tot een natuurlijk laboratorium voor meertaligheid, een laboratorium met verschillende maatschappelijke domeinen, zoals het onderwijs, de media en de zorg. In het kader van het onderdeel Digitale Hulpmiddelen Fries van het Deltaplan, spannen wij ons er voor in om digitale, online toepassingen, programma’ s en platforms, ook zoveel mogelijk beschikbaar te maken in en ten behoeve van het Fries, waarmee wij het de gebruikers van de Friese taal zo gemakkelijk mogelijk willen maken zich te bedienen van het Fries in het digitale domein.
Wij vinden ook de Friese literatuur van groot belang, niet alleen vanwege haar eigen literaire waarde, maar juist ook voor het voortbestaan van de Friese taal. Wij betrekken daarbij ook onze  inzet voor het Fries in de geschreven media.
In het KH18-event Lân fan Taal werken de partijen uit het veld die zich bezig houden met de Friese taal en cultuur in brede zin samen om verschillende projecten te realiseren in (de aanloop naar) 2018. Lân fan Taal functioneert daarbij wat ons betreft als aanjager van vernieuwing in (taal)beleid en als een sprekend voorbeeld van een integrale benadering, waarin alle beleidsvelden van programma 8 met elkaar verbonden worden.
Wij nemen ook onze verantwoordelijkheid daar waar het gaat om de veelzijdigheid van de media in Fryslân. Wij richten ons op de instandhouding van een brede Friestalige programmering op verschillende mediaplatforms door de Friese regionale omroep, Omrop Fryslân, in de context van het nieuwe mediabestel. Daarnaast willen we ook de innovatie in de Friese persbedrijfstak ondersteunen, zodat er sprake zal zijn van een gemoderniseerde, maar nog steeds pluriforme pers in Fryslân. Wij doen dat door verder te investeren in een Fries regionaal mediacentrum.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
8.3 Taal, media en letteren

Toelichting:

Op het gebied van taal, media en letteren zijn er in 2017 belangrijke nieuwe ontwikkelingen in gang gezet. Vanuit de provinciale rol van Taalschipper zijn er voor het eerst (twee) bestuurlijke overleggen ‘mei-inoar foar it Frysk’ gehouden. In die overleggen wordt met de bestuurders van de organen die onder de Wet gebruik Friese taal vallen gesproken over de totstandkoming en implementatie van hun taalbeleid en taalverordeningen. Als taalschipper treedt de provincie daarbij op als samenroeper, regisseur en bewaakt zij de voortgang. Over de uitkomsten heeft zij nauw overleg met het Rijk. Vanuit het Deltaplan Frysk hebben verschillende gemeenten een provinciale bijdrage gekregen voor het ontwikkelen en het implementeren van gemeentelijk taalbeleid, waardoor dat sneller en sterker tot stand kan komen.
In juni 2017 is gedeputeerde Poepjes gekozen als de nieuwe voorzitter van het Network for the Promotion of Linguistic Diversity. Vanuit die leidende rol en positie heeft de provincie haar rol verstevigd op het terrein van de beleidsmatige en praktische samenwerking (het delen van best practices) in Europa ten aanzien van het minderheidstalenbeleid. Belangrijke aandachtspunten zijn daarbij het aantrekken van nieuwe leden en de samenwerking met andere minderheidstaalorganisaties.
Ten aanzien van de Friese literatuur zijn de taken op het gebied van de promotie en verkoop overgeheveld van Tresoar naar de Afûk, die het als project ‘Boeken fan Fryslân’ zal uitvoeren. De ‘Stifting Boeken fan Fryslân’ die bestond uit de Friese uitgeverijen is daarmee opgehouden te bestaan. Die ontwikkeling heeft ertoe geleid dat Tresoar zich voortaan weer kan richten op de kerntaken die zij heeft daar waar het de Friese literatuur betreft: de kennis- en bewaarfunctie. Die kennisfunctie zal onder andere ook in ‘OBE’ naar voren komen, dat in 2017 is gerealiseerd in het kader van Lân fan Taal maar ook als structurele expositieruimte als het gaat om taal en literatuur.
Verder heeft de provincie in 2017 opnieuw de Friese literatuur op een internationaal podium gepresenteerd, door aanwezig te zijn op de Frankfurter Buchmesse.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 1. De positie en het gebruik van de Friese taal (en de streektalen) borgen en bevorderen in het kader van de maatschappelijke domeinen, zoals benoemd in het Europees Handvest voor Regionale Talen en Talen van Minderheden en de Wet Gebruik Friese Taal.
2 2. Optimale samenwerking tussen de verschillende mediapartijen in Fryslân om zo de transitie van het Friese medialandschap in positieve zin te bevorderen.
3 3. Borging van de verscheidenheid aan Friestalige literaire tijdschriften en het stimuleren en promoten van het aanbod en de kwaliteit van de Friese literatuur.
4 4. Een volledige en veelzijdige Friestalige programmering op televisie, radio en internet door Omrop Fryslân, dat op dagelijkse basis beschikbaar is, overeenkomstig de Bestuursafspraken Fries in de Media 2016.
5 5. Bevorderen van de ontwikkeling en het onderhoud van digitale hulpmiddelen voor het Fries.
6 6. Een samenhangende programmering van bestaande en nieuwe taal- en cultuurinitiatieven in het Lân fan Taal.

