Programma 8: Cultuur, taal en onderwijs

8.1 Cultuur

Wat willen we bereiken?

Ten behoeve van de uitvoering van het cultuurbeleid blijven wij investeren in een culturele basisinfrastructuur, door toonaangevende instellingen in Fryslân structureel te subsidiëren.
Wij willen iedereen in staat stellen om optimaal mee te doen in de samenleving. Immers, actieve maatschappelijke participatie bevordert de ontwikkeling van individuen en heeft een positieve invloed op de gemeenschap als geheel. Het versterkt de bewust­wording en de betrokkenheid van mensen onderling. Kunst en cultuur, en het actief of passief genieten daarvan, dragen in belangrijke mate bij aan die maatschappelijke participatie. Daarom zetten wij sterk in op meedoen. Wij richten ons op een laagdrempelig aanbod van cultuuruitingen, cultuureducatie en amateurkunst in Fryslân voor alle leeftijdsgroepen. Die benadering hanteren wij samen met de gemeente Leeuwarden ook bij de uitwerking van het programma van Culturele Hoofdstad 2018. Wij willen in dat kader ook kansen creëren in de samenleving, vooral voor kinderen, jongeren en mensen die een barrière ervaren in hun deelname aan de samenleving. Samen met het Rijk stellen we voor een nieuwe periode (2017-2020) middelen beschikbaar voor cultuureducatie. Met het programma cultuureducatie willen wij, in samenwerking met het onderwijs, een doorgaande leerlijn realiseren. Omdat wij het programma cultuureducatie op een integrale manier willen uitvoeren leggen wij de verbinding tussen dit programma en het KH18-event Lân fan Taal, zodat alle onderdelen van programma 8 in het kader van cultuureducatie aan bod kunnen komen.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • Een laagdrempelig aanbod van culturele activiteiten, cultuureducatie en amateurkunst in Fryslân voor alle leeftijdsgroepen.
 • Talentontwikkeling stimuleren.
 • Het artistieke klimaat versterken.
 • Een zo groot mogelijk publiek bereiken voor het Friese culturele erfgoed in het kader van het “Ferhaal fan Fryslân”.
 • Het realiseren van een duurzaam collectie- en museumdepot.
 • Een brede en sterke Friese culturele basisinfrastructuur.
 • Een onderscheidend cultureel klimaat tot stand brengen dat bijdraagt aan Leeuwarden-Fryslân 2018.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Cultuurparticipatie Percentage deelnemers aan culturele activiteiten t.o.v. de totale bevolking in Fryslân 38%
De provinciaal gesubsidieerde musea en erfgoedinstellingen maken een programma voor ‘Help pake en beppe de vakantie door’en voor de Nationale Museumweek. 4
Cultureel aanbod In 2017 ondersteunen wij organisaties op basis van criteria zoals artistieke kwaliteit, brede maatschappelijke functie en verschillende kunstdisciplines. 6
In 2017 is er een integraal toetsingskader voor festivals in Fryslân.
Aantal producties waarin professionele en amateurorganisaties samenwerken. 4
In 2017 vindt er een verkenning plaats naar de vrije ruimte binnen boekjaarinstellingen.
Alle culturele boekjaarinstellingen realiseren jaarlijks minimaal 1 laagdrempelige activiteit.
Exposities die bijdragen aan het Ferhaal fan Fryslân 3
Eind 2017 is er een projectplan Kolleksje Fryslân.
Culturele innovatie Aantal cross-over projecten 5
Talentontwikkeling Projecten met jonge makers (afspraken met boekjaarinstellingen/binnen Station Noord 2.0/provinciale regelingen Cultuur) 3
Cultuureducatie Aantal scholen, primair onderwijs, dat actief inzet op cultuureducatie (KEK-inventarisatie) > 75 %
Aantal boekjaarinstellingen dat een educatief programma aanbiedt binnen KEK. 10
Eind 2017 is er een tussenevaluatie van de pilot Cultuureducatie met Kwaliteit in het Voortgezet Onderwijs.
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 21.995 
 • 172
 • 21.823
 • Begroting 2016
 • 28.513
 • 73
 • 28.441
 • Begroting 2017
 • 20.167
 • 73
 • 20.094
 • Begroting 2018
 • 19.759
 • 73
 • 19.686
 • Begroting 2019
 • 14.556
 • 73
 • 14.484
 • Begroting 2020
 • 14.490
 • 73
 • 14.417

Toelichting:

De begrote lasten dalen van € 28,5 miljoen in 2016 naar € 20,2 miljoen in 2017. Deze daling wordt met name veroorzaakt door de afloop van de tijdelijke budgetten die samenhangen met de huidige beleidsnota Grinzen oer en het bestedingsritme van project Blokhuispoort. Vervolgens dalen de begrote lasten verder naar € 14,5 miljoen in 2019. Deze daling komt door het aflopen van de budgetten voor Kulturele Haadstêd en Deltaplan Digitalisering.

