9.2 Infrastructurele projecten

Jaarstukken

2017 was een belangrijk jaar voor de grote infrastructurele projecten. De planning was erop gericht om de projecten open te stellen én zoveel mogelijk af te ronden voor KH2018 begint. Dit is grotendeels gelukt. Bij de beschrijving in de projecten wordt een toelichting gegeven.

Over het algemeen verloopt de uitvoering voorspoedig. Wel vraagt een aantal deelprojecten aandacht. Daarbij merken we een toenemende mate van claimen van meer­werk. Daarnaast hebben we het beeld dat aannemers moeite hebben de gevraagde kwaliteit te leveren. Dit kan ertoe leiden dat de provincie aannemers, die te veel risico’s nemen in hun uitvoeringswijze, in gebreke moet stellen. Daarmee dwingen wij af dat wij de gevraagde kwaliteit borgen en het bouwproces, binnen de afgesproken kaders van veiligheid en hinder voor de omgeving en weggebruiker, wordt doorlopen. Dit alles legt een groot beslag op de projectorganisaties en kan zelf na openstelling van een project leiden tot meerdere juridische procedures. Als het zo ver komt, kan dat ook gevolgen hebben voor tijd en geld. Binnen de ruimte van de PS-besluiten proberen wij dit te voorkomen.

Bij de infrastructurele projecten werken wij intensief samen met het coördinatiepunt Social Return en de scholen voor middelbaar en hoger onderwijs via het coördinatiepunt FIKS. Door deze samenwerking dragen wij bij aan de sociale doelen en een verbetering van de aansluiting tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid.

Bij elk project staat een korte financiële toelichting. De specificatie staat in bijlage IV “Onderhanden investeringen”. Deze specificatie kan afwijken van de in deze paragraaf genoemde bedragen. Dit komt door het doorrekenen naar einde werk, waarbij we rekening houden met prijspeilontwikkelingen.

Algemene projectrisico’s
Bij elk project staat een korte financiële toelichting. Nu de projecten volop in uitvoering zijn, constateren we dat programmabreed (van de grote infrastructurele werken) het risicoprofiel van de uitvoeringsprojecten kleiner wordt. We weten inmiddels steeds meer. Wel doen zich projectspecifieke risico’s voor. Deze worden bij de afzonderlijke projecten benoemd. Programmabreed blijven de volgende algemene projectrisico’s gelden:

 • Faillissementen aannemers – Als een bouwproces loopt en de aannemer gaat failliet, ontstaat een financieel risico omdat een andere aannemer het werk moeten overnemen. Hier zijn altijd meerkosten aan verbonden. In de aanbesteding is hier, waar mogelijk, rekening mee gehouden via een solvabiliteitstoets en een bankgarantie. Nu de bedrijven nog steeds herstellen van de crisis kan dit risico zich nog steeds voordoen. Om dit risico te beheersen wordt waar mogelijk enige ruimte gereserveerd in de post onvoorzien. Ook wordt met aannemers bekeken in hoeverre het mogelijk is om binnen de contractvoorwaarden de betalingsregeling zo in te richten dat een aannemer zo weinig mogelijk vooraf hoeft te financieren.
 • Prijsontwikkeling – met prijsontwikkeling is in de budgetten van de projecten rekening gehouden. Vooral in de rijksprojecten wordt de prijscompensatie geregeld via de toegekende IBOI. Deze kan lager liggen dan de werkelijke prijsontwikkeling. In 2017 was de IBOI 1,2% en is ook toegekend.
 • Calamiteiten en kwaliteitsproblemen in het bouwproces – Tijdens de bouw van grote projecten kunnen zich altijd calamiteiten en discussies over de gevraagde kwaliteit  voordoen. In principe ligt de verantwoordelijkheid bij de aannemer, maar het vraagt in de praktijk altijd een inspanning van ons als opdrachtgever. Dit uit zich in gevolgen voor tijd en geld. In tijd, doordat projecten hierdoor vertragen. In geld, doordat projectorganisaties langer operationeel blijven en de juridische kosten die horen bij de verantwoor­delijkheidsvraag. Door toezicht en controle op de werkplannen en de werkzaamheden, zowel op het terrein van de techniek en de veiligheid, beperken wij dit risico.
 • Meerwerkclaims – Sinds 2015 is een toename te merken van claims op meerwerk van aannemers in aantal en omvang. Een aanvullend risico is dat de afhandeling van deze claims doorloopt na afronding van het werk of dat claims pas na afronding worden ingediend. Zo loopt nog een hoger beroep van de aannemer van het project Rijksweg A7 Sneek. Op dat moment is de betreffende  projectorganisatie in afbouw of niet meer operationeel. Hierdoor kan de kennis om de claims adequaat af te handelen verdwijnen en verhogen de juridische kosten om adequaat verweer te voeren. Om dit risico te beperken proberen wij met aannemers om de claims voor de afrekening af te wikkelen. In de praktijk blijkt dit geen garantie te bieden. Daarom besteden wij veel aandacht aan de juridische opbouw van de bouwdossiers. Bij mogelijke claims wordt een specifiek claimdossier opgebouwd. Daarnaast zorgen wij voor het borgen van kennis op langere termijn binnen de provinciale projectorganisatie.
 • Inhuur – De grote projecten zijn qua formatie voor ruim 70% afhankelijk van inhuur van personeel. De provincie is daardoor deels ook kwalitatief afhankelijk van de bij deze mensen aanwezige kennis bij de afronding van projecten en eventuele rechtszaken daarna. Omdat voor ingehuurd personeel het werk naar “het einde” loopt, is er bij hen  noodzaak om op zoek te gaan naar nieuwe klussen. Dit leidt tot leegloop voordat het project is afgelopen. Dit wordt versterkt door de wens om de inhuur terug te dringen. Tegelijk maakt de nieuwe wetgeving met betrekking tot flexwerk het lastig nieuwe afspraken te maken met deze mensen. Bekeken wordt hoe de cruciale continuïteit in projecten gewaarborgd kan worden gedurende langere tijd, zodat bij claims of garantieaangelegenheden de kennis geborgd is.
 • Buitenlandse werknemers en de wet aanpak schijnconstructies – Vanaf 2015 is het probleem over de wijze waarop buitenlandse werknemers worden betaald zeer actueel geworden in de Friese projecten. Daarnaast is op 15 juli 2015 de Wet Aanpak Schijn­constructies (WAS) van kracht geworden. In deze wet is ook de ketenaansprakelijkheid geregeld en kunnen opdrachtgevers aan­sprakelijk worden gesteld voor nabetaling van niet nagekomen cao-verplichtingen. De eerste melding hiervan hebben wij in juni 2016 gekregen. Het betrof medewerkers aan De Centrale As. Vanuit dat proces is het inkoop- en aanbestedingsbeleid aangescherpt. Provinciale Staten is hierover met verschillende brieven geïnformeerd.
 • Kabels en leidingen in de ondergrond – Met een aantal nutsbedrijven is discussie over het toepassingsbereik van de provinciale regeling kabels en leidingen. Bij de financiële en administratieve afhandeling kan dit nog leiden tot (juridische) discussies met de nutsbedrijven, waaruit financiële claims kunnen komen. Bij de infraprojecten waar dit vooral speelt is een reservering opgenomen voor dit risico.

