7.3 Overige ontwikkelingen

Jaarstukken

In 2017 zijn er voor de Mienskip weer nieuwe kaarten bijgekomen, zoals Grip op Grond, Gebiedsontwikkelingsprojecten, Gladheidsbestrijding, Schadebestrijding enz. Voor de Cultuurhistorische Kaart is er een nieuwe applicatie en een Storymap gemaakt om de informatie beter toegankelijk te maken voor de Mienskip. Daar waar mogelijk laten we gebruikers uit de Mienskip zelf data invoeren. Een voorbeeld hiervan is de applicatie waarmee natuurorganisaties zelf een voorstel konden indienen voor de indeling van de Ganzen foerageergebieden. Ook kon de Mienskip via de kaart inspreken op de concept Natuurbeheerkaart van 2017.

Voor de Interne medewerkers is de GeoViewer verbeterd en uitgebreid met extra informatie, zoals de natuurbeheerplannen en de natuurverwervingsprioriteiten.  Voor alle kaarten en applicaties geldt dat ze actief beheerd en bijgewerkt worden zodra er nieuwe gegevens beschikbaar zijn.

Er is een dashboard voor PLG ontwikkeld met dagelijks een update van financiële informatie over budgetten, boekingen en verplichtingen en voortgang bij het behalen van resultaten. Deze actuele financiële informatie is ook verwerkt in een dashboard voor de Opgaveraad over de voortgang van opgaven en taken. In 2017 is ook de eerste beleidsmonitor verschenen, de Onderwijsmonitor is op het internet gepubliceerd. Tevens is er een dashboard voor het Waddenfonds ontwikkeld en in beheer genomen. Het KCC (Klant Contact Centrum) is volledig operationeel. Alle technische voorzieningen en de huisvesting van het KCC zijn opgeleverd.

Het nieuwe HR-systeem is in productie en ook de IDU (Instroom Doorstroom Uitstroom) processen zijn geautomatiseerd.

In 2017 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor een gronddatabank systeem. De gunning is geweest, in 2018 vindt de implementatie plaats. Ook de aanbestedingen voor het beheer van kantoorautomatisering en netwerk zijn succesvol afgerond met toepassing van het nieuw vastgestelde inkoopbeleid.

Klant Contact Centrum
Naast het algemene nummer van de Provincie Fryslân worden inmiddels meerdere algemene nummers beantwoord. Het KCC is incidenteel achtervang voor het Waddenfonds en Regie College Waddengebied.  Op 3 juli 2017 is de Provincie Fryslân (als eerste Provincie van Nederland) gestart met WhatsApp. De binnenkomende appjes worden door het KCC afgehandeld.

In het eerste jaar van het KCC zijn er 20.565 vragen, meldingen, klachten en verzoeken binnengekomen en geregistreerd. Hiervan is het merendeel door het KCC afgehandeld. De  zaken die doorgezet zijn naar de 2e lijn heeft het KCC bewaakt of er een terugkoppeling naar de klant heeft plaatsgevonden.

Print deze pagina