1.3 NUON-reserve

Jaarstukken

Hieronder staat de stand van de Nuon-reserve. Het onderdeel Wurkje foar Fryslân presenteren we apart. Ten opzichte van het overzicht bij de begroting 2018 zijn er geen wijzigingen.

Nuon-reserve

 • Onderwerp
 • Verkoop aandelen Nuon
 • Rekeningresultaat 2013 progr.11
 • Rekeningresultaat 2014 progr.11
 • Totaal beschikbaar
 • Gebiedsontwikkeling Franeker-Harlingen
 • Gebiedsontwikkeling Centrale As
 • Gebiedsontwikkeling N381
 • Doefonds
 • University Campus Fryslân (UCF)
 • RSP Cofinanciering REP
 • Quick wins gemeenten (taakstelling pr.2)
 • Kansen in kernen (taakstelling pr.2)
 • Investeringsagenda Drachten Heerenveen
 • Hallum
 • Totaal
 • Wurkje foar Fryslân
 • Na heroverweging tbv uitvoeringsagenda (zie specificatie)
 • Vrijval subsidie naar begrotingssaldo
 • Vrijval subsidie naar begrotingssaldo
 • Vrijval revolverend naar begrotingssaldo
 • Vrijval revolverend naar risicobuffer
 • Vrijval subsidie naar begrotingssaldo
 • Vrijval revolverend naar begrotingssaldo
 • Vrijval subsidie naar begrotingssaldo
 • Vrijval revolverend naar begrotingssaldo
 • Versneld afschrijven van investeringen infrastructuur (balansverkorting)
 • Quick wins gemeenten (taakstelling pr.2)
 • Kansen in kernen (taakstelling pr.2)
 • Investeringsagenda Drachten-Heerenveen
 • Hallum
 • Investeringsagenda Drachten-Heerenveen
 • De nieuwe afsluitdijk
 • Kansen in kernen
 • Totaal
 • Besteedbaar deel Nuon reserve
 • Heroverweging WfF
 • Totaal
 • Extra buffer
 • Minimale stand Nuon-reserve
 • Totaal
 • Restant
 • PS besluit
 • 23/05/2012
 • 07/11/2012
 • 07/11/2012
 • 07/11/2012
 • 26/01/2011
 • 16/06/2009
 • 25/06/2014
 • 25/06/2014
 • 25/06/2014
 • 22/06/2016
 • 2e berap 2016
 • 1e berap 2017
 • 2e berap 2017
 • 03/07/2013
 • 25/06/2014
 • 25/06/2014
 • 25/06/2014
 • 2015
 • 2015
 • 2015
 • 03/07/2013
 • 03/07/2013
 • In(ge)zet
 • 12,8
 • 31,9
 • 11,9
 • 8
 • 16,4
 • 32,4
 • 7,3
 • 2,2
 • 12
 • 2
 • 136,9
 • 154,43
 • 2,96
 • 0,83
 • 2,15
 • 13
 • 1,45
 • 6,97
 • 0,3
 • 12
 • 498,4
 • -7,3
 • -2,2
 • -12
 • -2
 • -1,5
 • -0,48
 • -3,9
 • 669,01
 • 161
 • 105,89
 • 266,89
 • 100
 • 100
 • 200
 • Stand Nuon-reserve
 • 1.263.02
 • -0,3
 • 10,08
 • 1.272,8
 • 0

Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân
In de Nota Wurkje foar Fryslân is de ambitie uitgesproken om € 300 miljoen uit de Nuon-reserve te investeren in de mienskip. Ter dekking van het coalitieakkoord is hiervan € 103 miljoen heroverwogen. Daarnaast is de vrijval op onderdelen in de afgelopen jaren toegevoegd aan het begrotingssaldo.
In onderstaand overzicht is een specificatie van WfF opgenomen.

