Programma 8: Cultuur, taal en onderwijs

8.2 Erfgoed

Begroting

Wat willen wij bereiken?

Fryslân is de mooiste provincie van het land, dat willen we zo houden. Met veel cultuurhistorie en erfgoed, van oude melkfabrieken tot terpen en beschermde dorpsgezichten. Op grond van het Streekplan Fryslân, dat zal worden opgevolgd door de Omgevingsvisie en de thematische structuurvisie Grutsk op’ e Romte, wil de provincie bereiken dat de Friese monumenten, archeologie en cultuurhistorische waarden worden behouden en versterkt. Hoe we dat gaan doen hebben we vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Weardefol Fryslân 2016-2019.
Met een subsidieregeling en het Cultuurfonds voor monumenten in Fryslân blijven we het restaureren en herbestemmen van monumenten ondersteunen, zodat het ook functioneel gebruikt kan worden en toegankelijk blijft voor een breed publiek. Ook ondersteunen we provinciale monumenteninstellingen. Daarnaast zetten we ons in voor de bescherming, het onderzoek en publieksvoorlichting met betrekking tot het archeologische erfgoed zoals terpen, waarbij de FAMKE-advieskaart een belangrijk instrument vormt en waarin we samenwerken met de Fryske Akademy en de RuG. Tenslotte zetten we ons in voor cultuurhistorische elementen en structuren zoals beschermde gezichten en dijken, waarbij de provinciale Cultuurhistorische Kaart een belangrijk instrument vormt. Dit doen dit ook via het ruimtelijke spoor, de integrale gebiedsontwikkeling, de advisering van het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsteam en het IMF.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • Restauratie en herbestemming van monumenten en karakteristieke bouwwerken.
 • Bescherming, onderzoek en publieksvoorlichting met betrekking tot archeologisch erfgoed.
 • Behoud en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed waarbij de thematische structuurvisie Grutsk op’e Romte doorwerkt in ruimtelijke plannen en projecten van gemeenten, van ons zelf en in die van lokale initiatieven.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Restauratie, onderhoud en nieuwe functies van karakteristieke gebouwen Aantal restauraties en herbestemmingen. 20
Terpenproject Aantal terpen in agrarisch gebied die aangekocht zijn of waarvoor anderszins beschermingsmaatregelen zijn genomen. 2
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 6.762 
 • 11
 • 6.751
 • Begroting 2016
 • 5.289
 • 8
 • 5.281
 • Begroting 2017
 • 3.997
 • 8
 • 3.989
 • Begroting 2018
 • 3.005
 • 8
 • 2.997
 • Begroting 2019
 • 3.029
 • 8
 • 3.021
 • Begroting 2020
 • 3.008
 • 8
 • 3.000

Toelichting:

De lasten zijn o.a. Decentralisatie-uitkering monumentenzorg en voor een viertal budgetsubsidies. Daarnaast is in de jaren 2016 en 2017 nog € 2,0 miljoen begroot uit de reserve NUON voor de monumentenregeling en het Cultuurfonds voor monumenten Fryslan. Naast de lasten zij er ook baten voor Archeologie en het Archeologisch depot.

Beleidsveld 8.2 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Archeologie en Archeologisch Depot
 • Terpen
 • Realisatie 2015 Baten
 • 9
 • 1
 • 11
 • 0
 • 0
 • 0
 • 11
 • 6.751
 • Begr 2016 Baten
 • 7
 • 1
 • 8
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8
 • 5.281
 • Begr 2017 Baten
 • 7
 • 1
 • 8
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8
 • 3.989
 • Begr 2018 Baten
 • 7
 • 1
 • 8
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8
 • 2.997
 • Begr 2019 Baten
 • 7
 • 1
 • 8
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8
 • 3.021
 • Begr 2020 Baten
 • 7
 • 1
 • 8
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8
 • 3.000

