Programma 3: Water

3.1 Waterveiligheid

Begroting

Wat willen we bereiken?

Fryslân wordt goed beschermd tegen overstroming.

De waterschappen zorgen ervoor dat de primaire waterkeringen voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen.

Wij stellen voor de regionale waterkeringen veiligheidsnormen vast. De waterschappen versterken en onderhouden deze waterkeringen. Bij de versterking van de regionale waterkeringen worden andere functies (natuur, recreatie, landschap) integraal meegenomen en waar mogelijk wordt ‘werk met werk’ gemaakt.

We houden bij ons ruimtelijke ordening-beleid rekening met de ruimte die waterkeringen nodig hebben. Zo houden we ruimte om ook in de toekomst onszelf te beschermen tegen overstroming en anticiperen wij op klimaatverandering.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • Wij brengen de Friese belangen voor het versterken van de Friese waterkeringen, in het landelijke beleid in en zetten er daarbij op in dat dit voldoende prioriteit krijgt in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In 2017 zijn nog 3 van de 11 uit te voeren dijkversterkingsplannen in uitvoering (Lemmer, Waddenzeedijk, Ameland).
 • In 2017 geven wij verder vorm aan de uitvoering van de Deltabeslissingen en de gebiedsgerichte voorkeurstrategieën. Voor het Deltaprogramma IJsselmeer werken wij, op basis van de voorverkenning, mogelijke oplossingen ter versterking van de IJsselmeerkust en mogelijke koppelkansen nader uit (MIRT-verkenning koppelkansen).
 • De provincie zit het regionaal overleg kust voor. In dit overleg tussen overheden worden beleid en maatregelen voor de zandige kust van de eilanden op elkaar afgestemd. Daarbij gaat het onder andere over zandsuppleties.
 • Wij gaan in 2017 na hoe de nieuwe afspraken met Wetterskip Fryslân over de regionale waterkeringen en de termijn voor het voldoen aan de provinciale veiligheidsnormen worden nagekomen. Dat doen we op basis van het vierde waterhuishoudingsplan (200 km in de planperiode 2016-2021).
 • Wij beoordelen de voortgang en het uitvoeren van de maatregelen door Wetterskip Fryslân die nodig zijn om wateroverlast te voorkomen.
 • Wij starten samen met Wetterskip Fryslân en Friese gemeenten een verkenning naar de waterrobuustheid en toekomstige inrichting van Fryslân. Dit als uitwerking van het deltaprogramma ruimtelijke adaptatie (klimaatadaptatie).

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Primaire waterkeringen Aantal dijkversterkingsplannen in uitvoering 3
Boezemkaden Km kaden dat op hoogte is gebracht 30 km
Wateroverlast Aantal hectares ingericht om wateroverlast te voorkomen 150 ha
Ruimtelijke adaptatie Verkenning waterrobuuste inrichting Fryslan is uitgevoerd -
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 1.565 
 • 71
 • 1.494
 • Begroting 2016
 • 1.471
 • 0
 • 1.471
 • Begroting 2017
 • 2.705
 • 0
 • 2.705
 • Begroting 2018
 • 1.055
 • 0
 • 1.055
 • Begroting 2019
 • 1.572
 • 0
 • 1.572
 • Begroting 2020
 • 763
 • 0
 • 763

Toelichting:

De totale lasten omvatten ook de niet-structurele middelen die bestemd zijn voor de integrale aanpak van oevers en kaden. Deze bestedingen dragen ook bij aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (natuurvriendelijke oevers). Samen met de middelen voor POP3 water, budget Kaderrichtlijn water, is het budget voor 2016 doorgeschoven naar 2017. Wetterskip Fryslân heeft weinig projecten op het gebied van oevers en kaden. Hierdoor is voor integrale projecten € 2,1 miljoen beschikbaar in 2017 en neemt daarna het budget af naar twee keer € 0,8 miljoen in 2018 en 2019.

Het kadernotavoorstel MIRT verkenning koppelkansen, betreft MIRT verkenning vanwege hoger waterpeil IJsselmeer, is cijfermatig verwerkt in 2017 in bovenstaande tabel.

