Samenvatting – financieel

Eerste bestuursrapportage

Per beleidsprogramma wordt in deze bestuursrapportage een toelichting gegeven op zowel de verwachte beleidsmatige als de verwachte financiële afwijkingen aan het eind van 2017 ten opzichte van de begroting 2017. Onderstaande tabel toont per beleidsprogramma de totale begroting, de voorgestelde begrotingswijzigingen, de totale bestedingen tot 1 april en de vastgelegde verplichtingen die in 2017 tot betaling leiden.

Samenvatting - financieel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Programma 1 - Bestuur
 • Programma 2 - Verkeer en Vervoer
 • Programma 3 – Water
 • Programma 4 – Milieu
 • Programma 5 - Landelijk gebied
 • Programma 6 - Economie, toerisme en recreatie
 • Programma 7 - Sociaal beleid en zorg
 • Programma 8 – Cultuur, taal en onderwijs
 • Programma 9 - Ruimte en wonen
 • Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Programma 11 - Bedrijfsvoering
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Programma 1 - Bestuur
 • Programma 2 - Verkeer en Vervoer
 • Programma 3 - Water
 • Programma 4 - Milieu
 • Programma 5 - Landelijk gebied
 • Programma 6 - Economie, toerisme en recreatie
 • Programma 7 - Sociaal beleid en zorg
 • Programma 8 – Cultuur, taal en onderwijs
 • Programma 9 - Ruimte en wonen
 • Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Programma 11 - Bedrijfsvoering
 • Totaal Baten
 • Lasten - Baten
 • Vorming van reserves (lasten)
 • Beschikking over reserves (baten)
 • Begrotingssaldo positief
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 7.255
 • 132.378
 • 8.120
 • 14.961
 • 91.447
 • 114.558
 • 7.446
 • 52.678
 • 17.627
 • 7.411
 • 85.501
 • 539.381
 • 309
 • 30.415
 • 619
 • 560
 • 3.072
 • 10.035
 • 0
 • 17
 • 661
 • 303.012
 • 5.280
 • 353.977
 • 185.404
 • 78.458
 • 265.701
 • -1.839
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 4.029
 • 0
 • -5.623
 • 1.266
 • -6.201
 • -495
 • 420
 • 2.890
 • 0
 • 0
 • -3.714
 • 0
 • 2.766
 • 0
 • 0
 • 0
 • -600
 • 0
 • 0
 • 0
 • 121
 • 0
 • 2.288
 • -6.002
 • 3.771
 • 2.482
 • -4.713
 • Realisatie per 1-4
 • 1.572
 • 14.439
 • 234
 • 2.426
 • 18.787
 • 17.990
 • 2.399
 • 4.590
 • 144
 • 382
 • 15.607
 • 78.570
 • 36
 • 1.708
 • 742
 • 181
 • 1.393
 • 4.292
 • 39
 • 594
 • 92
 • 62.676
 • 647
 • 72.401
 • 6.169
 • Vastgelegde verplichtingen
 • 584
 • 44.683
 • 835
 • 922
 • 33.621
 • 55.036
 • 999
 • 18.548
 • 11.770
 • 316
 • 11.331
 • 178.645
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 178.645
 • Saldo
 • 5.098
 • 77.285
 • 7.050
 • 5.991
 • 40.305
 • 35.331
 • 3.554
 • 29.960
 • 8.603
 • 6.712
 • 58.563
 • 278.452
 • 273
 • 31.473
 • -124
 • 379
 • 1.679
 • 5.143
 • -39
 • -577
 • 569
 • 240.457
 • 283.864
 • -5.412

Samenvatting - financieel

 • Bedrijfsvoering - Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Lasten - Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 85.501
 • 5.280
 • 80.221
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • Realisatie per 1-4
 • 15.607
 • 647
 • 14.960
 • Vastgelegde verplichtingen
 • 11.331
 • 0
 • 11.331
 • Saldo
 • 58.563
 • 4.633
 • 53.930

Begrotingssaldo na wijziging

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Begrotingssaldo
 • PS wijziging 1e berap 2017
 • Begrotingssaldo na wijziging
 • 2017
 • 1.839
 • 4.713
 • 6.552
 • 2018
 • 8.024
 • -1.683
 • 6.341
 • 2019
 • 13.707
 • -813
 • 12.894
 • 2020
 • 30.764
 • -1.045
 • 29.719
 • 2021
 • 34.014
 • -1.045
 • 32.970

Inzicht in vrijval
In de Statencommissie van 2 november 2016 is bij de 2e bestuursrapportage 2016 gevraagd om een samenvattend overzicht van zowel de vrijval, als wel de voorstellen ten laste van het begrotingssaldo en het totaal van wijzigingen van het bestedingsritme. Destijds is toegezegd dat dit overzicht in de samenvatting van de bestuursrapportage zal worden opgenomen. Onderstaand treft u dit overzicht aan.

Samenvatting

 • (bedragen x € 1 miljoen)
 • Vrijval
 • Voorstellen tlv begrotingssaldo
 • Bestedingsritme tijdelijke budgetten
 • Mutaties reserves
 • 2017
 • 7,4
 • -2,7
 • -4
 • -4,3
 • 2018
 • 0,15
 • -1,8
 • 0,5
 • 1,9
 • 2019
 • 0,8
 • -1,6
 • 1,3
 • 2,4
 • 2020
 • 0
 • -1
 • 2,2
 • -1,6
 • 2021
 • 0
 • -1
 • 0
 • 1

Toelichting:

Het totaaloverzicht van de begrotingswijzigingen is opgenomen bij het onderdeel financiën, “voorstel begrotingswijzigingen PS”. De wijzigingen zelf, inclusief een nadere toelichting op de nummering van de begrotingswijzigingen, is opgenomen in bijlage I “begrotingswijzigingen PS”. De begrotingswijziging Financiering Ynbusiness is een combinatie van vrijval ten gunste en besteding ten laste van het begrotingssaldo.

Bij de begrotingswijzigingen die onder het mandaat van Gedeputeerde Staten vallen kan ook sprake zijn van vrijval of kunnen kosten ten laste van het begrotingssaldo worden gebracht.
Bij het onderdeel financiën “rapportage wijzigingen onder mandaat GS” is een tegenvaller opgenomen van € 1.870.000,– in verband met een neerwaartse bijstelling van het dividend van Alliander.

Print deze pagina