Beleidsveld 8.1 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Argyfynspeksje wurkbudzjet
 • Mutaties onvoorzien
 • Secretariaat Prins Bernard Cultuurfonds
 • Tresoar
 • Buma-legaat
 • Grafiekcollectie Knecht-Drenth
 • Realisatie 2015 Baten
 • 59
 • -6
 • 14
 • 6
 • 73
 • 0
 • 0
 • 3
 • 96
 • 98
 • 0
 • 172
 • 21.823
 • Begr 2016 Baten
 • 46
 • 0
 • 18
 • 6
 • 70
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
 • 3
 • 0
 • 73
 • 28.441
 • Begr 2017 Baten
 • 46
 • 0
 • 18
 • 6
 • 70
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
 • 3
 • 0
 • 73
 • 20.094
 • Begr 2018 Baten
 • 46
 • 0
 • 18
 • 6
 • 70
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
 • 3
 • 0
 • 73
 • 19.686
 • Begr 2019 Baten
 • 46
 • 0
 • 18
 • 6
 • 70
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
 • 3
 • 0
 • 73
 • 14.484
 • Begr 2020 Baten
 • 46
 • 0
 • 18
 • 6
 • 70
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
 • 3
 • 0
 • 73
 • 14.417

Beleidsveld 8.1 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Adviescommissie podiumkunsten
 • Argyfynspeksje wurkbudzjet
 • Beeldende Kunst Nota / Vredeman de Vries Prijs
 • Bibliotheekservice Fryslan
 • Budget Taal en Cultuur (T&K) uitvoeringsregeling
 • Centrum voor film in Friesland
 • Decentralisatie provinciale archieven
 • Frysk Lanbou Museum
 • Frysk Skipfeartmuseum
 • Iepenloftspullen
 • Jeugdtheater
 • Museumfederatie Fryslan
 • Mutaties onvoorzien
 • n Meeuw
 • Natuurmuseum Fryslan
 • Oerol festival
 • Popfabryk
 • St Befrijdingsfestival Fryslan
 • St De Kanselarij
 • St Friesland Pop
 • St Het Fries Museum
 • St Keunstwurk
 • St Keunstwurk stimulering jong muziektalent De Fulkaan
 • Teaterselskip Tryater
 • Tresoar
 • Uitkoop theater en muziek
 • Uitvoeringsregeling Taal en Kultuer
 • Blokhuispoort
 • Brusfuns
 • Centrum voor film in Friesland
 • Cultuur Keten Drachten
 • Evenementenfonds KH2018
 • Festivals overig
 • Fries Museum
 • Iepen Mienskipsfuns 2016-2019 Stimuleringsregeling muziek-dans-toneellessen
 • Jeugd Dans Opleiding Fryslan
 • Kultuer-, taal- en underwiisfuns
 • Kultueredukaasje
 • Kulturele Haadsted
 • Kunstmaand Ameland
 • Leeuwarden festivalstad
 • Museum Belvedere
 • Nieuw Fries Museum kwaliteitsslag
 • Noord Nederlands Orkest
 • Noordelijk Film Festival
 • Noorderlicht
 • Oerol festival
 • Oldeberkoop Open Stal
 • Opera Spanga
 • Sintraal depot Fryslan
 • St Befrijdingsfestival Fryslan
 • St De Kanselarij
 • Uitvoeringsregeling Taal en Kultuer
 • Inzet NUON Blokhuispoort
 • Inzet NUON Projekt Deltaplan digitalisearring
 • Buma-legaat
 • Grafiekcollectie Knecht-Drenth
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 3
 • 1
 • 15
 • 3.024
 • 18
 • 76
 • 374
 • 186
 • 296
 • 0
 • 33
 • 185
 • -50
 • 224
 • 673
 • 259
 • 51
 • 6
 • 225
 • 151
 • 2.584
 • 1.443
 • 0
 • 266
 • 3.153
 • 30