Beleidsveld 3.1 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Waterhuishoudingsplan
 • Realisatie 2015 Baten
 • 0
 • 71
 • 71
 • 0
 • 71
 • 1.494
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.471
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.705
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.055
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.572
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 763

Beleidsveld 3.1 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Primaire waterkeringen
 • Waterhuishoudingsplan
 • MIRT koppelkansen IJsselmeer
 • Oevers en kaden projecten
 • Stelpost programma
 • Waterhuishoudingsplan
 • Totaal Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 61
 • 0
 • 61
 • 0
 • 863
 • 0
 • 191
 • 1.054
 • 450
 • 450
 • 1.565
 • Begr 2016 Lasten
 • 62
 • 262
 • 324
 • 0
 • 765
 • 0
 • 0
 • 765
 • 382
 • 382
 • 1.471
 • Begr 2017 Lasten
 • 62
 • 262
 • 324
 • 100
 • 2.100
 • 0
 • 0
 • 2.200
 • 182
 • 182
 • 2.705
 • Begr 2018 Lasten
 • 62
 • 9
 • 71
 • 0
 • 800
 • 0
 • 0
 • 800
 • 185
 • 185
 • 1.055
 • Begr 2019 Lasten
 • 62
 • 515
 • 577
 • 0
 • 800
 • 0
 • 0
 • 800
 • 196
 • 196
 • 1.572
 • Begr 2020 Lasten
 • 62
 • 515
 • 577
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 186
 • 186
 • 763

Kadernota 2017

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • MIRT verkenning koppelkansen
 • Totaal lasten
 • 2017
 • 100
 • 100
 • 2018
 • 0
 • 0
 • 2019
 • 0
 • 0
 • 2020
 • 0
 • 0

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Inbrengen van de Friese belangen voor het versterken van de Friese waterkeringen, in het landelijke beleid. Er op inzetten dat dit voldoende prioriteit krijgt in het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
2 Verder vormgeven aan de uitvoering van de Deltabeslissingen en de gebiedsgerichte voorkeurstrategieën. Voor het Deltaprogramma IJsselmeer, op basis van de voorverkenning, mogelijke oplossingen ter versterking van de IJsselmeerkust en mogelijke koppelkansen nader uitwerken (MIRT-verkenning koppelkansen).
3 De provincie zit het regionaal overleg kust voor. In dit overleg tussen overheden worden beleid en maatregelen voor de zandige kust van de eilanden op elkaar afgestemd (o.a. zandsuppleties).
4 In 2017 nagaan hoe de nieuwe afspraken met Wetterskip Fryslân over de regionale waterkeringen en de termijn voor het voldoen aan de provinciale veiligheidsnormen worden nagekomen (basis 4e waterhuishoudingsplan, 200 km in de planperiode 2016-2021).
5 Beoordelen van de voortgang en het uitvoeren van de maatregelen door Wetterskip Fryslân, welke nodig zijn om wateroverlast te voorkomen.
6 Samen met Wetterskip Fryslân en Friese gemeenten een verkenning starten naar de waterrobuustheid en toekomstige inrichting van Fryslâ. Dit als uitwerking van het deltaprogramma ruimtelijke adaptatie (klimaatadaptatie).

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Primaire waterkeringen Aantal dijkversterkingsplannen in uitvoering 3
Boezemkaden KM kaden dat op hoogte is gebracht 30
Wateroverlast Aantal hectares ingericht om wateroverlast te voorkomen 150
Ruimtelijke adaptatie Verkenning waterrobuuste inrichting Fryslân is uitgevoerd -

