Programma 8: Cultuur, taal en onderwijs

8.1 Cultuur

Wat willen we bereiken?

Ten behoeve van de uitvoering van het cultuurbeleid blijven wij investeren in een culturele basisinfrastructuur, door toonaangevende instellingen in Fryslân structureel te subsidiëren.
Wij willen iedereen in staat stellen om optimaal mee te doen in de samenleving. Immers, actieve maatschappelijke participatie bevordert de ontwikkeling van individuen en heeft een positieve invloed op de gemeenschap als geheel. Het versterkt de bewust­wording en de betrokkenheid van mensen onderling. Kunst en cultuur, en het actief of passief genieten daarvan, dragen in belangrijke mate bij aan die maatschappelijke participatie. Daarom zetten wij sterk in op meedoen. Wij richten ons op een laagdrempelig aanbod van cultuuruitingen, cultuureducatie en amateurkunst in Fryslân voor alle leeftijdsgroepen. Die benadering hanteren wij samen met de gemeente Leeuwarden ook bij de uitwerking van het programma van Culturele Hoofdstad 2018. Wij willen in dat kader ook kansen creëren in de samenleving, vooral voor kinderen, jongeren en mensen die een barrière ervaren in hun deelname aan de samenleving. Samen met het Rijk stellen we voor een nieuwe periode (2017-2020) middelen beschikbaar voor cultuureducatie. Met het programma cultuureducatie willen wij, in samenwerking met het onderwijs, een doorgaande leerlijn realiseren. Omdat wij het programma cultuureducatie op een integrale manier willen uitvoeren leggen wij de verbinding tussen dit programma en het KH18-event Lân fan Taal, zodat alle onderdelen van programma 8 in het kader van cultuureducatie aan bod kunnen komen.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • Een laagdrempelig aanbod van culturele activiteiten, cultuureducatie en amateurkunst in Fryslân voor alle leeftijdsgroepen.
 • Talentontwikkeling stimuleren.
 • Het artistieke klimaat versterken.
 • Een zo groot mogelijk publiek bereiken voor het Friese culturele erfgoed in het kader van het “Ferhaal fan Fryslân”.
 • Het realiseren van een duurzaam collectie- en museumdepot.
 • Een brede en sterke Friese culturele basisinfrastructuur.
 • Een onderscheidend cultureel klimaat tot stand brengen dat bijdraagt aan Leeuwarden-Fryslân 2018.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Cultuurparticipatie Percentage deelnemers aan culturele activiteiten t.o.v. de totale bevolking in Fryslân 38%
De provinciaal gesubsidieerde musea en erfgoedinstellingen maken een programma voor ‘Help pake en beppe de vakantie door’en voor de Nationale Museumweek. 4
Cultureel aanbod In 2017 ondersteunen wij organisaties op basis van criteria zoals artistieke kwaliteit, brede maatschappelijke functie en verschillende kunstdisciplines. 6
In 2017 is er een integraal toetsingskader voor festivals in Fryslân.
Aantal producties waarin professionele en amateurorganisaties samenwerken. 4
In 2017 vindt er een verkenning plaats naar de vrije ruimte binnen boekjaarinstellingen.
Alle culturele boekjaarinstellingen realiseren jaarlijks minimaal 1 laagdrempelige activiteit.
Exposities die bijdragen aan het Ferhaal fan Fryslân 3
Eind 2017 is er een projectplan Kolleksje Fryslân.
Culturele innovatie Aantal cross-over projecten 5
Talentontwikkeling Projecten met jonge makers (afspraken met boekjaarinstellingen/binnen Station Noord 2.0/provinciale regelingen Cultuur) 3
Cultuureducatie Aantal scholen, primair onderwijs, dat actief inzet op cultuureducatie (KEK-inventarisatie) > 75 %
Aantal boekjaarinstellingen dat een educatief programma aanbiedt binnen KEK. 10
Eind 2017 is er een tussenevaluatie van de pilot Cultuureducatie met Kwaliteit in het Voortgezet Onderwijs.
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 21.995 
 • 172
 • 21.823
 • Begroting 2016
 • 28.513
 • 73
 • 28.441
 • Begroting 2017
 • 20.167
 • 73
 • 20.094
 • Begroting 2018
 • 19.759
 • 73
 • 19.686
 • Begroting 2019
 • 14.556
 • 73
 • 14.484
 • Begroting 2020
 • 14.490
 • 73
 • 14.417

