6.3 Risico’s

Jaarstukken

Het bezit van grond en vastgoedopstallen (brug- en sluiswachterswoningen en (woon)boerderijen) brengt in de huidige economische situatie risico’s met zich mee.
Die risico’s beperken zich hoofdzakelijk tot de vastgoedopstallen. Bij de projecten van programma 2 kunnen deze waardeverminderingen worden opgevangen binnen de projectbudgetten. Bij programma 5 is met de waardevermindering rekening gehouden in de vastgestelde portefeuillestrategie.

Voor de grondposities in Fryslân geldt dat deze momenteel nog goed te verkopen zijn en dat momenteel nog sprake is van een prijsstijging.

Een risico dat verder nog voor de gronden speelt betreft een aankooprisico voor natuur en gebiedsontwikkelingsprojecten. Aankoop gebeurt op vrijwillige basis, daardoor zullen hoogstwaarschijnlijk niet alle gronden kunnen worden aangekocht waardoor een aantal natuuropgaves en gebiedsmaatregelen achterwege zullen blijven.

Om de risico’s verder beheersbaar te houden worden voor nieuwe aankopen aankoopstrategieplannen (ASP) ontwikkeld of worden bestaande ASP’s aangevuld. Conform de werkafspraken (AO) bestaat het ASP uit een visie op aankoop, beheer, verkoop, een overzicht van de benodigde projectorganisatie en een risicoparagraaf.

 

Print deze pagina