Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder: gedeputeerde Sander de Rouwe

Begroting

Lasten, baten en onvoorzien

Dit ‘programma’ is niet beleidsinhoudelijk van aard. Hier worden de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen geraamd, zoals de algemene uitkering uit het provinciefonds, de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting en het rendement op het vermogen. Deze dekkingsmiddelen hebben geen specifieke bestemming gekregen. Ze dienen als dekking van de lasten in de beleidsinhoudelijke programma’s die niet worden gedekt door (specifieke) uitkeringen van andere overheden. De verschillende onderdelen in onderstaande tabel worden in dit programma per onderdeel verder toegelicht.

Een toelichting van de uitgebreide tabel is bij de afzonderlijke beleidsvelden opgenomen.

Eerste bestuursrapportage

Lasten, baten en onvoorzien

Dit ‘programma’ is niet beleidsinhoudelijk van aard. Hier worden de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen geraamd, zoals de algemene uitkering uit het provinciefonds, de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting en het rendement op het vermogen. Deze dekkingsmiddelen hebben geen specifieke bestemming gekregen. Ze dienen als dekking van de lasten in de beleidsinhoudelijke programma’s die niet worden gedekt door (specifieke) uitkeringen van andere overheden. De verschillende onderdelen in onderstaande tabel worden in dit programma per onderdeel verder toegelicht.

 

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • 10.1 Provinciefonds
 • 10.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 10.3 Dividenden
 • 10.4 Financieringsrente
 • 10.5 Interne financiering
 • 10.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 10.7 Werken voor derden
 • 10.8 Onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 10.1 Provinciefonds
 • 10.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 10.3 Dividenden
 • 10.4 Financieringsrente
 • 10.5 Interne financiering
 • 10.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 10.7 Werken voor derden
 • 10.8 Onvoorzien
 • Totaal baten
 • Lasten - baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.751
 • 0
 • -627
 • 4.286
 • 0
 • 7.411
 • 205.006
 • 51.564
 • 14.958
 • 21.435
 • 2.563
 • 1.533
 • 5.954
 • 0
 • 303.012
 • -295.602
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 121
 • 121
 • -121
 • Realisatie per 1-4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 58
 • 0
 • 0
 • 344
 • -20
 • 382
 • 52.090
 • 8.896
 • 0
 • 20
 • 0
 • 133
 • 1.532
 • 5
 • 62.676
 • -62.294
 • Vastgelegde verplichtingen
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 316
 • 0
 • 316
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 316
 • Saldo
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.693
 • 0
 • -627
 • 3.626
 • 20
 • 6.712
 • 152.916
 • 42.668
 • 14.958
 • 21.415
 • 2.563
 • 1.521
 • 4.422
 • -5
 • 240.457
 • -233.745

Toelichting:

De lasten onder 10.4 betreffen met name de achtergestelde lening van NUON. De administratieve boeking hiervan zal bij de 2e berap plaatsvinden. De werken voor derden betreft met name de werkzaamheden die wij verrichten voor Rijkswaterstaat. Door de veranderde werkwijze met de organisatie van de toekomst, heeft er momenteel nog geen doorbelasting plaatsgevonden van het tijdschrijven op deze werken. Dit zal de komende maand plaatsvinden.

Bij de baten is de raming provinciefonds gebaseerd op de septembercirculaire 2016. De dividend baten zullen gedurende het jaar worden ontvangen.

10. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 5.196
 • 5.196
 • 2.214
 • 0
 • 2.214
 • 7.411
 • 285.451
 • 285.451
 • 16.358
 • 1.204
 • 17.562
 • 303.012
 • -295.602
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 121
 • 121
 • 121
 • -121
 • Realisatie per 1-4
 • 38
 • 38
 • 344
 • 0
 • 344
 • 382
 • 58.407
 • 58.407
 • 4.136
 • 133
 • 4.269
 • 62.676
 • -62.294
 • Vastgelegde verplichting per 1-4
 • 0
 • 0
 • 316
 • 0
 • 316
 • 316
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 316
 • Saldo
 • 5.158
 • 5.158
 • 1.554
 • 0
 • 1.554
 • 6.712
 • 227.044
 • 227.044
 • 12.222
 • 1.192
 • 13.414
 • 240.457
 • -233.745

Overzicht voorwaardelijke budgetten opgenomen onder 10.6

 • Budget
 • PS voorwaardelijk
 • Milieubeleidsplan
 • Totaal
 • Planning PS
 • 06/28/2017
 • Begroting 2016 - (bedragen x € 1.000)
 • 575
 • 575

