9.3 Overige projecten

Jaarstukken

9. Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf, programma 6)

Het doel is een schaatsaccommodatie te realiseren die voldoet aan de normen van deze tijd, bestemd voor (topsport)wedstrijden, (topsport)trainingen en recreatiesport en behoud van de A-status. De ambitie is om het schaatshart van de wereld te worden met het snelste ijs.

Het project wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van Thialf Onroerendgoed (OG) BV, waarin de provincie voor 2/3 deel aandeelhouder is en de gemeente Heerenveen voor 1/3 deel. Het project bestaat uit drie onderdelen:
1. het vernieuwen van het schaatscomplex (geregeld);
2. het herstructureren van de Thialf organisatie (geregeld);
3. het voorlopig uitbesteden van de horecaexploitatie (opgestart).

De provincie is als aandeelhouder en subsidieverstrekker betrokken bij het project.

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
9. Heerenveen, stad van Sport

Wat wilden we bereiken in 2017 en wat hebben we bereikt?
In 2014 is gestart met de (ver)bouwwerkzaamheden. De officiële opening van het vernieuwde Thialf heeft op 27 januari 2017 plaatsgevonden.

De directie van Thialf heeft een bedrijfsplan opgesteld waarin voorstellen zijn opgenomen om tot een zo profijtelijk mogelijke exploitatie te kunnen komen.
De procedure om tot een aanbesteding van de exploitatie van Thialf te kunnen komen is in 2017 opgestart. Provinciale Staten is daarover middels een tweetal brieven geïnformeerd. De eerste stap is het uitvoeren van een marktconsultatie. Deze wordt binnenkort afgerond. Vervolgens wordt de aanbestedingsprocedure opgestart.

Wat heeft het gekost?
De subsidie van de provincie bedraagt € 20 mln. REP en € 30 mln. uit het Investerings­programma Wurkje foar Fryslân. Voor de overname van de aandelen (2/3) is € 4 mln. uitgetrokken. Er zijn extra middelen (28,5% van de totale kosten met een maximum van € 625.000,-) vanuit het programma Duurzame Energie ingezet op aanvullende maatregelen voor duurzame energieopwekking.

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Er zijn in 2017 geen besluiten genomen door uw Staten.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
De financiële risico’s voor de verbouwing zijn minimaal, afgaande op de door Thialf OG B.V. ingediende einddeclaratie. Deze einddeclaratie  is voorzien van een accountantsverklaring. De verbouwing is op tijd opgeleverd en binnen het budget.

De (bouwkundige) toestand van de ijshockeyhal is gedateerd. Deze hal is geen eigendom van Thialf maar van de gemeente Heerenveen, maar onderhoud is wel voor rekening van Thialf. De kosten voor onderhoud zullen wel op het exploitatieresultaat van Thialf blijven drukken. Zolang de provincie aandeelhouder is, blijft dit ook voor de provincie een risico.

Risico’s exploitatie:
Het boekjaar van Thialf loopt van 1 oktober 2016 tot 30 september 2017. Uit de concept exploitatie cijfers van Thialf OG B.V. over deze periode blijkt dat er een gering exploitatieverlies is wat vanuit de eigen middelen van Thialf kan worden gedragen.
Zodra de definitieve cijfers, voorzien van een accountantsverklaring bekend zijn, wordt Provinciale Staten nader middels een brief door ons geïnformeerd.

Aanbesteding:
Het risico bestaat dat er uit die aanbesteding geen of een financieel slechte inschrijving ontstaat.

10. RUG/Campus Fryslân (programma 8)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
10. RUG / Campus Fryslân

Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?
Met het opzetten van University Campus Fryslân (thans RUG/Campus Fryslân) wilden wij een beter functionerende arbeidsmarkt realiseren, hoger opgeleiden meer binden aan onze regio en de transitie naar een duur­zame economie stimuleren. Dit door gebruik te maken van de vaak unieke sterktes van de regio, de zogenaamde Fryske hotspots. De Campus Fryslân is succesvol als zij in het studiejaar 2022-2023 is uitgegroeid tot een volwaardige universitaire vestiging met ca. 50 formatie­plaatsen, 1000 studenten en ruim 50 promovendi. Verder zal Campus Fryslân diverse postacademische cursussen en vaardigheidstrainingen aanbieden.

Het project ligt op schema. In het schooljaar 2017/2018 zijn 82 studenten en 18 Phd-studenten bijgekomen.

Resultaten/acties 2017:

