Programma 9: Ruimte en wonen

9.1 Planvorming, onderzoek en monitoring

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij streven een integrale benadering van de ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie na, onder andere ten aanzien van de ontwikkeling van wonen en werken bij steden en dorpen, wind- en zonne-energie, schaalvergroting landbouw en intensieve veehouderij. Integraal betekent, dat we rekening houden met externe ontwikkelingen, veranderende inzichten en met nieuw Europees en rijksbeleid. Dit beleidsveld betreft vooral de - regie op de - voorbereiding van het beleid en het faciliteren van integrale planvorming.

Bij het tot stand komen van de Omgevingsvisie wordt behalve de integratieslag van beleidssectoren binnen het fysieke domein ook invulling gegeven aan de beleidsmatige samenhang met het sociale domein. Deze samenhang manifesteert zich in ieder geval bij de thema’s arbeidsmarkt en werkgelegenheid, bevolkingsontwikkeling en wonen, bereikbaarheid en beschikbaarheid van voorzieningen in het landelijk gebied. Hierbij geven we speciaal aandacht aan ouderen, omdat hun aantal de komen jaren sterk zal toenemen.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

  • Wij stellen in 2017 het Koersdocument omgevingsvisie vast. Dit in lijn met de startnotitie en discussienotitie. Wij doen dat in goede afstemming met de gemeenten in relatie tot hun gemeentelijke omgevingsvisies.
  • Wij starten met de voorbereiding van de provinciale verordening leefomgeving. Deze is noodzakelijk op grond van de Omgevingswet
  • Wij stellen de startnotitie voor de MER voor de omgevingsvisie vast.
  • Wij nemen een besluit op het al dan niet instellen van het transitiefonds Krimp op basis van het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek.
  • Wij voeren regie op de programmering van bedrijventerreinen, kantoren en woningen. Met betrokken regio’s en gemeenten worden afspraken gemaakt over hun plannen (zie 9.2 en 9.3)

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Omgevingsbeleid Koersdocument omgevingsvisie Vastgesteld
Krimp en leefbaarheid Besluitvorming transitiefonds Afgerond

Wat mag het kosten?

Uitgebreide tabel
Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Totaal lasten1.120 1.154669672682573
Totaal baten387261261261261261
Saldo van lasten en baten733894408411422313
Toelichting:

De hier vermelde lasten en baten hebben betrekking op de waddenorganisaties Interwad, de Stuurgroep Waddenprovincies en het Regiecollege Waddengebied.

Het kadernotavoorstel Tijdelijk budget Stuurgroep Waddenprovincie (stroomlijnen investeringskader van het Waddenfonds en monitoren van de resultaten zodat de effecten die het Waddenfonds behaald zichtbaar worden) is cijfermatig verwerkt in 2017 in bovenstaande tabel.

Kadernota 2017

Bedragen x € 1.000,-
2017
2018
2019
2020
Lasten
Tijdelijk budget Stuurgroep Waddenprovincies1001001000
Totaal lasten1001001000
Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Legenda Tijd Legenda Geld Legenda
1. Vaststellen van het Koersdocument omgevingsvisie, dit in lijn met de startnotitie en discussienotitie. Wij doen dat in goede afstemming met de gemeenten in relatie tot hun gemeentelijke omgevingsvisies.
2. Starten met de voorbereiding van de provinciale verordening leefomgeving, noodzakelijk op grond van de Omgevingswet
3. Vaststellen van de startnotitie voor de MER voor de omgevingsvisie.
4. Een besluit nemen op het al dan niet instellen van het transitiefonds Krimp op basis van het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek.
5. Regie voeren op de programmering van bedrijventerreinen, kantoren en woningen. Met betrokken regio’s en gemeenten worden afspraken gemaakt over hun plannen (zie 9.2 en 9.3)
Toelichting:

4) Voorstel wordt meegenomen in de Kadernota 2018. Bij een positief besluit over het voorstel in de Kadernota zal het transitiefonds worden ingesteld.

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Omgevingsbeleid Koersdocument omgevingsvisie Vastgesteld
Krimp en leefbaarheid Besluitvorming transitiefonds Afgerond
Toelichting:

Koersdocument
Op schema maar de planning is kwetsbaar.