3.1 Onderhoud infrastructuur

Jaarstukken

Wij zijn verantwoordelijk voor de instandhouding van de provinciale infrastructuur. Het betreft wegen, fietspaden, vaarwegen met de oevers en kunstwerken.

Planning en uitvoering onderhoud infrastructuur

Vanaf 2016 wordt stapsgewijs het systeem van assetmanagement geïmplementeerd. De uitkomsten van de in 2016 uitgevoerde nulmetingen (onderhoudstoestand) van het areaal zijn in 2017 verwerkt in het onderhoud beheersysteem. Op basis van de uitgevoerde inspecties, schouwencycli, nulmetingen en risicoafwegingen zijn in 2017 de onderhoudsplanningen opgesteld. Het betreft de meerjarenplanningen groot onderhoud voor 2018 t/m 2022 en de jaarplannen van het reguliere onderhoud voor het jaar 2018. In 2018 wordt het onderhoudssysteem verder gevuld met data zodat via het systeem de lange termijn asset planningen (LTAP) worden gegenereerd. De LTAP’s geven het onderhoud voor de komende 50 jaar aan.

Voor het groot onderhoud zijn voorzieningen ingesteld en voor het reguliere onderhoud worden jaarlijks middelen beschikbaar gesteld.

In het najaar 2016 heeft GS het UitvoeringsProgramma Provinciaal Verkeer en Vervoersplan (UP PVVP) vastgesteld. De programmering gaat over de jaren 2017-2021. In het uitvoeringsprogramma is de groot onderhoudsplanning voor wegen (hoofdrijbaan, fietspaden en parallelwegen), kunstwerken en vaarwegen (oevers en baggeren) opgenomen. Voor het reguliere onderhoud zijn onderhoudsplannen opgesteld voor het jaar 2017.

Wegen
Het onderhoud van de wegen is grotendeels uitgevoerd conform het UP PVVP 2017 binnen de beschikbare budgetten. Een aantal projecten worden in 2018 (financieel) afgerond. De nadruk is gelegd op de verhoging van het onderhoudsniveau van een 6 naar een 7. Uit onze visuele inspecties blijkt dat er vanuit veiligheidsoogpunt geen achterstallig onderhoud is. Onder wegen valt het beheer en onderhoud van de hoofdrijbanen, parallelwegen, fietspaden, aardebaan, verkeersinstallaties, markering en bebording, openbare verlichting, geleiderails en het groen.  Aan het onderhoud wegen is in 2017 een bedrag van € 10,6 mln. besteed.

Vaarwegen
Uit de nulmeting van 2016 blijkt dat de onderhoudsopgave voor de oevers groter is dan de beschikbare meerjarige budgetten. De huidig beschikbare onderhoudsbudgetten worden als taakstellend beschouwd; momenteel wordt gewerkt aan een strategie hoe hier ook op de lange termijn invulling aan kan worden gegeven. Dit zal zijn beslag krijgen in de actualisatie van de onderhoudsbeleidskaders in 2018/2019.

Het onderhoud van de vaarwegen is grotendeels uitgevoerd conform het UP PVVP 2017 binnen de beschikbare budgetten. Eén project betreffende de aanleg van nieuwe oeverconstructies is doorgeschoven naar 2018. Daarnaast worden een aantal projecten in 2018 afgerond. Onder vaarwegen valt het beheer en onderhoud van de oeverconstructies, de betonning en het baggeren (incl. baggerdepotbeheer).
Aan het onderhoud vaarwegen is in 2017 een bedrag van €  5,9 mln. besteed.

Kunstwerken
De onderhoudsplanningen van 2017 voor de kunstwerken zijn grotendeels uitgevoerd. Een aantal projecten worden in 2018 nog (financieel) afgerond. De nadruk ligt om de kunstwerken voor de beeldkwaliteit te verhogen van een ‘6 naar een 7”.
Aan kunstwerken is een bedrag van € 7,1 mln. besteed.

Naast onderhoud is voor de vervanging van kunstwerken, inclusief remmingwerken, met ingang van het jaar 2011 door Provinciale Staten een investeringskrediet van € 8 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor een periode van 20 jaar. Deze planning is eveneens opgenomen in het UP PVVP.

Print deze pagina