Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen

10.4 Financieringsrente

Jaarstukken

In de onderstaande tabel staan de rentelasten en -baten van de financiering en beleggingen van de provinciale middelen.

Wat heeft het gekost?

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Rente kort
 • Rente lang
 • Doorbelasting rente verstrekte geldlening
 • Inflatievergoeding RSP-gelden
 • Rente nazorgfonds
 • Kosten vermogensbeheer
 • Advieskosten vermogensbeheer
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Rente vermogensbeheer
 • Rente kort
 • Rente lang
 • Rente verstrekte geldleningen
 • Mutatie obligatieportefeuille
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 4
 • 3
 • 2.541
 • 178
 • 520
 • 193
 • 4
 • 3.444
 • 16.348
 • 0
 • 3.806
 • 2.541
 • 0
 • 22.695
 • -19.251
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 0
 • 7
 • 2.541
 • 716
 • 507
 • 315
 • 37
 • 4.123
 • 15.320
 • 0
 • 3.360
 • 2.622
 • 0
 • 21.302
 • -17.179
 • Rekening 2017
 • 13
 • 16
 • 2.541
 • 885
 • 596
 • 166
 • 8
 • 4.225
 • 19.538
 • 3
 • 3.095
 • 2.623
 • 1.923
 • 27.182
 • -22.957
 • Saldo begroting en rekening
 • -13
 • -9
 • 0
 • -169
 • -89
 • 149
 • 29
 • -102
 • -4.218
 • -3
 • 265
 • -1
 • -1.923
 • -5.880
 • 5.778

Toelichting:

De rentebaten van de belegde middelen (Treasury vermogen) worden in paragraaf 4 Financiering en beleggingen nader toegelicht.

De ontvangen rentebate op de verstrekte geldlening (€ 2.541.000) wordt doorbelast en komt geheel ten goede aan de financiële vaste activa.

Er zijn de afgelopen jaren RSP-gelden vervroegd uitgekeerd door het rijk. Hierdoor wordt er over deze gelden door het rijk geen inflatie meer vergoed. Om dit te compenseren is een inflatievergoeding toegekend over het nog niet bestede saldo van de vooruit ontvangen RSP-gelden. Het percentage voor de inflatievergoeding is gelijk aan het percentage die het rijk hiervoor hanteert.

De gelden van het Nazorgfonds zijn bij de provincie ondergebracht en hierover wordt jaarlijks rente vergoed.

Print deze pagina