Taakstelling
In 2015 is een eerste set aan meevallers gerapporteerd en via de berap in de begroting verwerkt. Indien er meer meevallers binnen de grote infraprojecten ontstaan, dan worden deze eerst gebruikt om de taakstelling op het complete programma 2 te dekken. Nu bestaat nog een tekort van € 7,7 mln. Als deze taakstelling ook is ingelopen, ontstaat ruimte voor nieuwe keuzes. Overigens wordt de kans op meevallers binnen de grote infraprojecten wel kleiner, omdat veel contracten zijn gegund en in een vergevorderd stadium van uitvoering zijn. Als er ruimte ontstaat is deze ook dikwijls benodigd voor neveneffecten van het project. Hierbij valt te denken aan ‘motie vreemd aan de orde van de dag over geluid langs de N381 en De Centrale As’. Meevallers kunnen nog wel ontstaan, omdat de risicoreservering binnen de projecten minder nodig is.

Specifieke risico’s
Als er bij de projecten nog specifieke risico’s spelen, staan deze vermeld onder het kopje ‘Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?’ bij de afzonderlijke projecten.

1. Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden-Vrijbaan (programma 2)

Het bereikbaarheidsprogramma Leeuwarden Vrij-Baan is een programma aan infrastructurele werken waar Rijk, provincie en gemeente Leeuwarden samen aan werken. Het betreft meerdere projecten, mogelijk gecombineerd met gebieds­ontwikkeling Nieuw Stroomland. De belangrijkste voor de provincie zijn:

a. N31 Haak om Leeuwarden en Westelijke invalsweg
b. Drachtsterweg en omgeving
c. Stationsomgeving

1a. N31 Haak om Leeuwarden en Westelijke invalsweg

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
1a. N31 Haak om Leeuwarden en Westelijke invalsweg

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
De problematiek met betrekking tot de zoute kwel hebben we nog niet tot een structurele oplossing kunnen brengen. In samenwerking met Rijkswaterstaat en gemeente Leeuwarden zijn we nog steeds bezig met de zoektocht naar een adequate oplossing.

Het gebiedsontwikkelingsproject Deinum-Boksum is succesvol afgerond en naar tevredenheid van de omgeving opgeleverd en in gebruik genomen. De planvorming voor de overige gebiedsontwikkelingsprojecten is afgerond. Voor deze projecten is overgegaan naar de fase van contractering.

Een bijzonder project is de ontwikkeling en realisatie van een biobased composiet fietsbrug over het Van Harinxmakanaal ter hoogte van Ritsumasyl. Op een voor de provincie unieke werkwijze, namelijk via een bouwteam, wordt gewerkt aan een grensverleggende innovatie die op brede (inter)nationale belangstelling mag rekenen. Het bouwteam heeft een haalbaar en realiseerbaar ontwerp ontwikkeld dat in 2018 tot uitvoering komt.

Wat heeft het gekost?
De verschillende projectonderdelen liggen op koers.

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
In 2017 zijn geen besluiten genomen door Provinicale Staten.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
De problematiek van de zoute kwel is nog steeds niet opgelost. Ook zijn de afspraken met betrekking tot de uitruil van gronden tussen de verschillende overheden nog steeds niet geëffectueerd.

1b. Drachtsterweg en omgeving

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
1b. Drachtsterweg en omgeving

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Conform de hernieuwde planning is het aquaduct in augustus in gebruik genomen. De laatste werkzaamheden aan de noordzijde zijn eveneens nagenoeg gereed. Aan de zuidkant worden de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2018 afgerond.

Wat heeft het gekost?
Het project voltrekt zich nog steeds binnen het oorspronkelijk vastgestelde projectbudget.

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Provinciale Staten hebben in 2017 geen besluiten genomen.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Er loopt nog een aantal planschade/nadeelcompensatie procedures. Uitkomst hiervan is nog onzeker, maar lijkt voorlopig binnen projectbudget te passen.
Hoewel de uitvoeringsrisicio’s nog beperkt zijn, zijn er nog wel risico’s t.a.v. de overdracht naar andere (weg)beheerders. Ook hier speelt zoute kwel wat nog integraal binnen Leeuwarden VrijBaan moet worden opgelost.

1c. Stationsomgeving

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
1c. Stationsomgeving

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Nadat in 2016 het busstation in gebruik is genomen, zijn de overige projectonderdelen in december 2017 in gebruik genomen. Het gaat hierbij om het volledig heringerichte stationsplein, inclusief fontein, en de nieuwe fietsenkelder.

Wat heeft het gekost?
De provinciale bijdrage is € 7,5 mln. Het totale projectbudget is € 20mln.

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Provinciale Staten hebben in 2017 geen besluiten genomen.