 • 228
 • 13.452
 • 0
 • 61
 • 50
 • 620
 • 0
 • 45
 • 45
 • 51
 • 25
 • 145
 • 304
 • 2.225
 • 25
 • 70
 • 45
 • 75
 • 20
 • 50
 • 90
 • 75
 • 5
 • 40
 • 2.500
 • 20
 • 104
 • 0
 • 6.690
 • 0
 • 263
 • 263
 • 6
 • 96
 • 102
 • 1.489
 • 1.489
 • 21.995
 • Begr 2016 Lasten
 • 5
 • 5
 • 16
 • 3.021
 • 102
 • 77
 • 395
 • 189
 • 300
 • 1
 • 33
 • 202
 • 0
 • 227
 • 682
 • 262
 • 52
 • 7
 • 0
 • 153
 • 2.844
 • 1.461
 • 52
 • 269
 • 3.216
 • 0
 • 170
 • 13.737
 • 2.030
 • 72
 • 50
 • 620
 • 670
 • 0
 • 45
 • 0
 • 25
 • 33
 • 381
 • 2.199
 • 25
 • 0
 • 45
 • 0
 • 20
 • 0
 • 90
 • 75
 • 5
 • 40
 • 2.135
 • 0
 • 0
 • 20
 • 8.580
 • 3.430
 • 1.538
 • 4.968
 • 6
 • 0
 • 6
 • 1.223
 • 1.223
 • 28.513
 • Begr 2017 Lasten
 • 5
 • 5
 • 16
 • 3.062
 • 383
 • 77
 • 395
 • 189
 • 300
 • 47
 • 33
 • 187
 • 0
 • 227
 • 682
 • 262
 • 52
 • 7
 • 0
 • 153
 • 2.844
 • 1.461
 • 52
 • 269
 • 3.216
 • 0
 • 0
 • 13.922
 • 1.770
 • 0
 • 0
 • 0
 • 110
 • 0
 • 0
 • 198
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.078
 • 570
 • 1.288
 • 1.858
 • 6
 • 0
 • 6
 • 303
 • 303
 • 20.167
 • Begr 2018 Lasten
 • 5
 • 5
 • 16
 • 3.062
 • 383
 • 77
 • 395
 • 189
 • 300
 • 47
 • 33
 • 187
 • 0
 • 227
 • 682
 • 262
 • 52
 • 7
 • 0
 • 153
 • 2.844
 • 1.461
 • 52
 • 269
 • 3.216
 • 0
 • 0
 • 13.922
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 110
 • 0
 • 0
 • 198
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.159
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.467
 • 0
 • 1.056
 • 1.056
 • 6
 • 0
 • 6
 • 308
 • 308
 • 19.759
 • Begr 2019 Lasten
 • 5
 • 5
 • 16
 • 3.062
 • 485
 • 77
 • 395
 • 189
 • 300
 • 47
 • 33
 • 187
 • 0
 • 227
 • 682
 • 262
 • 52
 • 7
 • 0
 • 153
 • 2.844
 • 1.461
 • 52
 • 269
 • 3.216
 • 0
 • 0
 • 14.023
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 110
 • 0
 • 0
 • 91
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 201
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
 • 0
 • 6
 • 327
 • 327
 • 14.556
 • Begr 2020 Lasten
 • 5
 • 5
 • 16
 • 3.062
 • 635
 • 77
 • 395
 • 189
 • 300
 • 47
 • 33
 • 187
 • 0
 • 227
 • 682
 • 262
 • 52
 • 7
 • 0
 • 153
 • 2.844
 • 1.461
 • 52
 • 269
 • 3.216
 • 0
 • 0
 • 14.173
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
 • 0
 • 6
 • 311
 • 311
 • 14.490

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Een laagdrempelig aanbod van culturele activiteiten.
2 Een kwaliteitsimpuls voor cultuureducatie.
3 Stimuleren amateurkunst in Fryslân voor alle leeftijdsgroepen.
4 Talentontwikkeling stimuleren.
5 Het artistieke klimaat versterken.
6 Het zichtbaar en beschikbaar maken van het Friese culturele erfgoed in het kader van het “Ferhaal fan Fryslân”.
7 Een brede en sterke Friese culturele basisinfrastructuur.
8 Culturele instellingen die een boekjaarsubsidie ontvangen dragen bij aan Leeuwarden-Fryslân 2018.

