3.2 Onderhoud gebouwen

Jaarstukken

Gebouwen
De gebouwen de bedrijfsgebouwen en betreffen het Provinciehuis, kantoor Uitwellingerga en de Steun-(bedien-) punten voor programma 2 Verkeer en Vervoer. Het streven is om deze gebouwen technisch gezien in een goede staat van onderhoud te houden. Er is geen achterstallig onderhoud. De jaarlijkse kosten kunnen binnen de reguliere budgetten worden opgevangen.

Provinciehuis
In 2014 is voor het Provinciehuis een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) voor een periode van 50 jaar opgesteld. Met dit plan wordt gewaarborgd dat het gebouw, de daarin aanwezige installaties, apparatuur, losse en vaste inrichting op een goede wijze worden beheerd, geëxploiteerd en onderhouden.  Het meerjaren onderhoudsplan is opgesteld op basis van de NEN-2767 (conditiemeting). In het meerjaren onderhoudsplan zijn het jaarlijks onderhoud, het niet jaarlijks onderhoud en de vervangingsinvesteringen opgenomen.
Eind 2017 is er een gedeeltelijke NEN3140 inspectie uitgevoerd. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.
Uit de inspectie blijkt dat het reguliere (jaarlijkse onderhoud) volgens planning is uitgevoerd. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.
Ook het niet jaarlijks onderhoud is volgens planning uitgevoerd. In 2017 is een groot deel binnen schilderwerk (sauswerk binnenwanden en waar nodig gebreken schilderwerk binnen kozijnen) uitgevoerd.

Voor 2017 stonden er geen vervangingsinvesteringen op de planning.

Het schoonmaken van het gebouw aan de buitenzijde is in 2017 uitgevoerd. Voor 2018 staat dit opnieuw op de planning

De totale uitgaven voor het onderhoud bedraagt een totaal van € 0,51 mln.

Overige bedrijfsgebouwen
De overige bedrijfsgebouwen betreffen kantoor Uitwellingerga en Steun- (incl. bedien-) punten. Er loopt een onderzoek naar de steunpunten als gevolg van diverse ontwikkelingen zoals de uitbreiding van het areaal. Met het plegen van het onderhoud is hierop geanticipeerd.

Daarnaast is het streven om deze gebouwen technisch gezien in een goede staat van onderhoud te houden. Er is geen achterstallig onderhoud. De jaarlijkse kosten kunnen binnen de reguliere budgetten worden opgevangen.
Voor de bedrijfsgebouwen wordt een optimale planning gemaakt (assetmanagement) voor het jaarlijks terugkerend onderhoud (JTO) en het niet-jaarlijks onderhoud (NJTO) op basis van inspecties en meerjarenplannen.

De gebouwen zijn onderhouden conform de onderhoudsplanning. Inspectie wijst uit dat de gebouwen technisch gezien in goede staat zijn en dat er geen achterstallig onderhoud is.

Print deze pagina