Tweede bestuursrapportage

Lasten, baten en onvoorzien

Dit ‘programma’ is niet beleidsinhoudelijk van aard. Hier worden de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen geraamd, zoals de algemene uitkering uit het provinciefonds, de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting en het rendement op het vermogen. Deze dekkingsmiddelen hebben geen specifieke bestemming gekregen. Ze dienen als dekking van de lasten in de beleidsinhoudelijke programma’s die niet worden gedekt door (specifieke) uitkeringen van andere overheden. De verschillende onderdelen in onderstaande tabel worden in dit programma per onderdeel verder toegelicht.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • 10.1 Provinciefonds
 • 10.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 10.3 Dividenden
 • 10.4 Financieringsrente
 • 10.5 Interne financiering
 • 10.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 10.7 Werken voor derden
 • 10.8 Onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 10.1 Provinciefonds
 • 10.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 10.3 Dividenden
 • 10.4 Financieringsrente
 • 10.5 Interne financiering
 • 10.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 10.7 Werken voor derden
 • 10.8 Onvoorzien
 • Totaal baten
 • Lasten-baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.123
 • 0
 • -1.251
 • 4.307
 • 0
 • 7.178
 • 214.081
 • 53.415
 • 15.742
 • 21.302
 • 3.873
 • 915
 • 4.307
 • 0
 • 313.635
 • -306.457
 • Voorstel Begrotings-wijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -426
 • -52
 • -558
 • -1.037
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -52
 • 0
 • -52
 • -985
 • Realisatie per 1-9
 • 0
 • 0
 • 0
 • 118
 • 0
 • 0
 • 1.154
 • -558
 • 713
 • 141.267
 • 31.502
 • 15.787
 • 21.230
 • 0
 • 358
 • 2.227
 • 11
 • 212.381
 • -211.668
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 14
 • 746
 • 0
 • 760
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 760
 • Saldo
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.005
 • 0
 • -1.691
 • 2.355
 • 0
 • 4.669
 • 72.814
 • 21.913
 • -45
 • 72
 • 3.873
 • 557
 • 2.028
 • -11
 • 101.202
 • -96.533

Toelichting:

Lasten.
De financieringsrente betreft met name de rente die toegerekend wordt aan de vaste activa. Deze rente kan pas aan het eind van het jaar worden berekend omdat dit een gemiddelde is van de stand per 1/1 en 31/12 van het jaar.

In de post overige algemene dekkingsmiddelen is het bedrag van € 2,1 miljoen opgenomen voor RSP gelden die wij nog via het provinciefonds moeten ontvangen. Daarnaast een post van € 0,26 miljoen voor de rendementsdering in verband met het inzetten van de vermogen. Deze post zal op basis van werkelijke lasten aan het eind van het jaar worden verantwoord.
De werken voor derden verlopen budgettair neutraal in de begroting, oftewel wanneer de uitgaven dit jaar niet gedaan worden dan zullen de inkomsten ook niet ontvangen worden.
De post onvoorzien betreft de vrijval bij de vaststelling van eerdere subsidiebeschikkingen die op de balanspost crediteuren zijn opgenomen. Deze vrijval is via een begrotingswijziging bij deze berap toegevoegd aan het begrotingssaldo.

Baten.
De posten interne financiering en overiege algemene dekkingsmiddelen zijn onder de lasten nader toegelicht.

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 4.994
 • 4.994
 • 2.185
 • 2.185
 • 7.178
 • 293.038
 • 293.038
 • 20.012
 • 586
 • 20.598
 • 313.635
 • -306.457
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -985
 • -985
 • -52
 • -52
 • -1.037
 • 0
 • 0
 • -52
 • 0
 • -52
 • -52
 • -985
 • Realisatie per 1-9
 • -437
 • -437
 • 1.150
 • 1.150
 • 713
 • 201.850
 • 201.850
 • 10.188
 • 343
 • 10.532
 • 212.381
 • -211.668
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 14
 • 14
 • 746
 • 746
 • 760
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 760
 • Saldo
 • 4.431
 • 4.431
 • 237
 • 237
 • 4.669
 • 91.188
 • 91.188
 • 9.771
 • 243
 • 10.014
 • 101.202
 • -96.533

Jaarstukken

Dit ‘programma’ is niet beleidsinhoudelijk van aard. Hier worden de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen geraamd, zoals de algemene uitkering uit het provinciefonds, de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting en het rendement op het vermogen. Deze dekkingsmiddelen hebben geen specifieke bestemming gekregen. Ze dienen als dekking van de lasten in de beleidsinhoudelijke programma’s die niet worden gedekt door (specifieke) uitkeringen van andere overheden. De verschillende onderdelen in onderstaande tabel worden in dit programma per onderdeel verder toegelicht.

Wat heeft het programma gekost?

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 255.762
 • 384.563
 • -128.801
 • -316.548
 • -445.349
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 7.884
 • 391.066
 • -383.182
 • -76.716
 • -459.897
 • Rekening 2017
 • 3.210
 • 397.269
 • -394.060
 • -71.428
 • -465.488
 • Saldo begroting en rekening
 • 4.675
 • -6.204
 • 10.878
 • -5.287
 • 5.591

De onderwerpen in onderstaande tabel lichten we in dit programma per onderdeel verder toe.

