2.1 Beschikbare weerstandscapaciteit

Jaarstukken

De beschikbare weerstandscapaciteit is de optelsom van alle elementen uit de provinciale financiële huishouding die we daadwerkelijk kunnen inzetten om onvoorziene, niet begrote kosten te dekken. Deze elementen behoren alleen tot de weerstandscapaciteit als hierdoor de continuïteit van het bestaande beleid niet wordt aangetast. Bovendien mag er niet al een bestemming aan gegeven zijn.

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit:

 • reserves waar geen claim op rust. Dit zijn de reserves ná verwerking van vastgestelde beleidsverplichtingen;
 • stille reserves. Vanwege de aard van deze reserves worden ze bij voorbaat niet gekwantificeerd, maar als p.m.-post opgenomen;
 • onbenutte belastingcapaciteit.

De onbenutte belastingcapaciteit is structureel omdat deze potentiële opbrengst zich in beginsel elk jaar voordoet. Dit in tegenstelling tot een reserve die na aanwending is verdwenen.

Beschikbare weerstandscapaciteit

 • Type beschikbare weerstandscapaciteit Bedragen x € 1.000,-
 • Reserves
 • Algemene reserve, basisreserve
 • Algemene reserve, vrij aanwendbaar (VAR)
 • Bestemmingsreserves,
 • Stille reserves
 • Onbenutte belastingcapaciteit
 • Totaal beschikbare weerstandscapaciteit
 • Waarvan:
 • Structureel
 • Incidenteel
 • 1-1-2018 (begroting 2018)
 • 9.300
 • 104.100
 • 384.400
 • 0
 • 32.200
 • 530.000
 • 32.200
 • 497.800
 • 31-12-2017 (jaarrekening 2017)
 • 10.000
 • 139.500
 • 406.300
 • 0
 • 32.400
 • 588.200
 • 32.400
 • 555.800

Reserves
De reserves van de provincie Fryslân bedragen op kasbasis per 31 december 2017 € 1.124 mln (zie jaarrekening 2.4). Er rusten op deze reserves echter vastgestelde beleidsverplichtingen: verplichtingen die zijn vastgesteld door Provinciale Staten via begrotingen en begrotingswijzigingen. Voor de bepaling of de reserves in aanmerking komen voor de beschikbare weerstandscapaciteit moeten deze verplichtingen in mindering worden gebracht op de stand van de reserve. Hieronder wordt de stand van de reserves eind 2017 aangegeven zowel op kasbasis als op transactiebasis.

 • Reserve (bedragen x € 1.000)
 • Algemene reserve
 • Basisreserve
 • Vrij aanwendbare reserve
 • Subtotaal algemene reserve
 • Bestemmingsreserves
 • van Harinxmakanaal
 • Vml. Brede Doel Uitkering verkeer en vervoer
 • Dekkingsreserve kapitaallasten
 • Natuurpact
 • Aankoop natuurterreinen (fase 1)
 • Gebiedsbudget
 • De nieuwe afsluitdijk
 • Tijdelijke budgetten
 • Structurele budgetten jaarovergang
 • Nuon
 • Subtotaal bestemmingsreserves
 • Totaal
 • Saldo op kasbasis Eind 2017
 • 10.000
 • 244.572
 • 254.572
 • 103.397
 • 39.240
 • 167.050
 • 43.832
 • 1.647
 • 6.937
 • 19.964
 • 182.280
 • 968
 • 303.650
 • 868.965
 • 1.123.537
 • Saldo op transactiebasis
 • 10.000
 • 139.500
 • 149.500
 • 69.628
 • 39.231
 • 0
 • 14.825
 • 1.647
 • 4.565
 • 0
 • 0
 • 0
 • 276.436
 • 406.332
 • 555.832

Algemene reserve
De algemene reserve is opgebouwd van uit een basisreserve van € 10 mln. en de vrij aanwendbare reserve. De stand van de vrij aanwendbare reserve is conform het financieel kader opgenomen, stand eind 2019. Hierbij is rekening gehouden met een minimale stand van de VAR van € 10 mln. Zie Bijlage 1 onderdeel financieel kader.

Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves bestaan uit een aantal posten.
Reserve Nuon: De stand van de reserve Nuon betreft € 100 mln. als ondergrens en € 106 mln. voor de risico buffer. Daarnaast € 40 mln. in verband met de beklemde reserve revolverende middelen Wurkje foar Fryslân en de nog in te zetten middelen binnen Wurkje foar Fryslân. Zie bijlage 1 onderdeel financieel kader.
De overige bestemmingsreserves tellen mee voor de beschikbare weerstandscapaciteit voor zover daar nog geen concrete verplichtingen voor zijn aangegaan. Overigens heeft het eventueel moeten inzetten van deze bestemmingsreserves voor het opvangen van risico’s wel tot gevolg dat de beoogde resultaten bijgesteld moeten worden. De reserves tijdelijke budgetten en de dekkingsreserve kapitaallasten zijn volledig belegd.

Stille reserves
Stille reserves zijn de meeropbrengsten van direct verkoopbare activa, waarvan de verkoopwaarde hoger is dan de boekwaarde. Bij de provincie Fryslân gaat het om stille reserves op de dienstwoningen, gronden en deelnemingen. Naast enkele kleine deelnemingen zijn het aandeelhouderschap van Alliander en Vitens onze grootste deelnemingen.

Stille reserves maken slechts deel uit van de beschikbare weerstands­capaciteit als het betreffende activum op korte termijn (binnen één jaar) verkoopbaar is én verkoop de taakuitoefening van de provincie niet aantast.

De stille reserves worden bij voorbaat niet gekwantificeerd. Mocht de beschikbare weerstandscapaciteit niet toereikend zijn om de risico’s op te vangen, dan worden de stille reserves wél betrokken om de afweging te maken of de beschikbare weerstandscapaciteit moet worden aangevuld.

Onbenutte belastingcapaciteit
Jaarlijks stelt het rijk het maximaal toegestane niveau van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting vast. Dit wettelijke maximum gaat in op 1 januari van het volgende belastingjaar. Het verschil tussen het maximaal mogelijke tarief en het feitelijk door de provincie gehanteerde tarief voor de opcenten, bepaalt de vrije of onbenutte belastingcapaciteit. Zie paragraaf 1 Provinciale heffingen.

De onbenutte belastingcapaciteit is structureel omdat deze potentiële opbrengst zich in beginsel elk jaar voordoet. Dit in tegenstelling tot een reserve die na aanwending is verdwenen.

Print deze pagina