Programma 9: Ruimte en wonen

9.3 Wonen

Begroting

Wat willen we bereiken?

De kwaliteit van wonen is van groot belang voor het mooi houden van Fryslân. De kwaliteit van wonen wordt bepaald door een voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor iedereen, het voorkomen van leegstand en verpaupering, voldoende kwalitatief goede, betaalbare en energiezuinige woningen voor verschillende doelgroepen.

Onze inzet op het gebied van de kwaliteitsverbetering van bestaande woningen (energiezuinig maken, het verbeteren van de bouwtechnische staat en het levensloopbestendig maken) zorgt voor lagere woonlasten en een toename van het welbevinden van bewoners.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

  • We houden wettelijk toezicht op de huisvestingtaak van gemeenten om statushouders te huisvesten. Daarnaast stimuleren we gemeenten en corporaties om voldoende woningen, of andere passende huisvesting voor hen beschikbaar te stellen. Voor 2017 blijft de taakstelling naar verwachting onverminderd hoog en blijft daarmee een grotere inspanning vergen.
  • We bepalen, in overleg met stakeholders, nader welke rol wij op het gebied van wonen willen nemen en welk instrumentarium daarbij past.
  • Het volledige Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV3) is verplicht. De uitvoering van deze projecten loopt tot en met 2019.
  • Wij zetten de volgende regelingen in uit het Aanvalsplan Friese woningmarkt (Wurkje mei Fryslân): herbestemmingsregeling, de financieringsregeling huurprojecten en de renovatieregeling goedkope koopwoningen. Er worden nog maximaal 10 leningsovereenkomsten tussen de provincie en partijen afgesloten. Dit aantal is afhankelijk van het aantal leningen onder opschortende voorwaarden wat daadwerkelijk tot een leningsovereenkomst leidt.
  • We blijven energiebesparing stimuleren met behulp van de Friese Energiepremie, bijvoorbeeld het isoleren van huurwoningen in het kader van duurzame dorpen.
    Wij ronden de afspraken met de gemeenten in regionaal verband over de woningbouwprogrammering af.
  • Wij ondersteunen en adviseren gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties bij het invullen van de kwalitatieve opgave in de woningvoorraad, inclusief herstructurering en zorg. Dit doen wij door de inbreng van kennis, zoals de Quickscan Friese woningmarkt en actuele prognoses. Specifiek brengen wij dit ook in bij de Krimpaanpak.
  • We zien er op toe dat gemeenten komen tot het opstellen van de noodzakelijke actuele woonvisies/programma’s.

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Bepalen provinciale rol wonen Voorstel aan PS over provinciale rol Aangeboden aan PS
Verbinden partijen, kennis delen, agendasetting Bestuurlijk overleg, Wenjen Oerlis Fryslân Overleg gevoerd
Kennis delen Inzicht in planaanbod via Planmonitor Wonen Kennis gedeeld
Woningbouwafspraken Actualisering regionale woningbouwafspraken Afronden afspraken met vijf regio’s
Verblijfsgerechtigden Aantal “In de plaats”-tredings procedures Geen

Wat mag het kosten?

Uitgebreide tabel
Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Totaal lasten2.082 11.3753962023.530555
Totaal baten000000
Saldo van lasten en baten2.08211.3753962023.530555
Toelichting:

De lasten hebben voornamelijk betrekking op de tijdelijke budgetten aanvalsplan Herstructurering Friese Woningvoorraad die in 2016 afloopt en ISV-3 gelden waarvoor in 2019 nog projecten worden afgerond.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Legenda Tijd Legenda Geld Legenda
1. Wij houden wettelijk toezicht op de huisvestingtaak van gemeenten om statushouders te huisvesten. Daarnaast stimuleren wij gemeenten en corporaties om voldoende woningen, of andere passende huisvesting voor hen beschikbaar te stellen.
2. In overleg met stakeholders nader bepalen, welke rol wij op het gebied van wonen willen nemen en welk instrumentarium daarbij past.
3. Het volledige Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV3) is verplicht. De uitvoering van deze projecten loopt tot en met 2019.
4. Wij zetten de volgende regelingen in uit het Aanvalsplan Friese woningmarkt (Wurkje mei Fryslân): herbestemmingsregeling, de financieringsregeling huurprojecten en de renovatieregeling goedkope koopwoningen. Er worden nog maximaal 10 leningsovereenkomsten tussen de provincie en partijen afgesloten. Dit aantal is afhankelijk van het aantal leningen onder opschortende voorwaarden wat daadwerkelijk tot een leningsovereenkomst leidt.
5. Energiebesparing blijven stimuleren met behulp van de Friese Energiepremie, bijvoorbeeld het isoleren van huurwoningen in het kader van duurzame dorpen.
6. Wij ronden de afspraken met de gemeenten in regionaal verband over de woningbouwprogrammering af.
7. Ondersteunen en adviseren van gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties bij het invullen van de kwalitatieve opgave in de woningvoorraad, inclusief herstructurering en zorg. Dit doen wij door de inbreng van kennis, zoals de Quickscan Friese woningmarkt en actuele prognoses. Specifiek brengen wij dit ook in bij de Krimpaanpak.
8. Er op toezien dat gemeenten komen tot het opstellen van de noodzakelijke actuele woonvisies/programma’s.
Toelichting:

4) In deze eerste bestuursrapportage laten we circa € 7 miljoen vrijvallen naar het begrotingssaldo. De reden van deze vrijval is dat het gaat om 11 zachte verplichtingen die uiteindelijk niet zijn uitbetaald. Dit komt door de opschortende voorwaarde dat er een leningsovereenkomst tot stand zou komen in het kader van de participatieregeling bijzondere huurprojecten. Deze leningsovereenkomsten zijn uiteindelijk niet tot stand gekomen. De oorzaken hiervoor zijn bijvoorbeeld dat een investeerder andere keuzes heeft gemaakt, een gemeente niet mee wilde werken en/of projecten zijn gerealiseerd, maar zonder een lening van de provincie.

Het voorstel is om de herbestemmingsregeling in het kader van het Aanvalsplan woningmarkt in verruimde vorm voor te zetten, en ook de sloop van panden mogelijk te maken, in het kader van het opruimen van de zogenaamde “rotte kiezen”, of om terug te bouwen, waarbij ook aan andere functies gedacht kan worden behalve de woonfunctie. Voor het opnieuw en verruimd openstellen van deze regeling is het voorstel een bedrag van € 2 miljoen expliciet te labelen voor de regeling, en hiervoor middelen uit het begrotingssaldo in te zetten. Het maatschappelijke effect is een start met de aanpak van de rotte kiezenproblematiek en het herbestemmen van leegstaande panden. De ervaringen die nu worden opgedaan met deze regeling kunnen van waarde zijn voor het nog op te richten Transitiefonds in 2018 (Kadernotavoorstel 2018). Ook zal worden bekeken of het logisch is de regeling eventueel onder te brengen bij het transitiefonds, dit hangt af van de invulling van het transitiefonds.

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Bepalen provinciale rol wonen Voorstel aan PS over provinciale rol Aangeboden aan PS
Verbinden partijen, kennis delen, agendasetting Bestuurlijk overleg, Wenjen Oerlis Fryslân Overleg gevoerd
Kennis delen Inzicht in planaanbod via Planmonitor Wonen Kennis gedeeld
Woningbouwafspraken Actualisering regionale woningbouwafspraken Afronden afspraken met vijf regio’s
Verblijfsgerechtigden Aantal “In de plaats”-tredings procedures Geen