Toelichting:

1. Om uitvoering te geven aan het Europees Handvest en de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur hebben in november 2017 zeven Friese gemeenten met het Rijk en de provincie een bestuurlijke overeenkomst Fries taalbeleid ondertekend. Het gaat om de gemeenten Het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân. Met de ondertekening wordt ervoor gezorgd dat het gebruik van de Friese taal ook na 1 januari 2018 in de nieuwe gemeente Waadhoeke en de bestaande gemeenten Leeuwarden en Súdwest-Fryslân niet achteruit gaat. Ten aanzien van de borging van het Bildts zijn er ook afspraken gemaakt met de gemeente Waadhoeke.

2. Met de Friese regionale mediabedrijven Omrop Fryslân, het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant is gestreefd naar het verbeteren van de onderlinge samenwerking in een Regionaal Mediacentrum. Door de verschillende wijzen van financiering, Omrop Fryslân met publiek geld en beide dagbladen via de NDC Mediagroep met privaat geld, blijkt dat zulks op basis van de Mediawetgeving niet goed mogelijk is. Provinciale Staten zijn hierover eind oktober 2017 schriftelijk geïnformeerd. In 2017 is met de partijen bekeken op welke wijze er wel gestalte kan worden gegeven aan de transitie van het Friese medialandschap. Door bovengenoemde mediapartijen wordt samengewerkt in een innovatief en multimediaal project, onder de titel Finster op Fryslân, waarvoor begin 2018 door ons middelen beschikbaar zijn gesteld in het kader van onze doelstelling op het gebied van de transitie van het Friese medialandschap.

3. Via de alternatieve verkoop- en sutelaksjes is de Friese literatuur weer breed in een heleboel dorpen en steden in Fryslân onder de aandacht gebracht.

5. Digitale helpmiddels: in 2017 hebben Gedeputeerde Staten een Utfieringsplan digitale helpmiddels foar it Frysk 2017-2020 vastgesteld, opdrachten verstrekt voor een Online Nederlands – Fries woordenboek, het toekomstbestendig maken van andere digitale helpmiddels en een promotiecampagne om de (potentiële) gebruikers te wijzen op het bestaan ervan.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Realisatie 2017
Deltaplan Fries: implementatie taalwet Aantal gemeenten met een verordening Frysk taalgebruik 40% 60%
Percentage gemeenten met vastgestelde nota taalbeleid 40% 60%
Media Aansluiting Friestalige schooltelevisie bij digitale lesmethoden en leeromgevingen voor het vak Fries Aansluiting bij o.a Spoar 8 en Searje 36 gerealiseerd Is gerealiseerd
Letteren Wij stellen in 2017 Friese schrijversbeurzen beschikbaar. 5 3
In 2017 worden er in Fryslân alternatieve verkoopacties en “Sutelaksjes” ten behoeve van de verkoop van Friese boeken georganiseerd. Verkoopacties op 60 locaties en 10 Sutelaksjes Verkoopacties op 60 locaties en 16 Sutelaksjes
Taalbeleid Er worden in 2017 Friestalige thematijdschriften uitgegeven 2 nummers, oplage 40.000 per keer. 3 nummers
Prijzenbeleid In 2017 worden er provinciale prijzen op het gebied van vormgeving, beeldende kunst, muziek, onderwijs en literatuur uitgereikt. Vier prijzen Acht prijzen

