Programma 11: Bedrijfsvoering

11.1 Mensen

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

We zorgen ervoor medewerkers maximale kansen te geven en deze flexibel in te zetten. Hiermee willen we bereiken dat minder tijdelijk personeel nodig is en dat de inhuur kan worden afgebouwd. We investeren in deze coalitieperiode € 12 miljoen in het afslanken en moderniseren van de organisatie.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
11.1 Mensen

Toelichting:

In 2017 is de organisatie ingericht naar een meer opgavengestuurde opzet. Dit heeft de nodige energie gekost waardoor het maken van het strategisch personeels plan versie 3.0 in de tweede helft van 2017 is opgestart. De resultaten hiervan en dan met name het inzicht in de benodigde en de aanwezige personele bezetting in de komende jaren zal in 2018 bekend zijn.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 In 2017 willen wij één bedrijfsvoeringsbudget (budget personeel/middelen) voor de hele organisatie, bij voorkeur ondergebracht in 1 programma bedrijfsvoering binnen de begroting.
2 Wij willen aandacht voor (de ontwikkeling van) de kwaliteiten van medewerkers door die kwaliteiten goed in beeld te brengen en voor iedereen zichtbaar te maken.
3 Wij willen uitvoering geven aan het in 2016 vastgestelde generatiepact.
4 Wij willen dat medewerkers en leidinggevenden zich ontwikkelen in een richting die past bij de organisatie van de toekomst. Wij bevorderen hierbij de mobiliteit en de flexibiliteit van medewerkers.
5 Wij willen komen tot een verlaging van de inzet van externe inhuur.
6 Wij gaan meer uitwisselen en samenwerken met andere organisaties.

Toelichting:

2017 heeft veel gevraagd om de organisatie te herinrichten naar een opgavegestuurde opzet. Daarbij is veel mobiliteit geweest in de personele bezetting. In de tweede helft van 2017 is gestart met een proces gericht op het in kaart brengen van de gewenst Strategische personeelsbezetting. SPP 3.0 richt zich op de periode 2019 – 2022. Op basis van dit toekomstperspectief zal de inzet en ontwikkeling van de medewerkers worden meegenomen.
Daarbij kan ook invulling worden gegeven aan het uitwisselen in samenwerking met andere organisaties.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Realisatie 2017
Ziekteverzuim Percentage ziekteverzuim 4% 5,4%
Inhuur Omvang externe inhuur De omvang van de externe inhuur bedraagt € 16,6 miljoen 19 mln. (waarvan € 1 mln. netwerk)
Bezetting Aantal fte’s in provinciaal dienstverband Op 31.12.2017 bedraagt het aantal fte’s 680 695
Generatiepact Aantal deelnemers generatiepact 30 26

Toelichting:

Het ziekteverzuim is significant gestegen tov 2016 met 1,1%. Dit vraagt aandacht van directie en management. Een nieuwe aanpak verzuimbeleid zal in het tweede kwartaal van 2018 worden geïmplementeerd. Met extra inspanning van management en  PZ zal worden ingezet op het terugdringen van ziekteverzuim.

Inhuur is duidelijk dalend en wij zijn op weg om ambities te realiseren richting 2020 inhuur volume te halveren tov 2016.
De omvang van de bezetting is nagenoeg gelijk gebleven tov 2016. Onderdeel hiervan is een nieuwe instroom van 15 medewerkers brugbediening waarvan 5 in 2019 zullen overgaan naar Rijkswaterstaat ivm bediening Princes Margrietkanaal.
De uitvoering van het Generatiepact in 2017 laat een deelname zien van 26 medewerkers van 60-plus in het eerste jaar. Daarbij is 8 fte aan urenvermindering ingeboekt. Hiertegenover staat een instroom van 3 jongeren in vaste dienst van onze provincie.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • 11.1 Mensen
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • 11.1 Mensen
 • Totaal Baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 64.762
 • 64.762
 • 722
 • 722
 • 64.040
 • -1.225
 • 924
 • 63.738
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 77.705
 • 77.705
 • 15.519
 • 15.519
 • 62.186
 • -5.811
 • 260
 • 56.635
 • Rekening 2017
 • 64.308
 • 64.308
 • 11.985
 • 11.985
 • 52.323
 • -58
 • -75
 • 52.189
 • Saldo begroting en rekening
 • 13.397
 • 13.397
 • 3.534
 • 3.534
 • 9.863
 • -5.753
 • 335
 • 4.446

Toelichting:

Lasten:
Onder dit onderdeel vallen zowel de salarissen van provinciaal personeel als de kosten van externe inhuur. Daarnaast de kosten van voormalig personeel en frictiekosten. De personeelsgebonden budgetten vormen hier ook onderdeel van. De onderbesteding op de lasten worden met name veroorzaakt door een lagere inzet van het budget voor voormalig personeel, frictiekosten en overige personeelsbudgetten. Daartegenover staan hogere salarislasten van provinciaal personeel.