 • De 1-jarige masteropleiding Cultural Geography & Planning met de nieuwe – per september 2017  gestarte – track Tourism Geography & Planning is van Groningen naar Leeuwarden verplaatst;
 • De bacheloropleiding Global responsibility and leadership is goedgekeurd door het Ministerie van OCW, na een positief advies van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO). Ook de accreditatiecommissie (NVAO) heeft een positief oordeel afgegeven en de  toekenning van het kenmerk ‘kleinschalig en intensief onderwijs’. De start van de opleiding is gepland op 1 september 2018;
 • De master Cultural Geography van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen in Groningen is per 1 september 2017 in zijn geheel verplaatst van Groningen naar Leeuwarden. Binnen deze master is een nieuwe afstudeerrichting (track) ontwikkeld die op 1 september 2017 van start is gegaan in Leeuwarden. De ontwikkeling van de track vond plaats in samenwerking met Stenden University, waar ook een premaster wordt aangeboden;
 • Binnen de master Recht en Bestuur van de faculteit Rechtsgeleerdheid is een nieuwe afstudeerrichting (track) ontwikkeld genaamd Governance and Law in Digital Society. Dit is gebeurd in samenwerking met de NHL. De track wordt aangeboden in Leeuwarden per 1 september 2018. De track is goedgekeurd door het Ministerie van OCW, na positief advies van de CDHO;
 • De master Sustainable Entrepreneurship is goedgekeurd door de doelmatigheidscommissie (CDHO) en de accreditatiecommissie (NVAO). De master gaat van start op 1 september 2018;
 • Er zijn in Groningen bij de faculteit Science en Engeneering en de medische faculteit plannen om een nieuwe master Food, Nutrition and Sustainable Health te ontwikkelen met daarbinnen de afstudeertrack Dairy and Sustainable Health welke in Leeuwarden zal worden aangeboden. Ook hier zal het traject richting de CDHO en NVAO nog moeten worden doorlopen. Er wordt samengewerkt met het UMCG en het MCL;
 • De werving voor de opleidingen is van start gegaan, nationaal en internationaal. In het kader van het aantrekken van potentiële studenten naar de bachelor-opleiding is RUG Campus Fryslân ondermeer van start gegaan met een web-klas, waarin leerlingen uit 5 en 6 VWO vier weken oneline kunnen proefstuderen. Op 29 november 2017 heeft de provincie samen met onderwijsinstellingen de Friese Onderwijsdag in Leeuwarden georganiseerd. De insteek van deze dag was  het optimaliseren van doorlopende leerlijnen en het informeren van het onderwijs over de RUG/Campus Fryslân.
 • Het Beursgebouw (toekomstig faculteitsgebouw) is aangekocht door de RUG. In november heeft de ondertekening plaatsgevonden in het kader van de overdracht door de gemeente Leeuwarden aan de RUG.
 • De aan promovendi gekoppelde gelden van UCF1, plus de gelden gekoppeld aan de vier lopende marketing & werving trajecten van de lopende masters, zijn overgedragen aan de RUG/Campus Fryslân aan de hand van twee separate beschikkingen.
 • Voor wat betreft de graduate school (IGRS): van de 35 promovendi van UCF1, die zijn overgegaan naar de graduate school van RUG/Campus Fryslân, zijn in 2017 zes gepromoveerd. Inmiddels zijn door de graduate school  nieuwe promovendi aangetrokken.

Wat heeft het gekost?
Voor de realisatie van een University College, een Master College (met tien masters) en een International Graduate and Research School (IGRS) ontvangt de RUG Campus Fryslân van de provincie een bedrag van maximaal € 17.830.000,- voor de periode 2016 t/m 2023. Dit bedrag van € 17.830.000,- is inclusief € 1.000.000,- uit de vrijval van UCF1. Deze € 17.830.000 wordt aangevuld met € 583.000 van de gemeente Leeuwarden. De uitbetaling van deze € 583.000 vindt plaats via de provincie,  waardoor het totaal uitkomt op € 18.413.000.

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Provinciale Staten hebben in 2017 geen besluit genomen.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Er zijn geen nieuwe risico’s bijgekomen. De realisatie van de doelen en de voortgang van RUG/Campus Fryslân is, zoals eerder aangegeven, voor een belangrijk deel afhankelijk van de landelijke accreditatie van de gewenste opleidingen (CDHO en Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) en de omvang van de instroom van studentenaantallen. Voor wat betreft het eerste punt zijn er al belangrijke resultaten geboekt. Voor wat betreft studentenaantallen: dit heeft tijd nodig.

11. Leeuwarden-Fryslân 2018 (programma 8)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
11. Leeuwarden-Fryslân 2018

Leeuwarden is op 6 september 2013 uitgeroepen tot Europese Culturele Hoofdstad in 2018. Op 21 mei 2014 is de kandidatuur van Leeuwarden – Fryslân 2018 definitief be­krachtigd door de Raad van Europese Unie. Leeuwarden – Fryslân zal zich in 2018 namens Nederland op Europees niveau met circa 60 grote culturele evenementen en honderden mienskipsprojecten presenteren, verspreid over heel Fryslân. Leeuwarden – Fryslân 2018 moet een breed volksfeest worden waaraan heel Fryslân, jong en oud, kan en wil meedoen, met blijvende effecten. Voor de culturele evenementen is de stichting Leeuwarden-Fryslân 2018 verant­woordelijk. Voor de programma’s en projecten voor de lange termijn zijn provincie en gemeente verantwoordelijk. Op 27 januari 2018 heeft de officiële opening van het Leeuwarden-Fryslân plaatsgevonden.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?
De Stichting is als regieorganisatie verantwoordelijk voor de uitvoering van het bidbook. Gemeente Leeuwarden en provincie ondersteunen de stichting hierbij. Met de door Provinciale Staten genomen besluiten op 21 juni jl. kent de stichting een sluitende meerjarenbegroting en is tot de contractering van de events overgegaan. Op 5 oktober presenteerde de stichting LF2018 haar totale programma voor 2018. Het online ticketsysteem is in werking gegaan.
De overheden zijn verantwoordelijk voor het faciliterende programma en de lange termijn agenda van de regio, ook wel legacy genoemd. Samen met alle stakeholders is gewerkt aan de verdere realisatie van de facilitaire projecten, zodat wij klaar zijn voor het Kulturele Haadstêd jaar in 2018, met in eerste plaats de opening. Zo is en wordt o.a. het marketingplan uitgevoerd en is er volop gewerkt aan de bereikbaarheid van Leeuwarden-Fryslân.
De opening van het project 11Fonteinen staat gepland op 18 mei 2018. In 2017 is de fontein in Leeuwarden, ‘Love’ van Plensa, opgeleverd bij de opening van het stationsgebied. Er wordt gewerkt aan de vermarkting van de fonteinen ook na 2018. De verwachting is dat fonteinen conform planning gerealiseerd worden.
Lan fan Taal ligt goed op schema. Tientallen projecten onder de vlag van Lan fan Taal geven stof tot nadenken over meertaligheid, met Fries in het bijzonder. Eind december is het bezoekerscentrum OBE, welke samen met de Prinsentuin het kloppend hart van het festival vormt, opgeleverd.
De 32 doelstelingen uit het bidbook, welke deels een looptijd hebben tot 2025, vormen de leidraad van het legacyprogramma, waarbij wordt ingezet op onderscheidende thema’s die voortkomen uit het culturele programma van 2018. Dit jaar is de basis gelegd voor een sterke legacy op deze onderscheidende thema’s binnen het LF2018-programma.  Aanvullend op de thema’s voortkomend uit LF2018, zetten wij erop in om de legacy, samen met Gemeente Leeuwarden, vorm te geven in een open proces. Wij nodigen andere partijen uit om aan te haken bij de Agenda2028. Uiterlijk in juli 2018 wordt een voorstel voor Agenda2028 toegestuurd aan de Provinciale Staten.

