Programma 3: Water

Portefeuillehouder: gedeputeerde Sietske Poepjes

Begroting

Ambities

Fryslân is en blijft een waterveilige provincie, met gezonde, toekomstbestendige en veerkrachtige watersystemen die duurzaam gebruikt worden. Daarbij gaat het om watersystemen waarin economische en ecologische ontwikkelingen met elkaar in evenwicht zijn.

De provincie richt zich met haar beleid op de toekomst, zodat wij in Fryslân op tijd klaar zijn voor de stijgende zeespiegel, klimaatverandering en bodemdaling. Wij onderscheiden drie beleidsvelden: waterveiligheid, voldoende water en schoon water.
Het uitvoeren van het waterbeleid en het nemen van de nodige maatregelen is in handen van de waterbeheerders, in het bijzonder Wetterskip Fryslân.

De provincie heeft in het waterbeheer een regierol. Op basis van de Waterschapswet en de Waterwet organiseert de provincie het waterschapsbestel in Fryslân, houden Gedeputeerde Staten toezicht op de waterbeheerders en stelt de provincie beleid en normen vast. We doen dat eens in de zes jaar in het Waterhuishoudingsplan en de provinciale Waterverordening. Een aantal Europese richtlijnen, waaronder de Kaderrichtlijn Water, en het Nationale Waterplan bepalen mee de inhoud van het provinciale beleid.

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen

Binnen programma 3 Water zijn er geen verbonden partijen die een bijdrage leveren aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van alle verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

Bekijk uitgebreide tabellen

Lasten en baten programma 3 Water

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 4.526
 • 1.337
 • 3.188
 • Begroting 2016
 • 5.586
 • 619
 • 4.968
 • Begroting 2017
 • 8.820
 • 619
 • 8.201
 • Begroting 2018
 • 10.149
 • 619
 • 9.531
 • Begroting 2019
 • 8.859
 • 619
 • 8.240
 • Begroting 2020
 • 2.214
 • 619
 • 1.596

Programma 3 baten doorklik

 • Beleidsveld
 • 3.1 Waterveiligheid
 • 3.2 Voldoende water
 • 3.3 Schoon water
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015 Baten
 • 71
 • 612
 • 655
 • 1.337
 • 3.188
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 619
 • 0
 • 619
 • 4.968
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 619
 • 0
 • 619
 • 8.201
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 619
 • 0
 • 619
 • 9.531
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 619
 • 0
 • 619
 • 8.240
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 619
 • 0
 • 619
 • 1.596

Programma 3 lasten doorklik

 • Beleidsveld
 • 3.1 Waterveiligheid
 • 3.2 Voldoende water
 • 3.3 Schoon water
 • Totaal lasten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 1.565
 • 1.680
 • 1.281
 • 4.526
 • Begr 2016 Lasten
 • 1.471
 • 2.449
 • 1.667
 • 5.586
 • Begr 2017 Lasten
 • 2.705
 • 3.134
 • 2.980
 • 8.820
 • Begr 2018 Lasten
 • 1.055
 • 5.991
 • 3.103
 • 10.149
 • Begr 2019 Lasten
 • 1.572
 • 5.617
 • 1.670
 • 8.859
 • Begr 2020 Lasten
 • 763
 • 1.145
 • 306
 • 2.214

Eerste bestuursrapportage

Ambities begroting 2017

Fryslân is en blijft een waterveilige provincie, met gezonde, toekomstbestendige en veerkrachtige watersystemen die duurzaam gebruikt worden. Daarbij gaat het om watersystemen waarin economische en ecologische ontwikkelingen met elkaar in evenwicht zijn.

De provincie richt zich met haar beleid op de toekomst, zodat wij in Fryslân op tijd klaar zijn voor de stijgende zeespiegel, klimaatverandering en bodemdaling. Wij onderscheiden drie beleidsvelden: waterveiligheid, voldoende water en schoon water.
Het uitvoeren van het waterbeleid en het nemen van de nodige maatregelen is in handen van de waterbeheerders, in het bijzonder Wetterskip Fryslân.

De provincie heeft in het waterbeheer een regierol. Op basis van de Waterschapswet en de Waterwet organiseert de provincie het waterschapsbestel in Fryslân, houden Gedeputeerde Staten toezicht op de waterbeheerders en stelt de provincie beleid en normen vast. We doen dat eens in de zes jaar in het Waterhuishoudingsplan en de provinciale Waterverordening. Een aantal Europese richtlijnen, waaronder de Kaderrichtlijn Water, en het Nationale Waterplan bepalen mee de inhoud van het provinciale beleid.