Beleidsveld 8.2 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Archeologie en Archeologisch Depot
 • Cultuurtoerisme/archeologische steunpunten
 • Decentralisatieuitkering Monumentenzorg
 • St Alde Fryske Tsjerken
 • St De Fryske Mole
 • St Monumentenwacht
 • St Steunpunt Monumentenzorg Friesland
 • Subsidieregeling Monumenten
 • Terpen
 • Decentralisatieuitkering Monumentenzorg
 • Erfgoed restauratie en herbestemming
 • FAMKE verdiepingsslag Heerenveen
 • FAMKE verdiepingsslag Opsterland
 • Nota Erfgoed
 • Inzet NUON Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân
 • Inzet NUON Monumentenregeling
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 187
 • 0
 • 0
 • 199
 • 89
 • 260
 • 209
 • 184
 • 1
 • 1.128
 • 1.234
 • 0
 • -3
 • 0
 • 1.083
 • 2.314
 • 1.000
 • 1.514
 • 2.514
 • 806
 • 806
 • 6.762
 • Begr 2016 Lasten
 • 155
 • 21
 • 601
 • 351
 • 240
 • 263
 • 212
 • 187
 • 1
 • 2.031
 • 230
 • 562
 • 4
 • 66
 • 150
 • 1.011
 • 500
 • 900
 • 1.400
 • 848
 • 848
 • 5.289
 • Begr 2017 Lasten
 • 155
 • 21
 • 901
 • 201
 • 90
 • 263
 • 212
 • 187
 • 1
 • 2.031
 • 0
 • 562
 • 0
 • 0
 • 0
 • 562
 • 500
 • 500
 • 1.000
 • 404
 • 404
 • 3.997
 • Begr 2018 Lasten
 • 155
 • 21
 • 901
 • 201
 • 90
 • 263
 • 212
 • 187
 • 1
 • 2.031
 • 0
 • 563
 • 0
 • 0
 • 0
 • 563
 • 0
 • 0
 • 0
 • 411
 • 411
 • 3.005
 • Begr 2019 Lasten
 • 155
 • 21
 • 901
 • 201
 • 90
 • 263
 • 212
 • 187
 • 1
 • 2.031
 • 0
 • 563
 • 0
 • 0
 • 0
 • 563
 • 0
 • 0
 • 0
 • 435
 • 435
 • 3.029
 • Begr 2020 Lasten
 • 155
 • 21
 • 1.464
 • 201
 • 90
 • 263
 • 212
 • 187
 • 1
 • 2.593
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 415
 • 415
 • 3.008

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Restauratie en herbestemming van monumenten en karakteristieke bouwwerken.
2 Bescherming, onderzoek en publieksvoorlichting met betrekking tot archeologisch erfgoed.
3 Behoud en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed waarbij de thematische structuurvisie Grutsk op’e Romte doorwerkt in ruimtelijke plannen en projecten van gemeenten, van ons zelf en in die van lokale initiatieven.

Toelichting:

De periode voor de uitvoering van de restauratie en herbestemming van het monumentale stadhuis Bolsward gaat hoogstwaarschijnlijk verlengd worden. Het project is duurder geworden en de gemeente SWF zoekt nog naar extra middelen. Bij de tweede bestuursrapportage is er waarschijnlijk meer duidelijkheid over de aanpassing van de jaarschijven.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Restauratie, onderhoud en nieuwe functies van karakteristieke gebouwen Aantal restauraties en herbestemmingen. 20
Terpenproject Aantal terpen in agrarisch gebied die aangekocht zijn of waarvoor anderszins beschermingsmaatregelen zijn genomen. 2

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Restauratie en herbestemming van monumenten en karakteristieke bouwwerken.
2 Bescherming, onderzoek en publieksvoorlichting met betrekking tot archeologisch erfgoed.
3 Behoud en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed waarbij de thematische structuurvisie Grutsk op’e Romte doorwerkt in ruimtelijke plannen en projecten van gemeenten, van ons zelf en in die van lokale initiatieven.

Toelichting:

1. De periode voor de uitvoering van de restauratie en herbestemming van het monumentale stadhuis Bolsward wordt verlengd omdat de gemeente meer tijd nodig heeft voor de planvorming en vanwege extra restauratiekosten. De verwachting is dat in 2018 de subsidiebeschikking kan worden verleend, waarna de uitvoering kan beginnen. De subsidiebeschikking 2017 voor het Cultuurfonds voor monumenten uit de gelijknamige reserve wordt uitgesteld naar volgend jaar omdat het overleg met het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Nationaal Restauratiefonds en de gemeenten over de verbreding naar herbestemming en verduurzaming voor de onderwerpen kwaliteitsborging en de inschakeling van gemeenten, meer tijd heeft gevraagd dan gepland. Hierdoor zijn voor deze verbreding nog geen leningen verstrekt en is de stand van het fonds voor dit jaar voldoende hoog. Beide budgetten betreffen reserevebudgetten. Hiervoor is een begrotingswijziging gemaakt.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Restauratie, onderhoud en nieuwe functies van karakteristieke gebouwen Aantal restauraties en herbestemmingen. 20
Terpenproject Aantal terpen in agrarisch gebied die aangekocht zijn of waarvoor anderszins beschermingsmaatregelen zijn genomen. 2