Wat heeft het gekost?
In de meerjarenbegroting van de provincie is voor een bedrag van € 15,8 mln. aan subsidie opgenomen voor de uitvoering van het bidbook door stichting Leeuwarden-Fryslân. Hiervan staat voor 2018 nog € 4,15 mln. subsidie aan stichting LF2018 gereserveerd.

Op 21 juni 2017 hebben PS besloten om in aanvulling hierop € 2.25 mln. beschikbaar te stellen voor:

 • €875.000 voor extra marketinginspanningen. Hiervan is € 450.000 beschikt in 2017 aan Stichting LF2018. Het restant is beschikbaar in 2018.
 • €875.000 voor het bestaande dekkingstekort van Stichting LF2018. In 2017 beschikt aan de Stichting LF2018.
 • €500.000 voor het ontwikkelen van een legacyprogramma en -organisatie.
  Daarnaast hebben Provinciale Staten ingestemd met het afgeven van een risicovoorziening van maximaal € 2 mln. voor het resterende risico op fondsen- en sponsoropbrengsten bij de stichting en de BTW van de Rijksbijdrage, en het oprichten van een waarborgfonds van € 1 mln. voor het afdekken van ticketingrisico’s bij producties die in overwegende mate afhankelijk zijn van ticketopbrengsten. Dit bedrag is aangevuld tot € 1,533 mln. door gemeente Leeuwarden en fonds podiumkunsten.

In 2015 is uit het evenementenfonds aan de Stichting een incidentele subsidie verleend van  € 3,56 miljoen ten behoeve van grootschalige evenementen uit het bidbook Leeuwarden-Fryslân 2018 voor de periode 2015 t/m 2018.

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Zie bovenstaand

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Met de besluiten van de Raad van Leeuwarden en Provinciale Staten eind juni 2017 is er een sluitende begroting van de stichting en zijn voorzieningen getroffen voor de resterende risico’s. De stichting heeft hiermee een volwaardig programma kunnen  neerzetten. De financiële risico’s zijn beperkt. De sturing op de financiën door de overheden is geïntensiveerd. Ook de aanpak op fondsen- en sponsorwerving is geïntensiveerd om de aanspraak op de risicovoorziening te verkleinen.
Omdat door de stichting de uitvoering van de evenementen en daarmee de projectgebonden financiering grotendeels bij externe partijen is neergelegd, verloopt van het programmabudget circa € 24 mln. via externe partijen. De stichting voert de artistieke en/of programmatische regie hierover. Er bestaat een risico dat projecten niet tijdig tot volledige uitvoering komen en niet of slechts deels door zullen gaan.  Als voorbeeld hiervan constateren wij dat het realiseren van projecten binnen Sense of Place een zaak van lange adem is.

Een ander risico bestaat in onvoorziene omstandigheden. Hier staat de post onvoorzien van stichting LF2018 tegenover.

Het kan blijken dat de sponsoropgaven bij 11Fonteinen achterblijft of dat door onvoorziene omstandigheden de kosten in de uitvoering van de fonteinen hoger uitvallen. Dit risico wordt gedeeld met de desbetreffende Friese gemeenten. Met het naar de provincie halen van de regie is dit risico beperkt en wordt er uitgegaan van een sluitende begroting.

Gezien de benodigde investering in afstemming met andere partijen en het ophalen van input vanuit de mienskip blijft Agenda 2028 een dynamisch stuk. Het voorstel wat uiterlijk eind juli 2018 aan Provinciale Staten wordt aangeboden kan hiermee ook later in het jaar nog aan verandering onderhevig zijn. Een ander aandachtspunt zijn de benodigde financiën voor Agenda2028 op de langere termijn.

12. Europese watertechnologiehub (programma 6)

De ambitie is om Nederland te ontwikkelen tot de Europese Watertechnologie Hub, met de Water Campus in Leeuwarden als kristallisatiepunt. Samen willen we structureel werken aan ontwikkeling en vermarketing van nieuwe watertechnologieën. We willen een wereldleider worden op het terrein van innovatieve watertechnologie. Dit betekent een groei van het aantal kenniswerkers tot 2000 werknemers in 2020 en een forse toename van werkgelegenheid bij toeleverende industrie en dienstverlening. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het nationale topsectorenbeleid, de grote maatschappelijke uitdagingen van de EU en de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties op het gebied van voldoende en veilig water (drinkwater) en sanitatie.