Wurkje foar Fryslân

 • Programma - Bedragen x € 1 miljoen
 • Vergroten innovatief vermogen
 • 6
 • Beschikbaar stellen bedrijfsfinanciering
 • 6
 • Vergroten organiserend vermogen
 • 6
 • Versterken menselijk kapitaal
 • 6
 • Verbeteren kwaliteit leefomgeving
 • 6
 • 9
 • 8
 • Vooruitlopende projecten en quick wins WfF
 • 2
 • 2
 • 6
 • 8
 • 10
 • Onderwerp
 • Cruise port Harlingen
 • Closing the loops
 • Agrofood: Stimulering onderzoeksfaciliteiten
 • Toerisme en recreatie: samenwerkinginitiatieven
 • Mover faciliteit Compakboard
 • Das-Frictec
 • Dutch steel profiles
 • Prime movers faciliteit
 • A-ware Food Group
 • Watertechnologie acquisitie
 • Healthy Ageing Netwerk HANN
 • 2.014
 • 2.015
 • Watertechnologie Water Alliance
 • Toerisme en recreatie:
 • Friese evenementenfonds
 • Agrofood:
 • IBF handelsmissies en beursdeelname
 • Internationale handelsmissies
 • Ondersteuning ontwikkeling ondernemers
 • Stimulering projecten marketing& export activiteiten
 • Financiering cluster en netwerken
 • Stimulering MKB intern ondernemen
 • Clusters en netwerken toerisme en recreatie
 • Talint foar Fryslân II
 • CIV Healthy Ageing
 • Binnenvaart digitaal
 • Servicepunt techniek F-Top
 • Lectoraat hergebruik kunststof
 • Onderzoek hergebruik kunststof
 • Frysklab
 • Dairy Chain 1e fase
 • Pastiel werkt
 • Experimenteel en ondernemend leren FC
 • Van der Meulen Hallum
 • Werkloosheidsbestrijding
 • Hoogwaardige kennisinfrastructuur
 • Beleefcentrum De Nieuwe Afsluitdijk
 • Statushouders Wolvega
 • Renovatieregeling goedkope koopwoningen
 • Expeditie Fryslân/infodagen wonen
 • Herbestemmingsregeling bestaande panden
 • Uitvoering aanvalsplan woningmarkt
 • Stadhuis Bolward
 • Doesburg Rinsemahuis Drachten
 • Eijsingahuis Leeuwarden
 • Cultuurfonds voor monumenten Fryslân
 • Blokhuispoort
 • Urgente projecten PI groep
 • Oude Mavo Dokkum
 • Studentencampus Leeuwarden
 • Keningstate Franeker
 • Studentenhuisvesting Leeuwarden 3BV
 • VOF Trijesprong Drachten
 • Zorgboerderij de Stobbepoele
 • Curacaostraat Gerlofs
 • East Kime Modderman
 • Hegie
 • Tridente Real Estate CV
 • Dekemastate Jirnsum
 • Arend Stuyt beheer
 • Participatieregeling bijzonder huurprojecten
 • Financieringsregeling sociale huur
 • Investeringsagenda Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen
 • Investeringsagenda programmakosten
 • Investeringsagenda verbeteren binnenhaven Drachten
 • Stagnerende projecten recreatie en toerisme
 • Subsidie regeling Toerisme Natuurlijk Fryslân Stinaf
 • Breedband
 • Investeringsagenda Oostelijke poort merengebied
 • Traineeships in Fryslân
 • Nieuw Thialf
 • Friese energiepremie
 • Friese Nul op de meter
 • Versnelling verbetering energieprestatie bestaande woningbouw
 • Monumentenregeling
 • Project Deltaplan digitalisering
 • MKB Kredietbank Nederland
 • Plankosten
 • Totaal
 • PS/GS besluit
 • 10-06-2014 GS
 • 03-06-2014 GS
 • 24-06-2014 GS
 • 21-01-2014 GS
 • 16-12-2014 GS
 • 28-10-2015 GS
 • 30-09-2014 GS
 • 04-03-2013 GS
 • 24-06-2014 GS
 • 24-06-2014 GS
 • 11-11-2014 GS
 • 04-02-2014 GS
 • 18-03-2014 GS
 • 03-06-2014 GS
 • 12/11/2014
 • 20-05-2014 GS
 • 20-05-2014 GS
 • 20-05-2014 GS
 • 18-02-2014 GS
 • 18-03-2014 GS
 • 18-02-2014 GS
 • 18-02-2014 GS
 • 03/07/2013
 • 03/07/2013
 • 03/07/2013
 • 03/07/2013
 • 03/07/2013
 • 25-03-2014 GS
 • 03/07/2013
 • 03/07/2013
 • 26/06/2013
 • 03/07/2013
 • 03/07/2013
 • 06-05-2014 GS
 • 08-04-2014 GS
 • 154,43
 • Subsidie
 • 0,73
 • 0,4
 • 3,36
 • 0,8
 • 0,5
 • 1
 • 3
 • 0,41
 • 0,24
 • 0,82
 • 4
 • 0,2
 • 0,25
 • 0,05
 • 2,75
 • 0,36
 • 2,1
 • 0,5
 • 1,54
 • 0,51
 • 0,18
 • 1,19
 • 0,45
 • 0,5
 • 0,05
 • 1,34
 • 0,1
 • 0,91
 • 0,2
 • 0,37
 • 1
 • 3
 • 0,1
 • 0,86
 • 0,37
 • 1,5
 • 0,36
 • 0,4
 • 0,2
 • 0,31
 • 2
 • 4
 • 9,84
 • 0,28
 • 0,64
 • 1,36
 • 3,5
 • 1,75
 • 10,64
 • 4,05
 • 30
 • 3,5
 • 0,45
 • 7,9
 • 5,3
 • 5
 • 5,4
 • 132,57
 • Revolverend
 • 1
 • 0,18
 • 0,52
 • 2,99
 • 0,5
 • 0,3
 • 0,8
 • 0,84
 • 0,35
 • 1,19
 • 2,5
 • 1,19
 • 0,13
 • 0,15
 • 0,15
 • 0,18
 • 0,15
 • 0,3
 • 0,25
 • 0,27
 • 1,74
 • 1,09
 • 5
 • 21,86

