7.2 Strategische personeelsplanning en inhuur van derden

Jaarstukken

Strategische personeelsplanning
Met de strategische personeelsplanning stemmen we de ontwikkeling van onze personeelsbezetting af op de ontwikkelingen van de provinciale taken en bestuurlijke ambities.

Personeelsbezetting 2017
De bezetting geeft aan hoeveel ambtenaren in provinciale dienst – omgerekend naar voltijdseenheden – daadwerkelijk zijn ingezet voor de realisatie van provinciaal beleid en taken. De bezetting aan het eind van 2017 is per saldo licht gedaald van 699 naar 695 fte.
De bezetting is enerzijds licht toe genomen met name veroorzaakt door de overgang van medewerkers met een tijdelijk dienstverband dan wel inhuur naar een vast dienstverband.
Daartegen over staat een vertrek uit de organisatie door natuurlijk verloop wegens pensionering van 19 medewerkers. Helaas hebben wij in 2017 ook afscheid moeten nemen van 3 medewerkers wegens overlijden. De totale uitstroom in 2017 komt uit op 39 medewerkers.
Deze uitstroom is grotendeels gecompenseerd door een instroom van trainees en het vervullen van een beperkt aantal vacatures. Een deel daarvan is tijdelijk tot 2019 gelet op de overgaan van de brugbediening op het Prinses Margrietkanaal naar Rijkswaterstaat.

Krimp en mobiliteit
In het Strategisch personeelsplan 2016–2019 is het beleid vastgelegd gericht op het in de pas te laten lopen van de bedrijfsvoering met de krimpende budgetten volgens de meerjarenbegroting. Dit beleid is gericht op interne mobiliteit, flexibele inzet en beperkte instroom; bij voorkeur van jongeren en waar nodig specialisten. Daarnaast is een scherpere inhoudelijke prioritering onvermijdelijk. Om de medewerkers die beschikbaar komen als gevolg van het aflopen van tijdelijke dekking te kunnen herplaatsen, wordt vrijwillige mobiliteit gestimuleerd.
Vanaf 2016 wordt ingezet op een transitie van de organisatie gericht op het zorgen voor een situatie van evenwicht tussen taken en de inzet van personeel. Mogelijkheden voor interne herplaatsing worden maximaal ingezet. Gelet op de verwachte uitstroom van medewerkers wegens pensionering gaan we verder met het gericht laten doorstromen van medewerkers die in dienst zijn en alleen waar strikt noodzakelijk instromen van nieuw personeel.

Generatiepact
Om meer mobiliteit te bereiken hebben wij samen met de vakorganisaties in de commissie voor Georganiseerd overleg een generatiepact afgesproken te starten vanaf 1 maart 2017. Dit maakt deel uit van het strategisch personeelsplan 2016-2019. In het eerste jaar van uitvoering is hiervan gebruik gemaakt door 26 medewerkers. De deelname heeft geleidt tot een urenvermindering met 8 fte. Hier tegenover staat een instroom van 3 jongeren.

Traineeprogramma/stage-organisatie
Ondanks de inkrimping van de formatie blijft een selectieve instroom noodzakelijk ter vervanging van noodzakelijke kennis en ervaring. Binnen de strategische personeelsplanning is de organisatie in staat nieuwe personeelsinstroom gericht op de toekomst mogelijk te maken. We willen daarmee een bijdrage leveren door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig werk. Daarbij hebben we de mogelijkheid om jonge mensen uit Fryslân aan te nemen.
Sinds 2012 is gestart met een traineeprogramma waarbij jaarlijks jongeren worden aangetrokken die na een gerichte inzet, ontwikkeling en begeleiding na twee jaar mogelijk kunnen instromen in de organisatie. In 2017 is weer een traineeprogramma gestart en konden 3 trainees instromen in vaste dienst.  In 2017 is de organisatie er opnieuw in geslaagd om 77 jongeren een stageplaats te bieden

Participatiewet
In 2015 afronding Pilot functiecreatie bij provincie Fryslân waarmee samen met gemeenten en provincies ervaring is opgebouwd om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in te laten stromen. Dit heeft ook in 2017 geresulteerd in de instroom van medewerkers vallende onder deze doelgroep. Met het totaal van 10 fte in 2017 blijven wij als organisatie voldoen aan de quota volgend uit de Participatiewet.

Inhuur derden
De inhuur van derden is, net als de inzet van de pools, nodig voor een flexibele bedrijfsvoering. Als provincie staan we voor de taak om te komen tot een kleinere organisatie.
Deze inkrimping realiseren we voor een deel met het natuurlijk verloop binnen de provinciale organisatie en het slechts beperkt invullen van vacatures. Hoe dit plaatsvindt, komt naar voren in de strategische personeelsplanning en de toekomstige samenstelling van de provinciale personeelscapaciteit. Om een goede personeelsbezetting te garanderen is het noodzakelijk om de personeelsfrictie op te lossen door, naast de inzet van pool medewerkers, tijdelijk inhuur in te zetten. De organisatie heeft als opdracht meegekregen de omvang van inhuur te halveren ten opzichte van 2016.
In 2017 is voor een bedrag van € 18 mln. extern ingehuurd. Bij de 2e berap 2017 was de prognose externe inhuur € 20 mln. Met dit resultaat over 2017 hebben wij weer een stap gezet richting ons doel om de omvang van de inhuur te halveren.
De inhuur vanuit het netwerk bedroeg in 2017 € 1 mln.

Hieronder is de omvang van de externe inhuur in de afgelopen jaren in beeld gebracht.

 • bedragen*€1 mln.
 • Externe Inhuur
 • 2.015
 • 26,7
 • 2.016
 • 23,5
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 18,1
 • Prognose 2e berap 2017
 • 20
 • Realisatie 2017
 • 18
Print deze pagina