Programma 11: Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder: gedeputeerde Klaas Kielstra

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

In 2015 is gekozen voor een ontwikkelproces gericht op de organisatie van de toekomst, waarin een opgaven gestuurde aanpak centraal staat. We richten de organisatie zo in dat zij in staat is om adequaat in te spelen op externe en interne ontwikkelingen en daarmee de samenleving en het bestuur goed kan bedienen. Hierbij gaat het er enerzijds om de kwaliteit van werkwijze en personeel te verhogen. Anderzijds gaat het erom personele bezetting en beschikbare middelen met elkaar in balans te brengen. De inhuur dient aan het eind van de coalitieperiode minimaal met de helft te zijn verminderd.  Door deze wijzigingen willen we als organisatie beter aansluiten bij de ontwikkelingen in en initiatieven vanuit de buitenwereld, en sneller en flexibeler kunnen reageren.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
11.1 Mensen
11.2 Middelen

Wat heeft het programma gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 66.838
 • 2.798
 • 64.040
 • -1.249
 • 62.790
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 89.511
 • 15.957
 • 73.553
 • -4.372
 • 69.182
 • Rekening 2017
 • 76.004
 • 12.554
 • 63.450
 • 1.045
 • 64.495
 • Saldo begroting en rekening
 • 13.506
 • 3.403
 • 10.103
 • -5.416
 • 4.686

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • 11.1 Mensen
 • 11.2 Middelen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 11.1 Mensen
 • 11.2 Middelen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 64.762
 • 2.076
 • 66.838
 • 722
 • 2.076
 • 2.798
 • 64.040
 • Begroting 2017
 • 77.705
 • 11.805
 • 89.511
 • 15.519
 • 438
 • 15.957
 • 73.553
 • Besteding 2017
 • 64.308
 • 11.696
 • 76.004
 • 11.985
 • 569
 • 12.554
 • 63.450
 • Saldo 2017
 • 13.397
 • 109
 • 13.506
 • 3.534
 • -131
 • 3.403
 • 10.103

Overzicht Investeringen en Voorzieningen programma 11

Investeringen

 • Bedragen x €1.000,-
 • Onderhanden werken
 • Opgeleverde werken
 • Afgerekende werken
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2017
 • 412
 • 412
 • uitgaven
 • 68
 • 866
 • 934
 • bijdragen derden
 • 21
 • 21
 • Stand per 31-12-2017
 • 47
 • 1.278
 • 1.325

Toelichting:

Het betreft hier investeringen in het provinciehuis en met name automatisering.

Balanspost voorzieningen

 • Bedragen x €1.000,-
 • V. Groot onderhoud Provinciehuis
 • V. Vrijwillige mobiliteit personeel
 • V. Generatiepact 2017-2019
 • Stand per 1-1-2017
 • 997
 • 397
 • 0
 • toevoeging
 • 228
 • 0
 • 0
 • aanwending
 • 33
 • 2
 • 0
 • Stand per 31-12-2017
 • 1.192
 • 395
 • 0

Toelichting:

In 2017 is de regeling generatiepact 2017-2019 geopend. De voorziening zou worden gevormd na het sluiten van de overeenkomst met een medewerker voor de vergoeding over de uren die zijn ingeleverd voor de volledige looptijd van de overeenkomst. Dit was niet volgens de regels van het BBV en de voorziening is in 2017 daarom niet gevormd. Bij de jaarrekening is een begrotingswijziging gevoegd om hiervoor nu een bestemmingsreserve te vormen.

Print deze pagina