Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen

10.8 Onvoorzien

Jaarstukken

In de begroting is geen post voor onvoorzien opgenomen.

Wat heeft het gekost?

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Mutaties kostenplaatsen via reserves
 • Lasten
 • Dubieuze debiteuren
 • Afwikkeling crediteuren
 • Overig
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Noordelijke samenwerking
 • Verkoop goederen
 • Correctie overdracht DLG project
 • Correctie tussenrek voorgaande jaren
 • Vrijval voorziening anticiperende gronden
 • Overig
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 555
 • 74
 • 0
 • 0
 • 74
 • 42
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 42
 • 33
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 0
 • 0
 • -558
 • 0
 • -558
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -558
 • Rekening 2017
 • 0
 • 288
 • -1.599
 • -94
 • -1.404
 • 0
 • 10
 • 571
 • 352
 • 181
 • 6
 • 1.122
 • -2.526
 • Saldo begroting en rekening
 • 0
 • -288
 • 1.040
 • 94
 • 846
 • 0
 • -10
 • -571
 • -352
 • -181
 • -6
 • -1.122
 • 1.968

Toelichting:

De afwikkeling crediteuren betreft de lagere vaststelling van subsidies die als crediteur op de balans zijn opgenomen. Bij de beraps is de dan toe bekende vrijval begroot maar de werkelijke vrijval is hoger uitgevallen.
Correctie overdracht DLG project, bij de transitie van Dienst Landelijk Gebied betreft een verwachte bijdrage van derden die niet juist in de financiële administratie was verwerkt.
Correctie tussenrekeningen voorgaande jaren, betreft voornamelijk aankoop van extra verlof door medewerkers in de jaren 2015 en 2016.
Vrijval voorziening anticiperende gronden, betreft vrijval van voorziening Meer van Oudega door waardestijging grond.

 

Print deze pagina