Toelichting:

De begrote lasten dalen van € 28,5 miljoen in 2016 naar € 20,2 miljoen in 2017. Deze daling wordt met name veroorzaakt door de afloop van de tijdelijke budgetten die samenhangen met de huidige beleidsnota Grinzen oer en het bestedingsritme van project Blokhuispoort. Vervolgens dalen de begrote lasten verder naar € 14,5 miljoen in 2019. Deze daling komt door het aflopen van de budgetten voor Kulturele Haadstêd en Deltaplan Digitalisering.

Beleidsveld 8.1 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Argyfynspeksje wurkbudzjet
 • Mutaties onvoorzien
 • Secretariaat Prins Bernard Cultuurfonds
 • Tresoar
 • Buma-legaat
 • Grafiekcollectie Knecht-Drenth
 • Realisatie 2015 Baten
 • 59
 • -6
 • 14
 • 6
 • 73
 • 0
 • 0
 • 3
 • 96
 • 98
 • 0
 • 172
 • 21.823
 • Begr 2016 Baten
 • 46
 • 0
 • 18
 • 6
 • 70
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
 • 3
 • 0
 • 73
 • 28.441
 • Begr 2017 Baten
 • 46
 • 0
 • 18
 • 6
 • 70
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
 • 3
 • 0
 • 73
 • 20.094
 • Begr 2018 Baten
 • 46
 • 0
 • 18
 • 6
 • 70
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
 • 3
 • 0
 • 73
 • 19.686
 • Begr 2019 Baten
 • 46
 • 0
 • 18
 • 6
 • 70
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
 • 3
 • 0
 • 73
 • 14.484
 • Begr 2020 Baten
 • 46
 • 0
 • 18
 • 6
 • 70
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
 • 3
 • 0
 • 73
 • 14.417

