1.1 Ontwikkeling begrotingssaldo

Jaarstukken

Het financieel kader actualiseren we periodiek. Dit gebeurt naar aanleiding van externe wijzigingen (zoals mutaties in het provinciefonds) of door besluiten van Provinciale en Gede­puteerde Staten. Vaak stellen Provinciale Staten deze wijzigingen vast bij de behandeling van een begroting, de jaarstukken, of een bestuursrapportage. Daarnaast heeft het college het mandaat om een aantal wijzigingen zelf in de begroting te verwerken. Het betreft hier bijvoor­beeld mutaties in het provinciefonds, opcenten, rendement vermogensbeheer of dividenduitkering. Hieronder geven we  de ontwik­keling van het begrotingssaldo vanaf de begroting 2017 tot aan de jaarstukken 2017 stapsgewijs weer.

Bij de begroting 2017 hebben we de stand van het begrotingssaldo op dat moment gepresenteerd. Daarna hebben uw Staten enkele begrotingswijzigingen vastgesteld bij de 2e berap 2016 en in de september en novembervergadering. Daarnaast hebben we onder andere de septembercirculaire 2016 verwerkt. Dit resulteert in de stand van het begrotingssaldo bij de jaarrekening 2016.

Vervolgens zijn de wijzigingen van de 1e berap verwerkt en is de salarisraming 2017 geactualiseerd wat resulteert in het begrotingssaldo bij de 1e berap 2017.

Bij de behandeling van de jaarstukken 2016 is een wijziging met betrekking tot UCF vastgesteld. In de juni vergadering is het voorstel Lan fan Taal vastgesteld. De meicirculaire provinciefonds 2017 is verwerkt. De kadernota 2018 voorstellen zijn verwerkt wat resulteert in de stand van het begrotingssaldo bij de begroting 2018.

Daarna zijn de wijzigingen van de 2e berap 2017 verwerkt. Na de 2e berap zijn in de oktober, november en december vergadering van PS besluiten genomen over respectievelijk de FOM, nota weerstandsvermogen en openbaar vervoer. De september- en decembercirculaire 2017 provinciefonds zijn verwerkt en de voorziening GS pensioenen is geactualiseerd. Dit resulteert in het begrotingssaldo bij de jaarrekening 2017.

Als laatste is de onderbesteding 2017 opgenomen wat resulteert in het rekeningresultaat 2017.

In de tabel hieronder staan de verschillende stappen cijfermatig weergegeven.

Ontwikkeling begrotingssaldo

 • Bedragen x € 1 mln.
 • Begrotingssaldo bij begroting 2017
 • PS 2e berap 2016
 • GS 2e berap 2016
 • Begrotingssaldo bij 2e berap 2016
 • PS 7 september 2016: Nota CTOS
 • PS 9 november 2016: Nota van wijziging begroting 2017
 • GS septembercirculaire 2016 provinciefonds
 • Begrotingsaldo bij jaarrekening 2016
 • PS 1e berap 2017
 • GS 1e berap 2017 dividend Alliander
 • GS Salarisraming 2017
 • Begrotingsaldo bij 1e berap 2017
 • PS 24-05-2017 Jaarstukken voorstel UCF
 • PS 21-06-2017 Lan fan Taal
 • GS meicirculaire 2017 provinciefonds
 • Kadernota 2018 financieel kader
 • Kadernota 2018 voorstellen
 • Begrotingssaldo bij begroting 2018
 • PS 2e berap 2017
 • GS 2e berap 2017
 • Begrotingssaldo bij 2e berap 2017
 • PS 18-10-2017 FOM
 • PS 08-11-2017 Nota weerstandsvermogen
 • PS 20-12-2017 Openbaar vervoer
 • GS Septembercirculaire 2017 provinciefonds
 • GS Decembercircularie 2017 provinciefonds
 • GS Actualisatie voorziening GS pensioenen
 • Begrotingssaldo bij jaarrekening 2017
 • Onderbesteding 2017
 • Rekeningresultaat 2017
 • 2017
 • 10,5
 • -2,7
 • -0,3
 • 7,5
 • -4,3
 • -0,1
 • 1,6
 • 4,8
 • 4,7
 • -1,9
 • -1,1
 • 6,6
 • -0,3
 • -2,3
 • 0,9
 • 4
 • -0,1
 • 8,9
 • 14,6
 • -0,4
 • 23,1
 • 1
 • -0,8
 • -0,9
 • -0,1
 • 1
 • 23,3
 • 13,9
 • 37,2
 • 2018
 • 10,2
 • 0,6
 • -0,3
 • 10,4
 • -4,4
 • -0,1
 • 3,1
 • 9
 • -1,7
 • -1
 • 6,3
 • -3
 • 4
 • 0,8
 • -3,9
 • 4,2
 • -0,4
 • 3,8
 • 1
 • -0,5
 • 4,4
 • 2019
 • 14,9
 • 0,3
 • -0,3
 • 14,9
 • -4,4
 • 4,2
 • 14,7
 • -0,8
 • -1
 • 12,9
 • 4,8
 • -0,8
 • -8,7
 • 8,2
 • 0,8
 • 9,1
 • 1
 • 0,1
 • 10,2
 • 2020
 • 33,5
 • 0,3
 • -0,4
 • 33,5
 • -6,3
 • 4,6
 • 31,7
 • -1
 • -0,9
 • 29,7
 • 3,7
 • -0,1
 • -16
 • 17,4
 • 17,4
 • 2,2
 • 19,6
 • 2021
 • 30,4
 • 0,3
 • -0,3
 • 30,3
 • 4,6
 • 35
 • -1
 • -1
 • 33
 • 4,9
 • -0,1
 • -18,7
 • 19
 • 19
 • -3,7
 • 2,6
 • 18

 

Print deze pagina