Risicobuffer Nuon reserve
Ter dekking van de risico’s bij de uitgezette revolverende middelen houden wij een risico buffer aan van € 100 miljoen. De risicobuffer wordt aangevuld met een hogere rentevergoeding dan de rendementderving die wij daadwerkelijk ontvangen van derden. Mochten de uitgezette middelen uiteindelijk niet terugkomen dan worden deze middelen ten laste van de risicobuffer gebracht.

De stand van de risicobuffer is als volgt:

 • (bedragen x 1 miljoen)
 • Beginstand 1/1/2015
 • Rente inkomsten t/m 2016
 • Rente inkomsten 2017
 • Vermindering t/m 2016
 • Vorming 2016, 2e berap 2016
 • Vermindering 2017
 • Eindstand 31/12/17
 • 100
 • 0,9
 • 0,6
 • -6,8
 • 13
 • -1,6
 • 106,1

Op dit moment is besloten om de volgende middelen revolverend in te (gaan) zetten.

 • (bedragen x 1 miljoen)
 • Wurkje foar Fryslân revolverend deel
 • FSFE
 • Breedband *
 • Kredietfaciliteit Muizen
 • NOM
 • Windpark Fryslân
 • FOM
 • UCF lening 2e fase
 • Totaal
 • PS besluit
 • 03/07/2013
 • 16/10/2013
 • 25/01/2017
 • 25/06/2014
 • 15/04/2015
 • 22/06/2016
 • 19/04/2017
 • 18/10/2017
 • 22/01/2018
 • Uitvoerings-agenda 2015-2019
 • Totaal bedrag
 • 22,5
 • 90
 • 54,2
 • 0,7
 • 21,5
 • 127
 • 4,9
 • 18,5
 • 10
 • 349,3
 • Uitgezet t/m 2017
 • 13,1
 • 27,4
 • 1,9
 • 0,7
 • 21,5
 • 0
 • 1,4
 • 0
 • 0
 • 66
 • Afgelost
 • 2,7
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2,7
 • Vermindering
 • 2
 • 4,3
 • 1,9
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8,2
 • Boekwaarde eind 2017
 • 8,4
 • 23,1
 • 0
 • 0,7
 • 21,5
 • 0
 • 1,4
 • 0
 • 55,1

* Breedband, de reeds gemaakte kosten t/m 2016 ad € 1,9 mln worden voorgefinancierd uit de extra risicobuffer. De toekomstige rendementen van de (nog te verstrekken) achtergestelde lening worden aan de extra risicobuffer toegevoegd ter dekking van de voorfinanciering.

Print deze pagina