Programma 5: Landelijk gebied

5.3 Landbouwbeleid

Wat willen we bereiken?

De landbouw en zuivelsector zijn van groot economisch belang voor onze provincie. We werken samen met de sectoren aan een landbouw die modern en renderend is, die schoon en zuinig en in harmonie met zijn omgeving produceert. Er vindt een kanteling plaats naar een meer natuurinclusieve landbouw. Deze ambitie vraagt om een transitie naar het genereren van inkomen uit kwaliteit in plaats van (alleen) kwantiteit.

Wij vragen de landbouw steeds meer toegevoegde waarde te creëren uit grondstoffen en reststromen. De verliezen aan nutriënten, ammoniak, broeikasgassen en bestrijdingsmiddelen naar water, bodem en lucht nemen af; kringlopen sluiten steeds beter. Ook werken we aan nieuwe verdienmodellen voor natuur- en landschapsbeheer. Dat geeft een impuls aan weidevogelvriendelijk boeren en landschappelijke kwaliteit. De biologische landbouw blijft koploper in schoon en zuinig produceren en breidt zich verder uit. In de landbouwagenda 2014-2020 worden resultaten tot en met 2020 beschreven.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • Een (gemiddelde) kavelruil van 1.200 ha ten gunste van de structuurversterking van de landbouw. Dit is onderdeel van een totale kavelruil van 11.200 ha over de periode 2014 tot 2020, zowel voor landbouwstructuurversterking als voor andere doelen, bijvoorbeeld weidevogelkerngebieden, de EHS en water.
 • In 2017 is een begin gemaakt met de start of doorstart van de ontwikkeling van minstens vijf nieuwe innovaties.
 • In 2017 zijn kennisdeelprojecten opgestart waaraan minstens 50 agrarische ondernemers deelnemen.
 • In 2017 ondersteunt het Fries agrofoodloket minstens 5 kennis- en innovatieprojecten voor de primaire sector.
 • De regionale media worden benut om met goede voorbeelden boeren te inspireren om te schakelen naar biologische landbouw en om met goede voorbeelden jonge mensen te inspireren een carrière op te bouwen in de agrofoodketen.
 • In 2017 honoreren wij de eerste projecten van Potato Valley (voorheen Akkerbouw Academie) op basis van POP3.
 • In 2017 honoreren wij de eerste projecten van Living lab voor natuurinclusieve landbouw voor de ontwikkeling van nieuwe economische verdienmodellen. Dit op basis van POP3.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Landbouwstructuurversterking Aantal hectares dat geruild wordt, incl. ruil voor weidevogelkerngebieden en EHS 1.200
Kennis en innovatie Aantal kennis- en inovatieprojecten waaraan via het Agrofoodloket een bijdrage is geleverd aan de start 5
Aantal gehonoreerde van projecten van Potato Valley Minimaal 2
Aantal agrarische bedrijven dat meedoet aan projecten gericht op kennisdelen 50
Aantal jonge boeren dat wordt gesteund via de jonge boerenregeling 25
Aantal agrarische ondernemers dat met steun van de provincie maatregelen neemt om de lichtemissie uit bestaande melkveestallen terug te dringen 25
Natuurinclusieve landbouw Aantal gehonoreerde projecten van Living Lab Minimaal 2
Communicatie Aantal keren dat de provincie via de media publiceert over landbouw 3
Aantal boeren dat deelneemt aan communicatie-activiteiten rond biologische landbouw 20
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 1.554 
 • 48
 • 1.506
 • Begroting 2016
 • 1.664
 • 350
 • 1.314
 • Begroting 2017
 • 3.315
 • 350
 • 2.965
 • Begroting 2018
 • 4.841
 • 350
 • 4.491
 • Begroting 2019
 • 3.179
 • 350
 • 2.829
 • Begroting 2020
 • 327
 • 350
 • -23

Toelichting:

De lasten hebben voornamelijk betrekking op de uitvoering van de landbouwagenda 2017-2020, die t/m 2019 in kasritme is gezet. De baten betreffen de renteopbrengsten uit de geldleningen voor de muizenplaag.