2. N31 Traverse Harlingen (programma 2)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
2. N31 Traverse Harlingen

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Op 19 december is de nieuwe N31 inclusief het aquaduct en de nieuwe centrale aansluiting in Harlingen opengesteld voor verkeer. Het verkeer maakt vol gebruik van de verdiepte, veilige en verdubbelde N31. Een mooi moment. Hiermee is de bestuurlijke mijlpaal gehaald!

De aannemer Ballast Nedam is gestart met het verder aansluiten van de stedelijke infrastructuur en de inrichting van het gebied. Deze werkzaamheden lopen door tot het voorjaar van 2018.

Om het gebied ruimtelijk en verkeerskundig gezien goed achter te laten zijn aanvullende afspraken gemaakt. Zo is de herinrichting van een tweetal gemeentelijke wegen toegevoegd aan de scope van het project. Ook is het restant van de sanering van Perseverantia toegevoegd en zijn middelen gereserveerd om de betonplaat van het terrein Spaansen op te breken.

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Het project Harlingen nadert haar voltooiing. Er zijn geen besluiten genomen door PS. De genoemde scopetoevoegingen zijn onderdeel van de ruimtelijke- en verkeerskundige doelen uit de realisatieovereenkomst (gebiedsontwikkeling). U bent in december geïnformeerd over de voortgang van het project.

Wat heeft het gekost?
Het project ligt financieel op koers met een projectbudget van €150 miljoen. Tot op dit moment is circa €115 miljoen uitgegeven. Het beschikbare budget is voldoende.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
De weg is in 2017 – conform de bestuurlijke afspraken – opengesteld. De samenwerking tussen Rijk, provincie en gemeente is uitstekend. De verschillende belangen worden in alle openheid besproken.

Uit nacalculatie blijkt dat de sanering van het terrein Perseverantia vele malen duurder is uitgevallen voor de aannemer dan voorzien. Hoewel dit risico in formele zin is afgekocht, vindt de provincie deze overschrijding van de sanering buitensporig. Het project onderzoekt de mogelijkheden voor een tegemoetkoming.

3. Verruiming Prinses Margrietkanaal (programma 2)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
3. Verruiming Prinses Margrietkanaal

Aan de verruiming van de vaarweg liggen de volgende besluiten van provinciale staten ten grondslag:

 • In 1997 is het Plan van Aanpak Investeringen Fries-Groningse kanalen vastgesteld.
 • In februari 2012 is de overeenkomst vastgesteld met het rijk over overdracht Prinses Margrietkanaal en afkoop Van Harinxmakanaal.
 • In september 2012 is besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd voor het uitvoeringskrediet voor de brug Burgum en de kanaalverlegging bij het aquaduct in de Centrale As.
 • In september 2013 is het milieueffectrapport (MER) voor Skûlenboarch Westkern beschikbaar gesteld voor openbare kennisgeving. Dit is onderdeel van het Provinciale inpassingplan voor het watergebonden bedrijventerrein aan de noordzijde van het Prinses Margrietkanaal.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?
Beoogd was de brug Burgum in maart 2017 op te leveren. Deze datum is helaas niet gehaald. De bediening op afstand bleek technisch complexer dan voorzien. Ook heeft de aanloop naar en het uiteindelijke faillissement van BSB geleid tot een forse vertraging in het afronden van de werkzaamheden. Het wegverkeer heeft van deze vertraging geen hinder ondervonden.

Voor de scheepvaart was er sprake van 1 keer bediening op afroep per dag tot medio oktober 2017. Nadien was wegens technische problemen voor de rest van 2017 geen brugbediening meer mogelijk. Inmiddels zijn de belangrijkste problemen verholpen en is de definitieve oplevering voorzien in september 2018. Na oplevering zal het object aan de uiteindelijke eigenaar, Rijkswaterstaat, worden overgedragen. Financieel kan de brug binnen het beschikbare budget worden opgeleverd en overgedragen.

In he verleden is in het BO-Mirt de afspraak gemaakt dat in 2017 afspraken worden gemaakt over de drie laatste Friese bruggen. In het BO-MIRT van afgelopen jaar is afgesproken, dat de bruggen bij Aldskou, Spannenburg en Uitwellingerga, die nog niet in het MIRT zijn opgenomen, versneld te gaan aanpakken vanwege de beperkte resterende levensduur. Daarbij hebben Rijk en regio afgesproken de aanpak van deze drie bruggen in 2018 eerst verder uit te werken en deze daarna ook in het MIRT op te nemen. In het BO MIRT van 2018 zal het overleg over de aanpak van deze bruggen starten.

Wat heeft het gekost?
Het project ligt financieel op koers.

Welke besluiten zijn er in 2017 genomen door Provinciale Staten?
In 2017 zijn geen besluiten genomen door Provinciale Staten in het kader van de verruiming van het Prinses Margrietkanaal. In 2017 is wel de ruimtelijk-economische analyse van de Friese vaarwegen en natte bedrijventerreinen afgerond. Vervolgens is in een commissievergadering over deze analyse naar voren gekomen dat er behoefte bestond aan een visie op het beroepsvaarwegennetwerk, natte bedrijventerreinen en de havengebonden economie in Fryslân. In 2018 zullen de staten over de visie een besluit nemen. In dat kader zal ook blijken in hoeverre er behoefte is aan het watergebonden bedrijventerrein Skûlenboarch-Westkern. Daarmee wordt ook duidelijk of het ontwerp-PIP en bijbehorend MER in procedure wordt gebracht.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
In de oorspronkelijke programmering voor de aanpak van de vaarweg Lemmer-Delfzijl  stond de vervanging van de bruggen Skûlenboarch en Kootstertille gepland voor de periode 2017- 2023. In samenspraak met Rijk en provincie Groningen is overeengekomen dat, gelet op slechte technische staat van de Gerrit Krolbrug, deze brug prioriteit krijgt boven de Skûlenboarch. Vervolgens zal de brug Skûlenboarch worden vervangen en daarna de brug te Kootstertille. Het later vervangen van de brug Skûlenboarch brengt geen risico’s met zich mee, aangezien na het laatste herstel van aanvaarschade er sprake is van een lastbeperking op de brug. Het zware (vracht) verkeer dient gebruik te maken van de brug Kootstertille.

