7.1 Organisatieontwikkeling

Jaarstukken

Organisatie van de toekomst
Nadat in 2016 een groot deel van de herinrichting van de organisatie was gerealiseerd, stond 2017 in het teken van het leren werken binnen de nieuwe context. Voor medewerkers in de pools betekende dit onder meer het vertalen van de werkzaamheden (functie) naar opdrachten en daarmee qua werkwijze meer aandacht voor het beoogde resultaat. De nieuwe organisatie leidde tot een beoogde toename van mobiliteit, waarbij aandacht nodig was voor de bedrijfscontinuïteit.
Opgavenregisseurs en opgavemanagers hebben vorm en inhoud gegeven aan de opgaven, zoals in 2016 geformuleerd en leerden voor de bemensing van opdrachten samen te werken met de poolmanagers. De opgavenraad als besluitvormend orgaan (ambtelijk) is ingericht en diverse administratieve systemen zijn aangepast aan de nieuwe organisatie. Voor het onderdeel bedrijfsvoering (staf) zijn medio 2017 de afdelingen opnieuw ingericht in lijn met de nieuwe organisatie. Daarmee is de organisatie van de toekomst als project tot een afronding gekomen, waarbij opgemerkt dat de veranderingen in bijvoorbeeld werkwijzen en cultuur daarna volop door gaan.

In 2017 is veel aandacht besteed aan het gegeven dat onze middelen voor inhoud en capaciteit afnemen. In toenemende mate is dit vraagstuk samen met het college opgepakt, waarbij de opgaven (wat staat ons te doen?) centraal staan. Veel organisatie onderdelen hebben in 2017 minder middelen voor personele inzet gekregen. Deels is dit opgevangen door efficiënter te werken, door soms te vertragen of zaken niet te doen. Deels leidt dit er ook toe dat de werkdruk toeneemt en de kwaliteit onder druk komt te staan.

Concerncontrol
In 2017 heeft Concerncontrol naast advisering op basis van onderzoeken, proactief geadviseerd bij complexe onderwerpen. De adviezen op basis van onderzoeken zijn gericht op doeltreffendheid, doelmatigheid (beide vanuit artikel 217a Provinciewet) en rechtmatigheid (o.a. verbijzonderde interne control). GS stellen het onderzoeksplan van Concerncontrol jaarlijks vast. Concerncontrol stelt daarnaast twee keer per jaar een rapportage op voor GS met de resultaten van onderzoeken en de aanbevelingen die zijn opgesteld. GS en PS worden geïnformeerd via de bestuurlijke P&C-cyclus. Dit gebeurt via de lijst van opvolging aanbevelingen in de 1e en 2e berap.

De advisering bij complexe onderwerpen is vooral gericht op good governance. Concerncontrol heeft onder andere geadviseerd bij UCF/RUG Campus Fryslân, Thialf, Merk Fryslân, Breedband, FOM, De Nieuwe Afsluitdijk, Joure/Harlingen en Leeuwarden-Fryslân 2018. Tevens adviseert Concerncontrol bij bestuurlijke planning & control producten en bij de organisatieveranderingen.

.

Print deze pagina