Beleidsveld 8.1 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Adviescommissie podiumkunsten
 • Argyfynspeksje wurkbudzjet
 • Beeldende Kunst Nota / Vredeman de Vries Prijs
 • Bibliotheekservice Fryslan
 • Budget Taal en Cultuur (T&K) uitvoeringsregeling
 • Centrum voor film in Friesland
 • Decentralisatie provinciale archieven
 • Frysk Lanbou Museum
 • Frysk Skipfeartmuseum
 • Iepenloftspullen
 • Jeugdtheater
 • Museumfederatie Fryslan
 • Mutaties onvoorzien
 • n Meeuw
 • Natuurmuseum Fryslan
 • Oerol festival
 • Popfabryk
 • St Befrijdingsfestival Fryslan
 • St De Kanselarij
 • St Friesland Pop
 • St Het Fries Museum
 • St Keunstwurk
 • St Keunstwurk stimulering jong muziektalent De Fulkaan
 • Teaterselskip Tryater
 • Tresoar
 • Uitkoop theater en muziek
 • Uitvoeringsregeling Taal en Kultuer
 • Blokhuispoort
 • Brusfuns
 • Centrum voor film in Friesland
 • Cultuur Keten Drachten
 • Evenementenfonds KH2018
 • Festivals overig
 • Fries Museum
 • Iepen Mienskipsfuns 2016-2019 Stimuleringsregeling muziek-dans-toneellessen
 • Jeugd Dans Opleiding Fryslan
 • Kultuer-, taal- en underwiisfuns
 • Kultueredukaasje
 • Kulturele Haadsted
 • Kunstmaand Ameland
 • Leeuwarden festivalstad
 • Museum Belvedere
 • Nieuw Fries Museum kwaliteitsslag
 • Noord Nederlands Orkest
 • Noordelijk Film Festival
 • Noorderlicht
 • Oerol festival
 • Oldeberkoop Open Stal
 • Opera Spanga
 • Sintraal depot Fryslan
 • St Befrijdingsfestival Fryslan
 • St De Kanselarij
 • Uitvoeringsregeling Taal en Kultuer
 • Inzet NUON Blokhuispoort
 • Inzet NUON Projekt Deltaplan digitalisearring
 • Buma-legaat
 • Grafiekcollectie Knecht-Drenth
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 3
 • 1
 • 15
 • 3.024
 • 18
 • 76
 • 374
 • 186
 • 296
 • 0
 • 33
 • 185
 • -50
 • 224
 • 673
 • 259
 • 51
 • 6
 • 225
 • 151
 • 2.584
 • 1.443
 • 0
 • 266
 • 3.153
 • 30
 • 228
 • 13.452
 • 0
 • 61
 • 50
 • 620
 • 0
 • 45
 • 45
 • 51
 • 25
 • 145
 • 304
 • 2.225
 • 25
 • 70
 • 45
 • 75
 • 20
 • 50
 • 90
 • 75
 • 5
 • 40
 • 2.500
 • 20
 • 104
 • 0
 • 6.690
 • 0
 • 263
 • 263
 • 6
 • 96
 • 102
 • 1.489
 • 1.489
 • 21.995
 • Begr 2016 Lasten
 • 5
 • 5
 • 16
 • 3.021
 • 102
 • 77
 • 395
 • 189
 • 300
 • 1
 • 33
 • 202
 • 0
 • 227
 • 682
 • 262
 • 52
 • 7
 • 0
 • 153
 • 2.844
 • 1.461
 • 52
 • 269
 • 3.216
 • 0
 • 170
 • 13.737
 • 2.030
 • 72
 • 50
 • 620
 • 670
 • 0
 • 45
 • 0
 • 25
 • 33
 • 381
 • 2.199
 • 25
 • 0
 • 45
 • 0
 • 20
 • 0
 • 90
 • 75
 • 5
 • 40
 • 2.135
 • 0
 • 0
 • 20
 • 8.580
 • 3.430
 • 1.538
 • 4.968
 • 6
 • 0
 • 6
 • 1.223
 • 1.223
 • 28.513
 • Begr 2017 Lasten
 • 5
 • 5
 • 16
 • 3.062
 • 383
 • 77
 • 395
 • 189
 • 300
 • 47
 • 33
 • 187
 • 0
 • 227
 • 682
 • 262
 • 52
 • 7
 • 0
 • 153
 • 2.844
 • 1.461
 • 52
 • 269
 • 3.216
 • 0
 • 0
 • 13.922
 • 1.770
 • 0
 • 0
 • 0
 • 110
 • 0
 • 0
 • 198
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.078
 • 570
 • 1.288
 • 1.858
 • 6
 • 0
 • 6
 • 303
 • 303
 • 20.167
 • Begr 2018 Lasten
 • 5
 • 5
 • 16
 • 3.062
 • 383
 • 77
 • 395
 • 189
 • 300
 • 47
 • 33
 • 187
 • 0
 • 227
 • 682
 • 262
 • 52
 • 7
 • 0
 • 153
 • 2.844
 • 1.461
 • 52
 • 269
 • 3.216
 • 0
 • 0
 • 13.922
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 110
 • 0
 • 0
 • 198
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.159
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.467
 • 0
 • 1.056
 • 1.056
 • 6
 • 0
 • 6
 • 308
 • 308
 • 19.759
 • Begr 2019 Lasten
 • 5
 • 5
 • 16
 • 3.062
 • 485
 • 77
 • 395
 • 189
 • 300
 • 47
 • 33
 • 187
 • 0
 • 227
 • 682
 • 262
 • 52
 • 7
 • 0
 • 153
 • 2.844
 • 1.461
 • 52
 • 269
 • 3.216
 • 0
 • 0
 • 14.023
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 110
 • 0
 • 0
 • 91
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 201
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
 • 0
 • 6
 • 327
 • 327
 • 14.556
 • Begr 2020 Lasten
 • 5
 • 5
 • 16
 • 3.062
 • 635
 • 77
 • 395
 • 189
 • 300
 • 47
 • 33
 • 187
 • 0
 • 227
 • 682
 • 262
 • 52
 • 7
 • 0
 • 153
 • 2.844
 • 1.461
 • 52
 • 269
 • 3.216
 • 0
 • 0
 • 14.173
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
 • 0
 • 6
 • 311
 • 311
 • 14.490

