Kerngegevens Fryslân 2017

Jaarstukken

De staat van de bevolking

Deze gegevens komen uit de “Staat van Fryslân Databank”. Dit is een selectie van wat hierin te vinden is aan beleidsinformatie.

De staat van de bevolking

Het aantal inwoners in Fryslân is in 2017 met 413 personen toegenomen. Net als in 2016 was er een positief binnenlandse migratiesaldo (er kwamen 123 meer mensen vanuit andere provincies in Fryslân wonen dan dat er vertrokken). Mogelijk speelt hier ook een proces van het overplaatsen van asielzoekers vanuit andere provincies naar Fryslân toe, een rol, want dit patroon wijkt duidelijk af van de jaren ervoor. De neergaande trend van de natuurlijke aanwas zet zich verder door. In 2017 zijn bijna 6.250 inwoners overleden terwijl er slechts 5.959 geboorten zijn geteld. De natuurlijke aanwas kwam daardoor uit op -290. De grafiek met de achterliggende cijfers: geboorte en sterfte.

Ondanks dat het inwonertal provinciaal gezien gestegen is, geldt dit niet voor alle gemeenten. 12 van de 24 gemeenten zagen hun bevolkingsomvang afnemen of gelijk blijven. De groei zat hoofdzakelijk in Leeuwarden, Smallingerland en Súdwest Fryslân. Preciezere gegevens vind u hier: bevolkingsgroei 2017 per gemeente.

De staat van de economie

Een belangrijke indicator die iets zegt over de provinciale economie is de werkgelegenheid.
Fryslân telde op 1 april 2017 in totaal 289.265 banen. Het betrof 228.961 banen van 15 uur of meer per week (grote banen) en 60.304 banen van minder dan 15 uur per week (kleine banen). Na een aantal jaar van banenkrimp nam in 2016 zowel landelijk als in Fryslân de werkgelegenheid weer toe. In 2016 groeide de Friese werkgelegenheid met 0,9% en in 2017 heeft de groei doorgezet. Tussen de peildata 1 april 2016 en 1 april 2017 is het aantal banen in Fryslân met 3.075 toegenomen, goed voor een groei van 1,1%. (De landelijke groei in 2017 is op het moment van schrijven nog niet bekend) De zorgsector levert de meeste banen in Fryslân, gevolgd door de industrie en handel. In vergelijking met het landelijk gemiddelde is de industriesector relatief groot in Fryslân. Dit geldt in mindere mate ook voor de bouw en landbouw. Bij de dienstverlening, de handel en de vervoerssector is het omgekeerde het geval: het aandeel van deze sectoren in de werkgelegenheid is relatief laag in Fryslân. De sectorenlandbouw, industrie, bouw en financiële instellingen zijn duidelijk te typeren als krimpsectoren. In de Friese financiële sector zijn relatief meer banen verloren gegaan dan landelijk. De industriële banenkrimp is landelijk wat sterker geweest dan in Fryslân. Binnen de zakelijke dienstverlening, overige dienstverlening en de zorg is het aantal banen tussen 2006 en 2016 rond de 20% toegenomen. Het Midden en Kleinbedrijf (MKB) bestaat uit alle bedrijven tot 250 werknemers, zonder overheid, onderwijs, zorg, delfstoffenwinning en handel in onroerend goed. In 2017 nam het aantal banen binnen het MKB met 1,0% toe en bij het grootbedrijf groeide de werkgelegenheid met 3,0%. Het aantal publieke banen nam toe met 0,6%. Het Friese MKB is goed voor 61% van de werkgelegenheid. Regionaal gezien is er tussen 2007 en 2017 in Noordwest (-0,7%) en Noordoost Fryslân (-4,1%) sprake van een banenkrimp. In Zuidwest (4,9%), Zuidoost (2,9%) en op de Waddeneilanden (11,4%) nam het aantal banen toe.

Bron: Werkgelegenheidsregister provincie Fryslân

Voor een verdere toelichting op de staat van de economie

In bijlage 6 van dit jaarverslag “Monitoringsrapportage Wurkje mei Fryslân” is een verdere toelichting op de staat van de economie opgenomen. Uw Staten hebben op 19 april 2016 het monitoringskader Economie vastgesteld. Afgesproken is om de monitoring drie keer per jaar te actualiseren en tegelijk met de bestuursrapportages en de jaarstukken ter kennisgeven aan uw Staten te sturen. De monitoringsrapportage Economie is daarom als bijlage bij de jaarstukken gevoegd.

Print deze pagina