Programma 9: Ruimte en wonen

9.2 Realiseren ruimtelijke ontwikkeling

Begroting

Wat willen we bereiken?

We willen de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving verhogen. Daarom zetten we in op het verbeteren, versterken of herstructureren van de dorpen en steden en het Friese landschap.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • We voeren het streekplanbeleid uit. Uitwerking van het beleid vindt plaats via een beperkte actualisatie van de verordening Romte en via overleg over en het toezien op gemeentelijke ruimtelijke plannen.
 • Wij ronden de regionale afspraken over bedrijventerreinen met de gemeenten in de vier regio’s op het vaste land af.
 • Wij zien toe op de uitvoering door de gemeenten van de gemaakte afspraken in F4-verband over de programmering van kantoren
 • Wij blijven inzetten op de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân gericht op de inpassing van nieuwe economische ontwikkelingen en het mooi houden van onze provincie. De inspanningen van het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsteam richten zich daar dan ook op. Wij focussen op de advisering bij provinciale wegenprojecten, De Nieuwe Afsluitdijk, Waddenkust, Kulturele Haadstêd 2018, duurzame energieprojecten en incidenteel op gemeentelijke projecten.
 • Vanuit de ruimtelijke ordening voeren wij de ruimtelijke procedures voor het windproject Hiddum-Houw.
 • Wij coördineren samen met het rijk, de buurprovincies en de Waddengemeenten het Waddenbeleid en de Waddengerelateerde programma’s en projecten met als doel een goed bestuur voor de Wadden. Wij coördineren de Friese bijdrage aan de samenwerking tussen de Waddenprovincies en het Waddenfonds. Dit via de stuurgroep Waddenprovincies, het Regionaal College Wadden en het opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee.
 • Wij zorgen voor verbinding waar het gaat om de brede gevolgen van demografische veranderingen.
 • We blijven de provinciebrede beweging ‘Fan Mear nei Better’ faciliteren.
 • Wij voeren het uitvoeringsprogramma Krimp en leefbaarheid uit.
 • We investeren €0.5 miljoen op jaarbasis in het ondersteunen van gemeenten bij het anticiperen op de gevolgen van de demografische ontwikkelingen op de leefbaarheid.
 • We ondersteunen initiatieven uit de Mienskip die inspelen op de demografische veranderingen en leefbaarheid.
 • We werken in partnerschap aan uitvoeringsplannen in de regio.
 • We delen en leveren kennis over (de gevolgen van) demografische veranderingen en leefbaarheid.
 • We zorgen voor aandacht voor demografische ontwikkelingen een leefbaarheid binnen alle relevante provinciale beleidsterreinen.

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Wind PIP Windpark Hiddum-Houw Vastgesteld
Procedures gemeentelijke plannen Adviezen, zienswijzen, reactieve aanwijzingen Binnen de wettelijke termijnen. Beperken aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen
Initiatieven uit de Mienskip die inspelen op demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Bredere uitrol methodiek Dorpsontwikkelingsmaatschappijen samen met partners Uitgerold
Werken in partnerschap aan uitvoeringsplannen in de regio Integreren samenwerkingsagenda’s krimp in onze streekwurkagenda’s en werken toe naar één agenda per gebied. Geïntegreerd en één agenda per gebied
Doelen 2017 uit Samenwerkingsagenda’s Doelen gehaald
Ondersteunen bij voorzieningenspreidingsplannen Ondersteuning verleend
Delen en leveren van kennis over demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Monitoring leefbaarheid Monitoringsysteem opgezet
Leerkring krimp raadsleden Leerkring gestart
Inzicht/analyse regionale sterkte/zwakte en ondersteuningsbehoefte Analyse afgerond
Ondersteuning project Economische vitaliteit Noordoost-Fryslân Ondersteund
Masterclasses en dreamsessie Georganiseerd
Krimp en leefbaarheid overig Overige acties 2017 uit Uitvoeringsprogramma Krimp en leefbaarheid Uitgevoerd
Programmering bedrijventerreinen Nieuwe regionale bedrijventerreinplannen 4 instemmingsbesluiten
Ruimtelijke kwaliteit Aantal verstrekte adviezen Ruimtelijke Kwaliteitsteam 25
Waddenbeleid- en uitvoering Collegeadviezen voor Friese bestuurleden waddenfonds o.a. t.b.v. besluitvorming projectsubsidies Adviezen gegeven

Wat mag het kosten?

Uitgebreide tabel
Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Totaal lasten8.089 7.9823.4261.8451.444905
Totaal baten31750000
Saldo van lasten en baten8.0587.9073.4261.8451.444905
Toelichting:

In 2016 zijn bij de lasten nog het plan Venekoten Centrum en een aantal Quick Wins in de begroting opgenomen en de baten voor de onafhankelijke projectleider Holwerd aan Zee. Bedrijfsvoeringkosten worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

De kadernotavoorstellen zijn cijfermatig verwerkt in 2017-2018 in bovenstaande tabel.

