Programma 5: Landelijk gebied

5.2 Landschapsbeleid

Begroting

Wat willen we bereiken?

Fryslân blijft de mooiste provincie. Zorgvuldige inpassing van economische ontwikkelingen met blijvende aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van onze provincie dragen daaraan bij. Zorg voor de omgeving is van groot belang. De provincie werkt daarbij samen met gemeenten, belangengroeperingen en burgers. De provincie zet zich gericht in voor het Friese landschap. Hiertoe zijn in ‘Grutsk op ’e Romte’, structuren van provinciaal belang aangewezen. Cultuurhistorische en landschappelijke waarden zijn daarbij integraal benaderd.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • Wij geven uitvoering aan de structuurvisie Grutsk op ’e Romte door in provinciale plannen en (integrale gebieds) projecten investeringen in het landschap mee te nemen en door doorwerking te bevorderen door advisering vanuit het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsteam in ruimtellijke plannen en projecten van anderen
 • Wij streven naar herstel van landschapselementen die de provinciale kernkwaliteiten (Grutsk) versterken. Dat doen we door subsidiering van
  1. projecten via het IMF,
  2. de nationale landschappen Noardlike Fryske Wâlden en Stichting Mar en Klif
  3. Landschapsbeheer Friesland (LBF)
 • Ten behoeve van de cofinanciering binnen het Eruopese programma POP3 wordt voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld van 2017 t/m 2020. Dit is bedoeld voor landschapsherstel ten behoeve van de droge dooradering. Voor 2017 is het doel om het herstel van 50 km aan landschapsstrucuturen mogelijk te maken, uit te voeren door agrarische collectieven samen met Landschapsbeheer Friesland.

 

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Landschapsherstel Terugbrengen en versterken landschappelijke kernkwaliteiten 50 km
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 3.057 
 • 0
 • 3.057
 • Begroting 2016
 • 4.422
 • 0
 • 4.422
 • Begroting 2017
 • 3.328
 • 0
 • 3.328
 • Begroting 2018
 • 3.176
 • 0
 • 3.176
 • Begroting 2019
 • 5.035
 • 0
 • 5.035
 • Begroting 2020
 • 1.216
 • 0
 • 1.216

Toelichting:

De lasten betreffen de subsidies aan Landschapsbeheer Friesland, de beide Nationale Landschappen en voor het project gebiedsontwikkeling Harlingen – Franekeradeel. De fluctuatie in de bedragen in de diverse jaarschijven houdt verband met het kasritme van de verwachte uitgaven.

Beleidsveld 5.2 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Realisatie 2015 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.057
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.422
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.328
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.176
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5.035
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.216

Beleidsveld 5.2 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • LBF Basisorganisatie
 • Nationaal landschap
 • Faunabeheereenheid budgetsubsidie
 • Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen
 • POP 3 Agrarisch natuur en landschapsbeheer
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 421
 • 20
 • 441
 • 0
 • 1.506
 • 0
 • 1.506
 • 1.109
 • 1.109
 • 3.057
 • Begr 2016 Lasten
 • 248
 • 185
 • 434
 • 0
 • 2.986
 • 0
 • 2.986
 • 1.003
 • 1.003
 • 4.422
 • Begr 2017 Lasten
 • 248
 • 103
 • 352
 • 300
 • 1.825
 • 375
 • 2.500
 • 477
 • 477
 • 3.328
 • Begr 2018 Lasten
 • 248
 • 103
 • 352
 • 300
 • 1.665
 • 375
 • 2.340
 • 485
 • 485
 • 3.176
 • Begr 2019 Lasten
 • 248
 • 103
 • 352
 • 300
 • 3.495
 • 375
 • 4.170
 • 513
 • 513
 • 5.035
 • Begr 2020 Lasten
 • 248
 • 103
 • 352
 • 0
 • 0
 • 375
 • 375
 • 489
 • 489
 • 1.216

Kadernota 2017

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Budgetsubsidie faunabeheereenheid
 • POP 3 – Agrarisch natuur en landschapbeheer
 • Totaal lasten
 • 2017
 • 300
 • 375
 • 675
 • 2018
 • 300
 • 375
 • 675
 • 2019
 • 300
 • 375
 • 675
 • 2020
 • 0
 • 375
 • 375

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Uitvoering geven aan de structuurvisie Grutsk op é Romte door in provinciale plannen en (integrale gebieds)projecten investeringen in het landschap mee te nemen en door doorwerking te bevorderen door advisering vanuit het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsteam in ruimtelijke plannen van anderen.
2 Streven naar herstel van landschapselementen die de provinciale kernkwaliteiten (Grutsk) versterken. Dat doen we door subsidiering van: projecten via het IMF; de nationale landschappen Noardlike Fryske Wâlden en Stichting Mar en Klif; Landschapsbeheer Friesland (LBF)
3 Mogelijk maken van het herstel van 50 km aan landschapsstructuren, uit te voeren door agrarische collectieven samen met Landschapsbeheer Friesland.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Landschapsherstel Terugbrengen en versterken landschappelijke kernkwaliteiten 50 km

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Uitvoering geven aan de structuurvisie Grutsk op é Romte door in provinciale plannen en (integrale gebieds)projecten investeringen in het landschap mee te nemen en door doorwerking te bevorderen door advisering vanuit het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsteam in ruimtelijke plannen van anderen.
2 Streven naar herstel van landschapselementen die de provinciale kernkwaliteiten (Grutsk) versterken. Dat doen we door subsidiering van: - projecten via het IMF; - de nationale landschappen Noardlike Fryske Wâlden en Stichting Mar en Klif; - Landschapsbeheer Friesland (LBF).
3 Mogelijk maken van het herstel van 50 km aan landschapsstructuren, uit te voeren door agrarische collectieven samen met Landschapsbeheer Friesland.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Landschapsherstel Terugbrengen en versterken landschappelijke kernkwaliteiten 50 km