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
12. Europese watertechnologiehub

Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?
Wij faciliteren en jagen projecten aan die passen in het Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020 en de Beleidsbrief ‘Wurkje mei Fryslân’.

Gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân hebben in 2016 de WaterCampus partijen gevraagd een Actieplan op te stellen waarin zij het toekomstbeeld schetsen, inclusief de behoefte aan (financiële) ondersteuning. De besluitvorming over de subsidieaanvraag voor de uitvoering van dit plan heeft in 2016 plaatsgevonden. De gevraagde bijdrage aan de provincie Fryslân is gefinancierd uit Regio-REP middelen die zijn gekoppeld aan het Uitvoeringskader Watertechnologie. De uitvoering van dit plan wordt gemonitord.

Eind 2017 zijn WaterCampus partijen gestart met  het opzetten van een monitor over de resultaten over  2016 (als nulmeting).  Deze monitor zal de komende jaren worden herhaald, zodat ook ontwikkelingen in de tijd zichtbaar worden. Met de monitor worden de  (economische) resultaten van de campus zichtbaar gemaakt.

Het schema hieronder laat de ontwikkeling zien van banen in de sector watertechnologie in Leeuwarden over de afgelopen 14 jaar.

Bron: Werkgelegenheidsregister provincie Fryslân en overzicht bedrijven watertechnologie team EZ, gemeente Leeuwarden en Wateralliance.

Wat heeft het gekost?
Er is in 2017 ten behoeve van het Wetsus-project “Researchinfratructuur Wetsus 2017-2020’ een REP- bijdrage beschikbaar gesteld van de REP-regio bijdrage van € 3.019.804,00.

In 2016 is er  voor het project WaterCampus Actieplan 2017-2020’ in het kader van het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) een subsidie van € 6.030.000,- verleend. De bijdrage wordt in twee tranches van twee jaar beschikbaar worden gesteld. De eerste tranche van € 3.015.000,- heeft betrekking op de periode 2017-2018. In 2017 is daarvan een eerste voorschot beschikbaar gesteld van € 1.507.500,–.

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
In de kadernota 2018 is €1 miljoen beschikbaar gesteld voor een plus op de uitvoering van het WaterCampus Actieplan voor de periode 2018-2020.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Om uit te groeien tot Europese hub op het gebied van Watertechnologie is zekerheid over langjarige continuïteit (minimaal tien jaar) van Wetsus een essentiële voorwaarde. Dit geldt zowel voor de contracten met het bedrijfsleven en vooraanstaande universiteiten als voor het aantrekken van de beste onderzoektalenten. De langere termijn financiering van Wetsus (na 2020) is nu niet afgedekt. De ambitie kan dus in gevaar komen.
Om het wetenschappelijk onderzoek te kunnen continueren en aio’s te kunnen aanstellen op vierjarig contract, is in 2018 duidelijkheid nodig over de voortzetting van de financiering hiervan na 2020. Om hierop te anticiperen heeft Wetsus een verkenning (laten uitvoeren) naar mogelijke opties voor de financiering vanaf 2021. Wij zijn een lobbytraject gestart (richting Rijk) in samenwerking met de gemeente Leeuwarden. Er zijn nog geen concrete resultaten geboekt.

13. De Nieuwe Afsluitdijk (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
13. De Nieuwe Afsluitdijk
13a. Sluis Kornwerderzand

De Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerkingsverband van de provincies Fryslân, Noord-Holland en de gemeenten Hollands Kroon, Harlingen en Súdwest-Fryslân. Provincie Fryslân is penvoerder van het programma. De Nieuwe Afsluitdijk heeft projecten ontwikkeld die (deels) meelopen in het Rijkscontract (projecten waaronder de Vis­migratie­rivier en fietspaden) en ondersteunt projecten van derden (Blue Energy, getijdenenergie). Daarnaast ontwikkelt en realiseert het programma ‘eigen’ projecten (projecten o.a. Afsluitdijk Wadden Center bij Kornwerderzand, verbreding van de sluis bij Kornwerderzand).

Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?
Sinds de start van het project is alles er op gericht geweest mee te lopen met de planning van het Rijk voor wat betreft de realisatie van een aantal projecten. Deze doestelling is behaald met het aangaan van de Realisatieovereenkomsten (ROK’s) met het Rijk in 2016.  In 2017 is Rijkswaterstaat begonnen met de aanbesteding voor de renovatie van de Afsluitdijk. Een aantal projecten van De Nieuwe Afsluitdijk, zoals de coupure voor de Vismigratierivier en de fietspaden, zijn in het Rijkscontract opgenomen. Gunning staat gepland voor maart 2018.

Op 30 mei 2017 is de eerste paal van het Afsluitdijk Wadden Center geslagen. Ondanks een krappe planning verloopt de bouw voorspoedig. De officiële opening van het Afsluitdijk Wadden Center is op 22 maart 2018. Het centrum zal ook een functie gaan vervullen voor LF2018.

Er wordt nog steeds hard gewerkt aan het laatste deel van de financiering van de Vismigratierivier.  Een belangrijke stap is gezet met de aanvraag voor een LIFE-subsidie ter waarde van 3,5 miljoen, welke in juli is gehonoreerd. Er is een subsidieregeling ontwikkeld om vissers binnen het plangebied van de VMR, afstand te laten doen van hun visrechten (vaste vistuigen). De vissers maken goed gebruik van deze regeling. Met Windpark Fryslân wordt afstemming gezocht over een mogelijke combinatie van werkzaamheden in het veld (o.a. werk met werk).

