Leeswijzer

Jaarstukken

In deze digitale omgeving vind je de jaarstukken van het college van Gedeputeerde Staten.

De jaarstukken 2017 zijn het verantwoordingsdocument over het begrotingsjaar 2017 en daarmee het sluitstuk van de bestuurlijke planning- en controlcyclus 2017. De basis is de door Provinciale Staten vastgestelde begroting 2017 en de wijzigingen hierop in de eerste en tweede bestuursrapportage.

De jaarstukken zijn als volgt opgebouwd:

De jaarrekening 2017 van het Fonds nazorg stortplaatsen Fryslân leggen we in een afzonderlijk document voor aan Provinciale Staten.

Jaarverslag
Het eerste deel van de jaarstukken is het jaarverslag. Dit deel bestaat uit de beleidsprogramma’s (zoals bijvoorbeeld Verkeer en Vervoer en Landelijk Gebied) en de paragrafen. De paragrafen maken we op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de financiële verordening. Deze paragrafen geven vanuit diverse beheersaspecten een dwarsdoorsnede van de programma’s. Het jaarverslag wordt afgesloten met een aantal bijlagen. Dit zijn bijvoorbeeld het financieel kader en een investeringsoverzicht.

Jaarrekening
Het tweede deel van de jaarstukken is de jaarrekening 2017 en de toelichting hierop. De jaarrekening bestaat uit de programmarekening (exploitatierekening) en de balans. De jaarrekening leggen we ter vaststelling voor aan Provinciale Staten. De jaarrekening maken we conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en is gecontroleerd door accountant BDO.

De accountantscontrole richt zich op de getrouwheid en de rechtmatigheid van de financiële verantwoording. Getrouwheid gaat over de mate waarin we de baten, lasten en balansmutaties juist en volledig hebben verantwoord. Rechtmatigheid is de mate waarin we zogenoemde financiële beheershandelingen – bijvoorbeeld inkopen en aanbestedingen en subsidieverstrekking – volgens de geldende regels hebben uitgevoerd. De accountantsverklaring is bij de jaarrekening gevoegd. Dat geldt ook voor de jaarrekening van het Fonds nazorg stortplaatsen Fryslân.

Het accountantsverslag en de reactie hierop van het college van Gedeputeerde Staten leggen we, via het Statenvoorstel bij de jaarstukken, als afzonderlijke documenten aan Provinciale Staten voor.

Opzet beleidsprogramma’s
Centraal staat de ‘confrontatie’ tussen de beleidsdoelen uit de begroting 2017 en de verant­woording hierover. Het vertrekpunt bij elk programma is daarom een overzicht van de provinciale doelen uit de begroting 2017.

Elk beleidsprogramma begint met een algemeen of ‘overall-programmadeel’ met daarna verschillende beleidsvelden. De volgende onderdelen komen in de programma’s aan bod:

Wat wilden we bereiken? gaat over de ‘overall’  programmadoelen uit de begroting 2017. Deze doelen uit de begroting hebben vaak een meerjarig karakter en overstijgen de verschillende beleidsvelden.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? geeft inzicht in de mate van doelrealisatie met stoplichtkleuren: groen, oranje of rood. Deze kleurentabel is een samenvatting van de doelrealisatietabellen bij de afzonderlijke beleidsvelden.

Wat heeft het programma gekost? is de tabel met de baten en lasten van de betreffende beleidsvelden. In het onderdeel ‘mutatie reserves’ staat het saldo van toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

Na dit algemene deel staan in elk programma verschillende beleidsvelden. Elk beleidsveld bestaat uit vier vragen:

Wat wilden we bereiken?
Hier staat het doel van het beleidsveld uit de begroting 2017. Dit doel heeft vaak een meerjarig karakter.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
Hier staat met stoplichtkleuren of het doel van het beleidsveld is bereikt.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?
In de tabel onder deze kop staan de gewenste resultaten uit de begroting 2017. Stoplichtkleuren laten zien of we de gewenste resultaten hebben gerealiseerd. Onder de tabel staat een toelichting.

Wat heeft het gekost?
Hier laten we de baten en lasten per soort zien: structureel, tijdelijke etcetera. Dit zijn de zogenoemde exploitatiebedragen, dat wil zeggen: inkomsten en uitgaven die we ten laste van de exploitatie in 2017 hebben verantwoord.