Toelichting:

Terpenproject.
In het kader van de gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen (programma 5) is in 2016 ten behoeve van het Terpenproject 1 terp aangekocht en in bescherming genomen. Betreffende terp zal in 2017 worden overgedragen aan het Terpenproject (programma 8). Vanwege de hoge druk op agrarische grond wordt de doelwaarde van 2 terpen niet behaald.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Fryslân is de mooiste provincie van het land, dat willen we zo houden. Met veel cultuurhistorie en erfgoed, van oude melkfabrieken tot terpen en beschermde dorpsgezichten. We leggen verbindingen met Kulturele Haadstêd 2018. Op grond van het Streekplan Fryslân en de thematische structuurvisie Grutsk op’ e Romte, wil de provincie bereiken dat de Friese monumenten, archeologie en cultuurhistorische waarden worden behouden en versterkt.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
8.2 Erfgoed

Toelichting:

Via de doorwerking van de thematische structuurvisie Grutsk op ‘e Romte, de cultuurhistorisch kaart hebben we bereikt dat in ruimtelijke plannen van gemeenten en de provincie erfgoedwaarden van provinciaal belang zijn behouden en ontwikkeld.
Monumentale waarden zijn behouden en versterkt door de financiële ondersteuning van restauratie en herbestemming van monumenten en activiteiten van monumenteninstellingen.
Archeologische samenwerkingsprojecten met gemeenten, de Fryske Akademy en de RuG, resulterend in het behouden en versterken van archeologische waarden door middel van een verbeterde FAMKE, waarmee bovendien een betere service aan de burger wordt geleverd en onnodig onderzoek kan worden voorkomen.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Restauratie en herbestemming van monumenten en karakteristieke bouwwerken.
2 Bescherming, onderzoek en publieksvoorlichting met betrekking tot archeologisch erfgoed.
3 Behoud en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed waarbij de thematische structuurvisie Grutsk op’e Romte doorwerkt in ruimtelijke plannen en projecten van gemeenten, van ons zelf en in die van lokale initiatieven.

Toelichting:

1. Via de subsidieregeling monumenten hebben monumenten en karakteristieke bouwwerken subsidie gekregen voor een restauratie die in verschillende gevallen wordt gecombineerd met een nieuwe bestemming. Speciale aandacht hebben de boerderijen in agrarisch gebruik gekregen, waarvan vier zijn gehonoreerd. Voor de categorie restauratie met herbestemming van vrijkomende kerkgebouwen zijn kerkgebouwen in Dedgum, Lollum en Itens ondersteund.

Het verlenen van een subsidiebeschikking voor de uitvoering van de restauratie en herbestemming van het monumentale stadhuis Bolsward is verlengd naar 2018 omdat de gemeente meer tijd nodig heeft voor de planvorming en vanwege extra restauratiekosten.
De subsidiebeschikking voor het Cultuurfonds voor monumenten is ook uitgesteld naar 2018 omdat het overleg over de verbreding naar herbestemming en verduurzaming met betrokken partijen meer tijd heeft gevraagd dan gepland. Hierdoor zijn voor deze verbreding nog geen leningen verstrekt en was de stand van het fonds voldoende hoog.

2. Verschillende samenwerkingsprojecten die de doorontwikkeling van de archeologische beleidskaart FAMKE tot doel hebben, zijn in uitvoering of zijn in gang gezet. Met de gemeenten Opsterland, Heerenveen, Súdwest-Fryslân en Leeuwarden worden archeologische verdiepingsslagen uitgevoerd. Andere samenwerkingsprojecten zijn de veldkarteringen van terpen met de RuG en de historische boerderijplaatsen met de Fryske Akademy. In het kader van het veenweideproject is het onderzoek naar archeologische terreinen opgestart dat ook zal bijdragen aan het verhaal van het Friese veenweidegebied.