4. N381 Drachten-Drentse grens (programma 2)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
4. N381 Drachten-Drentse grens

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
In het afgelopen jaar zijn een aantal kleine realisatiecontacten van de gebiedsontwikkeling N381 afgerond. De uitvoering van de Inrichting van het Tsjongerdal is in december 2017 gestopt in verband met de natte weersomstandigheden. De werkzaamheden worden – bij drogere weersomstandigheden – in het voorjaar 2018 afgerond. In 2017 zijn veel maatregelen uitgevoerd in het kader van het actieplan beperken overlast N381. Het werk is (grotendeels) overgedragen naar de beherende partijen.

Verdubbeling N381 Donkerbroek – Oosterwolde
De watervergunning en omgevingsvergunning voor de verdubbeling N381 Donkerbroek – Oosterwolde zijn verleend en onherroepelijk. Er is met alle (particuliere) grondeigenaren overeenstemming bereikt over de grondaankoop voor deze verdubbeling. Het uitvoeringscontract voor de verdubbeling N381 Donkerbroek – Oosterwolde is op 1 december 2017 verstuurd naar vijf aannemers. De definitieve gunning van het contract is voorzien in mei 2018.

Wat heeft het gekost?
Het project ligt financieel op koers. Het projectbudget van € 199,1 miljoen is toereikend en het project kent een gebruikelijk percentage onvoorzien om eventuele tegenvallers op te vangen. Tot en met december 2017 is circa € 145,0 miljoen uitgegeven.

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Provinciale Staten hebben op 24 mei 2017 de zienswijzennota vastgesteld en een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven voor het afwijken van het provinciaal inpassingsplan (PIP) N381 Drachten – Drentse grens en de bestemmingsplannen Buitengebied 2016 en Donkerbroek-West van de gemeente Ooststellingwerf voor de verdubbeling N381 Donkerbroek – Oosterwolde. Op 25 januari 2017 hadden Provinciale Staten al een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Een aantal nutsbedrijven blijft het oneens met de provinciale regeling ten aanzien van het verleggen van kabels en leidingen. Ook hier kunnen juridische procedures niet worden uitgesloten. Er is voor dit risico een financiële voorziening in het project getroffen.

5. De Centrale As (programma 2)

5a.       De Weg

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
5a. De Weg

Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?
De Sintrale As is in 2016 opengesteld. Medio 2017 wilden we de financiële afwikkeling van de contracten afronden. Op dit moment zijn de geconstateerde gebreken die direct invloed hebben voor het verkeer opgelost. Echter zijn nog niet alle administratieve verplichting van de aannemers volbracht, waarmee de eindafrekening nog niet kan plaatsvinden. De verwachting is dat dit medio 2018 wel is afgerond.

Wat heeft het gekost?
De realisatie van De Sintrale As ligt financieel op koers.

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Er zijn geen besluiten genomen.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Er zijn geen nieuwe risico’s ontstaan.

5b.       Kansen in Kernen

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
5b. De Centrale As – Kansen in Kernen

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
De herinrichting van de KIK-dorpen Garyp en De Falom is klaar. In KIK Burgum, KIK Hurdegaryp-doarp en KIK Damwâld is gestart met de uitvoering. Voor KIK Hurdegaryp-stationskwartier en KIK Feanwâlden (in combinatie met het Transferium) zijn de voorbereidingen gestart.

Wat heeft het gekost?
Kansen in Kernen ligt financieel op koers. De totale maximale bijdrage van de provincie aan KIK bedraagt €11.120.000,-. Deze bijdrage wordt via subsidies aan de beide gemeenten beschikbaar gesteld.

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Geen.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
In de bestuursovereenkomst De Centrale As (2007) en de basisafspraken Kansen in kernen (2014) is vastgelegd dat de beide gemeenten projectverantwoordelijke zijn en daarmee risicodragend. De provincie faciliteert, zowel financieel als in menskracht. De procesmanager Kansen in Kernen van de provincie treedt op als regisseur en borgt de provinciale belangen. Risico is dat de provincie hiermee indirect stuurt op het project. Dit risico is en wordt beheerst door het instellen van een kern­team dat de provincie voorzit, én een gezamenlijke financiële beheersing.

5c. Gebiedsontwikkeling

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
5c. Gebiedsontwikkeling

Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?
Met het openstellen van de Sintrale As in 2016 zijn ook een aantal maatregelen uit de gebiedsontwikkeling in gebruik genomen en afgerond. Een aantal andere maatregelen die meegenomen waren in de wegencontracten zijn in 2017 verder afgerond. Voor de overige maatregelen waar de grondverwerving in de loop van 2017 is gerealiseerd start de uitvoering begin 2018. Voor een aantal maatregelen loopt de verwerving van grond nog volop. Voor enkele maatregelen geldt dat de grondverwerving niet zal gaan lukken en zullen dan waarschijnlijk ook niet doorgaan.

Wat heeft het gekost?
Een deel van de 1e fase van de gebiedsontwikkeling is financieel geïntegreerd in het wegenproject De Centrale As. Vanuit de integrale aanpak blijkt dat de 1e fase gebiedsontwikkeling op koers ligt. In de afgelopen periode is er uitgebreid gecommuniceerd over de financiële stand van zaken van de Gebiedsontwikkeling.

De 1e fase van de gebiedsontwikkeling zal uiteindelijk € 31,9 miljoen gaan kosten. In 2015 is door de Staten € 17,3 miljoen voor fase 2A beschikbaar gesteld. Bij de behandeling van de begroting2018 is er door de Staten besloten om € 2,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de maatregelen uit fase 2B. Hiermee is de provinciale bijdrage voor de maatregelen gedekt. Echter moeten de bijdragen van derden nog worden vastgelegd. Hierover, mede in het licht van de motie die bij het vaststellen van de kadernota is aangenomen, zullen we via de beraps rapporteren.