De planvoorbereiding voor de bouw van de democentrale getijdenenergie bij Kornwerderzand is in volle gang. Het vergunningen traject loopt, maar is complex en tijdrovend. PS heeft in 2016 besloten middelen beschikbaar te stellen voor de backbone, de elektrificatie van het Friese deel van de Afsluitdijk. Hierover voeren De Nieuwe Afsluitdijk en Rijkswaterstaat al lange tijd overleg met TenneT en Liander. De netbeheerders hebben nog geen uitsluitsel kunnen geven. Met de zonne-energie opgave van het Rijk is de urgentie voor aansluiting nog groter geworden.

PS heeft in 2016 besloten middelen beschikbaar te stellen voor het project Icoon Afsluitdijk van Daan Roosegaarde. Het betreft innovatieve en subtiele kunst op de Afsluitdijk met behulp van licht. Het project is in 2017 uitgevoerd en kende een aantal onderdelen; Lichtpoort, Glowing Nature en Windvogel. Tot 21 januari 2018 konden bezoekers deze projecten op de Afsluitdijk bezichtigen. De belangstelling was enorm en de publiciteit erg positief.

Eind 2016 heeft de minister naar aanleiding van een motie € 30 mln. toegezegd als financieringsbijdrage in de sluis, mits de regio uiterlijk oktober 2017 met een nieuw en onderbouwd financieringsvoorstel komt.  Hoewel door Rijk en regio druk gewerkt is aan de inhoudelijke onderbouwing kon niet tijdig een voldragen voorstel worden voorgelegd.  Bij motie is de regering opgeroepen om de regio actief te ondersteunen bij het werken aan een definitief nieuw project- en financieringsvoorstel voor de Sluis Kornwerderzand. Dit nieuwe voorstel dient medio juni 2018 er te liggen. De € 30 miljoen rijksbijdrage in het project is tot die tijd gereserveerd. Begin december jl. is helaas een afwijzing voor de Europese TEN-T subsidie ontvangen.  Voor de Waddenfondsbijdrage is een subsidieaanvraag ingediend.  Voorjaar 2018 is duidelijk of de aanvraag gehonoreerd wordt. Momenteel wordt gewerkt aan alternatieve financieringsvoorstellen.

Wat heeft het gekost?
In 2017 zijn er geen aanvullende financiële middelen door PS beschikbaar gesteld.
Als aanvulling op het Uitvoeringsprogramma zijn er met de Backbone en het project Icoon Afsluitdijk van Daan Roosegaarde onderdelen toegevoegd. Qua besluitvorming zijn deze in 2016 financieel in de begroting 2017 vertaald. De bijdrage aan Icoon Afsluitdijk is eind 2017 overgemaakt. De reservering voor de Backbone schuift op naar 2018.

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
In 2017 zijn er geen besluiten genomen door Provinciale Staten. Wel is het Uitvoeringsplan De Nieuwe Afsluitdijk 2017-2020 door GS vastgesteld en ter kennisname naar PS gestuurd.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?

Vismigratierivier
Voor de financiering van de Vismigratierivier is er een LIFE-subsidie aanvraag ingediend ter hoogte van € 3,5 miljoen. Deze is juli 2017 gehonoreerd. Dat is € 5 miljoen minder dan oorspronkelijk begroot.  Er is zicht op alternatieve financiering. Februari 2018 zal daar definitief meer duidelijkheid over zijn. Desalniettemin blijft de oorspronkelijke beheersmaatregel namelijk een gefaseerde aanleg voorlopig de terugvaloptie.

Risico’s Afsluitdijk Wadden Center
Er is altijd sprake geweest van een krappe planning. Het vergunningentraject was spannend en tijdrovend maar is met succes afgerond. Het project ligt op koers om 22 maart 2018 haar deuren te openen.

Democentrale stromingsenergie
De vergunbaarheid van de democentrale bij Kornwerderzand en het TTC/OGTC bij Den Oever is nog steeds een aandachtspunt.

Sluis Kornwerderzand
De beoogde bouwperiode van de sluis valt goeddeels samen met de aanpak van de Afsluitdijk door Rijkswaterstaat. Tezamen met het Rijk is gekeken of een gelijktijdige aanpak mogelijk is, het Rijk blijft op het standpunt dat een voltijdige aanpak gewenst is. Gezien de wens van het maritieme bedrijfsleven, sluis gereed in 2023, loopt het draagvlak van de sector gevaar.
Het risico is aanwezig dat het proces om te komen tot overeenstemming met het Rijk over de sluis Kornwerderzand niet voor juni 2018 kan worden afgerond. De € 30 mln. rijksbijdrage kan daardoor gevaar lopen.

14. Dairy Campus Leeuwarden (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
14. Dairy Campus Leeuwarden

Voor dit project is in 2017 niets begroot. Het project loopt en er zijn nog risico’s. We volgen die en informeren Provinciale Staten als die zich voordoen. Als de risico’s uitkomen, dan is in eerste instantie Dairy Campus zelf aanspreekpunt. Mogelijk heeft zij ons dan nodig om te helpen bij de oplossing daarvan.
Als er nog zaken gaan spelen nemen we dit mee in programma 6.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?
Het doel voor de provincie Fryslân is bereikt en wij zijn op het punt aangekomen dat wij de provinciale rol in de Dairy Campus kunnen afbouwen. De tussenevaluatie Dairy Campus is goedgekeurd en inmiddels de subsidiebeschikking voor de tweede fase door SNN afgegeven. Onze aanbevelingen voor de tweede fase zijn hierin opgenomen. Dit betekent meer aandacht voor innovatie en verduurzaming van de landbouw. Hierover willen wij de komende tijd in gesprek met de Dairy Campus.