3. De doorwerking Grutsk op ‘e Romte wordt nader toegelicht in beleidsveld 9.2 Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen, bij de resultaat 4 die gaat over ruimtelijke kwaliteit.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Realisatie 2017
Restauratie, onderhoud en nieuwe functies van karakteristieke gebouwen Aantal restauraties en herbestemmingen. 20 34
Terpenproject Aantal terpen in agrarisch gebied die aangekocht zijn of waarvoor anderszins beschermingsmaatregelen zijn genomen. 2 0

Toelichting:

Restauratie, onderhoud en nieuwe functies van karakteristieke gebouwen: Het aantal subsidiebeschikkingen is fors hoger dan de doelwaarde vanwege een aantal redenen. De belangrijkste reden is dat de projecten ten opzichte van de doelwaarde kleiner waren wat betreft omvang. Andere reden was de inzet van extra middelen omdat vorige projecten goedkoper uitvielen of niet tot uitvoering zijn gekomen en de inzet van andere erfgoedmiddelen.

Terpenproject: Er zijn in 2017 in het kader van het Terpenproject geen onbebouwde terpen in agrarisch gebied aangekocht of anderszins in bescherming genomen vanwege de hoge druk op agrarische grond. Kansen voor het beschikbaar komen van terpen liggen bij de gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen waarbij er in 2018 wenszittingen zullen worden gehouden.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 2.062
 • 843
 • 969
 • 3.874
 • 11
 • 18
 • 29
 • 3.845
 • -969
 • -55
 • 2.820
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 943
 • 2.448
 • 400
 • 3.791
 • 8
 • 64
 • 72
 • 3.719
 • -400
 • -130
 • 3.189
 • Rekening 2017
 • 942
 • 2.394
 • 400
 • 3.736
 • 42
 • 64
 • 106
 • 3.630
 • -400
 • -71
 • 3.159
 • Saldo begroting en rekening
 • 1
 • 54
 • 0
 • 55
 • -34
 • 0
 • -34
 • 89
 • 0
 • -59
 • 30

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 30.000 in dit beleidsveld.

Structurele budgetten
De hogere baten van € 34.000 betreft doorgeschoven BTW voor het archeologisch depot. Deze is ook aan de lastenkant extra uitbetaald. Daarnaast is er aan de lastenkant een vrijval van € 20.000 op het archeologisch depot doordat een aantal ontwikkelingen in 2017 wel voorbereid zijn, maar in 2018 tot besteding komen en € 13.000 voor werkzaamheden subsidieverlening monumenten.

Tijdelijke budgetten
De lagere lasten van € 54.000 betreffen grotendeels verplichtingen die in latere jaren tot besteding komen.

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • Archeologie en Archeologisch Depot
 • Cultuurtoerisme/archeologische steunpunten
 • Decentralisatieuitkering Monumentenzorg
 • St Alde Fryske Tsjerken
 • St De Fryske Mole
 • St Monumentenwacht
 • St Steunpunt Monumentenzorg Friesland
 • Subsidieregeling Monumenten
 • Terpen
 • Structurele budgetten
 • Decentralisatieuitkering Beleidsnota kiezen voor karakter
 • Decentralisatieuitkering Monumentenzorg
 • Erfgoed restauratie en herbestemming
 • FAMKE verdiepingsslag Opsterland
 • Nota Erfgoed
 • Subsidieregeling Monumenten
 • Tijdelijke budgetten
 • Inzet NUON Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân
 • Inzet NUON Monumentenregeling
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Archeologie en Archeologisch Depot
 • Terpen
 • Structurele budgetten
 • Erfgoed restauratie en herbestemming
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 157
 • 20
 • 648
 • 351
 • 240
 • 263
 • 212
 • 171
 • 0
 • 2.062
 • 230
 • 483
 • 36
 • 94
 • 843
 • 500
 • 469
 • 969
 • 3.874
 • 9
 • 1
 • 11
 • 18
 • 18
 • 29
 • 3.845
 • Begroting 2017
 • 155
 • 21
 • 0
 • 201
 • 90
 • 263
 • 212
 • 1
 • 943
 • 46
 • 220
 • 30
 • 2.152
 • 2.448
 • 400
 • 400
 • 3.791
 • 7
 • 1
 • 8
 • 64
 • 64
 • 72
 • 3.719
 • Besteding 2017
 • 168
 • 21
 • 0
 • 201
 • 90
 • 263
 • 199
 • 0
 • 942
 • 56
 • 167
 • 20
 • 2.152
 • 2.394
 • 400
 • 400
 • 3.736
 • 40
 • 1
 • 42
 • 64
 • 64
 • 106
 • 3.630
 • Saldo 2017
 • -13
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 13
 • 1
 • 1
 • -9
 • 53
 • 10
 • 54
 • 55
 • -33
 • 0
 • -34
 • -34
 • 89
Print deze pagina