Programma 2: Verkeer en vervoer

2.5 Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding

Begroting

Wat willen we bereiken?

Met verkeerseducatie dragen we bij aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers. Wij leggen prioriteit bij het bereiken van de doelgroepen jongeren en ouderen. Fietsers krijgen bijzondere aandacht.
We stimuleren bewuste mobiliteitskeuzes.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • Wij gaan door met de inspanningen voor verkeerseducatie. Hierbij houden wij in hoofdlijnen het niveau vast van de voorafgaande jaren.
 • We nemen deel in het project Werk Slim, Reis Slim. Werknemers in de gemeente Leeuwarden worden gestimuleerd tot alternatieven voor autoritten in de spitsuren.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Verkeerseducatie voor jongeren Aantal projecten verkeersouders 2.0 op basisscholen 300
Aantal jongeren op rijvaardigheidscursus (TRIALS) 300
Verkeerseducatie voor ouderen Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag senioren 350
Verkeersveiligheidscampagnes Aantal campagnes via mottoborden 6
Verkeerseducatie fietsers Aantal deelnemers aan fietslessen 2.800
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 2.435
 • 1.839
 • 596
 • Begroting 2016
 • 2.414
 • 0
 • 2.414
 • Begroting 2017
 • 1.981
 • 0
 • 1.981
 • Begroting 2018
 • 1.987
 • 0
 • 1.987
 • Begroting 2019
 • 2.010
 • 0
 • 2.010
 • Begroting 2020
 • 1.991
 • 0
 • 1.991

Toelichting:

De begrote lasten bestaan hoofdzakelijk uit bijdragen aan derden voor verkeerseducatie.

Beleidsveld 2.5 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Gedragsbeinvloeding
 • BDU Infra
 • Realisatie 2015 Baten
 • 0
 • 98
 • 1.741
 • 1.839
 • 0
 • 1.839
 • 596
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.414
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.981
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.987
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.010
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.991

Beleidsveld 2.5 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • BDU Infra
 • Eerste Nederlandse Fietsersbond
 • ROF Werkplan
 • BDU Gedragsbeinvloeding
 • BDU Infra
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 253
 • 1.586
 • 1.839
 • 596
 • 596
 • 2.435
 • Begr 2016 Lasten
 • 1.621
 • 2
 • 3
 • 1.625
 • 0
 • 0
 • 0
 • 789
 • 789
 • 2.414
 • Begr 2017 Lasten
 • 1.601
 • 2
 • 3
 • 1.605
 • 0
 • 0
 • 0
 • 376
 • 376
 • 1.981
 • Begr 2018 Lasten
 • 1.601
 • 2
 • 3
 • 1.605
 • 0
 • 0
 • 0
 • 382
 • 382
 • 1.987
 • Begr 2019 Lasten
 • 1.601
 • 2
 • 3
 • 1.605
 • 0
 • 0
 • 0
 • 405
 • 405
 • 2.010
 • Begr 2020 Lasten
 • 1.601
 • 2
 • 3
 • 1.605
 • 0
 • 0
 • 0
 • 386
 • 386
 • 1.991

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Inspanningen blijven leveren voor verkeerseducatie en daarbij in hoofdlijnen vasthouden aan het niveau van de voorafgaande jaren.
2 Deelnemen in het project Werk Slim, Reis Slim. Werknemers in de gemeente Leeuwarden stimuleren tot alternatieven voor autoritten in de spitsuren.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Verkeerseducatie voor jongeren Aantal projecten verkeersouders 2.0 op basisscholen 300
Aantal jongeren op rijvaardigheidscursus (TRIALS) 300
Verkeerseducatie voor ouderen Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag senioren 350
Verkeersveiligheidscampagnes Aantal campagnes via mottoborden 6
Verkeerseducatie fietsers Aantal deelnemers aan fietslessen 2.800

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Inspanningen blijven leveren voor verkeerseducatie en daarbij in hoofdlijnen vasthouden aan het niveau van de voorafgaande jaren.
2 Deelnemen in het project Werk Slim, Reis Slim. Werknemers in de gemeente Leeuwarden stimuleren tot alternatieven voor autoritten in de spitsuren.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Verkeerseducatie voor jongeren Aantal projecten verkeersouders 2.0 op basisscholen 300
Aantal jongeren op rijvaardigheidscursus (TRIALS) 300
Verkeerseducatie voor ouderen Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag senioren 350
Verkeersveiligheidscampagnes Aantal campagnes via mottoborden 6
Verkeerseducatie fietsers Aantal deelnemers aan fietslessen 2.800

