4.2 Financiering en beleggingen

Jaarstukken

Beleggingen Nuon-vermogen
Medio 2015 heeft de laatste verkooptranche van de aandelen Nuon Energy plaatsgevonden. De verkoop heeft € 1.198 mln. opgeleverd. De middelen die niet nodig zijn voor de liquiditeitsbehoefte van de provincie, wordt in principe ondergebracht bij de schatkist. De bestaande obligatieportefeuille, het Hybride kapitaal verstrekt vanuit de publieke taak en het lenen aan decentrale (mede) overheden zijn hiervan uitgezonderd.

Obligatieportefeuille
Het beheer van het obligatievermogen is, na een openbare Europese aanbesteding in 2014, ondergebracht bij ASR Vermogensbeheer. Door de invoering van het verplichte schatkistbankieren worden er geen nieuwe obligaties meer aangekocht. De bestaande obligaties mogen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. Sinds 2011 is een aangescherpt mandaat van kracht en worden er bij een tussentijdse verkoop, alleen obligaties teruggekocht met een AAA-kredietwaardigheid.

De omvang van de obligatieportefeuille bedraagt per eind 2017 € 572 mln. De portefeuille is in 2017 afgenomen met € 82 mln., omdat enkele obligaties aan het einde van de looptijd zijn gekomen en er daarnaast enkele obligaties tussentijds zijn verkocht om te profiteren van een hoge koerswinst. De tussentijds verkochte obligaties zijn herbelegd in leningen aan decentrale overheden. De ontvangen couponrentes en aflossingen zijn, behoudens de herbelegde gelden, teruggevloeid naar onze rekening bij de schatkist.

Rendement obligatieportefeuille
Het behaalde rendement op de obligatieportefeuille bedraagt voor 2017 € 14,9 mln. en is conform begroting. Daarnaast is er een incidentele koerswinst behaald van € 6,1 mln. vanwege de tussentijds verkochte obligaties.

Hybride kapitaal
In 2015 heeft provincie Fryslân besloten om Hybride kapitaal te verstrekken aan de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Nederlandsche Waterschapsbank (NWB); elk € 50 mln. Hybride kapitaal is een achtergestelde lening die vanwege de achterstelling kan worden meegerekend tot het eigen vermogen van de bank. Provincie Fryslân is aandeelhouder van de BNG en de NWB en het Hybride kapitaal is vanuit de publieke taak verstrekt. Door het Hybride kapitaal kunnen de banken hun functie van kapitaalverstrekkers aan decentrale overheden en semi publieke instellingen de komende jaren blijven uitoefenen.

Rendement Hybride kapitaal
Het behaalde rendement op het Hybride kapitaal bedraagt voor 2017 € 3,4 mln.

Lenen aan decentrale overheden
In 2015 heeft provincie Fryslân besloten om leningen te gaan verstrekken aan decentrale overheden, voor maximaal € 100 mln. Vanuit de tussentijds verkochte obligaties zijn er in 2017 voor € 32 mln. aan leningen verstrekt. De totale omvang van de aan decentrale overheden verstrekte leningen bedraagt per eind 2017 € 61 mln.

Rendement lenen aan decentrale overheden
Het behaalde rendement op de verstrekte leningen aan decentrale overheden bedraagt voor 2017 € 0,4 mln.

Schatkistbankieren
De invoering van het verplichte schatkistbankieren heeft verregaande gevolgen voor de wijze waarop de Nuon-middelen kunnen worden belegd en het te behalen rendement. Vanaf eind 2013 kan er bij de schatkist worden belegd in langlopende deposito’s. De rendementen op deze deposito’s zijn, door de lage rente op de kapitaalmarkt, zeer laag. Daarom worden de gelden bij de schatkist voorlopig niet langlopend belegd, maar in rekening courant aangehouden. De vergoeding voor het aanhouden van tegoeden op de rekening-courant bij de schatkist bedraagt 0%.

Rendement Schatkistbankieren
Het behaalde rendement op het schatkistbankieren bedraagt voor 2017 € 0,0 mln.

Totaal rendement beleggingen Nuon-vermogen 2017
In 2017 is een totaalrendement van € 24,8 mln. gerealiseerd, afkomstig uit de obligatieportefeuille, leningen aan decentrale overheden en het Hybride kapitaal.

Hieronder staat de omvang en samenstelling van de obligatieportefeuille per einde van 2017 en per einde 2016:

Financieringen en rentelasten

Langlopende financieringen
Provincie Fryslân heeft door het verkregen Nuon-vermogen geen financieringsbehoefte. De rentelasten voor langlopende financieringen zijn nihil.

Kortlopende financieringen
De provincie heeft meer dan voldoende liquide middelen beschikbaar. De rentelasten voor kortlopende financieringen zijn nihil.

Print deze pagina