Paragraaf 8: VTH taken

Jaarstukken

De provincie Fryslân heeft bevoegdheid voor verschillende terreinen waar sprake is van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dat doet de provincie vanuit het zogenoemde VTH-kader, een landelijk kader met nadere provinciale invulling. Voor Gedeputeerde Staten voert de FUMO de meeste VTH-taken uit. Sinds 1 juli 2017 (Bor) wordt het ondermandaat aan FUMO niet meer gebruikt voor de uitvoering van Wabo taken bij Brzo+ bedrijven, waar de Omgevingsdienst Groningen verantwoordelijk is voor de uitvoering. Andere VTH-taken worden door de provincie zelf uitgevoerd, zoals het verlenen van vergunningen voor de Natuurbeschermingswet en de VTH-taken met betrekking tot provinciale wegen en vaarwegen. Het vastgestelde provinciale VTH-kader bevat de daarbij te hanteren beleidsuitgangspunten.

De provincie toetst, of laat de FUMO dat in opdracht namens de provincie doen, dat bedrijven en burgers hun werkzaamheden en activiteiten zodanig uitvoeren, dat zij aan de daarvoor gestelde normen in het brede omgevingsrecht voldoen. Met het uitoefenen van de vergunningverlening en de toezicht- en handhavingstaken draagt de provincie bij aan een schone en veilige provincie.

Vergunningverlening
De provincie verleent op basis van het wettelijke VTH kader vergunningen, behandelt meldingen en zorgt voor het actueel houden van de dossiers. Er wordt daarbij, vanuit de één loketgedachte, samengewerkt met andere overheden, vooral met de Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân. De provincie implementeert veranderingen in wetgeving voortvarend, omdat die vaak versoepelingen voor bedrijven bevatten (bv. minder administratieve lasten, kortere en afgestemde procedures e.a.).

Toezicht en handhaving
De intensiteit van het toezicht van de provincie wordt bepaald door de mix van het risico van een activiteit en het naleefgedrag van een bedrijf of doelgroep. Wij zetten veel capaciteit in als de risico’s hoog zijn en/of het naleefgedrag niet goed is. Bedrijven of activiteiten met lagere risico’s en een goed naleefgedrag controleren we minder vaak. De reikwijdte van deze beleidslijn is gericht op alle VTH taken van de provincie. De activiteiten waarvoor de provincie is aangewezen als bevoegd gezag, worden gecontroleerd op basis van het VTH programma 2017.

Beleidskaders
Het VTH-kader en -programma heeft een relatie met de volgende programma’s uit de programmabegroting: Verkeer en vervoer, Water, Milieu en Landelijk gebied. Hierbij voert de provincie een deel zelf uit en wordt het andere deel uitgevoerd door de FUMO. De prioriteiten en aanpak daarvan worden vastgesteld op grond van probleemanalyses. De operationele afstemming vindt organisatie-breed plaats (inclusief de FUMO) in het RTO (Ronde Tafel Overleg). De provinciale handhavingstaak op het terrein van de ruimtelijke ordening is geen eerstelijnstoezichtstaak, maar richt zich vooral op provinciale belangen.

Wat wilden wij bereiken?

Samen met burgers en bedrijven en uitvoeringsdiensten werken wij aan een schoner, mooier en productiever Fryslân. Vanuit dat streven hebben we in het Uitvoeringsprogramma VTH 2017, in het kader van verschillende rijkswetten en provinciale verordeningen, prioriteiten gesteld en toezicht gehouden of burgers en bedrijven zich aan de regels houden.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2017?

1. Integrale aanpak VTH taken
Conform ons beleid zetten wij provincie-breed in op integrale vergunningverlening, toezicht en handhaving in goede samenwerking met onze partners. Een belangrijk deel van de uitvoering gebeurd door de FUMO. Dat vraagt continu goed opdrachtgeverschap, coördinatie en samenwerking met de uitvoerende afdelingen bij de provincie. Integraliteit brengt ook met zich mee dat in de organisatie meer aandacht heeft voor de één loket-gedachte en het casemanagement.