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Inbrengen van de Friese belangen voor het versterken van de Friese waterkeringen, in het landelijke beleid. Er op inzetten dat dit voldoende prioriteit krijgt in het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
2 Verder vormgeven aan de uitvoering van de Deltabeslissingen en de gebiedsgerichte voorkeurstrategieën. Voor het Deltaprogramma IJsselmeer, op basis van de voorverkenning, mogelijke oplossingen ter versterking van de IJsselmeerkust en mogelijke koppelkansen nader uitwerken (MIRT-verkenning koppelkansen).
3 De provincie zit het regionaal overleg kust voor. In dit overleg tussen overheden worden beleid en maatregelen voor de zandige kust van de eilanden op elkaar afgestemd (o.a. zandsuppleties).
4 In 2017 nagaan hoe de nieuwe afspraken met Wetterskip Fryslân over de regionale waterkeringen en de termijn voor het voldoen aan de provinciale veiligheidsnormen worden nagekomen (basis 4e waterhuishoudingsplan, 200 km in de planperiode 2016-2021).
5 Beoordelen van de voortgang en het uitvoeren van de maatregelen door Wetterskip Fryslân, welke nodig zijn om wateroverlast te voorkomen.
6 Samen met Wetterskip Fryslân en Friese gemeenten een verkenning starten naar de waterrobuustheid en toekomstige inrichting van Fryslâ. Dit als uitwerking van het deltaprogramma ruimtelijke adaptatie (klimaatadaptatie).

Toelichting:

3. De regionale overleggen voor kust en voor wadden zijn samengevoegd. De provincie Groningen zit dit nieuwe overleg voor, Fryslân is deelnemer.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Primaire waterkeringen Aantal dijkversterkingsplannen in uitvoering 3
Boezemkaden KM kaden dat op hoogte is gebracht 30
Wateroverlast Aantal hectares ingericht om wateroverlast te voorkomen 150
Ruimtelijke adaptatie Verkenning waterrobuuste inrichting Fryslân is uitgevoerd

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Fryslân wordt goed beschermd tegen overstroming.

De waterschappen zorgen ervoor dat de primaire waterkeringen voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen.

Wij stellen voor de regionale waterkeringen veiligheidsnormen vast. De waterschappen versterken en onderhouden deze waterkeringen. Bij de versterking van de regionale waterkeringen worden andere functies (natuur, recreatie, landschap) integraal meegenomen en waar mogelijk wordt ‘werk met werk’ gemaakt.

We houden bij ons ruimtelijke ordening-beleid rekening met de ruimte die waterkeringen nodig hebben. Zo houden we ruimte om ook in de toekomst onszelf te beschermen tegen overstroming en anticiperen wij op klimaatverandering.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
3.1 Waterveiligheid

Toelichting:

In 2017 is nog niet nagegaan hoe de nieuwe afspraken met Wetterskip Fryslân over de regionale waterkeringen en de termijn voor het voldoen aan de provinciale veiligheidsnormen worden nagekomen (basis 4e Waterhuishoudingsplan).

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Inbrengen van de Friese belangen voor het versterken van de Friese waterkeringen, in het landelijke beleid. Er op inzetten dat dit voldoende prioriteit krijgt in het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
2 Verder vormgeven aan de uitvoering van de Deltabeslissingen en de gebiedsgerichte voorkeurstrategieën. Voor het Deltaprogramma IJsselmeer, op basis van de voorverkenning, mogelijke oplossingen ter versterking van de IJsselmeerkust en mogelijke koppelkansen nader uitwerken (MIRT-verkenning koppelkansen).
3 De provincie zit het regionaal overleg kust voor. In dit overleg tussen overheden worden beleid en maatregelen voor de zandige kust van de eilanden op elkaar afgestemd (o.a. zandsuppleties).
4 In 2017 nagaan hoe de nieuwe afspraken met Wetterskip Fryslân over de regionale waterkeringen en de termijn voor het voldoen aan de provinciale veiligheidsnormen worden nagekomen (basis 4e waterhuishoudingsplan, 200 km in de planperiode 2016-2021).
5 Beoordelen van de voortgang en het uitvoeren van de maatregelen door Wetterskip Fryslân, welke nodig zijn om wateroverlast te voorkomen.
6 Samen met Wetterskip Fryslân en Friese gemeenten een verkenning starten naar de waterrobuustheid en toekomstige inrichting van Fryslân. Dit als uitwerking van het deltaprogramma ruimtelijke adaptatie (klimaatadaptatie).

