Programma 1: Bestuur

Portefeuillehouder: Commissaris van de Koning A.A.M. Brok en gedeputeerde Sander de Rouwe.

Begroting

Ambities

Dit programma gaat over de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, het inzichtelijk maken van het provinciaal beleid voor burgers en de deelname van de provincie aan samenwerkingsverbanden. Ook gaat dit programma over de juridische ondersteuning van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, en over het toezicht op gemeenten en Wetterskip.

 In ons werk staat vertrouwen centraal. Vertrouwen in de kracht van onze dorpen, wijken, gemeenten, bedrijven en mensen zelf. Wij willen verbinden en alleen daar actief zijn waar het nodig is of onze inzet wordt gevraagd.

Vastgestelde beleidsnotities

Bekijk uitgebreide tabellen

Lasten en baten programma 1 Bestuur

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 11.383
 • 438
 • 10.945
 • Begroting 2016
 • 11.266
 • 309
 • 10.958
 • Begroting 2017
 • 9.200
 • 309
 • 8.891
 • Begroting 2018
 • 9.232
 • 309
 • 8.923
 • Begroting 2019
 • 9.494
 • 309
 • 9.186
 • Begroting 2020
 • 9.265
 • 309
 • 8.957

Programma 1 baten doorklik

 • Beleidsveld
 • 1.1 Provinciale Staten en Statengriffie
 • 1.2 Gedeputeerde Staten
 • 1.3 Commissaris van de Koning
 • 1.4 Bestuurskwaliteit gemeenten en toezicht
 • 1.5 Herkenbaar en samenwerkend bestuur
 • 1.6 Juridische zaken en rechtsbescherming
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015 Baten
 • 151
 • 1
 • 0
 • 0
 • 286
 • 0
 • 438
 • 10.945
 • Begr 2016 Baten
 • 17
 • 5
 • 0
 • 0
 • 287
 • 0
 • 309
 • 10.958
 • Begr 2017 Baten
 • 17
 • 5
 • 0
 • 0
 • 287
 • 0
 • 309
 • 8.891
 • Begr 2018 Baten
 • 17
 • 5
 • 0
 • 0
 • 287
 • 0
 • 309
 • 8.923
 • Begr 2019 Baten
 • 17
 • 5
 • 0
 • 0
 • 287
 • 0
 • 309
 • 9.186
 • Begr 2020 Baten
 • 17
 • 5
 • 0
 • 0
 • 287
 • 0
 • 309
 • 8.957

Programma 1 lasten doorklik

 • Beleidsveld
 • 1.1 Provinciale Staten en Statengriffie
 • 1.2 Gedeputeerde Staten
 • 1.3 Commissaris van de Koning
 • 1.4 Bestuurskwaliteit gemeenten en toezicht
 • 1.5 Herkenbaar en samenwerkend bestuur
 • 1.6 Juridische zaken en rechtsbescherming
 • Totaal lasten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 3.048
 • 4.320
 • 983
 • 566
 • 2.263
 • 203
 • 11.383
 • Begr 2016 Lasten
 • 3.379
 • 4.419
 • 1.185
 • 382
 • 1.730
 • 172
 • 11.266
 • Begr 2017 Lasten
 • 3.379
 • 3.018
 • 722
 • 182
 • 1.727
 • 172
 • 9.200
 • Begr 2018 Lasten
 • 3.379
 • 3.040
 • 730
 • 185
 • 1.727
 • 172
 • 9.232
 • Begr 2019 Lasten
 • 3.529
 • 3.116
 • 755
 • 196
 • 1.727
 • 172
 • 9.494
 • Begr 2020 Lasten
 • 3.395
 • 3.052
 • 734
 • 186
 • 1.727
 • 172
 • 9.265

Eerste bestuursrapportage

Ambities begroting 2017

Dit programma gaat over de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, het inzichtelijk maken van het provinciaal beleid voor burgers en de deelname van de provincie aan samenwerkingsverbanden. Ook gaat dit programma over de juridische ondersteuning van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, en over het toezicht op gemeenten en Wetterskip.

In ons werk staat vertrouwen centraal. Vertrouwen in de kracht van onze dorpen, wijken, gemeenten, bedrijven en mensen zelf. Wij willen verbinden en alleen daar actief zijn waar het nodig is of onze inzet wordt gevraagd.

Voorstel begrotingswijzigingen

Tweede bestuursrapportage

Ambities begroting 2017

Dit programma gaat over de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, het inzichtelijk maken van het provinciaal beleid voor burgers en de deelname van de provincie aan samenwerkingsverbanden. Ook gaat dit programma over de juridische ondersteuning van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, en over het toezicht op gemeenten en Wetterskip.

In ons werk staat vertrouwen centraal. Vertrouwen in de kracht van onze dorpen, wijken, gemeenten, bedrijven en mensen zelf. Wij willen verbinden en alleen daar actief zijn waar het nodig is of onze inzet wordt gevraagd.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 7.240
 • 10
 • 7.250
 • 309
 • 0
 • 309
 • 6.941
 • Voorstel Begrotings-wijziging
 • 34
 • 0
 • 34
 • 0
 • 0
 • 0
 • 34
 • Realisatie per 1-9
 • 3.194
 • 0
 • 3.194
 • 51
 • 0
 • 51
 • 3.144
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 352
 • 0
 • 352
 • 0
 • 0
 • 0
 • 352
 • Saldo
 • 3.728
 • 10
 • 3.737
 • 258
 • 0
 • 258
 • 3.480