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Een laagdrempelig aanbod van culturele activiteiten.
2 Een kwaliteitsimpuls voor cultuureducatie.
3 Stimuleren amateurkunst in Fryslân voor alle leeftijdsgroepen.
4 Talentontwikkeling stimuleren.
5 Het artistieke klimaat versterken.
6 Het zichtbaar en beschikbaar maken van het Friese culturele erfgoed in het kader van het “Ferhaal fan Fryslân”.
7 Een brede en sterke Friese culturele basisinfrastructuur.
8 Culturele instellingen die een boekjaarsubsidie ontvangen dragen bij aan Leeuwarden-Fryslân 2018.

Toelichting:

6) Voor het project Fryslân ûnder wetter van het Fries Natuurmuseum, zijn de middelen in eerste instantie gelijkmatig verdeeld over de uitvoeringsperiode van de beleidsbrief Mei Hert, Holle en Hannen (2017-2020). De beschikking voor dit project is onlangs verstrekt en geeft aan dat het volledige bedrag van € 350.000 in 2017 uitbetaald zal worden. Daarom wordt verzocht de begrote bedragen van 2018, 2019 en 2020 naar 2017 te halen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Cultuurparticipatie Percentage deelnemers aan culturele activiteiten t.o.v. de totale bevolking van Fryslân 38%
De provinciaal gesubsidieerde musea en erfgoedinstellingen maken een programma voor ‘Help pake en beppe de vakantie door’en voor de Nationale Museumweek. 4
Cultureel aanbod In 2017 ondersteunen wij organisaties op basis van criteria zoals artistieke kwaliteit, brede maatschappelijke functie en verschillende kunstdisciplines. 6
Aantal culturele festivals dat een bijdrage leveren aan het artistiek klimaat 11
Aantal producties waarin professionele en amateurorganisaties samenwerken. 4
Alle culturele boekjaarinstellingen realiseren jaarlijks minimaal 1 laagdrempelige activiteit. 14
Cultureel erfgoed Exposities die bijdragen aan het Ferhaal fan Fryslân 3
Culturele innovatie Aantal cross-over projecten 5
Talentontwikkeling Projecten met jonge makers (afspraken met boekjaarinstellingen/binnen Station Noord 2.0/provinciale regelingen Cultuur) 3
Cultuureducatie Aantal scholen, primair onderwijs, dat actief inzet op cultuureducatie (KEK-inventarisatie) > 75%
Aantal culturele instellingen dat een educatief programma aanbiedt 10

Toelichting:

Cultuurparticipatie: het onderzoek met betrekking tot het percentage deelnemers aan culturele activiteiten ten opzichte van de totale bevolking van Fryslân vindt tweejaarlijks plaats. In 2018 wordt het eerstvolgende onderzoek uitgevoerd.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten - Een laagdrempelig aanbod van culturele activiteiten.

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Een kwaliteitsimpuls voor cultuureducatie.
2 Stimuleren amateurkunst in Fryslân voor alle leeftijdsgroepen.
3 Talentontwikkeling stimuleren.
4 Het artistieke klimaat versterken.
5 Het zichtbaar en beschikbaar maken van het Friese culturele erfgoed in het kader van het “Ferhaal fan Fryslân”.
6 Een brede en sterke Friese culturele basisinfrastructuur.
7 Culturele instellingen die een boekjaarsubsidie ontvangen dragen bij aan Leeuwarden-Fryslân 2018.