Bij de eerste berap 2017 is de voorziening Generatiepact gevormd. Dat was niet in overeenstemming met de regelgeving BBV met als gevolg dat € 1,1 mln. is vrijgevallen. In 2018 wordt aan PS voorgelegd om hiervoor een bestemmingsreserve te vormen.

Met enkele specifieke projecten worden bedrijfsvoeringskosten verrekend. Per saldo is er een bedrag van € 2,3 mln. middels tijdschrijven meer toegeschreven aan projecten ter dekking van het bedrijfsvoeringsbudget dan in de begroting was opgenomen.
In de paragraaf bedrijfsvoering is een overzicht opgenomen van de inzet van de bedrijfsvoeringskosten aan de programma’s en investeringen.

Baten:
De verwachte inzet van personeel vanuit de overlopende passiva post mobiliteitsfonds van € 3,5 mln. heeft niet plaatsgevonden. Daartegenover staat een hogere inzet ten laste van de infrastructurele werken die gedekt worden vanuit de dekkingsreserve kapitaallasten.
Per saldo leidt dit tot een onderbesteding van € 4,4 mln.

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • Argyfynspeksje wurkbudzjet
 • Overhead
 • Structurele budgetten
 • Organisatie van de toekomst
 • Werken voor Waddenfonds
 • Tijdelijke budgetten
 • Kapitaallasten bedrijfsvoering investeringen uitname
 • Mutaties kostenplaatsen inzet NUON reserve
 • Reserves
 • Generatiepact
 • Voorzieningen
 • RSP Mobiliteitsfonds investeringen uitname
 • Overlopende Passiva
 • Argyfynspeksje wurkbudzjet
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Overhead
 • Secretariaat Prins Bernard Cultuurfonds
 • Werken voor Waddenfonds
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Argyfynspeksje wurkbudzjet
 • Secretariaat Prins Bernard Cultuurfonds
 • Structurele budgetten
 • Organisatie van de toekomst
 • Werken voor Waddenfonds
 • Tijdelijke budgetten
 • RSP Mobiliteitsfonds investeringen uitname
 • Overlopende Passiva
 • Argyfynspeksje wurkbudzjet
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Overhead
 • Secretariaat Prins Bernard Cultuurfonds
 • Werken voor Waddenfonds
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 4
 • 151
 • 155
 • 4
 • 644
 • 648
 • 1.225
 • 1.225
 • 62.733
 • 62.733
 • 64.762
 • 60
 • 13
 • 74
 • 4
 • 644
 • 648
 • 722
 • 64.040
 • Begroting 2017
 • 575
 • 575
 • -398
 • -398
 • 5.741
 • 70
 • 5.811
 • 1.215
 • 1.215
 • 3.539
 • 3.539
 • 5
 • 42.885
 • 23.481
 • 593
 • 66.964
 • 77.705
 • 3.539
 • 3.539
 • 66
 • 10.693
 • 611
 • 18
 • 593
 • 11.981
 • 15.519
 • 62.186
 • Besteding 2017
 • 205
 • 205
 • 57
 • 57
 • 58
 • 58
 • 109
 • 109
 • 6
 • 51.025
 • 12.025
 • 823
 • 63.879
 • 64.308
 • 120
 • 120
 • 66
 • 9.955
 • 1.174
 • 16
 • 654
 • 11.866
 • 11.985
 • 52.323
 • Saldo 2017
 • 370
 • 370
 • -455
 • -455
 • 5.741
 • 12
 • 5.752
 • 1.105
 • 1.105
 • 3.539
 • 3.539
 • 0
 • -8.140
 • 11.456
 • -231
 • 3.086
 • 13.397
 • -120
 • -120
 • 3.539
 • 3.539
 • 0
 • 738
 • -563
 • 1
 • -62
 • 115
 • 3.534
 • 9.863
Print deze pagina