Toelichting:

1. Er is een onderbesteding geweest op het budget voor beleidsonderzoek in het kader van de primaire waterkeringen. De doelstellingen op het gebied van de primaire waterkeringen zelf zijn wel behaald.
4. In 2017 is nog niet nagegaan hoe de nieuwe afspraken met Wetterskip Fryslân over de regionale waterkeringen en de termijn voor het voldoen aan de provinciale veiligheidsnormen worden nagekomen (basis 4e Waterhuishoudingsplan).
5. Er is een kleine vertraging opgetreden bij het vergroten van de capaciteit van de waterberging.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Realisatie 2017
Primaire waterkeringen Aantal dijkversterkingsplannen in uitvoering 3 3
Boezemkaden KM kaden dat op hoogte is gebracht 30 18
Wateroverlast Aantal hectares ingericht om wateroverlast te voorkomen 150 115
Ruimtelijke adaptatie Verkenning waterrobuuste inrichting Fryslân is uitgevoerd - -

Toelichting:

Boezemkaden: De realisatie in 2017 blijft achter bij de geformuleerde doelstelling. Wel zijn de kaden rond De Burd, langs it Deel bij Akkrum en bij de Brekken versterkt. Voor de komende jaren zijn verschillende (complexe) projecten in voorbereiding.

In 2017 is de capaciteit waterberging met 115 hectare uitgebreid. Deze uitbreiding heeft met name in de Friese Boezem plaatsgevonden. Binnen de deelwatersystemen (polders en vrij afstromende gebied) zijn slechts enkele hectare waterberging gerealiseerd. De realisatie van waterberging in de deelsystemen verloopt daarmee traag. Aankopen van grond voor waterberging vinden plaats op vrijwillige basis.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 284
 • 329
 • 613
 • 0
 • 0
 • 0
 • 613
 • 362
 • 975
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 324
 • 402
 • 726
 • 0
 • 25
 • 25
 • 701
 • 523
 • 1.224
 • Rekening 2017
 • 282
 • 283
 • 565
 • 28
 • 25
 • 53
 • 512
 • 642
 • 1.154
 • Saldo begroting en rekening
 • 41
 • 119
 • 161
 • -28
 • 0
 • -28
 • 189
 • -119
 • 70

Toelichting:

Per saldo kent beleidsveld 3.1 een resultaat van € 70.000.

Structurele budgetten:
Er is een onderbesteding geweest op de structurele budgetten van € 41.000,- omdat het budget voor beleidsonderzoek primaire waterkeringen niet is besteed. Ook is er een niet begroot bedrag van € 28.000,- ontvangen van 3 andere provincies voor het opstellen van de IPO-agenda IJsselmeer.

Tijdelijke budgetten:
Het positieve resultaat van € 119.000,- van de tijdelijke budgetten is te verklaren door een latere uitbetaling van één van de projecten Oevers en Kaden.

Mutatie tijdelijke budgetten:
Aan de reserve tijdelijke budgetten is € 119.000 toegevoegd voor de afronding projecten Oevers en Kaden.

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • Primaire waterkeringen
 • Waterhuishoudingsplan
 • Structurele budgetten
 • MIRT koppelkansen IJsselmeer
 • Oevers en kaden projecten
 • Stelpost programma
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Primaire waterkeringen
 • Waterhuishoudingsplan
 • Structurele budgetten
 • MIRT koppelkansen IJsselmeer
 • Oevers en kaden projecten
 • Stelpost programma
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 63
 • 221
 • 284
 • 329
 • 329
 • 613
 • 613
 • Begroting 2017
 • 62
 • 262
 • 324
 • 75
 • 327
 • 402
 • 726
 • 25
 • 25
 • 25
 • 701
 • Besteding 2017
 • 19
 • 263
 • 282
 • 82
 • 201
 • 283
 • 565
 • 28
 • 28
 • 25
 • 25
 • 53
 • 512
 • Saldo 2017
 • 43
 • -1
 • 41
 • -7
 • 126
 • 119
 • 161
 • -28
 • -28
 • -28
 • 189
Print deze pagina