Beleidsveld 5.3 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Landbouwagenda
 • Rente leningen muizenplaag
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Baten
 • 39
 • 39
 • 9
 • 9
 • 0
 • 0
 • 48
 • 1.506
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 350
 • 350
 • 0
 • 0
 • 350
 • 1.314
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 350
 • 350
 • 0
 • 0
 • 350
 • 2.965
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 350
 • 350
 • 0
 • 0
 • 350
 • 4.491
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 350
 • 350
 • 0
 • 0
 • 350
 • 2.829
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 350
 • 350
 • 0
 • 0
 • 350
 • -23

Beleidsveld 5.3 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Akkerbouwacademie crop chain
 • Jonge Boerenregeling
 • Kavelruil
 • Kavelruil landbouwstructuurverbetering
 • Landbouw kennis en innovatie
 • Landbouwagenda
 • Landbouwagenda (FYLG)
 • Muizenschade
 • Transitie natuurinclusieve landbouw
 • Uitvoering landbouwagenda 2017-2020
 • Rendementsderving leningen muizenplaag
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 0
 • 0
 • 230
 • 0
 • 210
 • 95
 • 93
 • 317
 • 0
 • 0
 • 946
 • 7
 • 7
 • 601
 • 601
 • 1.554
 • Begr 2016 Lasten
 • 200
 • 75
 • 231
 • 120
 • 207
 • 44
 • 60
 • 0
 • 200
 • 150
 • 1.287
 • 280
 • 280
 • 97
 • 97
 • 1.664
 • Begr 2017 Lasten
 • 600
 • 200
 • -90
 • 90
 • 440
 • 0
 • 0
 • 0
 • 500
 • 1.250
 • 2.990
 • 280
 • 280
 • 45
 • 45
 • 3.315
 • Begr 2018 Lasten
 • 800
 • 175
 • 0
 • 0
 • 440
 • 0
 • 0
 • 0
 • 500
 • 2.600
 • 4.515
 • 280
 • 280
 • 46
 • 46
 • 4.841
 • Begr 2019 Lasten
 • 400
 • 50
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 400
 • 2.000
 • 2.850
 • 280
 • 280
 • 49
 • 49
 • 3.179
 • Begr 2020 Lasten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 280
 • 280
 • 47
 • 47
 • 327

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Een (gemiddelde) kavelruil van 1.200 ha ten gunste van de structuurversterking van de landbouw. Dit is onderdeel van een totale kavelruil van 11.200 ha over de periode 2014 tot 2020, zowel voor landbouwstructuurversterking als voor andere doelen, bijvoorbeeld weidevogelkerngebieden, de EHS en water.
2 In 2017 een begin maken met de start of doorstart van de ontwikkeling van minstens vijf nieuwe innovaties.
3 In 2017 zijn kennisdeelprojecten opgestart waaraan minstens 50 agrarische ondernemers deelnemen.
4 Het Fries agrofoodloket ondersteunt minstens 5 kennis- en innovatieprojecten voor de primaire sector.
5 De regionale media worden benut om met goede voorbeelden boeren te inspireren om te schakelen naar biologische landbouw en om met goede voorbeelden jonge mensen te inspireren een carrière op te bouwen in de agroketen.
6 In 2017 worden de eerste projecten van Potato Valley (voorheen Akkerbouw Academie) gehonoreerd op basis van POP3.
7 In 2017 worden de eerste projecten van Living Lab voor natuurinclusieve landbouw voor de ontwikkeling van nieuwe economische verdienmodellen gehonoreerd op basis van POP3.

