Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Jaarstukken

Het weerstandsvermogen is een maatstaf om te beoordelen of de provincie in staat is om nadelige gevolgen van risico’s op te vangen. Dit zonder dat daarbij de continuïteit van de uitvoering van taken in gevaar komt of de provincie het beleid moeten wijzigen.

Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de benodigde en de beschikbare weerstandscapaciteit. In onderstaand schema is dit als volgt weergegeven waarbij de bedragen voor de rekening 2017 zijn aangegeven:

Op 8 november 2017 is de geactualiseerde Nota Weerstandsvermogen door Provinciale Staten vastgesteld. In deze nota is het beleid rond weerstandsvermogen geformuleerd. De nota geeft de methodiek en berekeningswijze van de afzonderlijke delen van het weerstands­vermogen aan, evenals de ratio voor het gewenste niveau van het weerstandsvermogen.

In onderstaande waarderingstabel wordt de waardering van de berekende ratio aangegeven. De norm voor onze provincie ligt op niveau B.

Waarderingstabel weerstandsvermogen

 • Waarderingscijfer
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • Ratio
 • >2.0
 • 1.4-2.0
 • 1.0-1.4
 • 0.8-1.0
 • 0.6-0.8
 • <0.6
 • Betekenis
 • Uitstekend
 • Ruim voldoende
 • Voldoende
 • Matig
 • Onvoldoende
 • Ruim onvoldoende

Deze normeringssystematiek voor het weerstandsvermogen is ontwikkeld door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement in samenwerking met de Universiteit Twente.

In deze paragraaf komen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit aan de orde. Hieruit volgt de weerstandsratio van onze provincie. Daarna worden de risico’s behandeld. Tot slot is de verplichte set van vijf financiële kengetallen opgenomen.

Print deze pagina