Toelichting:

Deltaplan Fries: Implementatie taalwet: Van de gemeenten die aan de Wet gebruik Friese taal moeten voldoen hebben van de 15 (100%) gemeenten 9 (60%)  eind 2017 een taalverordening en taalbeleidsplan vastgesteld. De nieuwe gemeente Waadhoeke zal in 2018 taalbeleid waarop ingezet zal worden op meertaligheid aan de slag. In gemeente Heerenveen, gemeente Opsterland en in gemeente Leeuwarden zal begin 2018 ook een verordening en een taalbeleidsplan vastgesteld worden. Hiervoor zijn reeds in 2017 stappen voor ondernomen. Ook in gemeente Harlingen en gemeente Ooststellingwerf zal in 2018 een taalbeleidsplan en verordening opgesteld worden.

Wij stellen in 2017 Friese schrijversbeurzen beschikbaar: In 2017 zijn er ondanks provinciale promotie maar drie schrijversbeurzen aangevraagd, die alle drie positief beschikt zijn. Er was budget voor vijf beurzen beschikbaar.

Taalbeleid: Het thematijdschrift Heit en Mem is in 2017 2x verschenen, met een oplage van 40.000 exemplaren per uitgave. Daarnaast is er ook een themanummer verschenen in het kader van de Vredeman de Vriesprijs voor Vormgeving. Dat is verspreid onder de abonnees van het algemeen – culturele opinieblad de Moanne.

Prijzenbeleid: In 2017 zijn er acht prijzen uitgereikt op het gebied van vormgeving, beeldende kunst, muziek, onderwijs, wetenschap en literatuur. De Joast Halbertsma prijs voor wetenschap is uitgereikt aan de heer H. Spanninga. Volgens de uitreikingsfrequentie zou deze prijswinnaar in het jaar 2016 benoemd moeten zijn. Vanwege de gezamenlijke  uitreiking met de RUG Campus Fryslân is dat 2017 geworden. De Pyt van der Zee prijs voor Friese toneel hebben we samen met de Fedde Martha Bergsmaprijs uitgereikt. De Pyt van der Zee prijs is uitgereikt aan het Berne-iepenloftspul (BIS) uit Easterwierrum. Deze prijs stond voor het jaar 2018 gepland. Wij hebben ervoor gekozen deze een jaar naar voren te halen omdat deze gezien de activiteiten LF2018 niet tot zijn recht zou komen. De andere twee prijzen vallen in hun normale uitreikingsfrequentie.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 2.009
 • 2.476
 • 4.485
 • 0
 • 4.485
 • 1.577
 • 6.062
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 1.990
 • 6.263
 • 8.253
 • 0
 • 8.253
 • -258
 • 7.995
 • Rekening 2017
 • 1.934
 • 6.537
 • 8.472
 • 0
 • 8.472
 • -621
 • 7.851
 • Saldo begroting en rekening
 • 55
 • -274
 • -219
 • 0
 • -219
 • 363
 • 144

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 144.000 in dit beleidsveld.

Structurele budgetten
De lagere lasten van € 55.000 betreffen voor € 41.000 Boeken fan Fryslân, omdat er een subsidie ten laste van 2018 komt en voor € 17.000 Prijzenbeleid, omdat de kosten van de prijsuitreikingen in 2017 meevielen.

