Paragraaf 10: Samenwerkingsverbanden

Jaarstukken

1 – Gebiedsagenda’s

De samenwerking met gemeenten en Wetterskip Fryslân is in 2014 vastgelegd in de vijf gebieds­agenda’s. Hierin staan gezamenlijke opgaven. Per gebied worden jaarlijks door de stuurgroepen jaarplannen opgesteld, waarin ook de provinciale doelen voor het gebied zijn opgenomen.

In 2017 zijn wij projecten gestart ter realisatie van onze doelen op het gebied van duurzame energie, cultuurtoerisme en plattelandsrecreatie, fietspaden, veenweidevisie en de aandachtsgebieden. Daarnaast hebben we ingezet op de Bottom up-aanpak. Ook de uitvoering van het thema krimp is meegenomen bij de gebiedsagenda’s.

Ter realisatie van deze doelen hebben wij de regelgeving vereenvoudigd en werken we in het kader van de gebiedsagenda’s met twee instrumenten: Gebiedsbudget en Iepen Mienskipfûns (IMF).

Gebiedsagenda Súdwesthoeke (SW)

In de regio Zuidwest is in 2017 de tussenbalans opgemaakt voor wat betreft het samenwerken binnen de Gebiedsagenda. De succesfactoren zijn benoemd, maar ook de verbeterpunten. Er is focus aangebracht op de thema’s waarop de overheidspartners vanaf 2018 met elkaar willen samenwerken.
Er zijn daarbij vier integrale opgaven benoemd:
1.         Friese IJsselmeerkust
2.         Stedelijk cluster
3.         Duurzaamheid
4.         Gebiedsontwikkeling

Deze opgaven worden in het eerste kwartaal van 2018, voor zover dat al niet is gedaan, verder inhoudelijk uitgewerkt. Wanneer de inhoudelijke verdieping is afgerond, zal worden gekeken naar bestaande, en voor de nabije toekomst wenselijke, budgetten.

In nauwe samenwerking met de beide gemeenten is het Iepen Mienskipfûns uitgevoerd. De klant ervaart deze werkwijze, waarbij de initiatiefnemers niet de gemeente en Provincie apart hoeven te benaderen als zeer prettig.

Gebiedsagenda Noordwest (NW)

Het jaarplan 2017 is het laatste jaarplan van de regio in deze samenstelling. Per 1 januari 2018 is de gemeentelijke herindeling een feit en bestaat de stuurgroep streekagenda uit drie gemeenten, de provincie en het Wetterskip. Als gevolg van de aanstaande herindeling was er in 2017 veel in beweging binnen de streekagenda NW-Fryslân waardoor werk- en stuurgroepleden hun aandacht geregeld moesten verdelen.

Met het instrument gebiedsbudget is aangesloten op de ambitie om provinciale doelen te realiseren via samenwerking met gemeenten en het Wetterskip. Voor Noardwest gaat het om de Quick win projecten, duurzame energie, cultuur en plattelandstoerisme en fietspaden. De regio Noardwest heeft relatief veel geld uit het actieplan fiets gekregen. Voor cultuur en plattelandstoerisme heeft Noardwest in 2017 geen projecten aangevraagd. Hier is extra aandacht aan besteed; in 2018 zullen aanvragen worden ingediend.

Naast de streekagenda, is Noardwest Fryslan LEADER gebied en is er het IMF om ontwikkelingen in de streek te faciliteren
Voor het IMF waren er in 2017 154 aanvragen en is in 62 gevallen subsidie toegekend.
Voor LEADER waren er  in 2017 4 aanvragen, heeft er een in internationale uitwisseling met de regio Aarhus plaatsgevonden en zijn er 3 dynamiseringsprojecten gestart

Waddeneilanden

De Stuurgroep van de Waddeneilanden beslist welke (overheids-)projecten met geld uit het Gebiedsbudget voorbereid en uitgevoerd worden. In november 2016 is het jaarplan 2017 goedgekeurd met daarin 12 projecten, met name gericht op cultuur- en plattelandstoerisme. De gezamenlijke overheden werken aan de duurzaamheidsambitie van de eilanden en hiervoor is een programma opgesteld van diverse (kleine) projecten en processen dat inmiddels in uitvoering is. Verder worden onder regie van de Stuurgroep ontwikkelprojecten opgesteld namelijk:

  • een haalbaarheidsonderzoek naar een Waddenkaart;
  • een onderzoek naar de logistiek in de havens van Vlieland, Terschelling en Harlingen;
  • een notitie over de samenwerking van de bezoekerscentra van de eilanden.

Het Iepen Mienskipsfûns is net als in de andere gebieden een groot succes. In 2017 zijn er drie tenders georganiseerd. Het gebiedsplatform heeft advies uitgebracht over 69 projecten; het grootste deel van de projecten heeft een positief advies gekregen, maar er zijn ook projecten afgewezen die volgens het gebiedsplatform onvoldoende bijdragen aan de leefbaarheid op de eilanden. Tot slot is op elk eiland een cursus georganiseerd voor het maken van projectplannen en het organiseren van crowdfunding. Dit op verzoek van leden van het Gebiedsplatform.

