1.2 Grondwaterbelasting

Jaarstukken

Op het onttrekken van grondwater wordt door de provincie een heffing geheven. Dit is een wettelijke bevoegdheid. Het Waterschap verzorgt de uitvoering, de provincie verantwoordt de opbrengst. De wet en de daarop gebaseerde Algemene Maatregel van Bestuur geven nauwkeurig aan waar de provincie de opbrengst van de heffing aan mag besteden. Dit is beperkt tot onderzoek om schade door grondwaterwinning te kunnen onderzoeken, bepalen, vaststellen en uitbetalen.

De provinciale verordening op de heffing en invoering van de grondwaterheffing bepaalt de omvang van de heffing. Deze heffing bedraagt 1,32 eurocent per m³ gewonnen grondwater voor heffingsplichtige ‘onttrekkers’. In 2017 is € 715.500 ontvangen als heffingen, in de begroting was rekening gehouden met een bedrag van € 601.500.

Tegenover deze stijging van de baten, staat ook een stijging van de lasten van ongeveer € 150.000 door hogere uitgaven op het gebied van monitoring en onderzoek.

Print deze pagina