Wat heeft het gekost?
Op dit moment zijn alle kosten binnen de ramingen gerealiseerd. Er wordt momenteel gewerkt aan de eindafrekening voor de eerste fase. Deze heeft vertraging opgelopen, omdat nog niet alle benodigde documenten door Dairy Campus zijn aangeleverd. Voor de tweede fase is een nieuwe raming opgesteld, mede op basis van de evaluatie van de eerste fase. Bij de tweede fase is geen sprake van provinciale cofinanciering, enkel REP-SNN middelen worden ingezet (via SNN).

De eerder gereserveerde subsidiebijdrage van € 5.675.489 uit REP—SNN middelen is definitief aan Dairy Campus toegekend, en het niet gebruikte deel van de reeds verleende subsidiebijdrage voor fase 1 is hieraan toegevoegd. N.b. in de eerste fase heeft de provincie 2.500.000,– euro bijgedragen.

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Er zijn in 2017 geen besluiten genomen door uw Staten.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Een mogelijk risico is dat het innovatieprogramma onvoldoende gaat opleveren uitgezet tegen de doelstellingen Dairy Campus. Er is onvoldoende innovatiebudget besteed. Nu we aan de start staan van de tweede fase en de evaluatie van de eerste fase met Dairy Campus bespreken, willen we dit actief gaan bijsturen. Dairy Campus gaat de regeling aanpassen, zodat er beter aan de vraag van de bedrijven kan worden voldaan. Per 1 april a.s. dient Dairy Campus de volgende voortgangsrapportage aan te leveren.

15. Breedbandinfrastructuur in Fryslân (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
15. Breedbandinfrastructuur in Fryslân

Toelichting bij het kleurenschema:
De kleuren in het schema zijn op groen gezet. Hierbij is de stand van zaken voor het verstrekken van een achtergestelde lening aan een marktpartij doormiddel van een tenderprocedure (zie voor een verdere beschrijving hiervan bij ‘Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?’) als uitgangspunt genomen.

 • Beleid: In de PS-vergadering van 25 januari 2017 zijn de beleids- en politiek-bestuurlijke kaders voor de nieuwe aanpak voor breedband vastgesteld. Hierna is overgegaan tot een verdere uitwerking en implementatie van deze nieuwe aanpak. Daarom staat dit onderdeel op groen.
 • Geld: In diezelfde vergadering hebben Provinciale Staten besloten tot de financiële afhechting van het ‘oude’ instrumentarium voor de aanpak van breedband. Tevens zijn toen de financiële kaders en middelen voor de nieuwe aanpak vastgesteld. Op dit moment past het project binnen de gestelde kaders waardoor nu ook dit onderdeel op groen staat.
 • Tijd: Op 25 januari 2017 heeft in Provinciale Staten besluitvorming plaatsgevonden over de kaders van de nieuwe breedband-aanpak. Conform planning is op 3 oktober 2017 een verleningsbesluit op de achtergestelde lening genomen. Kabelnoord is hierbij als winnaar uit de tenderprocedure gekomen. Voor het afsluiten van de leningsovereenkomsten is door Kabelnoord om extra tijd gevraagd. De termijn is nu verlengd tot 3 april 2018. Hierover bent u op 19 december 2017 geïnformeerd per brief (brief met kenmerk 01473276).

Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?
De aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Fryslân d.m.v. het verstrekken van een marktconforme achtergestelde lening ter financiering van maximaal 50% van de totale investeringskosten. Het hierbij om de aanleg van glasvezel naar ongeveer 21.000 adressen in het buitengebied. Het verstrekken van de achtergestelde lening heeft plaatsgevonden via een openbare tenderprocedure. Deze tenderprocedure is volgens planning op 3 mei 2017 gestart. Kabelnoord is hierbij als winnende inschrijver naar voren gekomen. Op 3 oktober 2017 is hierop een verleningsbesluit genomen. De bezwarentermijn is inmiddels verlopen waarmee dit besluit onherroepelijk is geworden. Wel moet nog een financieringsovereenkomst met Kabelnoord worden afgesloten, hiervoor heeft Kabelnoord meer tijd gevraagd. Voor de totale financiering is namelijk ongeveer € 60 miljoen aan aanvullende financiering nodig van banken. Het verkrijgen van deze financiering kost meer tijd dan aanvankelijk gedacht. Op 3 april 2018 moeten de leningsovereenkomst zijn afgesloten. Daarna kan Kabelnoord starten met de aanleg van het netwerk.

Wat heeft het gekost?
Provinciale Staten hebben in hun vergadering van 25 januari 2017 besloten maximaal € 35 mln. vrij te maken voor het verstrekken van de achtergestelde lening. Verder is er € 12 mln. revolverend vrijgemaakt voor een marktconforme lening in de grijze gebieden. Ook is er € 5 mln. beschikbaar gesteld voor een regeling voor de duurste aansluitingen in de buitengebieden. Tot slot is er € 250.000 gereserveerd voor proceskosten ter voorbereiding en operationalisering van deze nieuwe aanpak. Deze bedragen zijn vrijgekomen en opnieuw ingezet na financiële afhechting van het op 25 juni 2014 door Provinciale Staten beschikbaar gestelde nominaal revolverende budget van € 60 mln. voor het ‘oude’ breedbandinstrumentarium.