Toelichting:

5. Om het culturele kapitaal van Fryslân beter te kunnen benutten werken Tresoar, Afûk, Cedin, Fryske Akademy, Omrop Fryslân en de Riede fan de Fryske Beweging samen in het project Deltaplan Digitalisering Cultureel Erfgoed (DDCE). Het Deltaplan Digitalisering is een meerjarig programma. De oorspronkelijke looptijd van het project was tot en met 2018. In maart 2017 heeft Tresoar als penvoerder een verlenging van de projectperiode aangevraagd, tot en met 2019, omdat later is gestart met het project dan aanvankelijk voorzien. GS zijn akkoord gegaan met deze verlenging.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Cultuurparticipatie Percentage deelnemers aan culturele activiteiten t.o.v. de totale bevolking van Fryslân 38%
De provinciaal gesubsidieerde musea en erfgoedinstellingen maken een programma voor ‘Help pake en beppe de vakantie door’en voor de Nationale Museumweek. 4
Cultureel aanbod In 2017 ondersteunen wij organisaties op basis van criteria zoals artistieke kwaliteit, brede maatschappelijke functie en verschillende kunstdisciplines. 6
Aantal culturele festivals dat een bijdrage leveren aan het artistiek klimaat 11
Aantal producties waarin professionele en amateurorganisaties samenwerken. 4
Alle culturele boekjaarinstellingen realiseren jaarlijks minimaal 1 laagdrempelige activiteit. 14
Cultureel erfgoed Exposities die bijdragen aan het Ferhaal fan Fryslân 3
Culturele innovatie Aantal cross-over projecten 5
Talentontwikkeling Projecten met jonge makers (afspraken met boekjaarinstellingen/binnen Station Noord 2.0/provinciale regelingen Cultuur) 3
Cultuureducatie Aantal scholen, primair onderwijs, dat actief inzet op cultuureducatie (KEK-inventarisatie) > 75%
Aantal culturele instellingen dat een educatief programma aanbiedt 10

Toelichting:

Cultuurparticipatie.
De eerstvolgende peiling vindt plaats in 2018.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Wij willen de mienskip verder versterken. Een mienskip die voortbouwt op wat de Friezen bindt. We creëren een culturele basisinfrastructuur door het structureel subsidiëren van toonaangevende instellingen. Bovendien zetten wij sterk in op meedoen: een groeiend aantal mensen in Fryslân dat aan cultuur meedoet, zowel actief als passief. Wij richten ons op een laagdrempelig aanbod van cultuuruitingen, cultuureducatie en amateurkunst in Fryslân voor alle leeftijdsgroepen. Wij zetten sterk in op cultuureducatie om een doorgaande leerlijn te realiseren.
Iedereen moet in staat worden gesteld om optimaal mee te doen in de samenleving. Actieve maatschappelijke participatie bevordert de ontwikkeling van individuen en heeft een positieve invloed op de gemeenschap als geheel. Het versterkt de bewust­wording en de betrokkenheid van mensen onderling. In dat kader denken wij ook mee met de gemeente Leeuwarden over de uitwerking van het programma van Leeuwarden-Fryslân 2018. Het gaat hierbij om het creëren van kansen in de samenleving, vooral voor kinderen, jongeren en mensen die een barrière ervaren in hun deelname aan de samenleving.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
8.1 Cultuur

Toelichting:

We liggen mooi op schema in het behalen van de doelen uit het uitvoeringsprogramma Mei hert, holle en hannen 2017-2018. Veel culturele instellingen hebben, uiteraard onder voorbehoud van de jaarlijkse begrotingsgoedkeuring door PS, uitzicht op een provinciale subsidiebijdrage voor vier jaar. Daarmee is er meer continuïteit ontstaan. Op basis van de festivalregeling hebben festivals voor twee jaar zekerheid gekregen.

