Programma 11: Bedrijfsvoering

11.2 Middelen

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Wij dragen zorg voor een optimale inzet van de (ondersteunende) middelen binnen de organisatie ter realisatie van de wettelijke taken en bestuurlijke doelen. Onze elektronische dienstverlening zal verder worden uitgebreid, zodat producten en diensten van de provincie  voor de buitenwereld beter digitaal toegankelijk worden. Voor wat betreft de huisvesting richten wij ons niet alleen op de interne gebruikers, maar juist op de directe verbinding met de Mienskip. Daarmee willen we meer openheid aan de buitenwereld bieden over waarmee we bezig zijn, onze service verbeteren, beter kunnen samenwerken met die buitenwereld en meer bereiken met ons geld.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
11.2 Middelen

Toelichting:

De digitalisering van processen is op bepaalde onderdelen iets verlaat in de tijd.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Medewerkers kunnen plaats onafhankelijk digitaal werken en samenwerken.
2 Medewerkers binnen de opgavengestuurde organisatie werken samen aan en archiveren documenten in één digitale omgeving.
3 Digitale dienstverlening aan de Mienskip wordt intern digitaal afgehandeld.
4 Managementinformatie is gestructureerd, transparant en gebruiksvriendelijk beschikbaar.
5 De Mienskip heeft toegang tot alle open data van de provincie.
6 Provinciale (vaar)weggegevens zijn op orde en gekoppeld aan landelijke basisregistraties

Toelichting:

In 2017 zijn er voor de Mienskip weer nieuwe kaarten bijgekomen, zoals Grip op Grond, Gebiedsontwikkelingsprojecten, Gladheidsbestrijding, Schadebestrijding enz. Voor de Cultuurhistorische Kaart is er een nieuwe applicatie en een Storymap gemaakt om de informatie beter toegankelijk te maken voor de Mienskip. Daar waar mogelijk laten we gebruikers uit de Mienskip zelf data invoeren. Een voorbeeld hiervan is de applicatie waarmee natuurorganisaties zelf een voorstel konden indienen voor de indeling van de Ganzenfoerageer gebieden. Ook kon de Mienskip via de kaart inspreken op de concept Natuurbeheerkaart van 2017.

Er zijn diverse dashboards ontwikkeld met dagelijks een update van financiële informatie over budgetten, boekingen en verplichtingen en voortgang bij het behalen van resultaten. Het KCC (Klant Contact Centrum) is volledig operationeel. Alle technische voorzieningen en de huisvesting van het KCC zijn opgeleverd.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Realisatie 2017
Plaatsonafhankelijk digitaal werken Percentage medewerkers met een mobiele werkplek/apparaat 80 % van de vaste medewerkers heeft een mobiele werkplek/apparaat Op 4 december hadden 787 medewerkers (inclusief inhuur e.d.) een mobiele werkplek. Project Doorstep had als doel om 80% van de vaste medewekers een mobiel apparaat toe te kennen en deze doelstelling is door het project gehaald.
Digitale samenwerkings- en archiveringsomgeving Dielplak Percentage medewerkers dat Dielplak gebruikt 80% van de medewerkers in opgavengestuurd werken gebruikt Dielplak Eind 2017 werkten meer dan 90% van de medewerkers in opgavengestuurd werken met Dielplak
Intern digitaal afhandelen van dienstverlening aan de Mienskip Toepassen digitale handtekening Afdeling subsidiezaken past bulkverwerking toe op haar besluiten tot verlening/afwijzing subsidie Het project optimaliseren postproces, waaronder gebruik digitale handtekening is in januari 2018 gestart
Gestructureerde, transparante en gebruiksvriendelijke managementinformatie Toepassen managementdashboards (Business Intelligence) Dashboard beschikbaar voor Programma Landelijk Gebied, onderdeel natuur De eerste versie voor PLG is opgeleverd. Nu wordt gewerkt aan de definitieve versie
Open data toegankelijk voor de Mienskip Fries Open Data Platform beschikbaar Fries Open Data Platform live, samen met gemeente Leeuwarden, met data over recreatie en toerisme Het open data platform is beschikbaar en de eerste datasets worden aangeboden
Provinciale (vaar)weggegevens op orde en gekoppeld aan landelijke basisregistraties Percentage van gegevens gekoppeld aan de landelijke basisregistraties. 80 % van de vlakgegevens in het assetmanagement systeem van de provincie is gekoppeld aan de landelijke Basisregistratie Grootschalige Topografie De wegen zijn voor 80 % gerealiseerd, vaarwegen moeten nog gecontroleerd worden. Interne koppeling met BOR applicatie (iAsset ) wordt in Q1 2108 gerealiseerd.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • 11.2 Middelen
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • 11.2 Middelen
 • Totaal Baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 2.076
 • 2.076
 • 2.076
 • 2.076
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 11.805
 • 11.805
 • 438
 • 438
 • 11.367
 • 1.180
 • 12.547
 • Rekening 2017
 • 11.696
 • 11.696
 • 569
 • 569
 • 11.127
 • 1.180
 • 12.307
 • Saldo begroting en rekening
 • 109
 • 109
 • -131
 • -131
 • 240
 • 0
 • 240

Toelichting:

De onderbesteding bij de lasten betreft een optelsom van diverse goederen en diensten budgetten. De hogere baten hebben betrekking op niet begrote inkomsten van derden.

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • Klant contact centrum
 • Organisatie van de toekomst
 • Project stimulering jeugdwerkgelegenheid
 • Systemen voor omgevingswet
 • Tijdelijke budgetten
 • Informatiseringsplan
 • Reserves
 • Groot onderhoud Provinsjehus
 • Voorzieningen
 • Overhead
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Klant contact centrum
 • Organisatie van de toekomst
 • Project stimulering jeugdwerkgelegenheid
 • Tijdelijke budgetten
 • Informatiseringsplan
 • Reserves
 • Groot onderhoud Provinsjehus
 • Voorzieningen
 • Overhead
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 315
 • 663
 • 315
 • 1.293
 • 555
 • 555
 • 228
 • 228
 • 2.076
 • 315
 • 663
 • 315
 • 1.293
 • 555
 • 555
 • 228
 • 228
 • 2.076
 • 0
 • Begroting 2017
 • 180
 • 750
 • 60
 • 990
 • 228
 • 228
 • 10.588
 • 10.588
 • 11.805
 • 438
 • 438
 • 438
 • 11.367
 • Besteding 2017
 • 63
 • 716
 • 24
 • 803
 • 228
 • 228
 • 10.665
 • 10.665
 • 11.696
 • 569
 • 569
 • 569
 • 11.127
 • Saldo 2017
 • 117
 • 33
 • 36
 • 186
 • -77
 • -77
 • 109
 • -131
 • -131
 • -131
 • 240
Print deze pagina