Toelichting:

 1. De hectares kavelruil van landbouw lopen moeizaam op dit moment, op zich zou dat in de loop van het jaar nog wel goed kunnen komen, echter de kavelruilen voor weidevogels en EHS blijven achter. Omdat er POP3 gelden zijn beschikt wordt hier actie op gezet.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Landbouwstructuurversterking Aantal hectares dat geruild wordt, incl. ruil voor weidevogelkerngebieden en EHS 1.200
Kennis en innovatie Aantal kennis- en innovatieprojecten waaraan via het Agrofoodloket een bijdrage is geleverd aan de start 5
Aantal gehonoreerde projecten van Potato Valley Minimaal 2
Aantal agrarische bedrijven dat meedoet aan projecten gericht op kennisdelen. 50
Aantal jonge boeren dat wordt gesteund via de jonge boerenregeling 25
Aantal agrarische ondernemers dat met steun van de provincie maatregelen neemt om de lichtemissie uit bestaande melkveestallen terug te dringen 25
Natuurinclusieve landbouw Aantal gehonoreerde projecten van Living Lab Minimaal 2
Communicatie Aantal keren dat de provincie via de media publiceert over de landbouw 3
Aantal boeren dat deelneemt aan communicatie-activiteiten rond biologische landbouw 20

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Een (gemiddelde) kavelruil van 1.200 ha ten gunste van de structuurversterking van de landbouw. Dit is onderdeel van een totale kavelruil van 11.200 ha over de periode 2014 tot 2020, zowel voor landbouwstructuurversterking als voor andere doelen, bijvoorbeeld weidevogelkerngebieden, de EHS en water.
2 In 2017 een begin maken met de start of doorstart van de ontwikkeling van minstens vijf nieuwe innovaties.
3 In 2017 zijn kennisdeelprojecten opgestart waaraan minstens 50 agrarische ondernemers deelnemen.
4 Het Fries agrofoodloket ondersteunt minstens 5 kennis- en innovatieprojecten voor de primaire sector.
5 De regionale media worden benut om met goede voorbeelden boeren te inspireren om te schakelen naar biologische landbouw en om met goede voorbeelden jonge mensen te inspireren een carrière op te bouwen in de agroketen.
6 In 2017 worden de eerste projecten van Potato Valley (voorheen Akkerbouw Academie) gehonoreerd op basis van POP3.
7 In 2017 worden de eerste projecten van Living Lab voor natuurinclusieve landbouw voor de ontwikkeling van nieuwe economische verdienmodellen gehonoreerd op basis van POP3.

Toelichting:

In de eerste helft van 2017 heeft een stagnatie plaaatsgevonden in verband met de fosfaatdiscussie en derogatie. Nu hier net voor de vakantie duidelijkheid over is gekomen wordt er een versnelling in de behoefte aan kavelruil verwacht. Tevens is de verwachting dat er in de periode 2018-2020 een inhaalslag plaatsvindt.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Landbouwstructuurversterking Aantal hectares dat geruild wordt, incl. ruil voor weidevogelkerngebieden en EHS 1.200
Kennis en innovatie Aantal kennis- en innovatieprojecten waaraan via het Agrofoodloket een bijdrage is geleverd aan de start 5
Aantal gehonoreerde projecten van Potato Valley Minimaal 2
Aantal agrarische bedrijven dat meedoet aan projecten gericht op kennisdelen. 50
Aantal jonge boeren dat wordt gesteund via de jonge boerenregeling 25
Aantal agrarische ondernemers dat met steun van de provincie maatregelen neemt om de lichtemissie uit bestaande melkveestallen terug te dringen 25
Natuurinclusieve landbouw Aantal gehonoreerde projecten van Living Lab Minimaal 2
Communicatie Aantal keren dat de provincie via de media publiceert over de landbouw 3
Aantal boeren dat deelneemt aan communicatie-activiteiten rond biologische landbouw 20

Toelichting:

Landbouwstructuurversterking.
Zie voor een toelichting hetgeen staat vermeld bij de gewenste resultaten van beleidsveld 5.3.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

De landbouw en zuivelsector zijn van groot economisch belang voor onze provincie. We werken samen met de sectoren aan een landbouw die modern en renderend is, die schoon en zuinig en in harmonie met zijn omgeving produceert. Er vindt een kanteling plaats naar een meer natuurinclusieve landbouw. Deze ambitie vraagt om een transitie naar het genereren van inkomen uit kwaliteit in plaats van (alleen) kwantiteit.