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • 10.4 Financieringsrente
 • 10.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 10.7 Werken voor derden
 • 10.8 Onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 10.1 Provinciefonds
 • 10.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 10.3 Dividenden
 • 10.4 Financieringsrente
 • 10.5 Interne financiering
 • 10.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 10.7 Werken voor derden
 • 10.8 Onvoorzien
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Mutatie structurele budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 3.444
 • 244.704
 • 7.539
 • 74
 • 255.762
 • 283.451
 • 52.712
 • 13.718
 • 22.695
 • 3.858
 • 549
 • 7.539
 • 42
 • 384.563
 • -128.801
 • -312.121
 • -4.830
 • 404
 • -445.349
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 4.123
 • 428
 • 3.892
 • -558
 • 7.884
 • 291.926
 • 53.415
 • 15.742
 • 21.302
 • 3.873
 • 915
 • 3.892
 • 0
 • 391.066
 • -383.182
 • -90.587
 • 14.275
 • -403
 • -459.897
 • Rekening 2017
 • 4.225
 • -4.327
 • 4.716
 • -1.404
 • 3.210
 • 290.077
 • 53.971
 • 15.787
 • 27.182
 • 3.751
 • 664
 • 4.716
 • 1.122
 • 397.269
 • -394.060
 • -86.268
 • 14.275
 • 565
 • -465.488
 • Saldo begroting en rekening
 • -102
 • 4.755
 • -824
 • 846
 • 4.675
 • 1.849
 • -556
 • -45
 • -5.880
 • 122
 • 252
 • -824
 • -1.122
 • -6.204
 • 10.878
 • -4.319
 • 0
 • -968
 • 5.591

Overzicht Investeringen en Reserves programma 10

Investeringen

 • Bedragen x €1.000,-
 • Onderhanden werken
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2017
 • 147.760
 • 147.760
 • uitgaven
 • 38.341
 • 38.341
 • bijdragen derden
 • 200
 • 200
 • Stand per 31-12-2017
 • 185.901
 • 185.901

Toelichting:

Dit betreft de Financiële vaste activa. De uitgaven betreffen de verstrekking van leningen aan openbare lichamen (DCO leningen), verstrekking lening en aandelenkapitaal aan het FSFE en FOM.

Balanspost reserves

 • Bedragen x €1.000,-
 • R. Algemene reserve Basisreserve
 • R. Vrij aanwendbare reserve
 • R. Mutaties kostenplaatsen
 • R. Reserve NUON besteedbaar deel
 • R. Reserve NUON risicobuffer besteedbaar deel
 • R. Reserve NUON weerstandsbuffer besteedbaar deel
 • R. Jaarovergang structurele budgetten
 • Stand per 1-1-2017
 • 9.250
 • 302.607
 • 697
 • 9.775
 • 107.108
 • 100.000
 • 403
 • toevoeging
 • 750
 • 0
 • 0
 • 5.900
 • 591
 • 0
 • 968
 • aanwending
 • 0
 • 58.035
 • 697
 • 9.775
 • 1.573
 • 0
 • 403
 • Stand per 31-12-2017
 • 10.000
 • 244.572
 • 0
 • 5.900
 • 106.127
 • 100.000
 • 968

Toelichting:

In de bovenstaande tabel is de stand van de reserve per 31/12/2017 opgenomen. Hierbij is geen rekening gehouden met toekomstige vorming of onttrekking aan de reserves. In het financieel kader (bijlage 1) is dit wel gedaan waarmee de verschillen verklaard worden.
De basisreserve is bij de actualisatie van de nota weerstandsvermogen (PS 8-11-2017) verhoogd naar € 10 mln.
De reserve NUON besteedbaar deel is voor € 5,9 mln. gevormd. Een toevoeging vanuit de voorziening FOM, zie voor de toelichting bij 10.6.

Balanspost voorzieningen

 • Bedragen x €1.000,-
 • V. FOM (voorheen Doefonds BV)
 • Stand per 1-1-2017
 • 3.500
 • toevoeging
 • 4.500
 • aanwending
 • 8.000
 • Stand per 31-12-2017
 • 0

Toelichting:

De voorziening FOM is voor € 2.1 mln. ingezet als afwaardering deelneming FOM. Het resterende bedrag, € 5,9 mln. is teruggegaan naar de reserve NUON. Uit deze reserve was de voorziening gevormd, zie voor de toelichting bij 10.6.

Balanspost overlopende passiva

 • Bedragen x €1.000,-
 • OP Hartman Energie BV kredietsubsidies
 • Stand per 1-1-2017
 • 4.000
 • toevoeging
 • 0
 • aanwending
 • 0
 • Stand per 31-12-2017
 • 4.000

Toelichting:

Voor Hartman Energie BV is een kredietsubsidie toegezegd voor een geothermie project. De kredietsubsidie is nog niet opgevraagd.

Print deze pagina