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Instemming voorstel beschikbaar stellen provinciale bijdrage gebiedsontwikkeling fase 2B (begrotingsbehandeling november 2017).

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Het grootste risico voor de gebiedsontwikkeling is de grondverwerving, omdat deze op basis van vrijwilligheid gaat. Zoals eerder aangegeven gaan een aantal maatregelen niet door. Bekeken wordt wat de (beleidsmatige) gevolgen zullen zijn. Vooralsnog is het aantal maatregelen wat daadwerkelijk niet doorgaat beperkt gebleven en afgestemd met de gebiedsontwikkelingscommissie.

6. Investeringsagenda Drachten-Heerenveen (programma 2)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
6. Investeringsagenda Drachten Heerenveen

Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?
Gemeente Heerenveen
De herinrichting van het terrein rondom Thialf en de aanpassing van de spoorwegovergang Rotstergaatsweg zijn in 2017 afgerond. Voor het nieuwe busstation Heerenveen is een definitief ontwerp opgesteld en de aanbesteding voorbereid.

In 2017 is op verzoek van de gemeente besloten om het opdrachtgeverschap van Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen van de provincie over te dragen naar de gemeente Heerenveen. Op 18 juli 2017 is door beide partijen en Rijkswaterstaat een realisatieovereenkomst gesloten. Eind 2017 is een subsidiebeschikking voor het project afgegeven, waarin onder andere is vastgelegd hoe de provincie over de voortgang wordt gerapporteerd. De provincie ontvangt jaarlijks drie voortgangsrapportages en één activiteiten/financieel verslag.

Gemeente Smallingerland
In 2017 is een beschikking afgegeven voor de projecten:

 • herinrichting de Splitting (deelproject Bereikbaarheid Drachten Oost);
 • transformatie busstation Van Knobelsdorffplein (deelproject Bereikbaarheid Drachten OV).
 • verplaatsing watersportvereniging Waterfront (deelproject Oostelijke Poort Merengebied).

De projecten Transferium Noord, Transferium Noord en Verbeteren ontsluiting binnenhaven zijn in 2017 afgerond.

De gemeente heeft in 2017 aangegeven af te willen zien van de realisatie van een parallelle structuur ten zuiden van de A7 als onderdeel van Bereikbaarheid Drachten OV. Hiermee valt € 7 mln. vrij, waarvan € 2 mln. door de gemeente wordt aangewend voor de reconstructie van twee rotondes in de Noorderhoge- en Zuiderhogeweg in Drachten. Hierover bent u reeds geïnformeerd in het Statenvoorstel over De Welle. Deze beide projecten passen binnen de oorspronkelijk scope van het project. De resterende € 5 mln. wordt toegevoegd aan het budget voor nieuwbouw zwembad De Welle. Provinciale Staten hebben tevens besloten om vanuit de Kadernota € 4 mln. bij te dragen aan De Welle.

Tevens hebben wij u in het advies met betrekking tot de Welle geïnformeerd over hoe de gemeente Smallingerland invulling geeft aan de nog openstaande taakstelling van € 2,5 mln. Inmiddels heeft de gemeente aangegeven de taakstelling anders in te willen vullen. Deze wijziging bestaat er uit dat het project Duurzaam Drachten komt te vervallen. De oorspronkelijke doelstelling van het project bleek niet haalbaar, en het lukt de gemeente niet om tijdig tot een alternatief projectvoorstel te komen. Het laten vervallen van dit project betekent dat er minder bezuinigd hoeft te worden binnen het project Bereikbaarheid Drachten Oost. In de informerende collegebrief wordt u hier nader over geïnformeerd.

Begin 2017 is geconstateerd dat de voorbereidingen voor het project Oudega aan het Water (deelproject Oostelijke Poort Merengebied) moeizaam verlopen. In mei 2017 is door ons college besloten om samen met de gemeente opdrachtgever voor het project te worden. Door samen te werken kan de provincie haar belangen in het project beter borgen. In de tweede helft is door beide partijen een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, deze is in december 2017 door de provincie vastgesteld.

In de tweede helft van 2017 is gestart met het opstellen van de brede economische analyse van vaarwegen in Fryslân. Eind 2017 zijn hiervan de eerste concept-resultaten opgeleverd.

Wat heeft het gekost?
Het programma Investeringsagenda Drachten Heerenveen ligt financieel op koers. Momenteel is € 28 mln. uitgekeerd in de vorm van subsidies, bijdragen en programmakosten. Als gevolg van besluitvorming over het toevoegen van De Welle is € 4 mln. vanuit de Kadernota toegevoegd aan de Investeringsagenda. De provinciale bijdrage aan de Investeringsagenda Drachten Heerenveen bedraagt hiermee nu in totaal € 74,9 mln. Het totale budget inclusief gemeentelijk cofinanciering bedraagt hiermee € 87,55 mln.

Door ons college is besloten om binnen de Investeringsagenda € 6 mln. her in te zetten voor De Welle. Momenteel is echter slechts € 5 mln. beschikbaar. Hiermee is een nieuwe taakstelling ontstaan van € 1 mln. De verwachting is dat deze taakstelling kan worden gerealiseerd door het behalen van aanbestedings- en synergievoordelen binnen andere projecten binnen de Investeringsagenda. Hierover vindt nog nader overleg plaats met de andere partners uit de Investeringsagenda.

Met de beide gemeenten is begin 2017 per project het kasritme bepaald. Hierbij is ervan uit gegaan dat er in 2017 circa € 20 mln. aan middelen zou worden verstrekt. Onder andere vanwege de verdere vertraging die is ontstaan binnen het project Oostelijke Poort Merengebied en het komen te vervallen van het project Duurzaam Drachten is het kasritme achtergebleven bij de prognose. In totaal is er in 2017 voor een bedrag van circa € 15,5 mln. uitgekeerd.

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?