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Structurele budgetten
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 7.240
 • 7.240
 • 10
 • 10
 • 7.250
 • 309
 • 309
 • 309
 • 6.941
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 34
 • 34
 • 0
 • 0
 • 34
 • 0
 • 0
 • 0
 • 34
 • Realisatie per 1-9
 • 3.194
 • 3.194
 • 0
 • 0
 • 3.194
 • 51
 • 51
 • 51
 • 3.144
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 352
 • 352
 • 0
 • 0
 • 352
 • 0
 • 0
 • 0
 • 352
 • Saldo
 • 3.728
 • 3.728
 • 10
 • 10
 • 3.737
 • 258
 • 258
 • 258
 • 3.480

Voorstel begrotingswijzigingen

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

De provincie schept de voorwaarden voor het effectief en efficiënt besturen van Fryslân. De provincie werkt samen met medeoverheden, legt verbindingen tussen regio’s, brengt samenhang aan tussen beleidsterreinen en handelt op grond van een duidelijk takenpakket. De provincie houdt toezicht op gemeenten en speelt een actieve rol op het terrein van bestuurlijke en financiële vraagstukken.

Dit programma gaat over de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, het inzichtelijk maken van het provinciaal beleid voor burgers en de deelname van de provincie aan samenwerkingsverbanden. Ook gaat dit programma over de juridische ondersteuning van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, en over het toezicht op gemeenten en Wetterskip.

In ons werk staat vertrouwen centraal. Vertrouwen in de kracht van onze dorpen, wijken, gemeenten, bedrijven en mensen zelf. Wij willen verbinden en alleen daar actief zijn waar het nodig is of onze inzet wordt gevraagd.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
1.1 Provinciale Staten en Statengriffie
1.2 Gedeputeerde Staten
1.3 Ondersteuning Commissaris van de Koning als rijksorgaan
1.4 Bestuurskwaliteit gemeenten en interbestuurlijk toezicht
1.5 Herkenbaar en samenwerkend bestuur
1.6 Juridische Zaken en rechtsbescherming

Toelichting:

Het college is in staat gesteld goed te kunnen vergaderen, waarbij de vergaderstukken in het algemeen tijdig en compleet zijn aangeleverd. Wel heeft de invoering van een nieuw digitaal systeem voor de GS-stukkenstroom vertraging opgelopen.
De eerste twee maanden was mevrouw Leemhuis-Stout waarnemend commissaris van de Koning (CdK). Per 1 maart is de heer Brok benoemd als CdK in de provincie Fryslân.
In 2017 is het besluitvormingstraject ten aanzien van het herindelingsgebied in (noord)westelijk Fryslân succesvol afgerond.
Dankzij culturele hoofdstad Leeuwarden Fryslân 2018 (LF2018) in 2017 een aantal keren met succes een beroep gedaan op Europese financiering voor projecten gelinkt aan LF2018.
In 2017 lag het aantal ingekomen bezwaarschriften substantieel hoger dan in de twee voorgaande jaren. Ten behoeve van de advisering is hiervoor tijdelijk extra capaciteit aangetrokken.

Wat heeft het programma gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 8.101
 • 449
 • 7.652
 • -6
 • 7.646
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 7.284
 • 1.279
 • 6.005
 • 0
 • 6.005
 • Rekening 2017
 • 6.969
 • 1.371
 • 5.599
 • 0
 • 5.599
 • Saldo begroting en rekening
 • 315
 • -91
 • 406
 • 0
 • 406

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 406.000 op dit programma. Dit wordt met name veroorzaakt door het budget voor fractieondersteuning en door de lagere aanspraak van oud-collegeleden op uitkeringen. Zie hiervoor de toelichtingen bij de beleidsvelden.

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • 1.1 Provinciale Staten en Statengriffie
 • 1.2 Gedeputeerde Staten
 • 1.3 Ondersteuning Commissaris van de Koning
 • 1.5 Herkenbaar en samenwerkend bestuur
 • 1.6 Juridische Zaken en rechtsbescherming
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 1.1 Provinciale Staten en Statengriffie
 • 1.2 Gedeputeerde Staten
 • 1.3 Ondersteuning Commissaris van de Koning
 • 1.5 Herkenbaar en samenwerkend bestuur
 • 1.6 Juridische Zaken en rechtsbescherming
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 3.310
 • 2.641
 • 290
 • 1.690
 • 170
 • 8.101
 • 112
 • 61
 • 276
 • 0
 • 449
 • 7.652
 • Begroting 2017
 • 3.379
 • 1.747
 • 298
 • 1.712
 • 147
 • 7.284
 • 17
 • 975
 • 287
 • 1.279
 • 6.005
 • Besteding 2017
 • 3.328
 • 1.562
 • 297
 • 1.661
 • 121
 • 6.969
 • 134
 • 981
 • 243
 • 13
 • 1.371
 • 5.599
 • Saldo 2017
 • 51
 • 185
 • 1
 • 52
 • 26
 • 315
 • -117
 • -5
 • 44
 • -13
 • -91
 • 406

Investeringen

 • Bedragen x €1.000,-
 • Onderhanden werken
 • Opgeleverde werken
 • Afgerekende werken
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2017
 • 0
 • uitgaven
 • 54
 • 54
 • bijdragen derden
 • 0
 • Stand per 31-12-2017
 • 54
 • 54

Balanspost voorzieningen

 • Bedragen x €1.000,-
 • V. Waardeoverdracht pensioenen GS leden
 • V. Wachtgelden PS-leden
 • Stand per 1-1-2017
 • 8.954
 • 17
 • toevoeging
 • 0
 • 0
 • aanwending
 • 971
 • 17
 • Stand per 31-12-2017
 • 7.983
 • 0

 

Print deze pagina