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Fryslân blijft de mooiste provincie. Zorgvuldige inpassing van economische ontwikkelingen met blijvende aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van onze provincie dragen daaraan bij. Zorg voor de omgeving is van groot belang. De provincie werkt daarbij samen met gemeenten, belangengroeperingen en burgers. De provincie zet zich gericht in voor het Friese landschap. Hiertoe zijn in ‘Grutsk op ’e Romte’, structuren van provinciaal belang aangewezen. Cultuurhistorische en landschappelijke waarden zijn daarbij integraal benaderd.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
5.2 Landschapsbeleid

Toelichting:

We hebben via de doorwerking van de thematische structuurvisie Grutsk op ‘e Romte bereikt dat in gemeentelijke ruimtelijke plannen en in integrale gebiedsprojecten zoals Beekdal Linde, Koningsdiep en Oude Willem, landschapswaarden van provinciaal belang zijn behouden en ontwikkeld.
Door het ondersteunen van projecten van agrarische collectieven, Landschapsbeheer Friesland en de Nationale Landschappen Noardlike Fryske Wâlden en Súdwest-Fryslân, hebben we het Friese landschap versterkt en het draagvlak en de kennis daarvoor.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Uitvoering geven aan de structuurvisie Grutsk op ‘e Romte door in provinciale plannen en (integrale gebieds)projecten investeringen in het landschap mee te nemen en door doorwerking te bevorderen door advisering vanuit het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsteam in ruimtelijke plannen van anderen.
2 Streven naar herstel van landschapselementen die de provinciale kernkwaliteiten (Grutsk) versterken. Dat doen we door subsidiering van: projecten via het IMF; de nationale landschappen Noardlike Fryske Wâlden en Súdwest-Fryslân; Landschapsbeheer Friesland (LBF)
3 Mogelijk maken van het herstel van 50 km aan landschapsstructuren, uit te voeren door agrarische collectieven samen met Landschapsbeheer Friesland.

Toelichting:

1. Resultaten voor landschapswaarden via de uitvoering van Grutsk op ‘e Romte worden nader toegelicht in beleidsveld 9.2 Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen, bij resultaat 4 die gaat over ruimtelijke kwaliteit.
2.  Het draagvlak voor de Nationale landschappen is versterkt door projecten zoals de landschapsambassadeurs en educatieprojecten. Verder is gefocust op het opstellen van landschapsbiografieën, waarbij deze voor Súdwest-Fryslân in afronding is en voor het Smallingerlandse deel van de Noardlike Fryske Wâlden een pilot is gestart als bouwsteen voor de gemeentelijke Omgevingsvisie.
3. Door het verlenen van een subsidiebeschikking aan vier agrarische collectieven en Landschapsbeheer Friesland in het kader van POP3, is herstel van landschapsstructuren zoals boomsingels en boomwallen mogelijk gemaakt waarbij voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer de ecologische doelen voor de droge dooradering worden gestimuleerd.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Realisatie 2017
Landschapsherstel Terugbrengen en versterken landschappelijke kernkwaliteiten 50 km 28 km

Toelichting:

In de onder de resultaten genoemde subsidiebeschikking in het kader van POP3 zal er in totaal 113 km aan landschapsherstel plaatsvinden voor een periode van 4 jaar. Per jaar is dit gemiddeld 28 km. Dit is minder dan 50 km omdat de indicator in het project niet alleen valt uit te drukken in km. Het landschapsherstel bestaat ook uit vlakelementen (31 ha) zoals bosjes (31 ha) en puntelementen zoals solitaire bomen (195), dobben en poelen.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 317
 • 1.515
 • 1.832
 • 0
 • 0
 • 1.832
 • 5.378
 • 7.210
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 369
 • 4.559
 • 4.929
 • 20
 • 20
 • 4.909
 • -3.024
 • 1.884
 • Rekening 2017
 • 347
 • 4.753
 • 5.100
 • 0
 • 0
 • 5.100
 • -3.244
 • 1.856
 • Saldo begroting en rekening
 • 22
 • -193
 • -171
 • 20
 • 20
 • -191
 • 219
 • 29

Toelichting:

Het resultaat van beleidsveld 5.2 is een onderbesteding van € 29.000,-.

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • LBF Basisorganisatie
 • Nationaal landschap
 • Structurele budgetten
 • Faunabeheereenheid budgetsubsidie
 • Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen
 • POP 3 Agrarisch natuur en landschapsbeheer
 • POP 3 Uitvoeringskosten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • POP 3 Uitvoeringskosten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 248
 • 69
 • 317
 • 1.515
 • 1.515
 • 1.832
 • 1.832
 • Begroting 2017
 • 248
 • 121
 • 369
 • 300
 • 3.101
 • 334
 • 825
 • 4.559
 • 4.929
 • 20
 • 20
 • 20
 • 4.909
 • Besteding 2017
 • 248
 • 99
 • 347
 • 294
 • 3.599
 • 860
 • 4.753
 • 5.100
 • 5.100
 • Saldo 2017
 • 0
 • 22
 • 22
 • 6
 • -499
 • 334
 • -34
 • -193
 • -171
 • 20
 • 20
 • 20
 • -191
Print deze pagina