Kadernota 2017

Bedragen x € 1.000,-
2017
2018
2019
2020
Lasten
Aanpassing systemen voor omgevingswet525000
Budget omgevingsvisie25025000
Financiële bijdrage Holwerd aan Zee20020000
Ontwikkelingsbudget voor de gebiedsagenda’s325000
Totaal lasten1.30045000
Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Legenda Tijd Legenda Geld Legenda
1. Het streekplanbeleid uitvoeren. Uitwerking van het beleid vindt plaats via een beperkte actualisatie van de verordening Romte en via overleg over en het toezien op gemeentelijke ruimtelijke plannen.
2. Afronden van de regionale afspraken over bedrijventerreinen met de gemeenten in de vier regio’s op het vaste land.
3. Toezien op de uitvoering door de gemeenten van de gemaakte afspraken in F4-verband over de programmering van kantoren.
4. Wij blijven inzetten op de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân gericht op de inpassing van nieuwe economische ontwikkelingen en het mooi houden van onze provincie. De inspanningen van het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsteam richten zich daar dan ook op. Wij focussen op de advisering bij provinciale wegenprojecten, De Nieuwe Afsluitdijk, Waddenkust, Kulturele Haadstêd 2018, duurzame energieprojecten en incidenteel op gemeentelijke projecten.
5. Vanuit de ruimtelijke ordening voeren wij de ruimtelijke procedures voor het windproject Hiddum-Houw.
6. Wij coördineren samen met het rijk, de buurprovincies en de Waddengemeenten het Waddenbeleid en de Waddengerelateerde programma’s en projecten met als doel een goed bestuur voor de Wadden. Wij coördineren de Friese bijdrage aan de samenwerking tussen de Waddenprovincies en het Waddenfonds. Dit via de stuurgroep Waddenprovincies, het Regionaal College Wadden en het opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee.
7. Wij coördineren de Friese bijdrage aan de samenwerking tussen de Waddenprovincies en het Waddenfonds. Dit via de stuurgroep Waddenprovincies, het Regionaal College Wadden en het opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee.
8. Wij voeren het uitvoeringsprogramma Krimp en leefbaarheid uit.
9. Het op jaarbasis investeren van € 0.5 miljoen in het ondersteunen van gemeenten bij het anticiperen op de gevolgen van de demografische ontwikkelingen op de leefbaarheid.
10. Ondersteunen van initiatieven uit de Mienskip die inspelen op de demografische veranderingen en leefbaarheid.
11. Wij werken in partnerschap aan uitvoeringsplannen in de regio.
12. Wij delen en leveren kennis over (de gevolgen van) demografische veranderingen en leefbaarheid.
13. Zorgen voor aandacht voor demografische ontwikkelingen een leefbaarheid binnen alle relevante provinciale beleidsterreinen.
Toelichting:

1) De systematiek rondom het Gebiedsbudget zorgt ervoor dat er aan het einde van het boekjaar eventueel restanten naar de reserve Gebiedsbudget vloeien. In 2017 hebben we voor een aantal projecten (Stadhuis Bolsward, Transformatie bedrijventerrein IJlsterkade, Deinum gebiedsontwikkeling (€ 2,32 miljoen), Bereikbaarheid en leefbaarheid Balk (€ 0,22 miljoen), Hart van Joure (€ 82.000) en Lemstervaart) de middelen weer nodig.

5) Vanwege de complexiteit van het onderwerp en het uitgebreid betrekken van de omgeving via de Omgevingsadviesraad loopt het windproject Hiddem Houw enkele maanden vertraging op.

8) Er is nog geen Uitvoeringsprogramma Krimp en leefbaarheid. Dit heeft vertraging opgelopen door de tussenstap van een Vertaalslag. Er worden al wel acties uitgevoerd die terecht zullen komen in het Uitvoeringsplan. De planning is het Uitvoeringsplan voor de zomer vastgesteld te hebben en dan verder met de uitvoering aan de slag te gaan.

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Wind PIP Windpark Hiddum-Houw Vastgesteld
Procedures gemeentelijke plannen Adviezen, zienswijzen, reactieve aanwijzingen Binnen de wettelijke termijnen. Beperken aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen
Initiatieven uit de Mienskip die inspelen op demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Bredere uitrol methodiek Dorpsontwikkelingsmaatschappijen samen met partners Uitgerold
Inzetten Subsidieregelingen, behorend tot andere programma's (LEADER, IMF, overige provinciale regeling, zoals Monumentenregeling) Zijn ingezet
Werken in partnerschap aan uitvoeringsplannen in de regio Integreren samenwerkingsagenda’s krimp in onze streekwurkagenda’s en werken toe naar één agenda per gebied. Geïntegreerd en één agenda per gebied
Doelen 2017 uit Samenwerkingsagenda’s Doelen gehaald
Ondersteunen bij voorzieningenspreidingsplannen Ondersteuning verleend
Uitzoeken mogelijkheden subsidieregeling budget Demografische Ontwikkelingen Mogelijkheden onderzocht
Delen en leveren van kennis over demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Monitoring leefbaarheid Monitoringsysteem opgezet
Leerkring krimp raadsleden Leerkring gestart
Ondersteuning project Economische vitaliteit Noordoost-Fryslân Ondersteund
Masterclasses en dreamsessie Georganiseerd
Krimp en leefbaarheid overig Overige acties 2017 uit Uitvoeringsprogramma Krimp en leefbaarheid Uitgevoerd
Programmering bedrijventerreinen Nieuwe regionale bedrijventerreinplannen Vier instemmingsbesluiten
Ruimtelijke kwaliteit Aantal verstrekte adviezen Ruimtelijke Kwaliteitsteam 25
Waddenbeleid- en uitvoering Collegeadviezen voor Friese bestuurleden waddenfonds o.a. t.b.v. besluitvorming projectsubsidies Adviezen gegeven
Toelichting:

Zie bij gewenste resultaten voor een toelichting op wind en Krimp en leefbaarheid overig.