Programma 9: Ruimte en wonen

9.1 Planvorming, onderzoek en monitoring

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij streven een integrale benadering van de ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie na, onder andere ten aanzien van de ontwikkeling van wonen en werken bij steden en dorpen, wind- en zonne-energie, schaalvergroting landbouw en intensieve veehouderij. Integraal betekent, dat we rekening houden met externe ontwikkelingen, veranderende inzichten en met nieuw Europees en rijksbeleid. Dit beleidsveld betreft vooral de – regie op de – voorbereiding van het beleid en het faciliteren van integrale planvorming.

Bij het tot stand komen van de Omgevingsvisie wordt behalve de integratieslag van beleidssectoren binnen het fysieke domein ook invulling gegeven aan de beleidsmatige samenhang met het sociale domein. Deze samenhang manifesteert zich in ieder geval bij de thema’s arbeidsmarkt en werkgelegenheid, bevolkingsontwikkeling en wonen, bereikbaarheid en beschikbaarheid van voorzieningen in het landelijk gebied. Hierbij geven we speciaal aandacht aan ouderen, omdat hun aantal de komen jaren sterk zal toenemen.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • Wij stellen in 2017 het Koersdocument omgevingsvisie vast. Dit in lijn met de startnotitie en discussienotitie. Wij doen dat in goede afstemming met de gemeenten in relatie tot hun gemeentelijke omgevingsvisies.
 • Wij starten met de voorbereiding van de provinciale verordening leefomgeving. Deze is noodzakelijk op grond van de Omgevingswet
 • Wij stellen de startnotitie voor de MER voor de omgevingsvisie vast.
 • Wij nemen een besluit op het al dan niet instellen van het transitiefonds Krimp op basis van het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek.
 • Wij voeren regie op de programmering van bedrijventerreinen, kantoren en woningen. Met betrokken regio’s en gemeenten worden afspraken gemaakt over hun plannen (zie 9.2 en 9.3)

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Omgevingsbeleid Koersdocument omgevingsvisie Vastgesteld
Krimp en leefbaarheid Besluitvorming transitiefonds Afgerond
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 1.120 
 • 387
 • 733
 • Begroting 2016
 • 1.154
 • 261
 • 894
 • Begroting 2017
 • 669
 • 261
 • 408
 • Begroting 2018
 • 672
 • 261
 • 411
 • Begroting 2019
 • 682
 • 261
 • 422
 • Begroting 2020
 • 573
 • 261
 • 313

Toelichting:

De hier vermelde lasten en baten hebben betrekking op de waddenorganisaties Interwad, de Stuurgroep Waddenprovincies en het Regiecollege Waddengebied.

Het kadernotavoorstel Tijdelijk budget Stuurgroep Waddenprovincie (stroomlijnen investeringskader van het Waddenfonds en monitoren van de resultaten zodat de effecten die het Waddenfonds behaald zichtbaar worden) is cijfermatig verwerkt in 2017 in bovenstaande tabel.

Beleidsveld 9.1 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Regionaal College Waddengebied provinciale bijdrage
 • Projectleider/coordinator Wereld Erfgoed Waddenzee
 • Regionaal College Waddengebied
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • Realisatie 2015 Baten
 • 44
 • 44
 • 95
 • 95
 • 200
 • 47
 • 247
 • 0
 • 387
 • 733
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 61
 • 261
 • 0
 • 261
 • 894
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 61
 • 261
 • 0
 • 261
 • 408
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 61
 • 261
 • 0
 • 261
 • 411
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 61
 • 261
 • 0
 • 261
 • 422
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 61
 • 261
 • 0
 • 261
 • 313

Beleidsveld 9.1 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Interwad
 • Mutaties onvoorzien
 • Regionaal College Waddengebied provinciale bijdrage
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies provinciale bijdrage
 • Servicepunt Handhaving Waddenzee provinciale bijdage
 • Projectleider/coordinator Wereld Erfgoed Waddenzee
 • Stuurgroep Waddenprovincies
 • Regionaal College Waddengebied
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 19
 • -40
 • 66
 • 20
 • 0
 • 65
 • 95
 • 0
 • 95
 • 200
 • 47
 • 247
 • 712
 • 712
 • 1.120
 • Begr 2016 Lasten
 • 19
 • 0
 • 53
 • 71
 • 0
 • 143
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 61
 • 261
 • 751
 • 751
 • 1.154
 • Begr 2017 Lasten
 • 19
 • 0
 • 41
 • 71
 • 0
 • 131
 • 0
 • 100
 • 100
 • 200
 • 61
 • 261
 • 177
 • 177
 • 669
 • Begr 2018 Lasten
 • 19
 • 0
 • 41
 • 71
 • 0
 • 131
 • 0
 • 100
 • 100
 • 200
 • 61
 • 261
 • 180
 • 180
 • 672
 • Begr 2019 Lasten
 • 19
 • 0
 • 41
 • 71
 • 0
 • 131
 • 0
 • 100
 • 100
 • 200
 • 61
 • 261
 • 191
 • 191
 • 682
 • Begr 2020 Lasten
 • 19
 • 0
 • 41
 • 71
 • 0
 • 131
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 61
 • 261
 • 182
 • 182
 • 573

