Samenvatting – financieel

Per beleidsprogramma wordt in deze bestuursrapportage een toelichting gegeven op zowel de verwachte beleidsmatige als de verwachte financiële afwijkingen aan het eind van 2017 ten opzichte van de begroting 2017. Onderstaande tabel toont per beleidsprogramma de totale begroting, de voorgestelde begrotingswijzigingen, de totale bestedingen tot 1 april en de vastgelegde verplichtingen die in 2017 tot betaling leiden.

Samenvatting - financieel

Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
Voorstel Begrotingswijziging
Realisatie per 1-4
Vastgelegde verplichtingen
Saldo
Lasten
Programma 1 - Bestuur7.25501.5725845.098
Programma 2 - Verkeer en Vervoer132.3784.02914.43944.68377.285
Programma 3 – Water8.12002348357.050
Programma 4 – Milieu14.961-5.6232.4269225.991
Programma 5 - Landelijk gebied91.4471.26618.78733.62140.305
Programma 6 - Economie, toerisme en recreatie114.558-6.20117.99055.03635.331
Programma 7 - Sociaal beleid en zorg7.446-4952.3999993.554
Programma 8 – Cultuur, taal en onderwijs52.6784204.59018.54829.960
Programma 9 - Ruimte en wonen17.6272.89014411.7708.603
Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien7.41103823166.712
Programma 11 - Bedrijfsvoering85.501015.60711.33158.563
Totaal Lasten539.381-3.71478.570178.645278.452
Baten
Programma 1 - Bestuur3090360273
Programma 2 - Verkeer en Vervoer30.4152.7661.708031.473
Programma 3 - Water61907420-124
Programma 4 - Milieu56001810379
Programma 5 - Landelijk gebied3.07201.39301.679
Programma 6 - Economie, toerisme en recreatie10.035-6004.29205.143
Programma 7 - Sociaal beleid en zorg00390-39
Programma 8 – Cultuur, taal en onderwijs1705940-577
Programma 9 - Ruimte en wonen6610920569
Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien303.01212162.6760240.457
Programma 11 - Bedrijfsvoering5.28006470
Totaal Baten353.9772.28872.4010283.864
Lasten - Baten185.404-6.0026.169178.645-5.412
Vorming van reserves (lasten)78.4583.771
Beschikking over reserves (baten)265.7012.482
Begrotingssaldo positief-1.839-4.713

Samenvatting - financieel

Bedrijfsvoering - Bedragen x € 1.000,-
Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
Voorstel Begrotingswijziging
Realisatie per 1-4
Vastgelegde verplichtingen
Saldo
Totaal lasten85.501015.60711.33158.563
Totaal baten5.280064704.633
Lasten - Baten80.221014.96011.33153.930

Begrotingssaldo na wijziging

Bedragen x € 1.000,-
2017
2018
2019
2020
2021
Begrotingssaldo1.8398.02413.70730.76434.014
PS wijziging 1e berap 20174.713-1.683-813-1.045-1.045
Begrotingssaldo na wijziging6.5526.34112.89429.71932.970

Inzicht in vrijval
In de Statencommissie van 2 november 2016 is bij de 2e bestuursrapportage 2016 gevraagd om een samenvattend overzicht van zowel de vrijval, als wel de voorstellen ten laste van het begrotingssaldo en het totaal van wijzigingen van het bestedingsritme. Destijds is toegezegd dat dit overzicht in de samenvatting van de bestuursrapportage zal worden opgenomen. Onderstaand treft u dit overzicht aan.

Samenvatting

(bedragen x € 1 miljoen)
2017
2018
2019
2020
2021
Vrijval7,40,150,800
Voorstellen tlv begrotingssaldo-2,7-1,8-1,6-1-1
Bestedingsritme tijdelijke budgetten-40,51,32,20
Mutaties reserves-4,31,92,4-1,61
Toelichting:

Het totaaloverzicht van de begrotingswijzigingen is opgenomen bij het onderdeel financiën, “voorstel begrotingswijzigingen PS”. De wijzigingen zelf, inclusief een nadere toelichting op de nummering van de begrotingswijzigingen, is opgenomen in bijlage I “begrotingswijzigingen PS”. De begrotingswijziging Financiering Ynbusiness is een combinatie van vrijval ten gunste en besteding ten laste van het begrotingssaldo.

Bij de begrotingswijzigingen die onder het mandaat van Gedeputeerde Staten vallen kan ook sprake zijn van vrijval of kunnen kosten ten laste van het begrotingssaldo worden gebracht.
Bij het onderdeel financiën “rapportage wijzigingen onder mandaat GS” is een tegenvaller opgenomen van € 1.870.000,– in verband met een neerwaartse bijstelling van het dividend van Alliander.