Tijdelijke budgetten
De hogere lasten van € 229.000 worden veroorzaakt door een overbesteding op Deltaplan Frysk – Lân fan Taal (€ 442.000), welke via de reserve tijdelijke budgetten verrekend wordt met het in 2018 begrote bedrag. Daarnaast zijn er voor € 79.000 verplichtingen aangegaan die in latere jaren tot besteding komen. En er is sprake van vrijval voor Deltaplan Frysk – Implementatie taalwet (€ 38.000), omdat de uitgaven ten laste van 2018 komen en voor de beleidsnota CTOS met de onderdelen prijzenbeleid (€ 23.000), omdat de kosten van de prijsuitreikingen in 2017 meevielen en digitale hulpmiddelen Frysk (€ 13.000), omdat de uitgaven ten laste van 2018 komen.

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • AFUK
 • Boeken fan Fryslan
 • Dichter fan Fryslan
 • Dingtiid Orgaan voor de Friese taal
 • Europees buro foar lytse talen (EBLT)
 • Friese taal Rijk
 • Fryske literer tydskrift De Moanne
 • Fryske Rie
 • It Frysk Amateur Toaniel (IFAT)
 • Omrop Fryslan
 • Prizen literatuer wittenskip
 • Ried fan Fryske beweging
 • St Gysbert Japicx-hus
 • St Hispel Frysk literer tydskrift Hjir
 • St It Skriuwerboun
 • St Ons Bildt
 • St Stellingwarver Schrieversronte
 • St Utjouwerij Frysk Toaniel (STUFT)
 • Taalkado
 • Uitvoeringsregeling Taal en Kultuer
 • Structurele budgetten
 • Deltaplan Frysk basisvoorzieningen
 • Deltaplan Frysk en implementatie taalwet
 • Deltaplan Frysk Lan fan taal
 • Deltaplan Frysk plus
 • Digitale hulpmiddelen Fries
 • Frysk Film Platform
 • Frysk yn de skreaune media
 • Mediafonds
 • Prizebelied
 • Taal yn Fryslan 4
 • Taalbelied
 • Transitie medialandschap
 • Uitvoeringsregeling Taal en Kultuer
 • Upgraden prizebelied
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 553
 • 185
 • 2
 • 58
 • 14
 • 110
 • 56
 • 4
 • 10
 • 655
 • 6
 • 19
 • 24
 • 4
 • 2
 • 44
 • 17
 • 88
 • 159
 • 2.009
 • 1.197
 • 109
 • 384
 • 80
 • 71
 • 63
 • 460
 • 40
 • 22
 • 50
 • 2.476
 • 4.485
 • 0
 • 0
 • 4.485
 • Begroting 2017
 • 554
 • 185
 • 3
 • 107
 • 14
 • 104
 • 71
 • 5
 • 10
 • 656
 • 45
 • 19
 • 9
 • 34
 • 4
 • 2
 • 47
 • 17
 • 107
 • 1.990
 • 2.213
 • 250
 • 2.763
 • 50
 • 340
 • 18
 • 80
 • 50
 • 500
 • 6.263
 • 8.253
 • 0
 • 0
 • 8.253
 • Besteding 2017
 • 553
 • 144
 • 3
 • 109
 • 14
 • 98
 • 72
 • 5
 • 10
 • 656
 • 28
 • 19
 • 9
 • 34
 • 4
 • 2
 • 44
 • 17
 • 115
 • 1.934
 • 2.169
 • 212
 • 3.164
 • 49
 • 327
 • 17
 • 80
 • -3
 • 27
 • 495
 • 6.537
 • 8.472
 • 0
 • 0
 • 8.472
 • Saldo 2017
 • 0
 • 41
 • -2
 • 6
 • -1
 • 17
 • 0
 • 2
 • -7
 • 55
 • 44
 • 38
 • -401
 • 1
 • 13
 • 1
 • 0
 • 3
 • 23
 • 5
 • -274
 • -219
 • 0
 • 0
 • -219
Print deze pagina