 • Op 12 april 2017 heeft een commissievergadering plaatsgevonden over de brede economische analyse vaarwegen in Fryslân. In de vergadering zijn suggesties aangedragen voor de inhoud van het voorstel Vaarwegen in Fryslân en in het bijzonder de vaarweg naar Drachten. Op basis van de uitkomsten van de vergadering is aanvullend onderzoek verricht (o.a. ontwikkelen visie, stakeholdersanalyse een nieuw Statenvoorstel.
 • Op 12 juli 2017 hebben Provinciale Staten besloten om het project De Welle toe te voegen aan de Investeringsagenda.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Twee projecten kosten qua voorbereiding meer tijd dan aanvankelijk was ingeschat. Het betreft Oostelijke Poort Merengebied en Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen. Beide projecten hebben uitstel gekregen en dienen nu uiterlijk 1 juli 2019 in uitvoering te zijn genomen.

Voor het project Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen is op verzoek van de gemeente het opdrachtgeverschap overgedragen van de provincie naar de gemeente, met de daarbij behorende (financiële) risico’s. De provinciale bijdrage voor het project is taakstellend.

Voor het deelproject Oudega aan het Water is de provincie mede-opdrachtgever geworden. De gemeente Smallingeland en de provincie financieren ieder de helft van het project, en dragen beide de helft van eventuele (financiële) risico’s. De bijdrage vanuit de Investeringsagenda is taakstellend. Een eventueel financieel tekort zal leiden tot een beperking van de scope van het project.

7. Knooppunt Joure (programma 2)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
7. Knooppunt Joure

Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?
Aannemer Gebroeders Van der Lee werkt hard aan de bouw van het nieuwe knooppunt. In oktober is het nieuwe knooppunt gefaseerd in gebruik genomen. De files voor de rotonde zijn hiermee verleden tijd. De nieuwe aansluiting ter plekke van het oude verkeersplein is vertraagd. Het afdekken met folie van het talud met verbrandingsas – op zich een fraaie milieuvriendelijke toepassing – vraagt meer tijd en werk dan voorzien. De verdieping van de Langwarder Wielen is weer opgestart. Een belangrijke oplossing voor het overtollige slib is de aanleg van de KRW oever op de Kûfûrd. Dit is gestart en is voor het watersportseizoen gereed.

De afrondende werkzaamheden – met name bij het viaduct Haskerveldweg – duren tot de zomer van 2018. Hierna wordt het project contractueel verder afgewikkeld.

Wat heeft het gekost?
Het projectbudget van €81 miljoen is toereikend. Tot op dit moment heeft het project €46 miljoen uitgegeven. Het project is nog niet risicovrij. De aannemer heeft moeite om het werk beheerst uit te voeren. De inschatting is dat het project voldoende middelen heeft om deze risico’s op te vangen.

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Het project Joure is volop in uitvoering. Er zijn geen besluiten genomen door PS. Wel is de aanleg van natuurvriendelijke oevers op de Kûfûrd – als onderdeel van de KRW opgave – toegevoegd.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?

 • Vertraging; door de natte periode vanaf oktober tot eind 2017 heeft het afdekken met folie vertraging opgelopen. Deze is niet meer in te halen. Het project zal dan ook naar verwachting een kwartaal later (voor de zomer 2018) worden afgerond.
 • Kwaliteit van het werk buiten; de aannemer is volop bezig met het aantonen van eisen. Daar waar dit niet aangetoond kan worden zijn er verschillende opties. Dit zal per item met de uiteindelijke beheerder worden afgestemd en vastgelegd.

8. RSP Spoorprojecten (programma 2)

Algemeen
De RSP-Spoorprojecten zijn onder te verdelen in vier hoofdprojecten:

 1. Capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle voor de uitbreiding van het aantal treinen van twee naar vier per uur in beide richtingen.
 2. Capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Groningen voor de tweede sneltrein die gaat rijden.
 3. Aanleg van station Werpsterhoeke met een onderdoorgang voor auto’s, vrachtwagens en landbouwvoertuigen en een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers.
 4. Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden – Sneek.

Financiering RSP-Spoorprojecten
De spoorprojecten worden gefinancierd uit de RSP-middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld. Voor de capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Groningen en de realisatie van station Werpsterhoeke is ook een regionale bijdrage van ca. 9% met het Rijk afgesproken. De regionale bijdrage voor station Werpssterhoeke financiert de gemeente Leeuwarden op pakketniveau. De capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle wordt gefinancierd uit de ‘motie Koopmansmiddelen uit het RSP. Voor deze projecten is door het Rijk in het kader van het RSP-convenant geen regionale bijdrage geëist. Wel is er op 17 december 2013 voor de capaciteitsuitbreiding Herfte-Zwolle een extra bijdrage van € 36 miljoen. vanuit de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Overijssel afgesproken. De provincie Fryslân betaalt hiervan € 10 miljoen. Per hoofdproject wordt meer specifiek op de financiering ingegaan.

8a. Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
8a. Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle
8a1. Versnelling spoorbrug Van Harinxmakanaal
8a2. Verbetering overwegveiligheid Rotstergaastweg Heerenveen
8a3. Stroomvoorziening Leeuwarden-Meppel
8a4. Verbetering baanvak Meppel-Zwolle
8a5. Capaciteitsvergroting Herfte-Zwolle (incl. aanpassing station Zwolle)

Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?
HRMK Spoorbrug: Vanaf december 2017 rijdt de 4e trein tussen Leeuwarden en Meppel. Bij het tot stand komen van deze dienstregeling is rekening gehouden met de doorvaartcapaciteit van de scheepvaart bij de spoorbrug HRMK. Bij de huidige dienstregeling kan de spoorbrug voor de scheepvaart 2 x per uur 4 minuten open. De Sprinter van Meppel naar Leeuwarden moet dan in Heerenveen één minuut langer wachten. Bij brief van 4 oktober 2016 (kernmerk 01314437) hebben we u hierover geïnformeerd. Het is de bedoeling dat de spoorbrug wordt bediend vanuit de Verkeersleiding post van ProRail te Groningen. Vanaf medio oktober 2017 wordt hiermee proef­gedraaid.

