7.4 Inzet bedrijfsvoeringskosten en overhead

Jaarstukken

In het programma 11 bedrijfsvoering zijn de totale kosten van de bedrijfsvoering opgenomen opgesplitst in de onderdelen mensen en middelen.
In het BBV is voorgeschreven dat inzichtelijk moet worden gemaakt welke  bedrijfsvoeringskosten ingezet worden voor de diverse beleidsprogramma’s en investeringen. Het restant betreft overhead. Deze kosten worden met ingang van 2017 niet meer toegerekend aan de diverse onderdelen. Hieronder is de inzet per onderdeel weergegeven.

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Programma 1 Bestuur
 • Programma 2 Verkeer en vervoer
 • Programma 3 Water
 • Programma 4 Milieu
 • Programma 5 Landelijk gebied
 • Programma 6 Economie, toerisme en recreatie
 • Programma 7 Sociaal beleid en zorg
 • Programma 8 Cultuur, Taal en Onderwijs
 • Programma 9 Ruimte
 • Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Investeringen infrastructuur
 • Overhead
 • Totaal saldo bedrijfsvoeringskosten
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 2.130
 • 6.629
 • 749
 • 513
 • 8.035
 • 3.832
 • 269
 • 1.160
 • 1.076
 • 4.121
 • 11.862
 • 28.806
 • 69.182
 • Realisatie 2017
 • 2.052
 • 7.667
 • 1.813
 • 729
 • 16.381
 • 5.901
 • 236
 • 580
 • 777
 • 5.825
 • 12.318
 • 10.216
 • 64.495
 • Verschil begroting en rekening
 • 78
 • -1.038
 • -1.064
 • -217
 • -8.347
 • -2.069
 • 32
 • 580
 • 299
 • -1.705
 • -456
 • 18.590
 • 4.686

Toelichting:

De verandering in de voorschriften heeft ertoe geleid dat de raming in de begroting van de inzet van de bedrijfsvoeringskosten per onderdeel nog niet juist was ingeschat. Zo is een te groot gedeelte van de kosten als overhead aangemerkt. Bij de realisatie is dit gecorrigeerd met de werkelijke inzet van fte’s voor de beleidsprogramma’s.
Bij het programma landelijk gebied betreft dit o.a. de hogere inzet voor natuur, streekwurk en plattelandsprojecten. Bij programma economie, toerisme en recreatie betreft het de inzet voor De Nieuwe Afsluitdijk en bij programma 10 betreft het de personeelsinzet bij werken voor derden.

Print deze pagina