 

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 1.033
 • 7.087
 • 8.120
 • 619
 • 0
 • 619
 • 7.501
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Realisatie per 1-4
 • 8
 • 226
 • 234
 • 716
 • 26
 • 742
 • -509
 • Vastgelegde verplichtingen
 • 92
 • 744
 • 835
 • 0
 • 0
 • 0
 • 835
 • Saldo
 • 933
 • 6.117
 • 7.050
 • -98
 • -26
 • -124
 • 7.174

3. Water

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 413
 • 620
 • 1.033
 • 6.186
 • 901
 • 7.087
 • 8.120
 • 0
 • 619
 • 619
 • 0
 • 0
 • 0
 • 619
 • 7.501
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Realisatie per 1-4
 • 8
 • 0
 • 8
 • 226
 • 0
 • 226
 • 234
 • 0
 • 716
 • 716
 • 26
 • 0
 • 26
 • 742
 • -509
 • Vastgelegde verplichting per 1-4
 • 92
 • 0
 • 92
 • 744
 • 0
 • 744
 • 835
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 835
 • Saldo
 • 314
 • 620
 • 933
 • 5.216
 • 901
 • 6.117
 • 7.050
 • 0
 • -98
 • -98
 • -26
 • 0
 • -26
 • -124
 • 7.174

Voorstel begrotingswijzigingen

Tweede bestuursrapportage

Ambities begroting 2017

Fryslân is en blijft een waterveilige provincie, met gezonde, toekomstbestendige en veerkrachtige watersystemen die duurzaam gebruikt worden. Daarbij gaat het om watersystemen waarin economische en ecologische ontwikkelingen met elkaar in evenwicht zijn.

De provincie richt zich met haar beleid op de toekomst, zodat wij in Fryslân op tijd klaar zijn voor de stijgende zeespiegel, klimaatverandering en bodemdaling. Wij onderscheiden drie beleidsvelden: waterveiligheid, voldoende water en schoon water.
Het uitvoeren van het waterbeleid en het nemen van de nodige maatregelen is in handen van de waterbeheerders, in het bijzonder Wetterskip Fryslân.

De provincie heeft in het waterbeheer een regierol. Op basis van de Waterschapswet en de Waterwet organiseert de provincie het waterschapsbestel in Fryslân, houden Gedeputeerde Staten toezicht op de waterbeheerders en stelt de provincie beleid en normen vast. We doen dat eens in de zes jaar in het Waterhuishoudingsplan en de provinciale Waterverordening. Een aantal Europese richtlijnen, waaronder de Kaderrichtlijn Water, en het Nationale Waterplan bepalen mee de inhoud van het provinciale beleid.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 1.033
 • 7.171
 • 8.204
 • 619
 • 0
 • 619
 • 7.585
 • Voorstel Begrotings-wijziging
 • 0
 • -3.107
 • -3.107
 • 0
 • 25
 • 25
 • -3.132
 • Realisatie per 1-9
 • 802
 • 700
 • 1.503
 • 716
 • 26
 • 742
 • 760
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 106
 • 1.073
 • 1.178
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.178
 • Saldo
 • 125
 • 2.291
 • 2.416
 • -98
 • -1
 • -99
 • 2.515

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 413
 • 620
 • 1.033
 • 6.270
 • 901
 • 7.171
 • 8.204
 • 619
 • 619
 • 0
 • 0
 • 619
 • 7.585
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • -3.107
 • 0
 • -3.107
 • -3.107
 • 0
 • 0
 • 25
 • 25
 • 25
 • -3.132
 • Realisatie per 1-9
 • 87
 • 716
 • 802
 • 700
 • 0
 • 700
 • 1.503
 • 716
 • 716
 • 26
 • 26
 • 742
 • 760
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 106
 • 0
 • 106
 • 1.073
 • 0
 • 1.073
 • 1.178
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.178
 • Saldo
 • 221
 • -96
 • 125
 • 1.390
 • 901
 • 2.291
 • 2.416
 • -98
 • -98
 • -1
 • -1
 • -99
 • 2.515

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

Fryslân is en blijft een waterveilige provincie, met gezonde, toekomstbestendige en veerkrachtige watersystemen die duurzaam gebruikt worden. Daarbij gaat het om watersystemen waarin economische en ecologische ontwikkelingen met elkaar in evenwicht zijn.

De provincie richt zich met haar beleid op de toekomst, zodat wij in Fryslân op tijd klaar zijn voor de stijgende zeespiegel, klimaatverandering en bodemdaling. Wij onderscheiden drie beleidsvelden: waterveiligheid, voldoende water en schoon water.
Het uitvoeren van het waterbeleid en het nemen van de nodige maatregelen is in handen van de waterbeheerders, in het bijzonder Wetterskip Fryslân.