In onze brief van 4 oktober 2016 (kenmerk: 01314437) hebben wij aangeven dat wij een onderzoek gaan doen naar de mogelijkheden van de realisatie van een spooraquaduct. Dit onderzoek is in 2017 afgerond. De resultaten hiervan presenteren wij begin 2018 integraal met ons voorstel ‘Vaarwegen in Fryslân. Ook de andere oplossingsrichtingen voor het capaciteitsprobleem zullen dan in samenhang met dit voorstel worden gepresenteerd. Bij brief van 17 juli 2017 (kenmerk 01435042) bent u hierover geïnformeerd.

Aanpassing Rotstergaastweg Heerenveen: Op 16 mei 2017 is de aangepaste overweg in gebruik genomen.

Stroomvoorziening Leeuwarden-Meppel: Om de twee Intercity’s en de Sprinters te kunnen laten rijden moest de stroomcapaciteit van meerdere onderstations (transformatiehuisjes) worden uitgebreid. Te weten in de plaatsen Grou, Heerenveen, Tjonger, Peperga en Havelte. Dit project wordt in de twee fasen uitgevoerd. In 2017 is de capaciteit vergroot zodat in december 2017 de 4e trein kon gaan rijden. In 2018 zullen nog extra voedingskabels naar de onderstations worden aangelegd. De bedrijfszekerheid van de onderstations wordt dan groter.

Baanvak Meppel-Zwolle: Als in 2021 de sprinters Leeuwarden-Meppel gaan doorrijden naar Zwolle, moeten tussen Meppel en Zwolle maatregelen worden getroffen. In 2017 is duidelijk geworden dat de stroomvoorziening (tractie) op het baanvak Meppel-Zwolle ook moet worden uitgebreid. ProRail heeft opdracht gekregen om dit in 2018 uit te werken.

Met de betrokken partijen is nog geen overstemming over de dienstregeling Leeuwarden Zwolle als de Sprinters gaan doorrijden naar Zwolle. Afhankelijk van de te rijden dienstregeling is de perroncapaciteit op station Meppel niet voldoende. In 2017 zijn  een aantal dienstregelings­scenario’s uitgewerkt waarbij de perroncapaciteit van station Meppel geen knelpunt vormt. De partijen moeten over de dienstregeling uiterlijk in 2020 een besluit nemen.

Capaciteitsvergroting Herfte-Zwolle: Het contract voor de aanpassing van station Zwolle is in het voorjaar van 2017, na de mislukte aanbesteding opnieuw op de markt gebracht. De uitvoering voor het contract is nu gepland in 2018. In voorjaar van 2018 (24 februari t/m 4 maart) wordt de westzijde van station Zwolle aangepast. In de zomer van 2018 (30 juni t/m 15 juli) wordt aan de rest van de sporen op station Zwolle gewerkt. Tijdens deze periodes kunnen er geen treinen rijden van en naar station Zwolle. De betrokken partijen (vervoerders, gemeente, provincies) zijn hiermee akkoord. De ombouw van station Zwolle is afgestemd met de organisatie van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 en is mede gebaseerd op het bij ProRail en NS bekende programma van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.
Naast het contract ‘Station Zwolle’ is ook een contract voor extra sporen tussen station Zwolle en Herfte eind 2017 op de markt gebracht. Gunning is begin 2018 voorzien.

Wat heeft het gekost?
HRMK Spoorbrug – Afstandsbediening: In 2017 zijn er nauwelijks kosten gemaakt. Binnen het bestaand contract is de aannemer namelijk bezig geweest om de afstandsbediening van de spoorbrug goed werkend te krijgen vanaf de VL-post van ProRail in Groningen.
Aanpassing overweg Rotstergaastweg Heerenveen: De kosten van de aanpassing van de overweg hebben € 1,2 miljoen bedragen. Dit is binnen het verlaagde budget van € 1,6 miljoen. Het restant komt weer beschikbaar aan de ‘Motie Koopmansmiddelen’ projecten”.

Stroomvoorziening  Leeuwarden-Meppel: De investeringskosten van de ombouw van het schakelstation in Heerenveen naar een onderstation hebben € 6 miljoen bedragen. ProRail heeft deze kosten gefinancierd. De kosten voor het uitbreiden van de capaciteit van de onderstations Grou, Tjonger, Peperga en Havelte bedragen € 5,6 miljoen. Vanuit de ‘Motie Koopmansmiddelen is € 1,9 miljoen bijgedragen. De NS draagt € 2,7 miljoen bij en het restant van € 1 miljoen neemt ProRail voor haar rekening. Eventuele tegenvallers zijn voor ProRail.

Baanvak Meppel-Zwolle: In 2016 is binnen de Motie Koopmansmiddelen hiervoor een € 0,5 miljoen gereserveerd voor de aanvullende overwegmaatregelen gereserveerd. Van dit bedrag is in 2017 nog niets uitgegeven. In 2018 wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden.

Capaciteitsvergroting Herfte-Zwolle: De investeringskosten voor de capaciteitsvergroting Herfte-Zwolle, inclusief het RGS opstelterrein in Zwolle zijn destijds geraamd op € 225,- miljoen. De verschillende varianten zijn door ProRail verder uitgewerkt. De raming komt nu uit op € 240,- miljoen. De provincies leveren hieraan een vaste bijdrage leveren en zijn geen risicodrager. ProRail informeert de provincies niet over de uitgaven. Wel rapporteert ProRail aan het ministerie van I&M. In 2017 zijn alleen kosten gemaakt voor de aanbestedingen.