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Op 25 januari 2017 hebben Provinciale Staten ingestemd met een financiële afhechting van het ‘oude’ instrumentarium breedband. Daarnaast heeft in Provinciale Staten besluitvorming plaatsgevonden tot het verstrekken van een marktconforme achtergestelde lening voor de aanleg van breedbandinternet in de buitengebieden van Fryslân. Het verstrekken van deze lening vindt plaats via een tenderprocedure. Op 18 april jl. bent u geïnformeerd over de opvolging van gedane toezeggingen tijdens de behandeling van dit onderwerp in Provinciale Staten (briefkenmerk 01408845).

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Bij deze nieuwe aanpak is het belangrijk om de risico’s zoveel mogelijk aan de voorkant te mitigeren. Dit is belangrijk omdat de sturingsmogelijkheden na verstrekking van de lening beperkt zijn. De mate van sturing en de afdwingbaarheid van de aanleg zijn beperkt tot de leningsvoorwaarden omdat het hier gaat om een kredietsubsidie en geen overeenkomst onder bezwarende titel.

16. Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus) (programma 6)

Het Innovatiecluster Drachten is opgedeeld in vier fasen van elk twee jaar:

fase 1 (2013-2014): eerste aanzet geven voor het realiseren van een volwaardig innovatiecluster in Drachten. Accent ligt op het boeien en binden van personeel.
fase 2 (2015-2016): nadruk op doorontwikkeling van fase 1 en het realiseren van twee R&D projecten.
fase 3 (2017-2018) en fase 4 (2019-2020): opschalen naar nog meer ecosysteemfuncties, zoals precompetatieve gezamenlijke R&D in samenwerking met regionale onderzoeksinstellingen (UCF, NHL Hogeschool/Stenden, Hanzehogeschool, Windesheim, RUG, Universiteit Twente).

Voor de eerste fase van het project (2013-2014) heeft het Innovatiecluster Drachten (ICD), waarbij Philips Consumer Lifestyle Drachten als penvoerder fungeerde, een subsidieaanvraag ingediend voor de activiteiten op het terrein van boeien en binden van (toekomstig) personeel. Daarmee is de samenwerking gestart tussen een aantal bedrijven uit de regio Drachten om in te spelen op de behoefte naar hoogwaardig geschoold technisch personeel. Deze fase wordt gezien als de ideefase, waarbij visie, verkenning en haalbaarheid nader vorm is gegeven. In 2015 is de vereniging Innovatiecluster Drachten opgericht en daarmee is de vereniging nu penvoerder van het  Innovatiecluster.

Eind 2013 hebben elf bedrijven zich verbonden aan het Innovatiecluster Drachten. Begin 2015 hebben wij een beschikking afgegeven voor de tweede fase van het project (2015-2016). Hierbij ligt het accent op het verder verdiepen van de activiteiten op het terrein van boeien en binden van (toekomstig) personeel. Daarnaast gaat men in de tweede fase gemeenschappelijke ecosysteem ondersteunende R&D projecten opzetten, namelijk 3D printen metaalonderdelen en High Tech Sensing & Big Data.

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
16. Innovatiecluster Drachten

Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?
De gestarte samenwerking tussen de bedrijven alsmede de behaalde resultaten zijn conform de verwachtingen. In de tweede fase is de doelstelling om het aantal deelnemende bedrijven te laten groeien, eind 2016 zijn reeds vijftien deelnemende bedrijven aangesloten. Ook noordelijke kennisinstellingen zullen prominenter worden betrokken bij de activiteiten van het ICD.

Het Ecosysteem Drachten zien wij als de noordelijke invulling op de topsector High Tech Systems & Materials (HTSM). Eind 2017 is de prognose dat er 20 bedrijven deelnemen in het innovatiecluster. Per januari 2018 zijn 18 bedrijven aangesloten. Een bijzonder project dat in 2017 in uitvoering is genomen, is het project meccanoid robot; hiermee gaat ICD ruim 400 basisscholen in Fryslân voorzien (en begeleiden) van een robot waarmee men kinderen wil interesseren voor techniek. Kortom, wij liggen op koers om in 2020 tot een goed organiserend en functionerend ecosysteem te komen voor het versterken van de innovatie-, productie- en concurrentiekracht op het terrein van high tech systems.

Het accent in deze 3e fase komt nu meer te liggen op:

 • samenwerking met de onderwijs- en kennisinstellingen (waar in de 2e fase de nadruk lag op onderlinge samenwerking tussen de bedrijven);
 • de begeleiding van start-ups;
 • het intensiever gebruik maken van de gezamenlijk (onderzoek)faciliteiten.

Binnen deze context wordt ingezet op de uitvoering van vijf R&D-projecten. Hierbij worden de kennisinstellingen meer betrokken, waardoor onderzoek automatisch een belangrijkere rol gaat spelen. Twee projecten zijn een opvolging vanuit de vorige fase en er wordt ingezet op drie nieuwe projecten.

Een bijzonder project dat in 2017 is gestart is ‘Meccanoid Robot’. Hiermee gaat/heeft ICD ruim 400 basisscholen voorzien van een robot waarmee men de kinderen op jonge leeftijd al wil interesseren voor techniek. Het cluster zorgt ook voor begeleiding.

Wat heeft het gekost?
In uw vergadering van juni 2013 hebben uw Staten besloten maximaal € 8 mln. te reserveren voor het totale project ‘Innovatiecluster Drachten’ (hierna: ICD) met een looptijd van acht jaar (2013-2020). Wij zijn tegelijkertijd door uw Staten gemandateerd om individuele projectvoorstellen met subsidieaanvragen in het kader van ICD te behandelen en te beschikken.

Voor de eerste fase van het project hebben wij in 2013 een budget van € 192.500,- ter beschikking gesteld voor de projectperiode 2013-2014 op een totale investering van € 1,3 miljoen.