De provincie heeft in het waterbeheer een regierol. Op basis van de Waterschapswet en de Waterwet organiseert de provincie het waterschapsbestel in Fryslân, houden Gedeputeerde Staten toezicht op de waterbeheerders en stelt de provincie beleid en normen vast. We doen dat eens in de zes jaar in het Waterhuishoudingsplan en de provinciale Waterverordening. Een aantal Europese richtlijnen, waaronder de Kaderrichtlijn Water, en het Nationale Waterplan bepalen mee de inhoud van het provinciale beleid.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
3.1 Waterveiligheid
3.2 Voldoende water
3.3 Schoon water

Toelichting:

In 2017 is op verschillende vlakken vooruitgang geboekt. De risico’s op wateroverlast zijn weer wat kleiner geworden door de uitbreiding van de waterbergingscapaciteit, met name in de Friese Boezem. Ook zijn maatregelen uitgevoerd in het kader van: het Uitvoeringsprogramma Veenweidevisie, de bestrijding van de verdroging van Friese natuurgebieden en de verziltingsbestrijding in het Noordelijk Zeekleigebied. Verder werken we aan een strategische studie naar de toekomstige ontwikkelingen van het Friese grondwater. We onderzoeken wat de gevolgen zijn van klimaatverandering, daling van het veenweidegebied en de zeespiegelstijging op het Friese grondwatersysteem. Met betrekking tot de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn eveneens in 2017 veel maatregelen uitgevoerd: zoals beekherstelprojecten, het realiseren van vispassages en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Het herstel van de Regionale Waterkeringen (boezemkaden) verloopt minder snel dan gepland. Ook ander projecten kennen een langere opstartfase dan voorzien zoals verdrogingsbestrijding van natuurgebieden.

Wat heeft het programma gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 2.689
 • 776
 • 1.913
 • 1.092
 • 3.005
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 5.097
 • 644
 • 4.453
 • 2.051
 • 6.504
 • Rekening 2017
 • 3.195
 • 782
 • 2.413
 • 4.008
 • 6.421
 • Saldo begroting en rekening
 • 1.901
 • -138
 • 2.040
 • -1.957
 • 82

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • 3.1 Waterveiligheid
 • 3.2 Voldoende water
 • 3.3 Schoon water
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 3.1 Waterveiligheid
 • 3.2 Voldoende water
 • 3.3 Schoon water
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 613
 • 1.600
 • 476
 • 2.689
 • 664
 • 112
 • 776
 • 1.913
 • Begroting 2017
 • 726
 • 2.712
 • 1.658
 • 5.097
 • 25
 • 619
 • 644
 • 4.453
 • Besteding 2017
 • 565
 • 1.861
 • 769
 • 3.195
 • 53
 • 729
 • 782
 • 2.413
 • Saldo 2017
 • 161
 • 852
 • 889
 • 1.901
 • -28
 • -110
 • -138
 • 2.040

Investeringen

 • Bedragen x €1.000,-
 • Onderhanden werken
 • Opgeleverde werken
 • Afgerekende werken
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2017
 • 0
 • uitgaven
 • 168
 • 168
 • bijdragen derden
 • 0
 • Stand per 31-12-2017
 • 168
 • 168

Toelichting:

Dit betreft aankoop van grond ten behoeve van de proeftuin veenweidevisie.

Balanspost voorzieningen

 • Bedragen x €1.000,-
 • V. Grondwaterplan
 • Stand per 1-1-2017
 • 349
 • toevoeging
 • 727
 • aanwending
 • 775
 • Stand per 31-12-2017
 • 301

Toelichting:

Voorziening grondwater is aan de batenkant ongeveer € 100.000,- hoger dan begroot omdat per 1 januari 2017 de heffing verhoogd is van 1,13 naar 1,32 eurocent per m3. (zie hiertoe tabel exploitatie 3.3). Aan de voorziening is ca. € 50.000 euro meer onttrokken dan de toevoegingen door hogere monitoring en- onderzoekskosten met als gevolg een lagere eindstand dan beginstand

Balanspost overlopende passiva

 • Bedragen x €1.000,-
 • OP Fries Bestuursakkoord Waterketen 2010-2015.
 • OP Fries Bestuursakkoord Waterketen 2016-2020.
 • Stand per 1-1-2017
 • 15
 • toevoeging
 • 0
 • 144
 • aanwending
 • 15
 • 0
 • Stand per 31-12-2017
 • 0
 • 144

Toelichting:

De OP Fries Bestuursakkoord waterketen 2010-2015 is afgerond, de resterende € 15.000,- is toegevoegd aan de nieuwe regeling OP Fries Bestuursakkoord waterketen 2016 – 2020. Tevens zijn de bijdragen van de partners geïnd en er zijn nog geen uitgaven gedaan in 2017.

Print deze pagina