Een positieve ontwikkeling is dat naar aanleiding van het PS-voorstel voor de heroriëntatie van de culturele infrastructuur de culturele instellingen de krachten hebben gebundeld. De opdracht van PS is nu om voor eind 2018 gezamenlijk (Provincie, culturele instellingen en organisaties) in onderlinge samenwerking tot een uitvoeringsplan te komen.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Een laagdrempelig aanbod van culturele activiteiten.
2 Een kwaliteitsimpuls voor cultuureducatie.
3 Stimuleren amateurkunst in Fryslân voor alle leeftijdsgroepen.
4 Talentontwikkeling stimuleren.
5 Het artistieke klimaat versterken.
6 Het zichtbaar en beschikbaar maken van het Friese culturele erfgoed in het kader van het “Ferhaal fan Fryslân”.
7 Een brede en sterke Friese culturele basisinfrastructuur.
8 Culturele instellingen die een boekjaarsubsidie ontvangen dragen bij aan Leeuwarden-Fryslân 2018.

Toelichting:

2. In 2017 is gestart met een nieuwe periode Kultueredukaasje mei Kwaliteit, waarin meer is ingezet op ondersteuning van leerkrachten en scholen en de verbinding tussen kunst-, cultuur- en taaleducatie, onder andere door de samenwerking met Lân fan Taal.

6. Het project Deltaplan Digitalisering cultureel erfgoed, dat een grote bijdrage levert aan het Ferhaal fan Fryslân, zal langer doorlopen dan gepland, namelijk tot en met 2019. Onder andere doordat het project later is gestart dan in de oorspronkelijke planning is aangegeven. Tegelijkertijd zijn er ook grote successen geboekt met betrekking tot het Ferhaal fan Fryslân, met als uitschieter 158.000 bezoekers voor de tentoonstelling Alma Tadema in het Fries Museum.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Realisatie 2017
Cultuurparticipatie Percentage deelnemers aan culturele activiteiten t.o.v. de totale bevolking van Fryslân 38% Meting in 2018
De provinciaal gesubsidieerde musea en erfgoedinstellingen maken een programma voor ‘Help pake en beppe de vakantie door’en voor de Nationale Museumweek. 4 4
Cultureel aanbod In 2017 ondersteunen wij organisaties op basis van criteria zoals artistieke kwaliteit, brede maatschappelijke functie en verschillende kunstdisciplines. 6 6
Aantal culturele festivals dat een bijdrage levert aan het artistiek klimaat 11 13
Aantal producties waarin professionele en amateurorganisaties samenwerken. 4 4
Cultureel aanbod Alle culturele boekjaarinstellingen realiseren jaarlijks minimaal 1 laagdrempelige activiteit. 14 14
Cultureel erfgoed Exposities die bijdragen aan het Ferhaal fan Fryslân 3 3
Culturele innovatie Aantal cross-over projecten 5 5
Talentontwikkeling Projecten met jonge makers (afspraken met boekjaarinstellingen/binnen Station Noord 2.0/provinciale regelingen Cultuur) 3 3
Cultuureducatie Aantal scholen, primair onderwijs, dat actief inzet op cultuureducatie (KEK-inventarisatie) > 75% Meting uitgevoerd, uitkomst in 2018
Aantal culturele instellingen dat een educatief programma aanbiedt 10 10

Toelichting:

In het algemeen kan gesteld worden dat alle prestatie indicatoren ruimschoots zijn behaald. We zien in de aanloop naar culturele hoofdstadjaar 2018 al veel nieuwe impulsen in de culturele sector.

Cultuurparticipatie: Tweejaarlijks wordt onderzoek gedaan: eerstvolgende peiling vindt in 2018 plaats.

Cultureel aanbod: In 2017 zijn we gestart met ondersteuning van de festivals via een regeling die een langduriger perspectief biedt, namelijk twee jaar. De beoordeling via een adviescommissie is door het veld als positief ervaren. Tien festivals hebben op basis van een aanvraag vanuit de festivalregeling subsidie gekregen. Daarnaast hebben het Noordelijk Filmfestival (NFF), het Bevrijdingsfestival en Liet ook een bijdrage ontvangen.

Cultureel erfgoed: In het kader van Culturele Hoofdstad vindt een veel groter aantal exposities en projecten plaats die het Ferhaal fan Fryslân uitdragen. In dit jaarverslag is alleen rekening gehouden met tentoonstellingen in één van de provinciale musea.