Structurele budgetten zijn middelen voor jaarlijks terugkomende uitgaven. Tijdelijke budgetten zijn uitgaven die Provinciale Staten voor een specifieke periode beschikbaar hebben gesteld. In hoofdstuk 3 van de jaarrekening staat het totaal overzicht van de tijdelijke budgetten, inclusief een toelichting op de grootste afwijkingen in 2017.
Onder de kopjes reserves, voorzieningen en overlopende passiva staan de uitgaven en inkomsten die worden verrekend met de betreffende balansposten. In de jaarrekening leggen we verantwoording af over de inzet en niveaus van deze balansposten.

De overlopende passiva gaan over de (rijks)bijdragen die wij hebben ontvangen met een speciaal bestedingsdoel. De nog te ontvangen of terug te betalen bedragen verantwoorden we op de balans (jaarrekening). De besteding en de daar tegenoverstaande dekking (baten) verantwoorden we in de exploitatie (programma’s) ten laste van deze balansposten.

In het onderdeel ‘Mutatie reserves’ staat het saldo van onttrekkingen en stortingen in de reserves. Bijvoorbeeld het – ten laste van de exploitatie – toevoegen van het restant van een tijdelijk budget aan de reserve tijdelijke budgetten. Zodat we deze middelen alsnog voor het door Provinciale Staten aangewezen doel kunnen inzetten. Een onttrekking aan een reserve is een bate in de exploitatie. Een toevoeging aan de reserve is een last in de exploitatie.

De investeringsuitgaven en – inkomsten van de lopende investeringen verantwoorden we in bijlage 5 Investeringen en in de jaarrekening.

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 is geen beleidsprogramma in de strikte zin van het woord en is daarom niet opgebouwd naar de drie W-vragen. Dit programma bestaat voornamelijk uit baten (algemene dekkingsmiddelen) waaraan geen specifieke bestemming is gegeven: uitkering uit het provinciefonds, opbrengst uit opcenten op de motorrijtuigenbelasting, rendement uit beleggingen en dividenden van deelnemingen, etcetera. Aan de lastenkant van dit programma verantwoorden we onder andere de financieringskosten. Ook nemen we in dit programma de voorwaardelijke budgetten op tot deze vrijgegeven zijn voor uitvoering door respectievelijk Provinciale of Gedeputeerde Staten.

Het totaaloverzicht van de inzet van de reserve Nuon staat in het financieel kader. In dit kader staat de opbouw van de totale reserve en ook de inzet ervan.

Programma 11 Bedrijfsvoering
Het programma bedrijfsvoering is vastgesteld in de PS vergadering van 28 juni 2017.

Met de vaststelling van het programma bedrijfsvoering zijn de personele lasten en de (ondersteunende) middelen over 2017 verantwoord binnen één programma.
Tot en met verslagjaar 2016 werden de bedrijfvoeringskosten toegerekend aan de beleidsprogramma’s. Voor een juiste vergelijking van de cijfers 2016 en 2017 zijn de bedrijfsvoeringskosten per beleidsprogramma over 2016 getotaliseerd weergegeven in programma 11 bedrijfsvoering

In 2015 is gekozen voor een ontwikkelproces gericht op de organisatie van de toekomst, waarin een opgaven gestuurde aanpak centraal staat. De organisatie is zo ingericht dat zij in staat is om adequaat in te spelen op externe en interne ontwikkelingen en daarmee de samenleving en het bestuur goed kan bedienen. Hierbij gaat het er enerzijds om de kwaliteit van werkwijze en personeel te verhogen. Anderzijds gaat het erom personele bezetting en beschikbare middelen met elkaar in balans te brengen. De inhuur dient aan het eind van de coalitieperiode minimaal met de helft te zijn verminderd.
Door deze wijzigingen willen we als organisatie beter aansluiten bij de ontwikkelingen in en initiatieven vanuit de buitenwereld, en sneller en flexibeler kunnen reageren.

Balanspositie per programma
Per programma presenteren we (als het van toepassing is) aan het einde het overzicht van de balansposities van de investeringen, reserves, voorzieningen, revolverende middelen en de overlopende passiva. Dit is het totaal van wat er in de verschillende beleidsvelden gebeurt.

Verwijzingen
Daar waar projecten of onderwerpen op verschillende plaatsen in de jaarstukken terugkomen zijn in de beleidsprogramma’s verwijzingen opgenomen, bijvoorbeeld voor de onderdelen samenwerkingsagenda’s Smallingerland-Heerenveen, FUMO en onderhoud infrastructuur.

Bij de inhoudelijke verantwoording over de resultaten lichten we alleen de afwijkingen toe. Van een aantal behaalde resultaten is via een link in de tekst wel een toelichting beschikbaar.

Wat betekenen de stoplichtkleuren?

Programma’s

Paragraaf Grote projecten en bijlage investeringen (jaarverslag, bijlage 5)

Print deze pagina