Toelichting:

6) Voor het project Fryslân ûnder wetter van het Fries Natuurmuseum, zijn de middelen in eerste instantie gelijkmatig verdeeld over de uitvoeringsperiode van de beleidsbrief Mei Hert, Holle en Hannen (2017-2020). De beschikking voor dit project is onlangs verstrekt en geeft aan dat het volledige bedrag van € 350.000 in 2017 uitbetaald zal worden. Daarom wordt verzocht de begrote bedragen van 2018, 2019 en 2020 naar 2017 te halen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Cultuurparticipatie Percentage deelnemers aan culturele activiteiten t.o.v. de totale bevolking van Fryslân 38%
De provinciaal gesubsidieerde musea en erfgoedinstellingen maken een programma voor ‘Help pake en beppe de vakantie door’en voor de Nationale Museumweek. 4
Cultureel aanbod In 2017 ondersteunen wij organisaties op basis van criteria zoals artistieke kwaliteit, brede maatschappelijke functie en verschillende kunstdisciplines. 6
Aantal culturele festivals dat een bijdrage leveren aan het artistiek klimaat 11
Aantal producties waarin professionele en amateurorganisaties samenwerken. 4
Alle culturele boekjaarinstellingen realiseren jaarlijks minimaal 1 laagdrempelige activiteit. 14
Cultureel erfgoed Exposities die bijdragen aan het Ferhaal fan Fryslân 3
Culturele innovatie Aantal cross-over projecten 5
Talentontwikkeling Projecten met jonge makers (afspraken met boekjaarinstellingen/binnen Station Noord 2.0/provinciale regelingen Cultuur) 3
Cultuureducatie Aantal scholen, primair onderwijs, dat actief inzet op cultuureducatie (KEK-inventarisatie) > 75%
Aantal culturele instellingen dat een educatief programma aanbiedt 10

Toelichting:

Cultuurparticipatie: het onderzoek met betrekking tot het percentage deelnemers aan culturele activiteiten ten opzichte van de totale bevolking van Fryslân vindt tweejaarlijks plaats. In 2018 wordt het eerstvolgende onderzoek uitgevoerd.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten - Een laagdrempelig aanbod van culturele activiteiten.

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Een kwaliteitsimpuls voor cultuureducatie.
2 Stimuleren amateurkunst in Fryslân voor alle leeftijdsgroepen.
3 Talentontwikkeling stimuleren.
4 Het artistieke klimaat versterken.
5 Het zichtbaar en beschikbaar maken van het Friese culturele erfgoed in het kader van het “Ferhaal fan Fryslân”.
6 Een brede en sterke Friese culturele basisinfrastructuur.
7 Culturele instellingen die een boekjaarsubsidie ontvangen dragen bij aan Leeuwarden-Fryslân 2018.

Toelichting:

5. Om het culturele kapitaal van Fryslân beter te kunnen benutten werken Tresoar, Afûk, Cedin, Fryske Akademy, Omrop Fryslân en de Riede fan de Fryske Beweging samen in het project Deltaplan Digitalisering Cultureel Erfgoed (DDCE). Het Deltaplan Digitalisering is een meerjarig programma. De oorspronkelijke looptijd van het project was tot en met 2018. In maart 2017 heeft Tresoar als penvoerder een verlenging van de projectperiode aangevraagd, tot en met 2019, omdat later is gestart met het project dan aanvankelijk voorzien. GS zijn akkoord gegaan met deze verlenging.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Cultuurparticipatie Percentage deelnemers aan culturele activiteiten t.o.v. de totale bevolking van Fryslân 38%
De provinciaal gesubsidieerde musea en erfgoedinstellingen maken een programma voor ‘Help pake en beppe de vakantie door’en voor de Nationale Museumweek. 4
Cultureel aanbod In 2017 ondersteunen wij organisaties op basis van criteria zoals artistieke kwaliteit, brede maatschappelijke functie en verschillende kunstdisciplines. 6
Aantal culturele festivals dat een bijdrage leveren aan het artistiek klimaat 11
Aantal producties waarin professionele en amateurorganisaties samenwerken. 4
Alle culturele boekjaarinstellingen realiseren jaarlijks minimaal 1 laagdrempelige activiteit. 14
Cultureel erfgoed Exposities die bijdragen aan het Ferhaal fan Fryslân 3
Culturele innovatie Aantal cross-over projecten 5
Talentontwikkeling Projecten met jonge makers (afspraken met boekjaarinstellingen/binnen Station Noord 2.0/provinciale regelingen Cultuur) 3
Cultuureducatie Aantal scholen, primair onderwijs, dat actief inzet op cultuureducatie (KEK-inventarisatie) > 75%
Aantal culturele instellingen dat een educatief programma aanbiedt 10

Toelichting:

Cultuurparticipatie.
De eerstvolgende peiling vindt plaats in 2018.

Print deze pagina