Cultuureducatie: Het voortgangsverslag Kultueredukaasje mei Kwaliteit (KEK) over 2017 is nog niet ontvangen, Keunstwurk levert dit in 2018 aan. Keunstwurk heeft aangegeven dat er minder scholen bereikt zijn dan de doelwaarde 2017. De voornaamste reden hiervoor is de overgang van het project KEK 2013-2016 naar KEK 2017-2020. Vanaf 2017 wordt er op een andere wijze gewerkt aan cultuureducatie, er wordt ingezet op ondersteuning aan de scholen en leerkrachten en minder op activiteiten in de klas, aangezien dat een gemeentelijke opdracht is aan vele centra voor de kunsten. De ontwikkeling en implementatie van de nieuwe werkwijze en het aanstellen van de benodigde uitvoerders heeft meer tijd gekost dan vooraf was ingeschat. De educatieve projecten van de boekjaarinstellingen zijn volgens plan uitgevoerd.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 13.647
 • 6.075
 • 1.563
 • 33
 • 21.320
 • 6
 • 0
 • 30
 • 36
 • 21.284
 • -1.563
 • -3.051
 • 16.670
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 14.255
 • 9.616
 • 5.054
 • 6
 • 28.931
 • 6
 • 0
 • 3
 • 9
 • 28.923
 • -5.054
 • -1.975
 • 21.894
 • Rekening 2017
 • 14.156
 • 6.523
 • 1.288
 • 6
 • 21.973
 • 6
 • 8
 • 3
 • 17
 • 21.956
 • -1.288
 • 1.045
 • 21.713
 • Saldo begroting en rekening
 • 100
 • 3.093
 • 3.766
 • 0
 • 6.959
 • 0
 • -8
 • 0
 • -8
 • 6.967
 • -3.766
 • -3.021
 • 180

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 180.000 in dit beleidsveld.

Structurele budgetten
De lagere lasten van € 100.000 betreffen voor € 91.000 de plafonds van de regeling kultuer en mienskip.

Tijdelijke budgetten
De lagere lasten van € 3.093.000 betreffen voor € 3.021.000 verplichtingen die in latere jaren tot besteding komen. Daarnaast is er een overbesteding van € 34.000 op de beleidsnota CTOS met de onderdelen festivals, omdat er nog betalingen vanuit 2016 gedaan moesten worden en Kultueredukaasje mei Kwaliteit, omdat het bedrag voor 2018 al in 2017 besteed is. Beide worden via de reserve tijdelijke budgetten verrekend met het in 2018 begrote bedrag. Tot slot is er € 157.000 vrijgevallen op de proceskosten LF2018, deels doordat een eerder gepland event voor LF2018 is verschoven van november 2017 naar januari 2018.