Kadernota 2017

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Tijdelijk budget Stuurgroep Waddenprovincies
 • Totaal lasten
 • 2017
 • 100
 • 100
 • 2018
 • 100
 • 100
 • 2019
 • 100
 • 100
 • 2020
 • 0
 • 0

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Vaststellen van het Koersdocument omgevingsvisie, dit in lijn met de startnotitie en discussienotitie. Wij doen dat in goede afstemming met de gemeenten in relatie tot hun gemeentelijke omgevingsvisies.
2 Starten met de voorbereiding van de provinciale verordening leefomgeving, noodzakelijk op grond van de Omgevingswet
3 Vaststellen van de startnotitie voor de MER voor de omgevingsvisie.
4 Een besluit nemen op het al dan niet instellen van het transitiefonds Krimp op basis van het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek.
5 Regie voeren op de programmering van bedrijventerreinen, kantoren en woningen. Met betrokken regio’s en gemeenten worden afspraken gemaakt over hun plannen (zie 9.2 en 9.3)

Toelichting:

4) Voorstel wordt meegenomen in de Kadernota 2018. Bij een positief besluit over het voorstel in de Kadernota zal het transitiefonds worden ingesteld.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Omgevingsbeleid Koersdocument omgevingsvisie Vastgesteld
Krimp en leefbaarheid Besluitvorming transitiefonds Afgerond

Toelichting:

Koersdocument
Op schema maar de planning is kwetsbaar.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Vaststellen van het Koersdocument omgevingsvisie, dit in lijn met de startnotitie en discussienotitie. Wij doen dat in goede afstemming met de gemeenten in relatie tot hun gemeentelijke omgevingsvisies.
2 Starten met de voorbereiding van de provinciale verordening leefomgeving, noodzakelijk op grond van de Omgevingswet
3 Vaststellen van de startnotitie voor de MER voor de omgevingsvisie.
4 Een besluit nemen op het al dan niet instellen van het transitiefonds Krimp op basis van het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek.
5 Regie voeren op de programmering van bedrijventerreinen, kantoren en woningen. Met betrokken regio’s en gemeenten worden afspraken gemaakt over hun plannen (zie 9.2 en 9.3)

Toelichting:

1. Het vaststellen van het Koersdocument in PS is verschoven naar het voorjaar van 2018. De reden hiervoor is dat de afstemming met gemeenten en het Wetterskip in de Friese Aanpak meer tijd vergt dan eerder aangenomen.

3. Zie onder 1. De Startnotitie voor de MER wordt tegelijkertijd met het Koersdocument behandeld in PS.

5. Ten aanzien van bedrijventerreinen: het voorstel voor de regionale afspraken moet bij de regio’s/gemeenten vandaan komen. Wij hebben als provincie een belangrijke aanjagende/stimulerende rol, maar de inhoud moet door de regio’s/gemeenten worden geleverd. De processen hiertoe zijn weliswaar in gang gezet, maar op basis van het voorgaande zit hierin wel een belangrijke afhankelijkheid ten aanzien van de voortgang en het bereiken van de genoemde resultaten.
Ten aanzien van de woningen: met alle regio’s vindt thans het proces plaats waarin tot afspraken gekomen zal worden. Naar verwachting zal dit in Noordwest, Noordoost en De Wadden na de jaarwisseling voltooid worden.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Omgevingsbeleid Koersdocument omgevingsvisie Vastgesteld
Krimp en leefbaarheid Besluitvorming transitiefonds Afgerond

Toelichting:

Voor een nadere toelichting met betrekking tot het Koersdocument wordt verwezen naar hetgeen staat vermeld onder de gewenste resultaten van beleidsveld 9.1.

Print deze pagina