Voor de tweede fase hebben wij begin 2015 een budget van € 1.744.255,- ter beschikking gesteld voor de projectperiode 2015-2016 op een totale investering van € 7.065.000,-.

De accountantscontrole op de twee projectonderdelen uit 2e fase (periode 2015-2016) zijn nagenoeg afgerond en deze kunnen binnenkort worden afgerekend. Voor de derde fase hebben wij op 10 januari 2017 een budget van € 2.379.350,- ter beschikking gesteld voor de projectperiode 2017-2018, op een totale investering van € 9.637.800,-.
Eenzelfde bijdrage draagt de gemeente Smallingerland bij. De overige kosten worden gedragen door de participerende bedrijven aan het cluster (inkind en out-of-the-pocket).
Een deel van dit budget, te weten € 1.360.444,-, is beschikbaar gesteld voor het noordelijk project Region of Smart Factories (RoSF). Voor de 4e (en laatste) fase 2019-2020 resteert er nog € 2.5 mln. aan REP-middelen van de oorspronkelijke € 8 mln.

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Uw Staten hebben in 2017 geen besluiten over het Innovatiecluster Drachten genomen.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
De deelnemende bedrijven uit het Innovatiecluster Drachten en de gemeente Smallingerland zijn uitvoerende partijen en hebben zich geschikt naar de uitgangspunten die in het projectplan zijn geformuleerd. Dit betekent dat deze partijen zich bereid hebben verklaard de nodige inzet te plegen om via de fasegewijze aanpak te komen tot een ecosysteem en dat te ondersteunen en gestalte te geven.

17. Gebiedsontwikkelingsplan Franekeradeel-Harlingen (programma 5)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
17. Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel

Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?
De uitvoering van het waterloopbestek Sexbierum en het kadebestek Tsjummearumer Feart is eind 2017 – anders dan gepland was – nog niet geheel klaar. Dat komt door de natte weersomstandigheden. De oplevering zal halverwege 2018 plaatsvinden. Resultaten zijn bredere vaarten en sloten, waarvan 23 km met natuurvriendelijke oevers. Plus het ophogen van kades, het baggeren van de vaart bij Tzummarum, de aanleg van het fietspad bij Tzummarum. En aanleg van meerdere stuwen, een kluunplek en een vispassage. De uitvoering van waterloopbestek de Mieden is eind 2017 volgens plan gestart.

De realisatie van een nieuwe (landbouw) brug bij Tzummarum is volgens planning in het najaar van 2017 gestart.  De realisatie van een tweede geplande brug, die bij Dongjum, is niet in 2017 gestart, maar zal in het najaar van 2018 aanvangen. In november is volgens planning gestart met nieuwe laanbeplanting langs enkele gemeentelijke wegen. De dorpsreconstructie Oosterbierum is begin 2017 afgerond. De reconstructies voor Sexbierum en Tzummarum zijn ter hand genomen en zijn begin 2018 klaar.

Er is in opdracht van GS (januari 2017) gewerkt aan het maken van de derde en vierde planwijziging. Die waren o.a. nodig om extra maatregelen voor grotere daling door gas- en zoutwinning vast te stellen. De planning om die in het voorjaar van 2017 vast te laten stellen is niet gehaald, omdat de technische uitwerking veel tijd vroeg. GS heeft die planwijzigingen respectievelijk op 11 juli en 12 december 2017 vastgesteld.  Door deze vertraging is de start van de wenszittingen voor de wettelijke herverkaveling van voorjaar 2017 uitgesteld naar februari 2018.

Wat heeft het gekost?
De planuitvoering is in 2014 gestart en heeft tot nu toe ongeveer € 30 mln. gekost. Hiervan is  € 15 mln. besteed aan grondaankopen, € 12 mln. aan uitvoering en voorbereiding van maatregelen (waterberging, natuurvriendelijke oevers, e.a.) en ongeveer € 3 mln. aan realisatie van de maatschappelijke plus. Voor 2017 was € 13,8 miljoen aan uitgaven gepland, waarvan € 3,4 miljoen provinciale bijdrage. Er is minder, namelijk € 6,6 mln. uitgegeven. De planuitvoering is namelijk vertraagd door natte weersomstandigheden en de planwijzigingen.

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
De 4e planwijziging van het Inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen is op 18 oktober 2017 vastgesteld. Door dat besluit is een beperkt deel van de gemeente het Bildt aan het plangebied toegevoegd. De planwijziging was nodig, omdat de zoutwinning ook in het Bildt tot daling en schade leidt. Er zijn geen extra kosten aan verbonden, omdat die al in het Inrichtingsplan (2013) zijn afgesproken.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
De planuitvoering loopt in grote lijnen volgens planning en blijft binnen de planbegroting. De planwijzigingen hebben meer dan verwacht vertraging veroorzaakt. Dat heeft geen invloed op de geplande langjarige uitvoering van werken (verhogen van bruggen, natuurvriendelijke oevers, e.a.), maar wel op de planning van de wettelijke herverkaveling. Door daarmee later te starten, zal de ruilverkaveling mogelijk 2 jaar later worden afgerond (verschuiving van 2020 naar 2022). Dit leidt niet tot nieuwe risico’s of extra kosten. Het wantrouwen bij de betrokkenen in de streek over de cijfers voor de bodemdaling en de planuitvoering blijft. Maar de zichtbare resultaten van de uitvoering dragen duidelijk bij aan het herstel van het vertrouwen. De start van de wettelijke herverkaveling zal daar ook aan bijdragen.

Print deze pagina