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • Adviescommissie podiumkunsten
 • Beeldende Kunst Nota / Vredeman de Vries Prijs
 • Bibliotheekservice Fryslan
 • Budget Taal en Cultuur (T&K) uitvoeringsregeling
 • Centrum voor film in Friesland
 • CJP Cultuurkaart Fryslan
 • Decentralisatie provinciale archieven
 • Festivals
 • Frysk Lanbou Museum
 • Frysk Skipfeartmuseum
 • Jeugdtheater
 • Museumfederatie Fryslan
 • Mutaties onvoorzien
 • n Meeuw
 • Natuurmuseum Fryslan
 • Oerol festival
 • Popfabryk
 • St Befrijdingsfestival Fryslan
 • St Friesland Pop
 • St Het Fries Museum
 • St Keunstwurk
 • St Keunstwurk stimulering jong muziektalent De Fulkaan
 • Teaterselskip Tryater
 • Tresoar
 • Uitvoeringsregeling Taal en Kultuer
 • Structurele budgetten
 • Aankopen Fries Museum
 • Blokhuispoort
 • Brusfuns
 • Centrum voor film in Friesland
 • Cultuur Keten Drachten
 • Educatieprogramma Tryater
 • Evenementenfonds KH2018
 • Festivals
 • Filmarchief
 • Fries Museum
 • Fryslan under wetter Natuurmuseum
 • Jeugddansopleiding
 • Kultuer-, taal- en underwiisfuns
 • Kultueredukaasje
 • Kulturele Haadsted
 • Kunstmaand Ameland
 • Meerjarige afspraken culturele instellingen
 • Museum Belvedere
 • Museumfederatie Pake & Beppe
 • Noord Nederlands Orkest
 • Noorderlicht
 • Oeral internationalisering
 • Oerol festival
 • Oldeberkoop Open Stal
 • Opera Spanga
 • Organisatie nationale bevrijdingsdag 2018
 • Sintraal depot Fryslan
 • Stimuleringsregeling muziek-dans-toneelles
 • Uitvoeringsregeling Taal en Kultuer
 • We the North
 • Tijdelijke budgetten
 • Inzet NUON Blokhuispoort
 • Inzet NUON Evenementenfonds KH2018
 • Inzet NUON Projekt Deltaplan digitalisearring
 • Reserves
 • Buma-legaat
 • Grafiekcollectie Knecht-Drenth
 • Voorzieningen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tresoar
 • Structurele budgetten
 • Kulturele Haadsted
 • Tijdelijke budgetten
 • Buma-legaat
 • Grafiekcollectie Knecht-Drenth
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 6
 • 15
 • 3.008
 • 94
 • 75
 • 379
 • 185
 • 300
 • 37
 • 202
 • -16
 • 226
 • 681
 • 262
 • 51
 • 6
 • 151
 • 2.843
 • 1.461
 • 52
 • 263
 • 3.216
 • 149
 • 13.649
 • 14
 • 50
 • 620
 • 655
 • 45
 • 25
 • 38
 • 228
 • 1.981
 • 25
 • 45
 • 20
 • 90
 • 75
 • 5
 • 40
 • 2.100
 • 20
 • 6.075
 • 25
 • 1.538
 • 1.563
 • 6
 • 28
 • 33
 • 21.320
 • 6
 • 6
 • 3
 • 28
 • 30
 • 36
 • 21.284
 • Begroting 2017
 • 5
 • 16
 • 3.062
 • 8
 • 77
 • 88
 • 395
 • 189
 • 300
 • 187
 • 227
 • 682
 • 262
 • 52
 • 7
 • 153
 • 2.844
 • 1.461
 • 52
 • 269
 • 3.245
 • 678
 • 14.255
 • 45
 • 3.800
 • 58
 • 50
 • 70
 • 330
 • 50
 • 350
 • 41
 • 0
 • 502
 • 3.803
 • 154
 • 50
 • 15
 • 30
 • 75
 • 40
 • 10
 • -56
 • 100
 • 100
 • 9.616
 • 3.766
 • 1.288
 • 5.054
 • 6
 • 6
 • 28.931
 • 6
 • 6
 • 3
 • 3
 • 9
 • 28.923
 • Besteding 2017
 • 1
 • 17
 • 3.062
 • 2
 • 76
 • 88
 • 397
 • 189
 • 300
 • 187
 • 227
 • 682
 • 262
 • 52
 • 6
 • 153
 • 2.844
 • 1.461
 • 52
 • 269
 • 3.245
 • 587
 • 14.156
 • 45
 • 3.800
 • 11
 • 50
 • 70
 • 395
 • 50
 • 350
 • 41
 • 468
 • 771
 • 123
 • 50
 • 15
 • 30
 • 75
 • 40
 • -56
 • 95
 • 100
 • 6.523
 • 1.288
 • 1.288
 • 6
 • 6
 • 21.973
 • 6
 • 6
 • 8
 • 8
 • 3
 • 3
 • 17
 • 21.956
 • Saldo 2017
 • 5
 • -1
 • 0
 • 7
 • 1
 • 0
 • -2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 91
 • 100
 • 0
 • 47
 • 0
 • 0
 • -65
 • 0
 • 0
 • 33
 • 3.032
 • 31
 • 0
 • 10
 • 0
 • 5
 • 3.093
 • 3.766
 • 3.766
 • 0
 • 0
 • 6.959
 • 0
 • 0
 • -8
 • -8
 • 0
 • 0
 • -8
 • 6.967
Print deze pagina