Agenda Netwerk Noordoost (ANNO)

ANNO 1:

Het merendeel van de ANNO projecten zijn inmiddels afgerond. Een aantal heeft vertraging opgelopen. Het betreft totaal 7 van de totaal ruim 35 geprogrammeerde projecten. Van de 7 projecten worden er 4 in 2018 en 3 in 2019 uitgevoerd. Onze financiële bijdrage in ANNO 1 wordt niet overschreden.

ANNO 2:

Wij dragen ook bij aan het vervolg op het succesvolle ANNO 1 programma, ANNO II.  Het betreft een bijdrage aan de organisatiekosten. De benodigde provinciale co-financiering voor de uitvoering van deel projecten van het ANNO II programma worden zoveel mogelijk gehaald uit bestaande budgetten. De benodigde provinciale middelen zijn op voorhand niet geregeld.

Voor het IMF waren er in Noordoost 130 aanvragen en is in 62 gevallen subsidie toegekend.

Gebiedsagenda Zuidoost (ZO)

In het jaar 2017 is er een eind gekomen aan de herijking van de Gebiedsagenda Zuidoost Fryslân. Het Programmabestuur van de Streekagenda heeft in 2017 inhoudelijke keuzes gemaakt over de onderwerpen die de komende jaren gezamenlijk worden opgepakt:

•           Transitie bestaande bedrijventerreinen
•           Klimaatagenda
•           Circulaire Economie
•           Energietransitie
•           Leefbaarheid op het Platteland

Als voorbeeld van een toekomstige werkwijze zijn de huidige investeringsagenda’s Smallingerland en Heerenveen benoemd. Iedere partner heeft zich afzonderlijk dan wel gezamenlijk verantwoordelijk gesteld voor de voortgang van een onderwerp:

•           Transitie bestaande bedrijventerreinen -> Gemeente Smallingerland
•           Klimaatagenda, Wetterskip Fryslân
•           Circulaire Economie, Gemeenten Weststellingwerf & Ooststellingwerf
•           Energietransitie, Gemeente Heerenveen
•           Leefbaarheid op het Platteland, Gemeente Opsterland
•           Werkwijze naar voorbeeld investeringsagenda’s, Provinsje Fryslân

2018 zal in teken staan van samen aan de slag met de benoemde onderwerpen en concretiseren van de werkwijze. De huidige samenwerking in de Gebiedsagenda strekt zich uit tot 31 december 2019. In 2018 worden de partners gevraagd om kenbaar te maken of en in welke vorm er behoefte is aan een regionale samenwerking na 2019.

Voor het IMF waren er in 116 aanvragen en is in 66 gevallen subsidie toegekend.

Investeringsagenda Drachten Heerenveen

Samenwerkingsagenda Heerenveen
Zie paragraaf 9 Grote projecten project 6 Investeringsagenda Drachten Heerenveen.

Samenwerkingsagenda Smallingerland
Zie paragraaf 9 Grote projecten project 6 Investeringsagenda Drachten Heerenveen.

Krimp
Zie voor het onderdeel Krimp programma 5 onderdeel 5.4 en programma 9 onderdeel 9.2.

1a – Gebiedsbudget

De aanpak met een gebiedsbudget heeft als doelen:

  • maatwerk te leveren per gebied, zoals o.a. aanbevolen door de Noordelijke Rekenkamer;
  • het aantal provinciale regelingen terug te brengen en hiermee efficiënter en flexibeler te zijn;
  • de inspanningen sterker te richten op het verwezenlijken van doelen en daarbij de integraliteit bij de uitvoering te vergroten;
  • de samenwerking met andere overheden te versterken.

Provinciale Staten hebben in juni 2016 de eerste versie van een Provinciaal UitvoeringsProgramma 2016-2019 (PUP) vastgesteld. Hierin staat een aantal provinciale doelen met bijbehorende middelen (in totaal € 16,465 mln.). Deze middelen vormen het gebiedsbudget en worden gekoppeld aan de bestemmingsreserve. De budgetten blijven gekoppeld aan de doelen waarvoor Provinciale Staten deze middelen beschikbaar hebben gesteld. De middelen zetten we in op basis van de jaarplannen die in de gebieden samen met de partners worden gemaakt. Gedeputeerde Staten, de Colleges van de Friese gemeenten en het dagelijks bestuur van het Wetterskip stellen de jaarplannen jaarlijks vastgesteld.

Het Gebiedsbudget is onderverdeeld is 6 onderdelen, elk met een eigen randvoorwaarden en een eigen budget.

Veenweidevisie
Voor de Veenweidevisie is € 9 miljoen beschikbaar gesteld. Op dit moment loopt alleen via de regio Noordoost een project (Better Wetter). Hierdoor is een deel van het budget verplicht. Via Uitvoeringsprogramma 2.0 zal in begin 2018 worden aangegeven hoe dit onderwerp verder wordt uitgewerkt.

