Programma 4: Milieu

4.1 Basiskwaliteit en bewustwording

Begroting

Wat willen we bereiken?

Slim milieubeheer: Terugbrengen van het aantal nog bestaande milieuknelpunten en voorkómen van nieuwe knelpunten.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • We krijgen inzicht in de kwaliteit van de Friese leefomgeving door het uitbrengen van een jaarlijkse monitoringsrapportage. Deze rapportage bestaat steeds uit twee onderdelen:het meten van de voortgang van de uitvoering van de programma’s (voortgangsmeting) en het meten van de effecten van de uitvoering van de programma’s (effectmeting).

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Basiskwaliteit Monitoring Milieuplan 2015-2016 op de the-ma’s: Rapportage over 2016
- Slim milieubeheer;
- Fairtrade/Millenniumdoelen;
- Friese Grondstoffenagenda;
- Duurzame transportbrandstoffen;
- Eetbare stad;
- duurzaam door.
Ecologische Voetafdruk Meting Ecologische Voetafdruk Rapportage over 2016
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 1.265 
 • 0
 • 1.265
 • Begroting 2016
 • 1.065
 • 0
 • 1.065
 • Begroting 2017
 • 165
 • 0
 • 165
 • Begroting 2018
 • 168
 • 0
 • 168
 • Begroting 2019
 • 178
 • 0
 • 178
 • Begroting 2020
 • 198
 • 0
 • 198

Toelichting:

In 2015 en 2016 is er een structureel budget beschikbaar voor het milieubeleidsplan. De middelen voor 2017 en volgende jaren zijn voorwaardelijk geraamd in programma 10. We zullen nog een voorstel doen over de invulling van het provinciaal milieubeleid voor de periode vanaf 2017. Daarbij zullen we Provinciale Staten ook verzoeken het voorwaardelijke budget voor die periode vrij te geven.

Beleidsveld 4.1 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal 1 Structurele budgetten
 • Totaal 6 Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.265
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.065
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 165
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 168
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 178
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 198

Beleidsveld 4.1 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Milieubeleidsplan
 • Monitoringskader frysk miljeuplan
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 370
 • 14
 • 384
 • 882
 • 882
 • 1.265
 • Begr 2016 Lasten
 • 321
 • 0
 • 321
 • 744
 • 744
 • 1.065
 • Begr 2017 Lasten
 • -9
 • 0
 • -9
 • 173
 • 173
 • 165
 • Begr 2018 Lasten
 • -9
 • 0
 • -9
 • 176
 • 176
 • 168
 • Begr 2019 Lasten
 • -9
 • 0
 • -9
 • 187
 • 187
 • 178
 • Begr 2020 Lasten
 • -9
 • 29
 • 20
 • 178
 • 178
 • 198

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Inzicht krijgen in de kwaliteit van de Friese leefomgeving door het uitbrengen van een jaarlijkse monitoringsrapportage (meten voortgang van de uitvoering van de programma’s en het meten van de effecten van de uitvoering van de programma’s).

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Basiskwaliteit Monitoring Mileuplan 2015-2016 op de thema’s: Slim milieubeheer, Fairtrade/Milleniumdoelen, Friese Grondstoffenagenda, Duurzame transportbrandstoffen, Eetbare stad, Duurzaam door Rapportage over 2016
Ecologische Voetafdruk Meting Ecologische Voetafdruk Rapportage over 2016

Toelichting:

De monitoringsrapportage is gereed en zal in de eerste helft van 2017 worden toegestuurd.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Inzicht krijgen in de kwaliteit van de Friese leefomgeving door het uitbrengen van een jaarlijkse monitoringsrapportage (meten voortgang van de uitvoering van de programma’s en het meten van de effecten van de uitvoering van de programma’s).

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Basiskwaliteit Monitoring Mileuplan 2015-2016 op de thema’s: Slim milieubeheer, Fairtrade/Milleniumdoelen, Friese Grondstoffenagenda, Duurzame transportbrandstoffen, Eetbare stad, Duurzaam door Rapportage over 2016
Ecologische Voetafdruk Meting Ecologische Voetafdruk Rapportage over 2016

Toelichting:

Basiskwaliteit.
De monitoringsrapportage is in de eerste helft van 2017 toegestuurd.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Slim milieubeheer: Terugbrengen van het aantal nog bestaande milieuknelpunten en voorkómen van nieuwe knelpunten.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
4.1 Basiskwaliteit en bewustwording

Toelichting:

Overschrijding per saldo van € 37.000 structureel budget basiskwaliteit en bewustwording, milieubeleidsplan wettelijke taken, zoals hieronder is toegelicht.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Inzicht krijgen in de kwaliteit van de Friese leefomgeving door het uitbrengen van een jaarlijkse monitoringsrapportage (meten voortgang van de uitvoering van de programma’s en het meten van de effecten van de uitvoering van de programma’s).

Toelichting:

Overschrijding per saldo van € 37.000,- op het milieubeleidsplan wettelijke taken, wordt voor € 65.000,- verklaard door meerkosten voor met name extra (milieu) onderzoeken. De kosten voor het extra gedegen onderzoek zijn niet begroot in de structurele bijdrage aan de FUMO en worden op basis van nacalculatie betaald. Bij de extra inspanningen moet worden gedacht aan specifieke onderzoeken (bijvoorbeeld geurmetingen of externe veiligheid), second opinion, extern adviezen (technisch en/of juridisch) en specifieke, incidentele kosten. In de praktijk komt deze behoefte regelmatig voor, zowel in het spoor van vergunningverlening als in het spoor van toezicht en handhaving. Anderzijds zijn € 28.000,- extra baten ontvangen voor nagekomen bijdragen van gemeenten voor het VTH programma.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Realisatie 2017
Basiskwaliteit Monitoring Milieuplan 2015-2016 op de the-ma’s: Slim milieubeheer, Fairtra-de/Milleniumdoelen, Friese Grondstoffenagenda, Duurzame transportbrandstoffen, Eetbare stad, Duurzaam door Rapportage over 2016 Gereed
Ecologische Voetafdruk Meting Ecologische Voetafdruk Rapportage over 2016 Gereed

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 277
 • 277
 • 200
 • 200
 • 76
 • 76
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 239
 • 239
 • 0
 • 0
 • 239
 • 239
 • Rekening 2017
 • 304
 • 304
 • 28
 • 28
 • 276
 • 276
 • Saldo begroting en rekening
 • -65
 • -65
 • -28
 • -28
 • -37
 • -37

Toelichting:

Het resultaat van dit beleidsveld is per saldo een overschrijding van € 37.000,- .

Structurele budgetten:
Bij het milieubeleidsplan wettelijke taken was sprake van meerkosten van € 65.000,- en anderzijds onverwachte inkomsten ter hoogte van € 28.000 euro. (Zie toelichting resultaten 4.1).

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • Milieubeleidsplan
 • Monitoringskader frysk miljeuplan
 • Mutaties onvoorzien
 • Structurele budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Milieubeleidsplan
 • Monitoringskader frysk miljeuplan
 • Mutaties onvoorzien
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 312
 • -35
 • 277
 • 277
 • 56
 • 145
 • 200
 • 200
 • 76
 • Begroting 2017
 • 239
 • 239
 • 239
 • 239
 • Besteding 2017
 • 304
 • 304
 • 304
 • 28
 • 28
 • 28
 • 276
 • Saldo 2017
 • -65
 • -65
 • -65
 • -28
 • -28
 • -28
 • -37
Print deze pagina