Programma 8: Cultuur, taal en onderwijs

8.1 Cultuur

Begroting

Wat willen we bereiken?

Ten behoeve van de uitvoering van het cultuurbeleid blijven wij investeren in een culturele basisinfrastructuur, door toonaangevende instellingen in Fryslân structureel te subsidiëren.
Wij willen iedereen in staat stellen om optimaal mee te doen in de samenleving. Immers, actieve maatschappelijke participatie bevordert de ontwikkeling van individuen en heeft een positieve invloed op de gemeenschap als geheel. Het versterkt de bewust­wording en de betrokkenheid van mensen onderling. Kunst en cultuur, en het actief of passief genieten daarvan, dragen in belangrijke mate bij aan die maatschappelijke participatie. Daarom zetten wij sterk in op meedoen. Wij richten ons op een laagdrempelig aanbod van cultuuruitingen, cultuureducatie en amateurkunst in Fryslân voor alle leeftijdsgroepen. Die benadering hanteren wij samen met de gemeente Leeuwarden ook bij de uitwerking van het programma van Culturele Hoofdstad 2018. Wij willen in dat kader ook kansen creëren in de samenleving, vooral voor kinderen, jongeren en mensen die een barrière ervaren in hun deelname aan de samenleving. Samen met het Rijk stellen we voor een nieuwe periode (2017-2020) middelen beschikbaar voor cultuureducatie. Met het programma cultuureducatie willen wij, in samenwerking met het onderwijs, een doorgaande leerlijn realiseren. Omdat wij het programma cultuureducatie op een integrale manier willen uitvoeren leggen wij de verbinding tussen dit programma en het KH18-event Lân fan Taal, zodat alle onderdelen van programma 8 in het kader van cultuureducatie aan bod kunnen komen.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

  • Een laagdrempelig aanbod van culturele activiteiten, cultuureducatie en amateurkunst in Fryslân voor alle leeftijdsgroepen.
  • Talentontwikkeling stimuleren.
  • Het artistieke klimaat versterken.
  • Een zo groot mogelijk publiek bereiken voor het Friese culturele erfgoed in het kader van het “Ferhaal fan Fryslân”.
  • Het realiseren van een duurzaam collectie- en museumdepot.
  • Een brede en sterke Friese culturele basisinfrastructuur.
  • Een onderscheidend cultureel klimaat tot stand brengen dat bijdraagt aan Leeuwarden-Fryslân 2018.

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Cultuurparticipatie Percentage deelnemers aan culturele activiteiten t.o.v. de totale bevolking in Fryslân 38%
De provinciaal gesubsidieerde musea en erfgoedinstellingen maken een programma voor ‘Help pake en beppe de vakantie door’en voor de Nationale Museumweek. 4
Cultureel aanbod In 2017 ondersteunen wij organisaties op basis van criteria zoals artistieke kwaliteit, brede maatschappelijke functie en verschillende kunstdisciplines. 6
In 2017 is er een integraal toetsingskader voor festivals in Fryslân.
Aantal producties waarin professionele en amateurorganisaties samenwerken. 4
In 2017 vindt er een verkenning plaats naar de vrije ruimte binnen boekjaarinstellingen.
Alle culturele boekjaarinstellingen realiseren jaarlijks minimaal 1 laagdrempelige activiteit.
Exposities die bijdragen aan het Ferhaal fan Fryslân 3
Eind 2017 is er een projectplan Kolleksje Fryslân.
Culturele innovatie Aantal cross-over projecten 5
Talentontwikkeling Projecten met jonge makers (afspraken met boekjaarinstellingen/binnen Station Noord 2.0/provinciale regelingen Cultuur) 3
Cultuureducatie Aantal scholen, primair onderwijs, dat actief inzet op cultuureducatie (KEK-inventarisatie) > 75 %
Aantal boekjaarinstellingen dat een educatief programma aanbiedt binnen KEK. 10
Eind 2017 is er een tussenevaluatie van de pilot Cultuureducatie met Kwaliteit in het Voortgezet Onderwijs.

Wat mag het kosten?

Uitgebreide tabel
Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Totaal lasten21.995 28.51320.16719.75914.55614.490
Totaal baten1727373737373
Saldo van lasten en baten21.82328.44120.09419.68614.48414.417
Toelichting:

De begrote lasten dalen van € 28,5 miljoen in 2016 naar € 20,2 miljoen in 2017. Deze daling wordt met name veroorzaakt door de afloop van de tijdelijke budgetten die samenhangen met de huidige beleidsnota Grinzen oer en het bestedingsritme van project Blokhuispoort. Vervolgens dalen de begrote lasten verder naar € 14,5 miljoen in 2019. Deze daling komt door het aflopen van de budgetten voor Kulturele Haadstêd en Deltaplan Digitalisering.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Legenda Tijd Legenda Geld Legenda
1. Een laagdrempelig aanbod van culturele activiteiten.
2. Een kwaliteitsimpuls voor cultuureducatie.
3. Stimuleren amateurkunst in Fryslân voor alle leeftijdsgroepen.
4. Talentontwikkeling stimuleren.
5. Het artistieke klimaat versterken.
6. Het zichtbaar en beschikbaar maken van het Friese culturele erfgoed in het kader van het “Ferhaal fan Fryslân”.
7. Een brede en sterke Friese culturele basisinfrastructuur.
8. Culturele instellingen die een boekjaarsubsidie ontvangen dragen bij aan Leeuwarden-Fryslân 2018.
Toelichting:

6) Voor het project Fryslân ûnder wetter van het Fries Natuurmuseum, zijn de middelen in eerste instantie gelijkmatig verdeeld over de uitvoeringsperiode van de beleidsbrief Mei Hert, Holle en Hannen (2017-2020). De beschikking voor dit project is onlangs verstrekt en geeft aan dat het volledige bedrag van € 350.000 in 2017 uitbetaald zal worden. Daarom wordt verzocht de begrote bedragen van 2018, 2019 en 2020 naar 2017 te halen.

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Cultuurparticipatie Percentage deelnemers aan culturele activiteiten t.o.v. de totale bevolking van Fryslân 38%
De provinciaal gesubsidieerde musea en erfgoedinstellingen maken een programma voor ‘Help pake en beppe de vakantie door’en voor de Nationale Museumweek. 4
Cultureel aanbod In 2017 ondersteunen wij organisaties op basis van criteria zoals artistieke kwaliteit, brede maatschappelijke functie en verschillende kunstdisciplines. 6
Aantal culturele festivals dat een bijdrage leveren aan het artistiek klimaat 11
Aantal producties waarin professionele en amateurorganisaties samenwerken. 4
Alle culturele boekjaarinstellingen realiseren jaarlijks minimaal 1 laagdrempelige activiteit. 14
Cultureel erfgoed Exposities die bijdragen aan het Ferhaal fan Fryslân 3
Culturele innovatie Aantal cross-over projecten 5
Talentontwikkeling Projecten met jonge makers (afspraken met boekjaarinstellingen/binnen Station Noord 2.0/provinciale regelingen Cultuur) 3
Cultuureducatie Aantal scholen, primair onderwijs, dat actief inzet op cultuureducatie (KEK-inventarisatie) > 75%
Aantal culturele instellingen dat een educatief programma aanbiedt 10
Toelichting:

Cultuurparticipatie: het onderzoek met betrekking tot het percentage deelnemers aan culturele activiteiten ten opzichte van de totale bevolking van Fryslân vindt tweejaarlijks plaats. In 2018 wordt het eerstvolgende onderzoek uitgevoerd.