Programma 7: Sociaal beleid en zorg

7.3 Sport

Begroting

Wat willen we bereiken?

Ons sportbeleid omvat breedtesport, Friese sporten, talentontwikkeling en topsport. De breedtesport stimuleren we  via een kennis- en expertisecentrum, Sport Fryslân. Daarbij is er speciaal aandacht voor doelgroepen als ouderen en gehandicapten. Onze inspanningen op het gebied van talentontwikkeling en topsport staan met name in relatie tot Thialf, Topsport Noord en het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO). Wij dragen bij aan sportevenementen op al deze terreinen en aan het jaarlijkse sportgala. Voor onze inzet rond Thialf verwijzen we overigens naar de paragraaf Grote Projecten.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

  • Met het Expertisecentrum Sport Fryslân de breedtesport ondersteunen en aanjagen.
  • De Friese sporten stimuleren door de subsidiëring van Friese sportbonden, de Friese sporten in het onderwijs te verankeren en het Masterplan Fryske sporten uit te voeren, met als doel om de Friese cultuursporten te behouden.
  • Bijdragen aan topsport- en talentontwikkeling in Fryslân door enerzijds het Centrum Topsport en Onderwijs Heerenveen te ondersteunen, en anderzijds talentontwikkeling te bevorderen middels de ondersteuning van sporttalenten en de versterking van de kernsporten.
  • Sportevenementen en het Sportgala in Fryslân ondersteunen.

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Sportevenementen en sportclinics op het gebied van de Fryske Sporten. De evenementen moeten een bovengemeentelijk karakter hebben en bij de sportclinics moet het gaan om projecten van maximaal 6 maanden. Minimaal 7 sportevenementen en sportclinics.
Grootschalige sportevenementen. Betreft de organisatie van bovenlokale sport- en beweegevenementen, ter pormotie van de sport en van de provincie. Minimaal 5 grootschalige sportevenementen.

Wat mag het kosten?

Uitgebreide tabel
Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Totaal lasten1.428 1.4031.0909981.002999
Totaal baten000000
Saldo van lasten en baten1.4281.4031.0909981.002999
Toelichting:

De begrote lasten dalen van € 1,4 miljoen in 2016 naar € 1,0 miljoen in 2020. Deze daling wordt met name veroorzaakt door de afloop van het subsidiebudget voor het Centrum voor Topsport en Onderwijs.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Legenda Tijd Legenda Geld Legenda
1. Met het Expertisecentrum Sport Fryslân de breedtesport ondersteunen en aanjagen.
2. De Friese sporten stimuleren door de subsidiëring van Friese sportbonden, de Friese sporten in het onderwijs verankeren en het Masterplan Fryske sporten uitvoeren, met als doel om de Friese cultuursporten te behouden.
3. Bijdragen aan topsport- en talentontwikkeling in Fryslân door enerzijds het Centrum Topsport en Onderwijs Heerenveen te ondersteunen, en anderzijds talentontwikkeling te bevorderen door middel van het ondersteunen van sporttalenten en het versterken van de kernsporten.
4. Sportevenementen en het Sportgala in Fryslân ondersteunen.

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Sportevenementen en sportclinics op het gebied van de Fryske Sporten De evenementen moeten een bovengemeentelijk karakter hebben en bij de sportclinics moet het gaan om projecten van maximaal 6 maanden. Minimaal 7 sportevenementen en sportclinics
Grootschalige sportevenementen Betreft de organisatie van bovenlokale sport- en beweegevenementen, ter promotie van de sport en van de provincie. Minimaal 5 grootschalige sportevenementen