1.3 Leges

Jaarstukken

In de nota Actualisatie legesverordening staat het beleid voor de provinciale leges. In rubriek A van de tarieventabel (bijlage 12) staan de tarieven voor het verstrekken van kopieën van provinciale stukken. Bestuursdocumenten, zoals begrotingen en jaarstukken, zijn gratis beschikbaar. Hierbij wordt wel een maximum gehanteerd. Voor de overige stukken wordt een vergoeding per pagina gevraagd.

In rubriek B van de tarieventabel staan de vergunningen en ontheffingen, met uitzonderingvan de omgevingsvergunningen.

De omgevingsvergunningen worden vermeld in rubriek C. Uitgangspunt voor de tarieven van deze producten is dat de belanghebbende betaalt.

Legesinkomsten 2017 - bedragen x € 1.000,-

 • Programma
 • 2
 • 2
 • 3
 • 4
 • 4
 • 5
 • 5
 • Onderdeel
 • Wegen algemeen
 • Vaarwegen algemeen
 • Grondwaterwet
 • Ontgrondingen
 • Wabo
 • Wadlopen
 • Wet Natuurbescherming
 • Totaal
 • Begroot
 • 30
 • 26
 • 17
 • 100
 • 181
 • 8
 • 90
 • 451
 • Realisatie
 • 42
 • 28
 • 1
 • 26
 • 171
 • 39
 • 100
 • 407
 • Verschil
 • 12
 • 2
 • -16
 • -74
 • -10
 • 31
 • 10
 • -44

Toelichting:

Bij de baten zijn de legesinkomsten ontgrondingen lager, omdat er minder vergunningen zijn verleend aan zandwinputten (relatief veel legesinkomsten) en de toename van procedures waarvoor geen leges geheven kan worden.

De inkomsten uit leges voor Wadlopen zijn hoger dan begroot omdat eens in de 3 jaar alle vergunningen opnieuw worden verleend en dit was in 2017 het geval.

In 2018 staat de herziening van de legesverordening op het programma. Hierbij worden de meest actuele ontwikkelingen nader bekeken en zal worden beoordeeld of aanpassing van de ramingen noodzakelijk is.

 

Print deze pagina