2. Wet verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving
Op 14 april 2016 is de Wet verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving, als wijziging van de Wabo, in werking getreden. Formeel is hiermee uitvoering gegeven aan de “package deal” die het Rijk, IPO en de VNG in juni 2009 hebben gesloten. Als uitvloeisel hiervan volgde op 1-7-2017  een Algemene Maatregel van Bestuur (het zogenaamde Besluit VTH), waarin het basistakenpakket en de proceseisen voor de VTH taken zijn opgenomen. De doorwerking van deze regeling naar de praktijk van het VTH domein is eind  2017 verder uitgewerkt in bijvoorbeeld het VTH programma 2018. Daarnaast is op basis van deze nieuwe wetgeving nieuw VTH beleid nodig. Daarvoor zijn in 2017 de eerste ontwikkelingen in gang gezet. Naar verwachting zal het nieuwe VTH beleid in 2018 vastgesteld worden.

3. Nieuwe natuurwet Wet natuurbescherming
De nieuwe Wet Natuurbescherming vervangt vanaf 1 januari 2017 drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. De implementatie is goed verlopen. Het is een nieuwe wet waar we steeds beter mee leren werken en die nog communicatie richting de klant en andere overheden vergt. Het VTH werk in het kader van deze nieuwe wet valt ook onder de proceseisen van het Besluit VTH. Als eerste stap daarin heeft de provincie een nieuwe VTH risicoanalyse Wet natuurbescherming uitgewerkt waarop de prioriteiten de komende jaren gebaseerd worden voor zowel de eigen taakuitvoering als ook in de samenwerking met andere instanties.

4. Kwaliteit in het VTH-domein
In 2016 is door PS de Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht Fryslân 2016 (hierna Verordening Kwaliteit VTH) vastgesteld. Deze verordening is van toepassing op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van Gedeputeerde Staten. In aansluiting daarop heeft GS de Kwaliteitscriteria VTH-taken provincie Fryslân 2017 (inclusief Kaders en uitgangspunten Frysk peil F1 vastgesteld op 9 mei 2017. De vastgestelde kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn gebaseerd op de in landelijke samenwerking ontwikkelde criteria. In samenwerking met de Friese gemeenten zijn de Friese criteria Frysk peil F1 tot stand gekomen. Alle door of in opdracht van GS uitgevoerde VTH-taken moeten op 1 januari 2018 voldoen aan de vastgestelde kwaliteitscriteria. In de Verordening Kwaliteit VTH is de horizontale verantwoording van GS aan PS vastgelegd. GS moet jaarlijks PS informeren over de naleving van de criteria.
Het fundament van kwaliteit is het afleveren van een zo goed mogelijk product. Hiervoor is vooral vakmanschap nodig. De criteria voor kritieke massa adresseren dit vakmanschap in termen van voldoende opleiding, ervaring, kennis en het onderhouden en borgen daarvan.
In het VTH-overleg Fryslân zijn afspraken gemaakt voor het uitvoeren van een nulmeting. Alle Friese gemeenten hebben gekozen voor uitvoering door een dezelfde bureau, terwijl de FUMO heeft gekozen voor een ander bureau. Op gemeente Leeuwarden, De Waadhoeke en de FUMO hebben alle gemeenten de nulmeting laten uitvoeren..

5. Majeure risicobedrijven
De Noordelijke Rekenkamer (NRK) heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop VTH taken worden uitgevoerd bij majeure risicobedrijven (behorende tot de Richtlijn Industriële Emissies 4 en Besluit risico zware ongevallen) waarvan de provincie het bevoegd gezag is. Hierbij zijn door de NRK een aantal aanbevelingen geformuleerd. Sinds 1 juli 2017 (Bor) wordt het ondermandaat aan FUMO niet meer gebruikt en is de Omgevingsdienst Groningen verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wabo taken bij de Brzo/RIE-4 bedrijven in Noord-Nederland. Hiervan zijn 11 Friese bedrijven. Het project Samenwerking Uniformering Kwaliteitsborging (SUK) is in noordelijk verband bijna volledig volgens planning uitgevoerd. Er werd zo veel mogelijk aangesloten bij landelijke projecten.

Print deze pagina