Wij vragen de landbouw steeds meer toegevoegde waarde te creëren uit grondstoffen en reststromen. De verliezen aan nutriënten, ammoniak, broeikasgassen en bestrijdingsmiddelen naar water, bodem en lucht nemen af; kringlopen sluiten steeds beter. Ook werken we aan nieuwe verdienmodellen voor natuur- en landschapsbeheer. Dat geeft een impuls aan weidevogelvriendelijk boeren en landschappelijke kwaliteit. De biologische landbouw blijft koploper in schoon en zuinig produceren en breidt zich verder uit. In de landbouwagenda 2014-2020 worden resultaten tot en met 2020 beschreven.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
5.3 Landbouwbeleid

Toelichting:

De openstellingen van de POP3-maatregelen uit de landbouwagenda zijn later gerealiseerd dan gepland met als gevolg dat bij de jaarovergang naar 2018 nog twee grote maatregelen open stonden.
In 2017 is de beleidsbrief duurzame landbouw vastgesteld. Hier zal in 2018 voor het eerst over worden gerapporteerd. Zoals in de 2de Berap aangegeven bleef de verwachte hoeveelheid hectares voor kavelruil achter bij de verwachting. Dit is voor een groot deel veroorzaakt door onzekerheid over derogatie en de fosfaatdiscussie. Omdat alle overige resultaten wel zijn behaald is het overall resultaat positief.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Een (gemiddelde) kavelruil van 1.200 ha ten gunste van de structuurversterking van de landbouw. Dit is onderdeel van een totale kavelruil van 11.200 ha over de periode 2014 tot 2020, zowel voor landbouwstructuurversterking als voor andere doelen, bijvoorbeeld weidevogelkerngebieden, de EHS en water.
2 In 2017 een begin maken met de start of doorstart van de ontwikkeling van minstens vijf nieuwe innovaties
3 In 2017 zijn kennisdeelprojecten opgestart waaraan minstens 50 agrarische ondernemers deelnemen.
4 Het Fries agrofoodloket ondersteunt minstens 5 kennis- en innovatieprojecten voor de primaire sector.
5 De regionale media worden benut om met goede voorbeelden boeren te inspireren om te schakelen naar biologische landbouw en om met goede voorbeelden jonge mensen te inspireren een carrière op te bouwen in de agroketen.
6 In 2017 worden de eerste projecten van Potato Valley (voorheen Akkerbouw Academie) gehonoreerd op basis van POP3.
7 In 2017 worden de eerste projecten van Living Lab voor natuurinclusieve landbouw voor de ontwikkeling van nieuwe economische verdienmodellen gehonoreerd op basis van POP3.

Toelichting:

In de eerste helft van 2017 heeft t.a.v kavelruil een stagnatie plaatsgevonden in verband met de  fosfaatdiscussie en derogatie. Nu hier net voor augustus duidelijkheid over is gekomen zien we een versnelling in het aantal ha in het laatste kwartaal. Tevens is de verwachting dat er in de periode 2018-2020 een inhaalslag plaatsvindt.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Realisatie 2017
Landbouwstructuurversterking Aantal hectares dat geruild wordt, incl. ruil voor weidevogelkerngebieden en EHS 1.200 630
Kennis en innovatie Aantal kennis- en innovatieprojecten waaraan via het Agrofoodloket een bijdrage is geleverd aan de start 5 5
Aantal gehonoreerde projecten van Potato Valley Minimaal 2 2
Aantal agrarische bedrijven dat meedoet aan projecten gericht op kennisdelen. 50 50
Aantal jonge boeren dat wordt gesteund via de jonge boerenregeling 25 80
Aantal agrarische ondernemers dat met steun van de provincie maatregelen neemt om de lichtemissie uit bestaande melkveestallen terug te dringen 25 5
Natuurinclusieve landbouw Aantal gehonoreerde projecten van Living Lab Minimaal 2 2
Communicatie Aantal keren dat de provincie via de media publiceert over de landbouw 3 3
Aantal boeren dat deelneemt aan communicatie-activiteiten rond biologische landbouw 20 20

Toelichting:

De realisatie Kavelruil is lager dan de doelwaarde. Dit wordt deels veroorzaakt door onzekerheid over eerder genoemde derogatie/fosfaat waardoor de belangstelling lager is. Andere reden is dat door het benodigde inregelwerk er nog geen gebruik kon worden gemaakt van de eerdere POP3-beschikking. In 2017 zijn fors meer jonge boeren bediend via de jonge boerenregeling dan de doelwaarde (80 tegen een doelwaarde van 25). Dit is een mooie inhaalslag. De aanvragen zijn binnen het gestelde subsidieplafond gebleven.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 1.249
 • 19
 • 1.268
 • 0
 • 23
 • 0
 • 23
 • 1.245
 • 5
 • 895
 • 2.145
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 1.995
 • 169
 • 0
 • 2.164
 • 65
 • 99
 • 0
 • 164
 • 2.000
 • -70
 • 246
 • 2.175
 • Rekening 2017
 • 724
 • 19
 • 31
 • 774
 • 123
 • 24
 • 31
 • 177
 • 597
 • 5
 • 1.201
 • 1.803
 • Saldo begroting en rekening
 • 1.270
 • 150
 • -31
 • 1.389
 • -57
 • 75
 • -31
 • -13
 • 1.403
 • -75
 • -955
 • 372

Toelichting:

Het resultaat van beleidsveld 5.3 is een onderbesteding van  € 372.000,-.

Tijdelijke budgetten:
Twee POP3-maatregelen, Maatregel 7 ‘Samenwerking en Innovatie’ en Maatregel 3 ‘Jonge Landbouwers’ zijn bij de jaarovergang als subsidieplafond ter hoogte van € 955.000,- via de mutatie tijdelijke budgetten overgegaan naar 2018. De onderbesteding is met name te verklaren door een onderbesteding op het budget ‘Uitvoering landbouwagenda 2017-2020’ dat bedoeld was voor de POP3-maatregel kavelruil.

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • Decentralisatieuitkering Versnellingsagenda melkveehouderij
 • Kavelruil
 • Kavelruil landbouwstructuurverbetering
 • Landbouw kennis en innovatie
 • Landbouwagenda
 • Landbouwagenda (FYLG)
 • Landelijk Gebied POP 3
 • Potato Valley
 • Stimuleren biologische landbouw
 • Transitie natuurinclusieve landbouw
 • Transitiefonds landbouw
 • Uitvoering landbouwagenda 2017-2020
 • Tijdelijke budgetten
 • Inzet NUON Dutch Dairy Centre
 • Rendementsderving leningen muizenplaag
 • Reserves
 • Voorbereidingskosten Noordelijke Agrodeal
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Decentralisatieuitkering Versnellingsagenda melkveehouderij
 • Transitie natuurinclusieve landbouw
 • Tijdelijke budgetten
 • Inzet NUON Dutch Dairy Centre
 • Rente leningen muizenplaag
 • Reserves
 • Voorbereidingskosten Noordelijke Agrodeal
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 157
 • 219
 • 110
 • 48
 • 91
 • 165
 • 232
 • 228
 • 1.249
 • 19
 • 19
 • 1.268
 • 23
 • 23
 • 23
 • 1.245
 • Begroting 2017
 • 60
 • 202
 • 112
 • 835
 • 75
 • 50
 • 218
 • 443
 • 1.995
 • 150
 • 19
 • 169
 • 2.164
 • 65
 • 65
 • 75
 • 24
 • 99
 • 164
 • 2.000
 • Besteding 2017
 • 26
 • 122
 • 88
 • 35
 • 21
 • 185
 • 247
 • 724
 • 19
 • 19
 • 31
 • 31
 • 774
 • 50
 • 73
 • 123
 • 24
 • 24
 • 31
 • 31
 • 177
 • 597
 • Saldo 2017
 • 34
 • 80
 • 23
 • 835
 • 40
 • 29
 • 33
 • 196
 • 1.270
 • 150
 • 0
 • 150
 • -31
 • -31
 • 1.389
 • -50
 • -7
 • -57
 • 75
 • 0
 • 75
 • -31
 • -31
 • -13
 • 1.403
Print deze pagina