Cultuur-  en plattelandstoerisme
Er is in totaal € 2 miljoen beschikbaar gesteld. Er is afgesproken dit bedrag evenredig over de 5 Streekwurk regio’s te verdelen (à € 400.000,-). De stand van zaken van dit budget is dat beschikbare budget al meer dan 70% is besteed dan wel verplicht. Er zal daarom begin 2018 een uitwerking komen van een voorstel om het nog beschikbare budget opnieuw te verdelen over de regio’s.

Actieplan Fiets
Er is in totaal € 4 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag is voor ca. de helft besteed. Het resterende bedrag wordt met de vaststelling van de jaarplannen 2018 uitgegeven

Aandachtsgebieden
Voor de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf is het gebiedsbudget aandachtsgebieden beschikbaar gesteld. Voor beide gemeenten was er een bedrag van € 232.500,-  beschikbaar. De gemeenten hebben een plan opgesteld en hebben hun deel inmiddels aangevraagd. Daarmee is het beschikbare bedrag in zijn geheel besteed.

Duurzaamheid
Het gebiedsbudget Duurzaamheid bestaat een bedrag van 1 miljoen. Dit bedrag is wederom verdeeld over de 5 regio’s. Momenteel is dit budget voor net iets meer dan 60% verplicht.
Ook voor dit project wordt gekeken of het budget mogelijk geschikt is om een herverdeling te maken zodat gebieden met een mogelijke overbesteding hun plannen alsnog kunnen uitvoeren.

Vrijval Quick Wins
Dit is een gebiedsbudget zonder een specifieke bestemming van PS. Het beschikbare geld komt voort uit de afrekening van een eerder opgesteld ‘Quick Win’.

1b – Iepen Mienskipfûns (IMF)

Met het IMF worden initiatieven uit de samenleving gestimuleerd (bottom-up). Het IMF is een eenvoudige, toegankelijke en integrale regeling waarbij de toekenning van de middelen loopt via een eenvoudige procedure. Het IMF is verbonden aan de doelen van Leeuwarden Fryslân 2018 en sluit naadloos aan op de kerngedachte hiervan ‘iedereen doet mee’.
Voor het IMF zijn in 2017 561 aanvragen binnengekomen, waarvan meer dan de helft is gehonoreerd. Het IMF laat zien dat het voorziet in de behoefte van de mienskip.

2 – LEADER/POP3

In de regio’s Noordoost en Noardwest geven we samenwerking met onze bestuurlijke partners en met private partijen ook vorm door middel van de LEADER aanpak, als onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Deze door Europa gesteunde aanpak, richt zich op het verbeteren van de leefbaarheid op het platteland en werkt volgens de ‘van onderop’-aanpak. Deze aanpak is met vertegenwoordigers uit beide regio’s uitgewerkt in een Lokale ontwikkelingsstrategie voor de periode 2015-2020.

Binnen deze hoofdkoers zet Noordwest Fryslân vooral in op de thema’s Sociale innovatie en de relatie Stad-Platteland. Noordoost Fryslân richt zich vooral op het versterken van de Sociale cohesie, het stimuleren van Zelfsturing van dorpen en het stimuleren van Sociaal-ondernemerschap.

Deze koers sluit nauw aan bij de Provinciale Uitvoeringsagenda 2015-2019 waarin ingezet wordt op o.a. ‘Krachtige gemeenschappen’ (sociaal domein, betrekken van iedereen) en ‘vanzelfsprekende duurzaamheid’ (duurzame dorpen, inzet voor platteland). Ook versterken we hiermee de beleidsterreinen Krimp-Leefbaarheid en Economie op tal van onderdelen.

De uitvoering van beide Lokale ontwikkelingsstrategieën gebeurt in de periode 2016 t/m 2020. Daarna is er nog twee jaar gepland om de financiën van beide Lokale ontwikkelings­strategieën af te rekenen. Eind 2020 moet het hele programma afgerekend en afgehandeld zijn.

In 2017 zijn voor beide gebieden twee Leader tenders opengesteld. Totaal zijn er 9 subsidie aanvragen ingediend.  Vier van de negen projecten zijn afgevallen (negatief advies Streekplatform) en de overige 5 zijn of worden in 2017, begin 2018 in uitvoering gebracht. De Leaderregeling is aanvullend op de succesvolle IMF. Een aanvraag voor de (Europese) Leaderregeling heeft echter aanmerkelijk meer spelregels.
Bij vaststelling is de provinciale cofinanciering alleen voor de uitvoeringsjaren t/m 2018 geregeld. Voor de uitvoeringsjaren 2019 en 2020 moet dat – om aan de regionale afspraken te kunnen voldoen – nog geregeld moeten worden.

3 – Ontwikkelbudget

Voor de uitvoering van de streekagenda’s zijn visies en onderzoeken nodig. Hiervoor is een ontwikkelbudget beschikbaar. De provincie draagt 50% bij, de overige 50% komt van onze partners in de regio. In 2017 is door de provincie ruim € 177.000 besteed aan bijvoorbeeld de Visie IJsselmeerkust in Sûdwest, de Regionale visie voor recreatie en toerisme in Noordoost en de Businesscase waddenkaart.

 

 

 

Print deze pagina