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Met verkeerseducatie dragen we bij aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers. Wij leggen prioriteit bij het bereiken van de doelgroepen jongeren en ouderen. Fietsers krijgen bijzondere aandacht. We stimuleren bewuste mobiliteitskeuzes.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
2.5 Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding

Toelichting:

Het aantal verkeersslachtoffers wil nog niet dalen. Sinds de trendbreuk in de ongevallenregistratie (rond 2009), wordt vanaf 2014 weer gewerkt aan een kwantitatief completere registratie. Daardoor wordt er meer geregistreerd dan in jaren het geval was. Mede hierdoor is de categorie éénzijdige fietsongevallen in beeld gekomen. Het aantal ernstig verkeersgewonden neemt mede door deze betere registratie eerder toe dan af. Daarnaast verwerven we zelf meer inzicht in verkeerongevallen en -slachtoffers door afspraken met de afdeling(en) Spoed Eisende Hulp van de Friese ziekenhuizen.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Inspanningen blijven leveren voor verkeerseducatie en daarbij in hoofdlijnen vasthouden aan het niveau van de voorafgaande jaren.
2 Deelnemen in het project Werk Slim, Reis Slim. Werknemers in de gemeente Leeuwarden stimuleren tot alternatieven voor autoritten in de spitsuren.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Realisatie 2017
Verkeerseducatie voor jongeren Aantal projecten verkeersouders 2.0 op basisscholen 300 250
Aantal jongeren op rijvaardigheidscursus (TRIALS) 300 244
Verkeerseducatie voor ouderen Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag senioren 350 349
Verkeersveiligheidscampagnes Aantal campagnes via mottoborden 6 6
Verkeerseducatie fietsers Aantal deelnemers aan fietslessen 2.800 3.300

Toelichting:

De doelwaarde van Verkeersouder 2.0 scholen is niet gehaald, omdat VVN (de projecteigenaar) ingezet heeft op activatie van scholen in plaats van werving van nieuwe scholen.
De doelwaarde van Trials is niet gehaald vanwege het niet volboeken van de laatste twee cursussen. Dat heeft mede te maken met interne wrijvingen binnen de uitvoeringsorganisatie.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 1.637
 • 95
 • 1.732
 • 16
 • 16
 • 1.716
 • -95
 • 1.621
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 1.723
 • 0
 • 1.723
 • 0
 • 0
 • 1.723
 • 0
 • 1.723
 • Rekening 2017
 • 1.553
 • 0
 • 1.553
 • 20
 • 20
 • 1.533
 • 0
 • 1.533
 • Saldo begroting en rekening
 • 170
 • 0
 • 170
 • -20
 • -20
 • 190
 • 0
 • 190

Toelichting:

Per saldo is de onderbesteding € 190.000. Dit resultaat is als volgt ontstaan:

Structurele budgetten
De onderschrijding wordt veroorzaakt door lagere lasten € 170.000 en hogere baten € 20.000. De lagere lasten ontstaan omdat de door ons uitgegeven subsidies (ca 1,2 mln.) vrijwel nooit voor 100% worden uitgeput, waardoor er onderbesteding ontstaat. Dit is lastig te voorkomen, omdat het over-committeren van de financiën niet toegestaan is. De baten zijn de effecten van eenmalige huurinkomsten.

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • Educatie verkeerveiligheid
 • Eerste Nederlandse Fietsersbond
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • ROF Werkplan
 • Structurele budgetten
 • BDU Infra
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 2
 • 1.633
 • 2
 • 1.637
 • 95
 • 95
 • 1.732
 • 16
 • 16
 • 16
 • 1.716
 • Begroting 2017
 • 0
 • 2
 • 1.719
 • 3
 • 1.723
 • 1.723
 • 1.723
 • Besteding 2017
 • 2
 • 1.551
 • 1.553
 • 1.553
 • 20
 • 20
 • 20
 • 1.533
 • Saldo 2017
 • 0
 • 168
 • 3
 • 170
 • 170
 • -20
 • -20
 • -20
 • 190
Print deze pagina