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Door Provinciale Staten zijn in 2017 geen besluiten genomen. PS zijn wel geïnformeerd over de dienstregeling tussen Leeuwarden en de Randstad (briefnummer: 01472431)

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Er is geen uitzicht op financiële middelen voor de eventuele aanpassing van de perrons op station Meppel. Derhalve wordt eerst afgezien van de verdere uitwerking van de aanpassing. Er zijn in 2017 een aantal dienstregelingsscenario’s uitgewerkt waarbij de perroncapaciteit van station Meppel niet hoeft te worden aangepast. Uiterlijk 2020 moeten de betrokken partijen hieruit een keuze maken. Het risico bestaat dat er door de betrokken partijen vóór 2021 geen overeenstemming wordt bereikt over een dienstregelingsscenario, waarbij de perroncapaciteit op station Meppel niet hoeft te worden uitgebreid.
De aanbesteding van het spooremplacement te Zwolle is uitgelopen. Dit kan consequenties hebben voor de planning. De sprinter Leeuwarden-Meppel kan pas later dan in 2021 worden doorgetrokken naar Zwolle. Gebleken is dat het beschikbare bedrag erg krap is. Dit heeft te maken met de markontwikkeling. Het Rijk heeft daarom aan ProRail gevraagd om te besparen op de wijze waarop het project wordt uitgevoerd. Daarnaast bestaat er een risico dat de aanbestedingen van de capaciteitsuitbreiding Zwolle-Herfte hoger uitvallen dan geraamd of dat er tegenvallers zijn tijdens de uitvoering. Het financiële risico hiervan ligt bij ProRail en het Rijk.

8b Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden-Groningen

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
8b. Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden-Groningen

Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?
Conform de planning is het tracébesluit en het milieueffectrapport (MER) op 28 november 2017 ter inzage gelegd door de Staatssecretaris. ProRail besteedt het werk aan in verschillende contracten. Te weten één contract voor de onderdoorgang Paterswoldseweg te Groningen, één voor de onderdoorgang Hurdegaryp en één voor alle andere maatregelen waaronder de spoorverdubbeling Zuidhorn-Hoogekerk en de aanpassing van station Leeuwarden. De contracten voor de onderdoorgangen Paterswoldseweg en Hurdegaryp zijn conform de planning in 2017 gegund aan respectievelijk BAM en Heijmans. Het werk waar alle spoorse maatregelen in zitten is ook volgens planning in 2017 gegund aan BAM.

Wat heeft het gekost?
Tot en met 2017 is € 27,2 miljoen inclusief btw verplicht en/of uitgegeven.

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Door Provinciale Staten zijn in 2017 geen besluiten genomen. PS zijn wel geïnformeerd over de overdracht van het opdrachtgeverschap van het project van het Rijk naar de provincies Groningen en Fryslân. Dit is middels een addendum op de uitvoeringsovereenkomst geformaliseerd. Deze is bij de brief gevoegd (briefnummer: 01457615).

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
De zienswijzen op het ontwerp Tracébesluit zijn verwerkt. Deze zijn opgenomen in het tracébesluit. Voor indieners van zienswijzen die het niet eens zijn met de verwerking ervan, hebben de mogelijkheid om in beroep te gaan. Een beroep kan leiden tot vertraging. Eind 2017 werd duidelijk dat de grondverwerving achter liep volgens de planning. Waarschijnlijk zijn de gronden op tijd beschikbaar als de aannemer het werk start.

8c Station Werpsterhoeke

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
8c. Station Werpsterhoeke

Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?
In 2017 wilden we de realisatie van de onderdoorgangen afronden en openstellen. Bij de 2e BERAP is gemeld dat er problemen waren met de ontwerpen van de hemelwaterafvoer en het ontwerp van de pompkelder. De problemen zijn inmiddels opgelost maar hebben wel geleid tot vertraging. De aannemer heeft aangegeven de onderdoorgangen in april 2018 op te kunnen opleveren waarna openstelling van de onderdoorgangen plaatsvindt.

Wat heeft het gekost?
Tot en met 2017 is €18,2 miljoen inclusief btw verplicht en/of uitgegeven.

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Door Provinciale Staten zijn in 2017 geen besluiten genomen.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Het ontwerp gaat uit van de acceptatie van zout kwelwater dat terug in de bodem gebracht moet worden middels een retourbemalingssysteem. Bij andere kunstwerken is gebleken dat het retourbemalingssysteem vastloopt. De aannemer heeft een aangepast systeem ontworpen dat blijvend functioneert. Dit systeem is in de laatste maanden van 2017 bovengronds ingeregeld en getest. Gebleken is dat gedurende deze test- en inregelperiode het systeem goed blijft functioneren. Het systeem zal daarom begin 2018 ondergronds worden geplaatst. Hierna is een garantietermijn afgesproken met de aannemer van 7 jaar.

8d Capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Sneek

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
8d. Capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Sneek

Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?
In 2017 is een start gemaakt met het technisch ontwerp van de uit te voeren maatregelen. In december 2017 werd duidelijk dat het volgens ProRail niet zondermeer mogelijk is om met hogere snelheden tussen Mantgum en Sneek-Noord te rijden. De spoorbaan is namelijk op dit deel van het traject onvoldoende stabiel gebleken. Hierover hebben wij u per brief van 20 december 2017 (kenmerk 01476522) geïnformeerd. Deze snelheidsverhoging is nodig om 4 treinen tussen Leeuwarden en Sneek te laten rijden. Het afronden van het technisch ontwerp van de uit te voeren maatregelen zijn hierdoor nog niet volledig afgerond door ProRail omdat er mogelijk aanvullende maatregelen nodig zijn. Samen met ProRail zoeken wij de komende tijd naar een oplossing.

Wat heeft het gekost?
Tot en met 2016 is € 0,8 miljoen exclusief btw verplicht en/of uitgegeven.

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Door Provinciale Staten zijn in 2017 geen besluiten genomen.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Tijdens het verder uitwerken van het ontwerp kan blijken dat de kosten van het project hoger zijn dan het beschikbare budget van € 11,1 miljoen. Dit heeft vooral te maken met het onvoldoende stabiel zijn van de spoorbaan. Daarnaast zijn er risico’s t.a.v. de technische gesteldheid van de kunstwerken tussen Mantgum en Sneek Noord. Als beheersmaatregel is de mogelijkheid ingebouwd om het project na uitwerkingsfase te stoppen of extra geld te zoeken.

Print deze pagina